Mac — podstawy: przeglądarka Safari 5.1

Safari 5.1 to szybka, innowacyjna przeglądarka internetowa dla systemów OS X Lion i Mac OS X 10.6 Snow Leopard.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

W tym artykule przedstawiono sposób korzystania z przeglądarki Safari 5.1 oraz różne metody personalizowania sposobu przeglądania.

Uwaga: część poniższych informacji dotyczy wszystkich wersji przeglądarki Safari, ale niektóre z nich dotyczą tylko przeglądarki Safari 5.1 w systemie OS X Lion. Więcej informacji na temat przeglądarki Safari 4 można znaleźć w artykule Macintosh — podstawy: przeglądarka Safari 4.

Okno przeglądarki internetowej Safari 5.1

Poniżej przedstawiono typowe okno przeglądarki Safari 5.1 w systemie OS X Lion. Niektóre elementy okna można dostosowywać zgodnie z zamieszczonym poniżej opisem.

 1. Przyciski umożliwiające przejście do poprzedniej lub następnej strony*
 2. Przycisk „+” umożliwiający dodanie bieżącej strony do zakładek, listy Czytelnia lub strony Top Sites *
 3. Inteligentne pole adresu (URL) oraz pole przeszukiwania historii i zakładek (podczas wczytywania strony internetowej jest wyświetlany niebieski pasek postępu)*
 4. Pasek zakładek— w lewej części zawiera ikony listy Czytelnia, zakładek i strony Top Sites
 5. Pasek z kartami
 6. Ikona źródeł RSS lub inne ikony, na przykład ikona czytnika Reader lub trybu prywatnego (zobacz niżej)
 7. Przycisk Odśwież/Zatrzymaj lub wskaźnik postępu (w przypadku wyświetlania wskaźnika postępu należy umieścić kursor na wskaźniku w celu wyświetlenia przycisku Zatrzymaj)
 8. Przycisk umożliwiający wyświetlenie ostatnich wyszukiwań lub wybór mechanizmu wyszukiwania
 9. Inteligentne pole wyszukiwania*
 10. Przycisk Dodaj kartę
 11. Przycisk funkcji SnapBack (widoczny po wczytaniu strony z wyników wyszukiwania)
 12. Przycisk przeglądania w trybie pełnoekranowym (tylko system OS X Lion)
 13. Pasek przewijania (w systemie OS X Lion pojawia się tylko podczas przewijania)

* Wszystkie te elementy tworzą tak zwany pasek narzędzi przeglądarki Safari 5.1. W razie potrzeby pasek narzędzi przeglądarki Safari można dostosować w sposób opisany poniżej.

Uwaga: w systemie OS X Lion można zmienić rozmiar dowolnego narożnika lub dowolnej krawędzi okna przeglądarki Safari. W tym celu należy kliknąć i przeciągnąć odpowiedni narożnik lub krawędź.

Lista Czytelnia (pozycja 4)

Lista Czytelnia umożliwia szybkie dodanie łącza do strony internetowej, która ma zostać przeczytana później. Śledzi ona strony przeczytane przez użytkownika. Usługa iCloud uaktualnia listę Czytelnia na wszystkich urządzeniach użytkownika. Po przeczytaniu strony można ją usunąć z listy Czytelnia.

Wskazówka: kliknięcie przycisku Nieczytane w kolumnie listy Czytelnia powoduje wyświetlenie tylko tych stron internetowych, które nie zostały jeszcze przeczytane. Aby wyświetlić wszystkie strony znajdujące się na liście Czytelnia, należy kliknąć przycisk Wszystkie.

Aby dodać strony do listy Czytelnia, należy użyć jednej z poniższych metod:

 • Kliknij przycisk „+” (pozycja 2), a następnie wybierz z menu podręcznego pozycję Lista Czytelnia.
 • Przytrzymując naciśnięty klawisz Shift (⇧), kliknij łącze na stronie internetowej.
 • Kliknij przycisk Dodaj stronę znajdujący się w górnej części kolumny listy Czytelnia. Uwaga: listę Czytelnia można wyświetlać i ukrywać, klikając ikonę Lista Czytelnia (pozycja 4).
 • Wybierz kolejno pozycje Zakładki > Dodaj do listy Czytelnia.
 • Naciśnij kombinację klawiszy shift-command-d (⇧⌘D).

Uwaga: po dodaniu strony zostanie wyświetlona animacja ikony przeglądarki Safari przelatującej do ikony listy Czytelnia.

Aby usunąć strony z listy Czytelnia, należy użyć jednej z poniższych metod:

 • Kliknij ikonę „x” wyświetlaną po prawej stronie podglądu strony w kolumnie listy Czytelnia po umieszczeniu na nim kursora.
 • Przytrzymując naciśnięty klawisz Control, kliknij podgląd strony na liście Czytelnia, a następnie wybierz polecenie Usuń rzecz.
 • W kolumnie listy Czytelnia kliknij przycisk Wymaż wszystko, a następnie w arkuszu potwierdzenia kliknij przycisk Wymaż, aby usunąć wszystkie strony.

Gesty wielodotykowe w systemie OS X Lion

W przeglądarce Safari w systemie OS X Lion wbudowano obsługę gestów wielodotykowych, dzięki czemu można poruszać się po Internecie, stukając, przewijając i wykonując gesty machnięcia.

 •  Przechodzenie przesunięciem dwoma palcami na boki: wykonanie machnięcia do przodu (w lewo) i do tyłu (w prawo) powoduje, że odwiedzane strony internetowe są przesuwane do okna przeglądarki Safari i wysuwane z niego.
 • Dwukrotne stuknięcie w celu powiększenia: dwukrotne stuknięcie gładzika dwoma palcami powoduje powiększenie strony internetowej. Ponowne dwukrotne stuknięcie powoduje przywrócenie oryginalnego rozmiaru.
 •  Zmiana powiększenia ściśnięciem: ten gest umożliwia dokładniejsze powiększanie i zmniejszanie stron internetowych. Powiększanie i zmniejszanie można zmieniać, rozsuwając oraz ściskając kciuk i palec.
 •  Przewijanie dwoma palcami: przesuwanie dwoma palcami w górę lub w dół gładzika umożliwia przewijanie stron internetowych. Przewijanie bezwładnościowe daje poczucie jeszcze naturalniejszego przeglądania.

Przeglądanie w trybie pełnoekranowym w systemie OS X Lion

Aby wyświetlić przeglądarkę Safari w trybie pełnoekranowy, należy kliknąć przycisk przeglądania w trybie pełnoekranowym (pozycja 12). Przeglądarka Safari zajmie swoje miejsce, a następnie zostanie rozszerzona tak, aby wypełniła cały ekran. Aby wyłączyć tryb pełnoekranowy, należy nacisnąć klawisz escape (esc) na klawiaturze.

Wznawianie w systemie OS X Lion

Po otwarciu przeglądarki Safari w systemie Lion lub ponownym uruchomieniu komputera Mac przeglądarka Safari automatycznie odtworzy okna i karty otwarte w ostatniej sesji przeglądania, dzięki czemu można kontynuować pracę dokładnie w miejscu jej przerwania.

Wskazówka: aby otworzyć przeglądarkę Safari bez wznawiania, podczas jej otwierania należy przytrzymać naciśnięty klawisz shift (⇧). Przeglądarka Safari zostanie otwarta zgodnie z opcjami wybranymi na karcie Ogólne preferencji przeglądarki Safari (na przykład zostanie wyświetlona strona domowa).

W systemach Mac OS X 10.6 i Microsoft Windows na karcie Ogólne preferencji przeglądarki Safari można wybrać opcję automatycznego odtwarzania okien.

Safari Reader (pozycja 6)

Czytnik Safari Reader usuwa reklamy i inne niepotrzebne obiekty graficzne z artykułów internetowych. Przeglądarka Safari wykrywa, czy jest wyświetlana strona internetowa z artykułem. Należy kliknąć ikonę czytnika Reader po prawej stronie inteligentnego pola adresu (pozycja 3) lub nacisnąć klawisze ⇧⌘R (Shift-Command-R), aby natychmiast wyświetlić artykuł w uporządkowanym, ciągłym widoku. Wyświetlana jest każda strona artykułu — niezależnie od liczby stron. Umieszczenie kursora w dolnej części na środku witryny kontrolowanej przez czytnik Reader powoduje wyświetlenie na ekranie elementów sterujących. Umożliwiają one powiększanie i zmniejszanie widoku, drukowanie zawartości kontrolowanej przez czytnik Reader i wysyłanie jej pocztą e-mail oraz zamykanie funkcji Reader. W przypadku zmiany rozmiaru tekstu przeglądarka Safari zapamięta to ustawienie i użyje go przy następnym użyciu czytnika Safari Reader.

Ustawianie strony domowej

Strona domowa to strona internetowa otwierana po uruchomieniu przeglądarki lub po otwarciu nowego okna. Aby ustawić stronę domową przeglądarki Safari 5.1, należy wykonać następujące czynności:

 1. Przejdź do strony internetowej, która ma zostać ustawiona jako strona domowa (na przykład http://www.apple.com/pl).
 2. Wybierz kolejno opcje Safari > Preferencje lub naciśnij klawisze ⌘, (Command-przecinek).
 3. Kliknij ikonę Ogólne
 4. Kliknij przycisk Ustaw na bieżącą stronę.

Inteligentne pole adresu (URL) oraz pole przeszukiwania historii i zakładek (pozycja 3)

To pole umożliwia łatwe wyszukiwanie wpisywanych lub wklejanych adresów internetowych. Gdy użytkownik rozpoczyna wpisywanie adresu w polu adresu, przeglądarka Safari automatycznie wstawia i wyróżnia najbardziej zgodny wynik, czyli stronę określaną jako Najczęściej odwiedzana. Aby połączyć się z podświetloną witryną, wystarczy nacisnąć klawisz Enter.

Jeśli strona uznana za najtrafniejszą nie jest właściwą stroną, należy sprawdzić listę propozycji wyświetlonych w przeglądarce Safari, które zostały pobrane z zakładek i historii przeglądanych stron. Należy kliknąć żądaną witrynę lub wyróżnić ją za pomocą klawiszy strzałek, a następnie nacisnąć klawisz Enter.

Można również wpisać lub wkleić pełny adres internetowy.

Inteligentne pole wyszukiwania (pozycja 9)

W tym polu można wybrać mechanizm wyszukiwania: Google, Yahoo! lub Bing.

Korzystając z tego pola, można błyskawicznie odszukać potrzebne informacje. Oferuje ono następujące możliwości:

 • Wyniki wyszukiwania zalecane przez przeglądarkę Safari dla wybranego mechanizmu wyszukiwania
 • Lista ostatnich wyszukiwań.
 • Lista dostępnych mechanizmów wyszukiwania
 • Pomoc w znajdowaniu tekstu na stronie internetowej wczytanej w przeglądarce Safari

Uzyskiwanie lepszych wyników wyszukiwania

 • Znajdowanie dokładnych fraz przy użyciu cudzysłowów
  • W przypadku wyszukiwania artykułu „Rozwiązywanie problemów z połączeniami drukarki”, należy ująć frazę w cudzysłowy, jak to pokazano tutaj.
 • Zawężanie zakresu wyszukiwania do określonej witryny lub poddomeny witryny
  • Aby zawęzić zakres wyszukiwania do określonej witryny, można dodać do szukanej frazy ciąg site:[witryna]. Na przykład wprowadzenie następującej frazy:
   "Rozwiązywanie problemów z połączeniami drukarki" site:apple.com
   spowoduje wyświetlenie stron tylko z witryny apple.com.
  • Aby zawęzić zakres wyszukiwania do określonej poddomeny witryny, można dodać do szukanej frazy ciąg site:[poddomena.witryna].  Na przykład wprowadzenie następującej frazy:
   "Rozwiązywanie problemów z połączeniami drukarki" site:support.apple.com
   spowoduje wyświetlenie stron tylko z sekcji wsparcia witryny apple.com.
 • Wykluczanie wyrazów z wyników wyszukiwania
  • Aby wykluczyć wyrazy z wyników wyszukiwania, należy użyć łącznika przed tymi wyrazami. Na przykład wprowadzenie następującej frazy:
   "Rozwiązywanie problemów z połączeniami drukarki" site:support.apple.com -dyskusje
   spowoduje wyszukanie frazy „Rozwiązywanie problemów z połączeniami drukarki” w witrynie wsparcia Apple na stronach, które nie zawierają wyrazu „dyskusje”.

Dostosowywanie paska narzędzi

Aby zmienić elementy znajdujące się na pasku narzędzi przeglądarki Safari 5.1 lub odtworzyć nieumyślnie usunięty element:

 1. Wybierz kolejno opcje Widok > Dostosuj pasek narzędzi.
 2. Zostanie wyświetlony poniższy arkusz, który umożliwia dodawanie i rozmieszczanie elementów na pasku narzędzi przez przeciąganie ich w odpowiednie miejsce.

  Aby na przykład dodać narzędzie Otwórz w Dashboard, należy przeciągnąć je z arkusza Dostosuj pasek narzędzi na pasek narzędzi przeglądarki Safari 5.1.
  Aby przywrócić domyślny zestaw narzędzi, należy przeciągnąć go na pasek narzędzi.


Funkcja Top Sites

Przeglądarka Safari automatycznie identyfikuje ulubione witryny i wyświetla ich podgląd w postaci galerii. Aby przejść do jednej z ulubionych witryn, należy kliknąć jej podgląd. Podczas przeglądania witryn internetowych przez użytkownika przeglądarka Safari identyfikuje najczęściej ostatnio odwiedzane witryny. W przypadku odwiedzania nowych witryn funkcja Top Sites odpowiednio zmienia zestaw ulubionych witryn.

Przykładowe okno funkcji Top Sites

Podgląd graficzny z ikoną gwiazdki w prawym górnym rogu oznacza nową zawartość strony od czasu ostatniej wizyty. 

W dowolnym momencie można wrócić do strony w widoku Top Sites, klikając przycisk Pokaż Top Sites () na pasku zakładek.

Aby ręcznie dodać stronę internetową do strony Top Sites:

 1. Przejdź do strony internetowej w przeglądarce Safari 5.1.
 2. Przeciągnij ikonę witryny (na przykład ) wyświetlaną po lewej stronie inteligentnego pola adresu (URL) lub pola przeszukiwania historii i zakładek (pozycja 3), aby wyświetlić element paska zakładek funkcji Top Sites (). Podgląd witryny internetowej zostanie umieszczony w lewym górnym rogu widoku Top Sites.

Aby dostosować stronę Top Sites, kliknij przycisk Edycja.

 • Aby wyświetlić podgląd 24 witryn, należy kliknąć kartę Małe. Aby wyświetlić podgląd 12 witryn, należy kliknąć kartę Średnie. Aby wyświetlić podgląd 6 witryn, należy kliknąć kartę Duże.
 • Aby zmienić kolejność wyświetlania podglądu witryn, należy kliknąć i przeciągnąć jedną z witryn w odpowiednie miejsce na siatce widoku Top Sites.
 • Aby usunąć ulubioną witrynę, należy kliknąć ikonę X w lewym górnym rogu podglądu.
 • Aby zablokować ulubioną witrynę, należy kliknąć ikonę pinezki w lewym górnym rogu podglądu. Gdy witryna zostanie zablokowana, ikona stanie się niebieska. Ponowne kliknięcie ikony spowoduje odblokowanie witryny.

Przeszukiwanie całej historii

Funkcja przeszukiwania całej historii umożliwia błyskawiczne znajdowanie odwiedzanych wcześniej stron. Aby znaleźć określoną stronę, należy wprowadzić terminy wyszukiwania w polu Przeszukaj historię w widoku Top Sites. Można wyszukać dowolną zawartość odwiedzonej strony, łącznie z metadanymi w postaci podpisów pod zdjęciami. Nie trzeba pamiętać tytułów stron lub złożonych adresów URL. Wyniki wyszukiwania przeglądarki Safari są wyświetlane w widoku Cover Flow, dzięki czemu można przeglądać duże okna podglądu w celu wybrania odpowiedniej witryny.

Wskaźnik daty ułatwia przeglądanie historii.

Powiększanie całej strony w celu zmiany rozmiaru tekstu i grafiki

Aby zwiększyć komfort czytania, można powiększać i zmniejszać zawartość stron internetowych za pomocą skrótów klawiaturowych, gestów na gładziku wielodotykowym lub przycisku powiększenia na pasku narzędzi. W miarę powiększania obrazów i grafiki tekst pozostaje idealnie wyraźny, a powiększana lub zmniejszana strona internetowa zachowuje spójny układ. Aby dodać przycisk powiększenia do paska narzędzi, należy wybrać polecenie Dostosuj pasek narzędzi z menu Widok i przeciągnąć ten przycisk na pasek narzędzi.

Aby uzyskać powiększenie, należy nacisnąć klawisze ⌘+ (Command-plus), natomiast w celu uzyskania pomniejszenia należy nacisnąć klawisze ⌘- (Command-minus).

Na gładziku wielodotykowym należy rozsunąć palce, aby powiększyć widok, i ścisnąć palce, aby go zmniejszyć.

W dowolnym momencie można także przywrócić domyślny rozmiar zawartości strony internetowej, naciskając klawisze ⌘0 (Command-zero) lub wybierając kolejno opcje Widok > Wielkość rzeczywista.

Przeglądanie prywatne

Aby zachować prywatność, można wybrać kolejno opcje Safari > Przeglądanie prywatne

W przypadku przeglądania Internetu przy użyciu publicznego lub współużytkowanego komputera Mac funkcja Przeglądanie prywatne pozwala chronić informacje osobiste. Dotyczy to sytuacji, takich jak sprawdzanie poczty e-mail w bibliotece lub kupowanie prezentów urodzinowych na rodzinnym komputerze Mac. Kiedy funkcja Przeglądanie prywatne zostanie włączona, przeglądarka Safari nie będzie pamiętać odwiedzanych stron, historii wyszukiwania i informacji funkcji automatycznego wypełniania.

Nowym elementem przeglądarki Safari 5.1 jest przycisk PRYWATNE, który jest wyświetlany po prawej stronie inteligentnego pola adresu URL (element 3) w trybie Przeglądanie prywatne. Kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie arkusza potwierdzenia dotyczącego wyłączenia przeglądania prywatnego.

Wymazywanie historii

Przeglądarka Safari zapamiętuje niedawno odwiedzone strony internetowe. Aby ręcznie wymazać historię przeglądania, należy kliknąć przycisk Wymaż historię przy przeszukiwaniu historii lub wybierz kolejno opcje Historia > Wymaż historię.

Jeśli historia ma być automatycznie wymazywana po pewnym czasie lub wcale nie ma być wymazywana, należy wybrać z menu Safari opcje Preferencje > Ogólne. Z menu podręcznego Usuń wpisy historii należy wybrać odpowiednie ustawienie (po jednym dniu, po tygodniu, po dwóch tygodniach, po miesiącu, po roku lub ręcznie).  Ustawienie domyślne to „po miesiącu”.

Przycisk umożliwiający przejście do poprzedniej lub następnej strony (pozycja 1) pozwala wracać do otwieranych wcześniej stron internetowych do czasu zamknięcia okna przeglądarki Safari 5.1. 

Wyszukiwanie słów na stronie

Aby szybko znaleźć wyraz lub frazę występujące na stronie internetowej, należy nacisnąć klawisze ⌘F (Command-F) lub wybrać kolejno opcje Edycja > Znajdź > Znajdź i wpisać wyraz lub frazę do wyszukania. Aby wyświetlić kolejne wystąpienia danego tekstu na stronie, należy nacisnąć klawisze ⌘G (Command-G) lub kliknąć przycisk z trójkątem skierowanym do przodu znajdujący się po lewej stronie pola wyszukiwania.

Rozszerzenia przeglądarki Safari

Rozszerzenia to doskonałe rozwiązanie umożliwiające dostosowywanie przeglądarki Safari. Rozszerzenia przeglądarki Safari są zgodne ze standardami internetowymi, takimi jak HTML5, CSS3 lub JavaScript. Zapewniają one możliwości i funkcje zaawansowanych aplikacji internetowych.

Na przykład można użyć rozszerzenia, które udostępnia pasek narzędzi z informacjami o wynikach ulubionej drużyny sportowej lub polecenie w menu kontekstowym umożliwiające wysłanie łącza do witryny sieci społecznościowej.

Wszystkie rozszerzenia są dodatkowo zabezpieczone przy użyciu podpisów cyfrowych.

Aby wyświetlić listę dostępnych rozszerzeń, należy wybrać kolejno opcje Safari > Galeria rozszerzeń Safari. Należy znaleźć odpowiednie rozszerzenie i zainstalować je jednym kliknięciem. Nie jest konieczne ponowne uruchamianie przeglądarki Safari.

Zainstalowanymi rozszerzeniami można zarządzać w okienku Rozszerzenia w preferencjach przeglądarki Safari. Aby rozszerzenia były aktualizowane automatycznie, w okienku Rozszerzenia preferencji przeglądarki Safari należy włączyć opcję Instaluj uaktualnienia automatycznie.

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o przeglądarce Safari? Skorzystaj z wbudowanej pomocy przeglądarki Safari na komputerze Mac (w przeglądarce Safari wybierz kolejno opcje Pomoc > Pomoc Safari). Warto także odwiedzić witrynę funkcji i elementów przeglądarki Safari.


Ważne: Informacje na temat produktów firm innych niż Apple są podawania jedynie do celów dokumentacyjnych i produktów tych nie można uznawać za rekomendowane przez firmę Apple. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Data publikacji: