Mac OS X 10.6: łączenie dokumentów PDF przy użyciu programu Podgląd

W tym artykule przedstawiono sposób kopiowania stron z wielu dokumentów PDF do pojedynczego dokumentu przy użyciu programu Podgląd w systemie Mac OS X 10.6 lub nowszym.

 1. Otwórz dokumenty PDF, które chcesz połączyć w programie Podgląd.
 2. Wyświetl pasek boczny w każdym oknie programu Podgląd. Jeśli nie widać paska bocznego, kliknij przycisk Pasek boczny na pasku narzędzi w oknie programu Podgląd lub wybierz kolejno opcje Widok > Pasek boczny > Pokaż pasek boczny.
 3. Upewnij się, że pasek boczny jest skonfigurowany tak, aby wyświetlać miniaturki (jest to widok domyślny). Jeśli na pasku bocznym nie są wyświetlane miniaturki, wybierz kolejno opcje Widok > Pasek boczny > Miniaturki.
 4. Przeciągnij miniaturkę jednego dokumentu PDF (źródłowego) nad miniaturkę innego dokumentu PDF (docelowego) i zwolnij przycisk myszy lub gładzika, kiedy obok wskaźnika będzie widoczny symbol plus w zielonym kółku. Wszystkie strony ze źródłowego dokumentu PDF zostaną skopiowane i dodane na końcu docelowego dokumentu PDF.
  Łączenie jednostronicowych dokumentów PDF na pasku bocznym programu Podgląd
  Uwaga: w przypadku łączenia wielostronicowych dokumentów PDF istnieje opcja kopiowania tylko wybranych stron źródłowego dokumentu PDF. Można również wstawić skopiowane strony między istniejącymi stronami docelowego dokumentu PDF. Jeśli dokument PDF zawiera wiele stron, nad jego miniaturką jest widoczna strzałka w szarym kółku. Kliknięcie tej strzałki skierowanej w lewo spowoduje wyświetlenie miniaturek wszystkich stron w danym dokumencie PDF. Można wybrać spośród nich strony do skopiowania i przeciągnąć je na miniaturkę docelowego dokumentu PDF. Jeśli dla docelowego dokumentu PDF jest wyświetlanych wiele miniaturek na pasku bocznym, należy przeciągnąć skopiowane strony dokładnie w to miejsce, w którym mają one zostać dodane. Między stronami, między którymi zostaną wstawione skopiowane strony, pojawi się niebieski pasek.
  Łączenie wielostronicowych dokumentów PDF na pasku bocznym programu Podgląd
 5. Jeśli strony w docelowym dokumencie PDF są wyświetlane w nieodpowiedniej kolejności, kliknij szare kółko ze strzałką widoczne nad miniaturką dokumentu PDF, aby skierować strzałkę w prawo, i ułóż miniaturki poszczególnych stron we właściwej kolejności, przeciągając je.
 6. Po umieszczeniu w docelowym dokumencie PDF wszystkich wymaganych stron i ułożeniu ich we właściwej kolejności można zachować efekt końcowy jako nowy dokument PDF zawierający wszystkie połączone strony, wybierając kolejno opcje Plik > Zachowaj jako, lub zamienić oryginalną wersję docelowego dokumentu PDF na wersję z połączonymi stronami, wybierając kolejno opcje Plik > Zachowaj.

  Uwaga: polecenia Zachowaj i Zachowaj jako powodują zachowanie tylko dokumentu wyświetlanego w danej chwili w oknie, a nie wszystkich dokumentów widocznych na pasku bocznym. Na pasku tytułu okna programu Podgląd są wyświetlane następujące informacje: nazwa wyświetlanego obecnie dokumentu PDF, liczba stron w wyświetlanym obecnie dokumencie, liczba poszczególnych dokumentów PDF (niepołączonych) zawartych w bieżącym oknie oraz całkowita liczba stron we wszystkich dokumentach otwartych w bieżącym oknie. Na przykład na drugim zrzucie ekranu powyżej widać, że w oknie jest wyświetlany jednostronicowy dokument PDF o nazwie „About Stacks.pdf”, a okno programu Podgląd zawiera też drugi wielostronicowy dokument. Wybranie polecenia Zachowaj w sytuacji, gdy jest wyświetlany dokument „About Stacks.pdf”, spowoduje zachowanie tego jednostronicowego dokumentu, ale nie spowoduje zachowania wielostronicowego dokumentu „About Downloads.pdf”, który jest również otwarty w tym samym oknie.
Data publikacji: