macOS High Sierra

Preferencje klawiatury dostępności

Panel Klawiatura dostępności w preferencjach klawiatury w oknie Preferencji systemowych pozwala na włączanie klawiatury dostępności, ustawianie jej opcji oraz ustawianie opcji funkcji sterowania zatrzymaniem.

Aby otworzyć ten panel, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dostępność, kliknij w Klawiatura, a następnie kliknij w Klawiatura dostępności.

Otwórz panel Klawiatura dostępności

Opcje klawiatury dostępności

Możesz ustawić opcje klawiatury dostępności, czyli klawiatury ekranowej umożliwiającej pisanie i interakcję bez użycia klawiatury fizycznej.

Włącz klawiaturę dostępności

Wyświetlanie i używanie klawiatury dostępności.

Aby użyć Edytora paneli w celu utworzenia własnych paneli możliwych do użycia za pomocą klawiatury dostępności, kliknij w Edytor paneli.

Wygaś panel po nieaktywności przez

Wygaszanie klawiatury o podaną wartość procentową po podanym czasie braku aktywności. Niższa wartość procentowa sprawia, że klawiatura jest bardziej widoczna, natomiast wyższa wartość oznacza, że jest mniej widoczna. Przy wartości równej 100% klawiatura jest ukryta. Aby klawiatura znów stała się całkowicie widoczna, przesuń wskaźnik nad wygaszoną klawiaturę (jeśli jest ukryta, wystarczy poruszyć wskaźnik).

Opcja ta jest przydatna, jeśli nie potrzebujesz chwilowo klawiatury (na przykład podczas oglądania filmu) lub chcesz zobaczyć fragment Biurka znajdujący się pod klawiaturą.

Odtwarzaj dźwięki klawiszy

Sygnalizowanie dźwiękiem naciskania klawiszy (za wyjątkiem klawisza Caps).

Wprowadzanie klawiszy

Wprowadzanie zawartości lub wykonywanie czynności po przesunięciu myszy w górę lub w dół.

Aktywne narożniki

Wybór czynności wykonywanej po zatrzymaniu wskaźnika w narożniku ekranu. Kliknij w menu podręczne danego narożnika, a następnie wybierz czynność, na przykład Kliknij lewym.

Gdy używasz aktywnego narożnika do wyświetlania klawiatury dostępności lub własnego panelu, możesz wybrać, czy obiekt ten ma być przesuwany do danego narożnika, czy ma pozostawać w bieżącym miejscu. Jeśli nie chcesz, aby był on przenoszony do aktywnego narożnika, wyłącz zaznaczenie pola wyboru Pozwalaj na podążanie panelu za aktywnym narożnikiem.

Gdy skończysz ustawiać aktywne narożniki, kliknij w OK.

Opcje zatrzymania

Ustawianie opcji zatrzymania (gdy zatrzymasz wskaźnik nad daną rzeczą przez określony czas bez poruszania). Zatrzymanie jest przydatne podczas korzystania z technologii śledzenia ruchów głowy lub oczu.

Opcje zatrzymania

Opcje zatrzymania pozwalają na ustalenie, kiedy mają być wyświetlane menu czynności zatrzymania, jaka czynność ma być wykonywana po zatrzymaniu wskaźnika nad rzeczą, jak długi ma być czas zatrzymania itd.

Pokazuj czynności zatrzymania w panelach

Wyświetlanie przycisków czynności zatrzymania na górze klawiatury dostępności oraz własnych paneli.

Pokazuj czynności zatrzymania na pasku menu

Wyświetlanie menu statusu czynności zatrzymania na pasku menu.

Zawsze zatrzymuj w panelach

Wybieranie elementów na klawiaturze dostępności i we własnych panelach przy użyciu zatrzymania, nawet jeśli na pasku menu lub w menu opcji wybrane zostało Wstrzymaj.

Domyślną czynnością zatrzymania w panelach jest kliknięcie lewym przyciskiem.

Zoom po

Pokazywanie okna z powiększeniem, gdy wskaźnik pozostaje nieruchomy przez określony czas. Okno z powiększeniem zawiera powiększony obraz wskaźnika oraz obszaru, w którym wskaźnik został zatrzymany.

Wielkość okna z powiększeniem zależna jest od wielkości ustawionej dla okna funkcji zoom używającej stylu „obraz w obrazie”. Aby sprawdzić to ustawienie, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dostępność, a następnie w Zoom.

Otwórz panel Zoom

Kliknij w widoczne w tym panelu menu podręczne Styl zoom, wybierz Obraz w obrazie, kliknij w Opcje, a następnie dostosuj wielkość.

Uwaga: Nie zmieniaj innych ustawień w panelu Zoom, ponieważ mogą one wpływać na działanie okna zoom funkcji Zatrzymanie.

Ukryj wskaźnik czasu zatrzymania

Ukrywanie wskaźnika zatrzymania oraz odliczania po zatrzymaniu.

Czynność zatrzymania

Wybór czynności wykonywanej domyślnie po zatrzymaniu się nad daną rzeczą – na przykład kliknięcie prawym przyciskiem, pokazanie menu przewijania lub przeciągnięcie i upuszczenie rzeczy. Możesz wybrać wyświetlenie menu opcji, pozwalającego przełączanie czynności do jednorazowego wykonania.

Możesz również wybrać czynność z menu statusu zatrzymania, jeśli jest ono widoczne na pasku menu.

Automat. przywracaj klikanie lewym

Następną czynnością wykonywaną po wykonaniu innej wybranej czynności będzie kliknięcie lewym przyciskiem.

Ta opcja jest przydatna, jeśli najczęściej wykonywaną przez Ciebie czynnością jest klikanie lewym przyciskiem.

Domyślny czas zatrzymania

Czas zatrzymania nad daną rzeczą na ekranie, po jakim wykonywana jest czynność.

Czas zatrzymania panelu

Czas zatrzymania nad daną rzeczą w panelu, po jakim wykonywana jest czynność kliknięcia lewym przyciskiem.

Tolerancja ruchu zatrzymania

Podana w pikselach odległość, o jaką można przesunąć zatrzymany wskaźnik. Jeśli przesuniesz wskaźnik o więcej pikseli, czynność nie zostanie wykonana.