Ak sa Apple TV nezapne

Prečítajte si, čo robiť, ak sa Apple TV nezapne, ak sa nezobrazí video alebo ak bliká indikátor stavu.

Skúste vykonať tieto kroky

Po každom kroku preverte, či sa problém nevyriešil.

  1. Odpojte oba konce kábla HDMI a potom ich opäť zasuňte až na doraz. Prípadne skúste použiť iný kábel HDMI, aby ste zistili, či problém nie je spôsobený káblom. V menu televízora sa potom uistite, že ste vybrali vstup HDMI, ktorý zodpovedá portu HDMI pripojenému k Apple TV. 
  2. Odpojte televízor a Apple TV od napájania a potom obe zariadenia znova pripojte k napájaniu.
  3. Skúste obnoviť Apple TV.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

  • Vyskúšajte iný port HDMI na televízore. Začnite portom HDMI 1 alebo Input 1 (Vstup 1).
  • Ak sa zobrazí logo Apple a potom čierna obrazovka, podržte tlačidlá Menu a Zníženie hlasitosti stlačené 6 sekúnd a potom ich uvoľnite. Apple TV prepne každých 20 sekúnd na nové rozlíšenie. Ak chcete vybrať rozlíšenie, stlačte tlačidlo OK. Ak chcete operáciu ukončiť, stlačte tlačidlo Zrušiť.
  • Ak používate prijímač alebo prepínač HDMI, môže problém spôsobovať jedno z týchto zariadení. Pripojte Apple TV priamo k televízoru namiesto pripojenia cez prijímač alebo prepínač HDMI. Ak sa zobrazí plocha Apple TV, postupne pripojte prijímač a potom prepínač HDMI alebo naopak. Po pripojení každého ďalšieho zariadenia skontrolujte, či sa na obrazovke televízora stále zobrazuje plocha. 

Ak sa na obrazovke televízora stále nezobrazuje obraz, neprehráva sa zvuk alebo sa zobrazuje len logo Apple, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: