Používanie napájacích adaptérov, káblov a zástrčiek Apple s produktmi Apple

Prečítajte si, ako používať napájacie adaptéry, káble a zástrčky Apple, a ako postupovať v prípade poškodenia súčasti.

Všetky produkty Apple vrátane napájacích adaptérov podstupujú prísne testy zamerané na bezpečnosť a spoľahlivosť a sú navrhnuté tak, aby spĺňali národné bezpečnostné štandardy na celom svete. Pri správnom používaní bezpečne napájajú produkty Apple a nabíjajú ich batérie.

Používanie napájacích adaptérov Apple

V závislosti od čísla modelu a krajiny alebo oblasti môže váš produkt Apple obsahovať niektoré z nasledujúcich zariadení: napájací adaptér, zástrčka, napájací adaptér USB, nabíjací kábel USB alebo napájací kábel. Nižšie je znázornených niekoľko príkladov:

pwr-adpt-29w-usbc-psl

Napájací adaptér

duckhead-adapter

Napájací adaptér (americký)

ac-adapter-duckhead

Napájací adaptér (európsky)

ac-adapter-duckhead-wall

Napájací adaptér USB (americký)

lightning-to-usb-cable

Nabíjací kábel USB

power-cable

Napájací kábel (americký)

Tipy na správne fungovanie napájacích adaptérov

 • Zariadenie nikdy nenabíjajte vo vlhkom prostredí, pretože môže dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom, poraneniu alebo poškodeniu produktu Apple alebo iného majetku.

 • Pred pripojením napájacieho adaptéra do elektrickej zásuvky skontrolujte, či je zástrčka alebo napájací kábel úplne zasunutý do napájacieho adaptéra.

 • Pri odpájaní kábla od produktu, zdroja napájania alebo napájacieho adaptéra držte kábel za konektor na jeho konci. Ťahanie za samotný kábel môže spôsobiť poškodenie spojov vo vnútri konektora alebo pretrhnutie kábla.

 • Ak má napájací adaptér sklápacie vidlice, pred uskladnením adaptéra ich nezabudnite sklopiť, aby boli chránené.

 • Zabráňte vniknutiu cudzích objektov a nečistôt do portov a konektorov na zástrčke a kábli.

 • Adaptér používajte na dobre vetranom mieste. Pri používaní na nedostatočne vetranom mieste, napríklad v blízkosti pohovky, pod dekou alebo na hrubom koberci, sa adaptér môže vypnúť, aby nedošlo k jeho prehriatiu.

Identifikácia poškodených napájacích adaptérov alebo káblov

Ak je napájací adaptér, zástrčka alebo napájací kábel poškodený, prestaňte ho používať. Ak neviete, či je príslušenstvo poškodené, nechajte si ho skontrolovať v obchode Apple Store alebo u autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple, prípadne kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Nižšie sú uvedené príklady známok poškodenia:

 • poškodenie alebo viditeľné opotrebovanie na vonkajšom povrchu kábla,

 • zohnuté, chýbajúce, povolené alebo zlomené vidlice na zástrčke,

 • vidlice na zástrčke, ktoré nedržia v zásuvke alebo na ktorých sa nachádzajú čierne škvrny alebo iné viditeľné poškodenie,

 • iskry vychádzajúce z iného miesta, než sú vidlice na zástrčke,

 • praskliny, viditeľné poškodenie alebo zmena farby puzdra adaptéra,

 • praskanie vychádzajúce zvnútra zásuvky na stene alebo z ľubovoľného miesta na napájacom kábli,

 • napájacie adaptéry, ktoré nenapájajú zariadenie.

Poznámka: Ak je vidlica na napájacom adaptéri alebo kábli viditeľne voľná, zohnutá alebo odlomená a uviaznutá v elektrickej zásuvke, hrozí bezpečnostné riziko. Postupujte takto:

 1. Ak sa zdá, že vidlica na napájacom adaptéri alebo kábli je poškodená, alebo ak uviazla v elektrickej zásuvke, neopravujte ju, nedotýkajte sa jej ani ju nevyberajte, a nedotýkajte sa elektrickej zásuvky ani ju nepoužívajte.

 2. Pomocou ističa alebo poistiek vypnite napájanie príslušnej elektrickej zásuvky, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom. Ak nemôžete vypnúť napájanie elektrickej zásuvky alebo nedokážete potvrdiť, že napájanie bolo vypnuté, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára.

Dátum zverejnenia: