Automatické prispôsobenie tempa v Logic Pro pre Mac

Nahrávajte bez metronómu, nechajte Dynamické tempo analyzovať nahrávku a automaticky vytvoriť mapu tempa. Potom pomocou pomocných značiek spresnite analýzu a pridajte zmeny v označeniach taktu.

Môžete nahrávať zvukové alebo MIDI stopy bez metronómu a nechať Dynamické tempo analyzovať nahrávku dvoma spôsobmi:

 • Pri nahrávaní voľného tempa môžete nahrávať bez metronómu a rýchlo prispôsobiť stopu tempu projektu alebo tempo projektu nahrávanej stope. Voľnú nahrávku môžete vytvoriť v prázdnom projekte alebo v projekte, ktorý už obsahuje iné stopy. Môžete sa zároveň rozhodnúť použiť priemerné tempo voľnej nahrávky v projekte.

 • V režime Adapt (Prispôsobiť) alebo Automatic (Automaticky) môžete nahrávať bez metronómu a Logic Pro počas nahrávania prispôsobí tempo projektu. Potom môžete používať nástroje súvisiace s tempom, ako napríklad metronóm, plugin Drummer a efekty synchronizované s tempom, ktoré budú sledovať mapu tempa pôvodnej nahrávky.

Po dokončení nahrávania použite pomocné značky na zlepšenie analýzy tempa a na pridanie dát o označeniach taktu.

Ak nechcete používať funkcie Dynamického tempa, vyberte režim Keep (Zachovať).

Používanie nahrávania voľného tempa

 1. Na panel s nástrojmi pridajte tlačidlo Free Tempo Recording (Nahrávanie voľného tempa):

 2. Kliknite na tlačidlo Free Tempo Recording (Nahrávanie voľného tempa)Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text a potom zahrajte svoju časť. Ak má projekt iné stopy, počas nahrávania sa stlmia, takže môžete hrať bez toho, aby ste mysleli na tempo.

 3. Po dokončení nahrávania znova kliknite na tlačidlo Free Tempo Recording (Nahrávanie voľného tempa).

 4. V zobrazenom okne vyberte, ako má Dynamické tempo spracovať analýzu, a potom kliknite na Apply (Použiť).

  • Ak ide o prvú stopu v projekte, je vhodné vybrať možnosť Apply Region Tempo to Project Tempo (Použiť tempo rozsahu na tempo projektu), čím sa vytvorí mapa tempa pre projekt.

  • Ak už projekt obsahuje stopy, je vhodné vybrať možnosť Apply Project Tempo to Region (Použiť tempo projektu na rozsah), aby sa nová nahrávka prispôsobila tempu ostatných stôp v projekte.

 5. Orežte ticho na začiatku alebo konci nahrávky a presuňte rozsah na požadované miesto na časovej osi.

Ak chcete zistiť presnosť analýzy Dynamického tempa, môžete zapnúť metronóm a prehrať si nahrávku. Ak si myslíte, že analýza Dynamického tempa by mohla byť presnejšia, môžete v editore Dynamického tempa pridať pomocné značky na zlepšenie analýzy, upraviť označenia doby a použiť množstvo ďalších funkcií.

Nahrávanie bez metronómu v režime Adapt (Prispôsobiť) alebo Auto (Automaticky)

Ak chcete prispôsobiť tempo projektu svojmu vystúpeniu počas nahrávania, použite režim Adapt (Prispôsobiť) alebo Auto (Automaticky). Pri nahrávaní prvých stôp v novom projekte môžete dočasne použiť režim Adapt (Prispôsobiť). V režime Automatic (Automaticky) Logic Pro automaticky vyberie režim Adapt (Prispôsobiť), ak v projekte nie je k dispozícii žiadny referenčný materiál pre tempo (alebo ak je metronóm vypnutý), prípadne vyberie režim Keep (Zachovať), ak sú k dispozícii stopy s referenčným materiálom pre tempo.

 1. Vytvorenie nového projektu.

 2. Ak si chcete zobraziť oblasť stôp, kliknite na tlačidlo Tracks Area (Oblasť stôp)Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text.

 3. Kliknite na vyskakovacie menu Smart Tempo (Dynamické tempo) v sekcii Tempo v zobrazení LCD a potom vyberte režim Adapt (Prispôsobiť) alebo Auto (Automaticky).

 4. Kliknutím na tlačidlo Metronome (Metronóm)Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text na paneli s nástrojmi ho vypnete.

 5. Kliknite na tlačidlo Record Enable (Vybrať na nahrávanie)Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text v hlavičke stopy.

 6. Kliknutím na tlačidlo Record (Nahrávať)Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text (alebo stlačením klávesu R na klávesnici) spustite nahrávanie zvukovej alebo MIDI stopy. Logic vytvorí mapu tempa, ktorá sa zobrazí v stope Tempo nad oblasťou stôp.

  Stopa Tempo zobrazujúca mapu tempa po nahratí MIDI stopy v režime Dynamického tempa Adapt (Prispôsobiť)
 7. Po dokončení nahrávania kliknite na tlačidlo Stop (Zastaviť)Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text.

 8. Orežte ticho na začiatku alebo konci nahrávky a potom presuňte rozsah na požadované miesto na časovej osi. Keď rozsah presuniete alebo upravíte, zmeny v tempe sa prenesú do nového umiestnenia rozsahu.

 9. Ak ste použili režim Adapt (Prispôsobiť), nezabudnite prepnúť na režim Auto (Automaticky) alebo Keep (Zachovať), aby následné nahrávky nezmenili pôvodnú mapu tempa.

Potom do stopy pridajte stopu Drummera, slučku Apple Loops alebo iné rytmické prvky, ktoré sa automaticky riadia pôvodnou mapou tempa. Môžete zároveň zapnúť metronóm, ktorý bude sledovať mapu tempa.

Keď rozsahy presuniete alebo upravíte, zmeny v tempe sa prenesú do nového umiestnenia rozsahov. Ak ste vytvorili nahrávku s viacerými stopami a neskôr pridáte stopy, môžete ich pridať do zostavy stôp, podľa ktorej Dynamické tempo vytvára mapu tempa, a tempo znova analyzovať.

Spresnenie analýzy Dynamického tempa pre audiorozsahy pomocou pomocných značiek

Po počiatočnej analýze audiorozsahu pomocou Dynamického tempa je vhodné analýzu spresniť, aby bola mapa tempa presnejšia. Pomocou režimu Hint Mode (Režim pomocných značiek) v editore Dynamického tempa môžete pridávať „pomocné značky“, ktoré pomôžu aplikácii Logic Pro presnejšie rozpoznať prvé a ďalšie doby.

Ak vaša nahrávka obsahuje zmeny v označeniach taktu a chcete, aby ich aplikácia Logic Pro rozpoznala, musíte pridať pomocné značky označenia taktu. Zmeny v označeniach taktu v rámci rozsahu alebo výberu možno zistiť iba pridaním pomocných značiek označenia taktu.

Používanie režimu pomocných značiek:

 1. Dvakrát kliknite na rozsah, s ktorým chcete pracovať v oblasti stôp, a potom kliknite v dolnej časti okna editora na Smart Tempo (Dynamické tempo). Režim pomocných značiek je predvolene zapnutý, čo indikuje rozsvietené tlačidlo Hint Mode (Režim pomocných značiek)Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text na ovládacej lište editora Dynamického tempa.

 2. Ak chcete pridať pomocnú značku prvej doby, umiestnite kurzor do hornej časti hlavného zobrazenia editora a potom kliknite. V rozsahu sa objaví oranžová čiara s kruhovým úchytom.

  Pridanie pomocnej značky prvej doby v editore Dynamického tempa
 3. Ak chcete pridať pomocnú značku doby, kliknite na dolnú časť rozsahu v hlavnom zobrazení.

 4. Pridanie pomocnej značky označenia taktu:

  • Na mieste, kde dochádza k zmene v označení taktu, pridajte pomocnú značku prvej a ďalšej doby.

  • Kliknite na označenie taktu nad pomocnou značkou.

  • Vo vyskakovacom menu vyberte označenie taktu.

 5. Ak chcete pridať rozsah tempa, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Pridajte pomocnú značku prvej doby k prvej dobe taktu, pomocné značky doby k zvyšným dobám taktu a pomocnú značku prvej doby k nasledujúcemu taktu.

  • Pridajte pomocné značky prvej doby k trom nasledujúcim taktom.

   Po použití zmien a aktualizácii analýzy tempa sa vytvorí rozsah tempa, ktorý potrvá až do ďalšej pomocnej značky.

 6. Ak chcete pomocnú značku presunúť, potiahnite úchyt doľava alebo doprava.

 7. Keď dokončíte pridávanie pomocných značiek, kliknite na Apply Changes (Použiť zmeny) na paneli s nástrojmi v editore.

Už aj týchto niekoľko pomocných značiek prvej a ďalších dôb pomôže zlepšiť analýzu. Pomocné značky môžete pridávať aj neskôr, no nezabudnite po každom pridaní pomocnej značky použiť zmeny.

Zamknutie rozsahu

Ak chcete pridať pomocné značky do iných oblastí rozsahu, môžete zamknúť rozsahy, ktoré ste už analyzovali, aby sa pri opätovnom použití zmien znova neanalyzovali:

 1. Ak chcete vybrať rozsah, ktorý chcete zamknúť, kliknite v editore Dynamického tempa na pravítko alebo stred tvaru vlny a potiahnite myšou doľava alebo doprava.

 2. Kliknite na vybratý rozsah so stlačeným klávesom Option a potom vo vyskakovacom menu vyberte Lock Range (Zamknúť rozsah).

Náhľad, úprava dát tempa a ďalšie funkcie v editore Dynamického tempa

Editor Dynamického tempa obsahuje aj ďalšie funkcie:

 • Ak chcete upraviť dáta tempa v zvukovom súbore, kliknite na vyskakovacie menu Edit (Upraviť). Môžete znova analyzovať zvukový súbor, použiť tempo určitého rozsahu na projekt alebo použiť tempo projektu na určitý rozsah, rozšíriť zmeny tempa, odstrániť úpravy tempa vykonané v súbore a vykonávať ďalšie operácie.

 • Ak chcete tempo súboru zdvojnásobiť alebo znížiť na polovicu, kliknite na symbol x2 alebo /2 v zobrazení Tempo. Príklad: Nahrali ste zvukovú stopu v režime Adapt (Prispôsobiť) a Logic Pro detegoval dvojnásobné alebo polovičné tempo, než aké chcete.

 • Ak si chcete pustiť náhľad súboru, kliknite na ikonu Playback (Prehrať)Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text.

 • Ak chcete do náhľadu pridať metronóm, kliknite na tlačidlo Metronome (Metronóm)Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text.

 • Ak chcete prehrať súbor alebo výber v slučke, kliknite na ikonu Loop (Slučka)Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text.

 • Ak chcete v editore Dynamického tempa vykonávať podrobnejšie úpravy, ako napríklad škálovanie výberu označení prvej doby vo vybratých rozsahoch, kliknite na tlačidlo Hint Mode (Režim pomocných značiek)Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text, čím režim pomocných značiek vypnete.

Ďalšie informácie o používaní editora Dynamického tempa

Používanie Dynamického tempa pri nahrávke s viacerými stopami

V prípade zvukových nahrávok s viacerými stopami Logic Pro vytvorí mix zostavy zvukových súborov s viacerými stopami do menšieho počtu kanálov. Dynamické tempo potom zanalyzuje mix do menšieho počtu kanálov a vytvorí mapu tempa.

S Dynamickým tempom a nahrávkami s viacerými stopami môžete pracovať tromi spôsobmi:

 • Môžete vytvoriť nahrávku s viacerými stopami a nechať Dynamické tempo zosúlaďovať tempo počas nahrávania.

 • Do projektu môžete importovať viacero zvukových súborov a nechať ich pri importovaní súčasne analyzovať Dynamickým tempom.

 • V časti Tracks (Stopy) projektu môžete vybrať audiorozsahy a nechať ich spoločne analyzovať Dynamickým tempom.

Pri vytváraní nahrávky s viacerými stopami alebo pri importovaní viacerých súborov do časti Tracks (Stopy) najskôr nastavte tieto možnosti.

 1. Vyberte File (Súbor) > Project Settings (Nastavenia projektu) > Smart Tempo (Dynamické tempo).

 2. Vo vyskakovacom menu Default for Project Tempo mode (Predvolené nastavenie režimu Dynamického tempa) vyberte Adapt Project Tempo (Prispôsobiť tempo projektu).

 3. Pri importovaní zvukových súborov vo vyskakovacom menu Set imported audio files to (Nastaviť importované audio súbory) vyberte On (Zap.). Automaticky sa tým zapne funkcia Flex pre importované súbory.

Pri spresňovaní analýzy tempa v editore Dynamického tempa nezabudnite použiť mix do menšieho počtu kanálov, ktorý môžete vybrať zo zobrazenia názvu súboru na paneli s nástrojmi editora Dynamického tempa.

Ďalšie informácie o používaní Dynamického tempa pri nahrávke s viacerými stopami

Ak nechcete nahrávať pomocou Dynamického tempa

Ak nechcete používať funkcie Dynamického tempa, vyberte režim Keep (Zachovať). V režime Keep (Zachovať) sa materiál súvisiaci s tempom, ako napríklad stopy Drummera, prispôsobí aktuálnemu nastaveniu tempa. Stopy môžete aj naďalej analyzovať po ich nahratí.

Výber režimu Keep (Zachovať):

 1. Vyberte File (Súbor) > Project Settings (Nastavenia projektu) > Smart Tempo (Dynamické tempo).

 2. Vo vyskakovacom menu Project Tempo Mode (Režim tempa projektu) vyberte Keep Project Tempo (Zachovať tempo projektu).

Viac informácií

Dátum zverejnenia: