Používanie aplikácie Správy v iPhone, iPade alebo iPode touch

Prečítajte si informácie o rozdieloch medzi správami iMessage a SMS/MMS, a o tom, ako pomocou aplikácie Správy odosielať textové správy, fotky a videá.

Správy iMessage a SMS/MMS

Správy iMessage a SMS/MMS môžete používať v iPhone, iPade alebo iPode touch.

Správy iMessage

Správy iMessage sú textové správy, fotky alebo videá, ktoré môžete odosielať na zariadenia so systémom iOS a počítače Mac cez Wi-Fi siete alebo mobilné dátové siete. Tieto správy sa zobrazujú v modrých textových bublinách. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť správy iMessage, prejdite do menu Nastavenia > Správy.

 

Správy SMS/MMS

Ak nepoužívate správy iMessage, môžete používať správy SMS. Pomocou správ SMS/MMS môžete odosielať textové správy a fotky na iné mobilné telefóny alebo zariadenia so systémom iOS. Tieto správy sa v zariadení zobrazujú v zelených textových bublinách.

Na používanie správ SMS/MMS v iPhone je potrebný program umožňujúci odosielanie a prijímanie textových správ. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na svojho operátora. Na odosielanie a prijímanie SMS a MMS správ môžete nastaviť aj svoje ďalšie zariadenia Apple.

Ak nie je k dispozícii Wi-Fi sieť, správy iMessage sa budú odosielať cez mobilnú dátovú sieť. Operátor môže účtovať poplatky za prenos dát cez mobilnú sieť.

Odoslanie správy

  1. Otvorte aplikáciu Správy a ťuknite na tlačidlo Tlačidlo na napísanie správy.
  2. Zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, alebo ťuknite na tlačidlo Tlačidlo so znamienkom plus a vyberte kontakt.
  3. Napíšte správu a potom ťuknite na položku Odoslať.

Do odosielanej správy môžete pridať fotky, videá alebo zvukové správy. Môžete tiež používať symboly Emoji (emotikony).

Preposlanie správy

Otvorte aplikáciu Správy a postupujte nasledovne:

 Správy

Podržte bublinu správy, ktorú chcete preposlať. Potom ťuknite na položku Viac.

Správy

Ťuknite na ikonu  a zadajte kontakt.

Vymazanie správy alebo konverzácie

Ak chcete vymazať správu, postupujte nasledovne:

  1. V aplikácii Správy podržte bublinu správy, ktorú chcete vymazať, a potom ťuknite na položku Viac.
  2. Klepnite na ikonu  . Ak chcete vymazať všetky správy vo vlákne, ťuknite na položku Vymazať všetky.

Ak chcete vymazať konverzáciu, otvorte aplikáciu Správy a potiahnite prstom doľava cez konverzáciu. Potom ťuknite na položku Vymazať. Môžete tiež otvoriť aplikáciu Správy a ťuknúť na položku Upraviť. Ťuknite na ikonu  vedľa konverzácie a potom na položku Vymazať. 

Vymazanú správu ani konverzáciu nie je možné obnoviť.

Uloženie správ

Správy môžete uchovať navždy, jeden rok alebo 30 dní. Vyberte nastavenie v časti Nastavenia > Správy > Ponechať správy. Keď sa správy po nastavenom období vymažú, vymažú sa aj ich prílohy.

 

 

Stíšenie konverzácií

Ak nechcete dostávať hlásenia správ, môžete stíšiť konverzácie. V aplikácii Správy prejdite do konverzácie, ktorej hlásenia chcete stíšiť. Ťuknite na položku Detaily a zapnite možnosť Nerušiť. Keď je zapnutá funkcia Nerušiť, vedľa konverzácie sa zobrazuje ikona . Hlásenia sa tým vypnú len pre danú konverzáciu správ, nie pre celé zariadenie. Naďalej budete dostávať ostatné správy a na zamknutej ploche sa budú zobrazovať ich hlásenia.

Ak chcete stíšiť všetky konverzácie, môžete zapnúť možnosť Nerušiť v nastaveniach. Prejdite do menu Nastavenia > Nerušiť a ťuknite na položku Manuálne alebo Naplánované. Vypnú sa tým všetky hlásenia v zariadení.

Vyhľadanie príloh z konverzácie

Otvorte konverzáciu a ťuknite na položku Detaily v pravom hornom rohu. V dolnej časti obrazovky sa zobrazia prílohy, pričom najnovšie prílohy budú uvedené na začiatku. 

Prílohu otvoríte tak, že na ňu ťuknete. Prílohu tiež môžete podržať, čím sa zobrazia rôzne možnosti, napríklad Kopírovať, Vymazať a Viac.

    

Odoslanie a zdieľanie vašej polohy

Ak chcete v konverzácii správ odoslať alebo zdieľať svoju polohu s priateľmi alebo členmi rodiny, postupujte nasledovne:

  1. Otvorte konverzáciu a ťuknite na položku Detaily v pravom hornom rohu.
  2. Ťuknite na položku Odoslať moju aktuálnu polohu. Príjemcovi sa zobrazí vaša poloha a kliknutím na mapu môže zobraziť trasu na dané miesto. 
  3. Môžete tiež ťuknúť na položku Zdieľať moju polohu. Potom vyberte, ako dlho sa má vaša poloha zdieľať. Polohu môžete zdieľať jednu hodinu, jeden deň alebo stále. Podľa toho, ktorú možnosť vyberiete, aplikácia Správy nastaví dočasné alebo trvalé zdieľanie so službou Nájsť priateľov. Príjemca si tak bude môcť pozrieť vašu polohu.

Ďalšie informácie

Naposledy upravené: