Podpora jazykov LaTeX a MathML v apkách Pages, Numbers a Keynote

Prečítajte si o používaní jazykov LaTeX a MathML v apkách Pages, Numbers a Keynote a pozrite si niekoľko ukážok rovníc.

Apky Pages, Numbers a Keynote podporujú jazyky LaTeX a MathML a podporujú aj všetky príkazy jazyka LaTeX, ktoré je možné previesť do jazyka MathML pomocou programu blahtex. Ďalšie podporované rozšírenia jazyka LaTeX sú uvedené nižšie.

Apka iBooks Author tiež podporuje jazyky LaTeX a MathML, no táto apka sa už neaktualizuje ani nie je k dispozícii.

Prečítajte si viac o prechode z apky iBooks Author na apku Pages

Služby Pages, Numbers a Keynote na stránke iCloud.com nepodporujú jazyk LaTeX ani MathML.

Príkazy jazyka LaTeX

Jazyk LaTeX všeobecne vyžaduje, aby rovnice boli uzavreté v príkazoch matematického režimu podobne ako v nasledujúcich príkladoch. Na uľahčenie vytvárania vzorcov sú editory rovníc v apkách Pages, Numbers, Keynote a iBooks Author predvolene v matematickom režime, takže nie je potrebné pridávať do rovníc príkazy matematického režimu.

  • \begin{math} … \end{math}

  • \begin{displaymath} … \end{displaymath}

  • \begin{equation} … \end{equation}

  • $ … $

  • $$ … $$

  • \( … \)

  • \[ … \]

Na pridanie textu do rovnice so zdedeným štýlom odseku použite príkaz \text{…}. Vnorené rovnice v príkaze \text{...} nie sú podporované.

V matematickom režime program blahtex nepodporuje znaky Unicode mimo znakov ASCII v plnom rozsahu, v textovom režime však dokáže spracovať všetky znaky znakovej sady Unicode. Ďalšie informácie týkajúce sa konkrétnych znakov, napríklad symbolu autorských práv a znakov s diakritikou, nájdete v príručke k programu blahtex, verzia 2.22.

Podporované príkazy jazyka LaTeX (rozšírenia programu blahtex) a tiež prvky a atribúty jazyka MathML sú uvedené nižšie.

Príkazy jazyka LaTeX podporované apkami Pages, Numbers a Keynote

Príkaz alebo symbol

\phantom{}

\color

\cancel

\underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow

\lneq, \gneq, \lvertneq, \gvertneq

\thinspace, \medspace, \thickspace, \negthinspace, \negmedspace, \negthickspace

„\:“, „\,“, „\;“, „\!“, „\ “

\lmoustache, \rmoustache

\lgroup, \rgroup

\brace, \brack

\xleftarrow, \xrightarrow

\dddot, \ddddot

\copyright

\pounds

\diagup, \diagdown

\dag, \ddag, \dagger, \ddagger

\owns, \ni

{split}

Príkazy jazyka LaTeX nepodporované apkami Pages, Numbers a Keynote

Príkaz alebo symbol

Poznámky

\mathring{}

\ae, \AE

\smallint

\idotsint

\euro

Symbol Unicode, funguje len v textovom režime

\varGamma

\cal

Použite príkaz \mathcal{}

\mathml{}

\center

[lrc] v prostredí \aligned

\fillin

\strut

\vphantom

\hphantom

\smash

\hspace

Použite príkaz „\:“, „\,“, „\;“ alebo \phantom{}

\mspace

\centernot

\buildrelover

Použite príkazy \overset, \underset

Prostredia súvisiace s prostredím \tabular

Obmedzená podpora prostredí \matrix a \aligned

\sideset

\pmb, \boldmath, \unboldmath

Použite príkaz \boldsymbol

Príkazy jazyka LaTeX podporované apkou iBooks Author

Príkaz alebo symbol

\phantom{}

\color

\cancel

\underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow

\lneq, \gneq, \lvertneq, \gvertneq

\thinspace, \medspace, \thickspace, \negthinspace, \negmedspace, \negthickspace

„\:“, „\,“, „\;“, „\!“, „\ “

\lmoustache, \rmoustache

\lgroup, \rgroup

\brace, \brack

\xleftarrow, \xrightarrow

\dddot, \ddddot

Príkazy jazyka LaTeX nepodporované apkou iBooks Author

Príkaz alebo symbol

Poznámky

\mathring{}

\copyright

Symbol Unicode, funguje len v textovom režime

\pounds

Symbol Unicode, funguje len v textovom režime

\ae, \AE

\smallint

\diagup, \diagdown

\idotsint

\euro

Symbol Unicode, funguje len v textovom režime

\varGamma

\cal

Použite príkaz \mathcal{}

\mathml{}

\center

[lrc] v prostredí \aligned

\fillin

\strut

\vphantom

\hphantom

\smash

\dag, \ddag

Podporované príkazy: \dagger, \ddagger

{split}

\hspace

Použite príkaz „\:“, „\,“, „\;“ alebo \phantom{}

\mspace

\centernot

\buildrelover

Použite príkazy \overset, \underset

\owns

Použite príkaz \ni

Prostredia súvisiace s prostredím \tabular

Obmedzená podpora prostredí \matrix a \aligned

\sideset

\pmb, \boldmath, \unboldmath

Použite príkaz \boldsymbol

Balíky jazyka LaTeX

Tieto balíky jazyka LaTeX nie sú podporované:

Balík

Poznámky

cancel

Použite príkaz \cancel

ams

Použite príkazy \underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow

centernot

Prvky jazyka MathML

Z nasledujúcich tabuliek získate informácie o prvkoch jazyka MathML podporovaných apkami Pages, Numbers a Keynote a apkou iBooks Author.

Podporované prvky jazyka MathML

Prvok

Poznámky

mo

mi

mn

mrow

menclose

Nie všetky formy uzavretia sú podporované

mtable

Nie všetky atribúty sú podporované

mtr

mtd

mfrac

msup

msub

msubsup

munder

mover

munderover

mstack

msrow

msgroup

mscarries

mscarry

msline

mlongdiv

mpadded

mspace

maction

Apky Pages, Numbers, Keynote a iBooks Author podporujú prvý podriadený prvok jazyka MathML a zvyšok ignorujú

mphantom

mfenced

mroot

msqrt

none

mstyle

mtext

ms

maligngroup

malignmark

Čiastočne podporované prvky jazyka MathML

Prvok

Poznámky

mlabeledtr

Spracúva sa ako

semantics

Spracúva sa ako prvok row

annotation

Efektívne sa ignoruje

Nepodporované prvky jazyka MathML

Prvok

Poznámky

mmultiscripts

mprescripts

mglyph

merror

{ContExp}

Obsahové prvky jazyka MathML nie sú podporované.

Prečítajte si o prvkoch zahrnutých v prvku {ContExp}.

Atribúty jazyka MathML

Z nasledujúcich tabuliek získate informácie o atribútoch jazyka MathML podporovaných apkami Pages, Numbers, Keynote a iBooks Author.

Podporované atribúty jazyka MathML

Apky Pages, Numbers, Keynote a iBooks Author podporujú tieto atribúty jazyka MathML:

Prvok

Atribút

Predvolená hodnota, ktorú možno zdediť z prvku

Hodnoty (syntax hodnôt, ak ide o podmnožinu špecifikácie)

*

mathcolor

yes

mstyle

scriptlevel

no

mstyle

display

no

mstyle

scriptminsize

no

mstyle

scriptsizemultiplier

no

mstyle

neuplatňuje sa

mo

lspace

yes

mo

rspace

yes

mo

largeop

yes

mo

minsize

yes

mo

maxsize

yes

mo

accent

yes

mo

movablelimits

yes

mo

symmetric

yes

mo

stretchy

yes

mo

form

yes

mspace

width

yes

mspace

height

yes

mspace

depth

yes

ms

lqoute

yes

ms

rqoute

yes

mfrac

linethickness

yes

mfrac

numalign

yes

mfrac

denomalign

yes

mover

accent

yes

mover

align

yes

munderover

accent

yes

munderover

underaccent

yes

munder

accentunder

yes

munder

align

yes

mtable

rowalign

yes

mtable

columnalign

yes

mtable

columnspacing

yes

mtable

displaystyle

yes

mtr

rowalign

yes

mtr

columnalign

yes

mtd

rowalign

yes

mtd

columnalign

yes

mstack

align

yes

top | bottom | center | baseline | axis

msrow

position

yes

msgroup

position

yes

msgroup

shift

yes

mscarries

position

yes

mscarries

crossout

yes

updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike

mscarry

crossout

yes

updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike

msline

length

yes

msline

position

yes

mpadded

height

no

mpadded

depth

no

mpadded

width

no

mpadded

lspace

no

mpadded

voffset

no

mfenced

open

yes

mfenced

close

yes

mfenced

separators

yes

maligngroup

groupalign

yes

malignmark

edge

yes

Čiastočne podporované atribúty jazyka MathML

Apky Pages, Numbers, Keynote a iBooks Author čiastočne podporujú tieto atribúty jazyka MathML:

Prvok

Atribút

Predvolená hodnota, ktorú možno zdediť z prvku

Hodnoty(syntax hodnoty, ak ide o podmnožinu špecifikácie)

Poznámky

mo, mn, mi

mathvariant

yes

Atribúty initial, stretched, looped, tailed nie sú podporované

mtable

align

no

top | bottom | center | baseline | axis

Atribút rownumber nie je podporovaný

menclose

notation

yes

updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike

Viac informácií

mlongdiv

longdivstyle

no

lefttop

Nepodporované atribúty jazyka MathML

Prvok

Atribút

Poznámky

*

mathbackground

mstyle

infixlinebreakstyle

mstyle

veryverythinmathspace, verythinmathspace, thinmathspace, mediummathspace, thickmathspace, verythickmathspace, veryverythickmathspace

Zastarané v jazyku MathML 3.

mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext

mathsize

mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext

dir

mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext

fontfamily, fontweight, fontstyle, fontsize, color, background

Zastarané v jazyku MathML 3.

mo

linebreak

mo

lineleading

mo

linebreakstyle

mo

linebreakmultchar

mo

identalign

mo

identshift

mo

identtarget

mo

identalignfirst

mo

identshiftfirst

mo

identalignlast

mo

identshiftlast

mo

fence

Nemá vplyv na vizuálne rozloženie

mo

separator

Nemá vplyv na vizuálne rozloženie

mspace

linebreak

mfrac

bevelled

mtable

groupalign

mtable

alignmentscope

mtable

columnwidth

mtable

width

mtable

rowspacing

mtable

rowlines

mtable

columnlines

mtable

frame

mtable

framespacing

mtable

equalrows

mtable

equalcolumns

mtable

side

mtable

minlabelspacing

mtr

groupalign

mtd

rowspan

mtd

columnspan

mtd

groupalign

mstack

stackalign

mstack

charalign

mstack

charspacing

mlongdiv

position

mlongdiv

shift

mscarries

location

mscarries

scriptsizemultiplier

mscarry

location

msline

leftoverhang

msline

rightoverhang

msline

mslinethickness

msub

subscriptshift

msup

superscriptshift

msubsup

superscriptshift

msubsup

subscriptshift

mrow

ltr

maction

selection

maction

actiontype

Ukážky rovníc

Základné matematické výrazy

LaTeX

Zobrazenie

0.15 \cdot \frac{1}{8}

Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text

-22 \div 11

Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text

2x + 3y \ge -21

Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text

3(b-5) < -6(b+5)

Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text

\left \{ 6 \tfrac{4}{5}, \, \sqrt{49}, \, 6.\overline{3}, \, 7\sqrt{5} \right \}

Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text

Zarovnanie

LaTeX

Zobrazenie

\begin{aligned} 9 && < && 15 && < && 16 \\ \sqrt{9} && < && \sqrt{15} && < && \sqrt16 \\ 3 && < && \sqrt{15} && < && 4 \end{aligned}

Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text

\begin{aligned} \text{first number} & & \text{second number} \\ 10 \mbox{\phantom{=digit}} & \cdot & 9 \mbox{\phantom{=digit}} \end{aligned}

Užitočným trikom na zarovnanie prvkov rovníc je použitie príkazu \mbox{\phantom{space}}. Obsah v zátvorkách (space) určí veľkosť vytvoreného medzerového miesta. V uvedenom príklade je možné pridaním viacerých znakov k prvku =digit dosiahnuť väčšie medzerové miesto vnútri výrazu 10 • 9.

Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text

\begin{aligned} N &= 0.555\ldots \\ {\color{red}10}N &= {\color{red} 10}(0.555\ldots) \\ 10N &= 5.555\ldots \end{aligned}

Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text

Color

LaTeX

Zobrazenie

\begin{aligned} N &= 0.555\ldots \\ {\color{red}10}N &= {\color{red} 10}(0.555\ldots) \\ 10N &= 5.555\ldots \end{aligned}

Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text

\sum_{\color{0A7C10}n=0}^{\color{red}\infty} a_n x^n

Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text

Integrály

LaTeX

Zobrazenie

\textstyle \int_{-N}^{N} e^x\, dx

Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text

\int_{-N}^{N} e^x\, dx

Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text

Príkaz \textstyle rozlišuje medzi vloženými a zobrazovanými rovnicami.

Matice

LaTeX

Zobrazenie

\begin{matrix} a & b \\ c & d \\ \end{matrix}

Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text

\begin{matrix} c(1)^{n-1} & \dots & c(1)^2 & c(1) & 1 \\ c(2)^{n-1} & \dots & c(2)^2 & c(2) & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ c(n)^{n-1} & \dots & 1 & 0 & 0 \end{matrix}

Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text

|x| = \begin{cases} \phantom{-} x& \text{if } x \geq 0 \\ -x & \text{if } x<0 \end{cases}

Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text

R_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \phantom{-} \cos \theta \end{bmatrix}

Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text

Bežné prvky rovníc

LaTeX

Zobrazenie

\(\Delta S^\circ=\sum S^{\circ }\text{products} - \sum S^{\circ }\text{reactants}\)

Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text

HF(aq) +H_{2}O(l) \rightleftharpoons H_{3}O^{+} (aq) +F_{-}(aq)

Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text

\nabla \times \overrightarrow{\mathbf{B}} - \frac{1}{C} \frac{\delta \overrightarrow{\mathbf{E}}}{\delta t} = 4\pi \rho

Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text

x = \frac{- b\pm\sqrt{b^2-4a c}}{2a}

Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text

Aritmetické výrazy v dlhej forme

MathML

Zobrazenie

2 1 2,327 - 1,156 1,171

Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text

12 16.5 198 12 78 72 6.0 6.0 0

Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text

1 1 2 435 × 25 1 2175 870 10875

Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text

Apky Pages, Numbers, Keynote a iBooks Author nepodporujú jazyk LaTeX pri neskrátenom delení a pri delení so zvyškom. Na prácu s neskráteným delením a s delením so zvyškom je potrebné použiť jazyk MathML.

Viac informácií

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: