Ak sa Apple TV nezapne

Prečítajte si, čo robiť, ak sa Apple TV nezapne, ak nezobrazuje video alebo ak bliká indikátor stavu.

Ak Apple TV nefunguje podľa očakávania, vyhľadajte indikátor stavu na prednej strane Apple TV v pravom dolnom rohu. Potom vykonajte kroky zodpovedajúce popisu indikátora stavu. 

Ak indikátor stavu nesvieti


Ak indikátor stavu na Apple TV nesvieti, postupujte podľa týchto krokov. Po každom kroku skontrolujte, či indikátor stavu nesvieti.

  1. Stlačením tlačidla Menu alebo Aplikácia Apple TV/Domov  na nabitom ovládači Siri Remote zobuďte Apple TV
  2. Odpojte od Apple TV napájací kábel, počkajte 30 sekúnd a potom ho znova pripojte.
  3. Skúste použiť inú sieťovú zásuvku. Ak je zariadenie Apple TV zapojené do viacnásobnej zásuvky s vypínačom, skontrolujte, či je zásuvka zapnutá.

Ak indikátor stavu stále nesvieti, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple

Ak indikátor stavu svieti, no video sa nezobrazuje

Ak indikátor stavu svieti, no video sa nezobrazuje, postupujte podľa týchto krokov. Po každom kroku skontrolujte, či sa na televíznej obrazovke zobrazuje video.

  1. Odpojte oba konce kábla HDMI a potom ich opäť zasuňte až na doraz.
  2. Vypnite televízor a odpojte Apple TV od napájania. Potom Apple TV znova pripojte a zapnite televízor.
  3. V menu televízora sa uistite, že ste vybrali vstup HDMI, ktorý zodpovedá portu HDMI pripojenému k Apple TV. 

Ak sa video stále nezobrazuje, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple

Ak indikátor stavu bliká

Ak nevidíte video a indikátor stavu bliká dlhšie ako tri minúty, obnovte výrobné nastavenia Apple TV.

Ak sa zobrazí logo Apple a potom čierna obrazovka

Ak sa zobrazí logo Apple a potom čierna obrazovka, podržte tlačidlá Menu a Zníženie hlasitosti stlačené 5 sekúnd a potom ich uvoľnite. Apple TV prepne každých 20 sekúnd na nové rozlíšenie. Ak chcete vybrať rozlíšenie, stlačte tlačidlo OK. Ak chcete operáciu ukončiť, stlačte tlačidlo Zrušiť.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

  • Vyskúšajte iný port HDMI na televízore. Začnite portom HDMI 1 alebo Input 1 (Vstup 1).
  • Použite iný kábel HDMI a zistite, či problém nie je spôsobený káblom.
  • Ak používate prijímač alebo prepínač HDMI, môže problém spôsobovať jedno z týchto zariadení. Pripojte Apple TV priamo k televízoru namiesto pripojenia cez prijímač alebo prepínač HDMI. Ak sa zobrazí plocha Apple TV, pripojte prijímač a potom prepínač HDMI alebo naopak. Po pripojení každého ďalšieho zariadenia skontrolujte, či sa na obrazovke televízora stále zobrazuje plocha. 

Ak sa na obrazovke televízora stále nezobrazuje obraz, neprehráva sa zvuk alebo sa zobrazuje len logo Apple, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Získanie ďalšej pomoci

Potrebujete pomôcť s iným problémom? Vyhľadajte problém nižšie a získajte pomoc:

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: