Komputer iMac: instalowanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego komputera iMac

Poniższe instrukcje są zawarte w plikach Read Me (Przeczytaj to) dla wszystkich aktualizacji oprogramowania sprzętowego komputera iMac.

Uwaga: uaktualnienie oprogramowania sprzętowego powoduje wyzerowanie pamięci PRAM, przez co może być konieczne ponowne ustawienie niektórych preferencji komputera iMac. Na przykład może być konieczne ponowne wybranie dysku startowego w panelu preferencji Dysk startowy. Więcej informacji można znaleźć w Pomocy systemu Mac OS.

Poniższe instrukcje są zawarte w pliku Read Me (Przeczytaj to) dla wszystkich aktualizacji oprogramowania sprzętowego komputera iMac. Dotarcie do przycisku przerwania, który znajduje się w zagłębionym obszarze złączy po prawej stronie komputera iMac, może w przypadku niektórych modeli komputera iMac wymagać użycia wyprostowanego spinacza biurowego lub podobnego przedmiotu.

  1. Kliknij dwukrotnie ikonę programu iMac Firmware Updater, aby rozpocząć aktualizację.
  2. Przeczytaj instrukcje wyświetlone na ekranie i postępuj dokładnie według nich.
  3. W przypadku konfiguracji /A zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczności zaktualizowania oprogramowania sprzętowego komputera iMac.


  4. W przypadku wszystkich innych konfiguracji zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczności wyłączenia komputera i włożenia wyprostowanego spinacza biurowego do otworu przycisku programisty. Wykonaj czynności z punktów od 5 do 9, aby ukończyć proces aktualizacji.
  5. Kliknij przycisk Wyłącz w oknie dialogowym, aby wyłączyć komputer.
  6. Otwórz osłonę portów po prawej stronie komputera iMac i włóż koniec wyprostowanego spinacza biurowego do otworu przycisku programisty (jest to dolny z dwóch otworów przycisków).
  7. Przytrzymując spinacz biurowy w otworze, naciśnij i zwolnij przycisk zasilania komputera iMac lub klawiatury USB firmy Apple, aby uruchomić komputer iMac.
  8. Po usłyszeniu długiego dźwięku wyjmij spinacz biurowy. U dołu ekranu zostanie wyświetlony pasek postępu, który wskazuje wykonywaną aktualizację.
  9. Jeśli aktualizacja powiedzie się, po uruchomieniu komputera iMac zostanie wyświetlony komunikat informujący, że oprogramowanie sprzętowe jest aktualne. Kliknij przycisk OK.


Jeśli pojawi się komunikat z informacją, że aktualizacja nie powiodła się, wróć do punktu 1 i rozpocznij ponownie proces aktualizacji.

Sprawdzenie błędów przed rozpoczęciem instalacji

Zanim będzie możliwe przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania sprzętowego, wymagane jest spełnienie kilku warunków. W przeciwnym razie może wystąpić wiele błędów, w przypadku których na ekranie zostaną wyświetlone poniższe okna dialogowe.

 • Przeniesienie pliku programu aktualizującego poza katalog zawierający instalator aktualizacji
 • Użycie programu aktualizującego na innym komputerze niż komputer iMac
 • Wystąpienie błędu systemu Mac OS o numerze 123
 • Zablokowany wolumin
 • Oprogramowanie sprzętowe nie jest rozpoznawane
 • Brak miejsca na dysku twardym


Jeśli nie można znaleźć pliku iMac Firmware 3.0 Updater, wyświetlane jest następujące okno dialogowe. Można wyszukać plik aktualizacji lub anulować pracę programu aktualizującego.
Użycie programu aktualizującego iMac Firmware Updater na innym komputerze niż komputer iMac spowoduje wyświetlenie następującego okna dialogowego.
W przypadku wystąpienia błędu systemu Mac OS wyświetlane jest następujące okno dialogowe. Jest to ogólne okno dialogowe komunikatu o błędzie, zastrzeżone dla komunikatów o błędach systemu Mac OS.
Jeśli aktualizowany wolumin jest zablokowany, wyświetlane jest następujące okno dialogowe. (Najczęstszą przyczyną zablokowania woluminu jest uruchomienie komputera z dysku CD. Komputer należy uruchomić z dysku twardego.)
Jeśli oprogramowanie sprzętowe komputera iMac nie zostanie rozpoznane, aktualizacja nie zostanie wykonana i zostanie wyświetlone następujące okno dialogowe.
Jeśli na dysku Macintosh HD zabraknie miejsca, aktualizacja nie zostanie wykonana i zostanie wyświetlone następujące okno dialogowe. Aby aktualizacja oprogramowania sprzętowego została zainstalowana poprawnie, na dysku twardym powinno być dostępne około 2,5 MB miejsca.
Warunki, które mogą uniemożliwić działanie programu aktualizującego oprogramowanie sprzętowe komputera iMac

Istnieją również inne warunki, które mogą uniemożliwić działanie programu aktualizującego.

 • Wyłączenie zasilania podczas aktualizacji może spowodować uszkodzenie rozruchowej pamięci ROM bez możliwości przywrócenia.
 • Przypadkowe ponowne uruchomienie komputera w konfiguracji /A przy użyciu spinacza biurowego uniemożliwi wykonanie aktualizacji. Należy wyłączyć zasilanie na 15 sekund, a następnie ponowić próbę aktualizacji.

Uwaga: w procesie aktualizacji nie jest używany wiersz polecenia oprogramowania Open Firmware. Wszelkie próby zaktualizowania oprogramowania sprzętowego komputera iMac w trybie wiersza polecenia mogą spowodować uszkodzenie rozruchowej pamięci ROM. Modyfikacje oprogramowania Open Firmware w trybie wiersza polecenia nie są obsługiwane, a spowodowane przez nie uszkodzenia płyty procesora mogą nie być objęte gwarancją.

Jak określić, czy system został już zaktualizowany

Przed zainstalowaniem aktualizacji instalator aktualizacji oprogramowania sprzętowego sprawdzi, czy jest ona wymagana. Jeśli aktualizacja nie będzie wymagana, zostanie wyświetlone odpowiednie okno dialogowe. Jeśli nie wiadomo, czy komputer został zaktualizowany, wystarczy uruchomić instalator. Instalator poinformuje, czy oprogramowanie sprzętowe zostało zaktualizowane.

Można też użyć programu Apple System Profiler w wersji 2.1.2 lub nowszej, aby sprawdzić aktualnie zainstalowaną wersję pamięci rozruchowej ROM. Po uruchomieniu programu Apple System Profiler należy kliknąć kartę System Profile (Profil systemu), a następnie kliknąć trójkącik zamykania obok pozycji Production Information (Informacje o produkcie).

Data publikacji: