Używanie inicjałów w aplikacji Pages

Dowiedz się, jak dodawać i edytować inicjały w aplikacji Pages.

Dokument aplikacji Pages na iPadzie Pro z otwartym menu formatowania Tekst i włączoną opcją Inicjał

Inicjał to duża wielka litera, którą można wstawić w tekście, aby dodać styl lub wyróżnienie. Inicjały można dodawać do głównej treści albo do tekstu w kształcie lub ramce tekstowej na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac. Inicjał można również dodać w aplikacji Pages w witrynie iCloud.com. 


Dodawanie i usuwanie inicjału

Aby dodać inicjał, stuknij lub kliknij w celu umieszczenia punktu wstawiania w akapicie, który ma się rozpoczynać od inicjału. Stuknij lub kliknij przycisk Format , stuknij lub kliknij opcję Tekst, a następnie zaznacz opcję Inicjał w inspektorze.

Aby usunąć inicjał, usuń zaznaczenie opcji Inicjał w inspektorze.


Dostosowywanie ustawień znaku inicjału

Aby użyć gotowego stylu inicjału na telefonie iPhone lub iPadzie, stuknij jedno z ustawień wstępnych.

Aby użyć gotowego stylu na komputerze Mac lub w witrynie iCloud.com, kliknij menu podręczne Style inicjału, a następnie kliknij jedno z ustawień wstępnych.

Aby dostosować inicjał, możesz zmienić opcje, takie jak liczba wierszy, które obejmuje inicjał (Wiersze), liczba znaków inicjału (Znaki) itd. Stuknij menu podręczne Opcje inicjału na telefonie iPhone lub iPadzie albo kliknij menu podręczne Opcje na komputerze Mac lub w witrynie iCloud.com, aby uzyskać więcej sposobów dostosowania inicjału.


Zmienianie tła inicjału

Aby dodać tło do inicjału, stuknij pozycję Opcje inicjału na telefonie iPhone lub iPadzie albo kliknij menu podręczne Opcje na komputerze Mac lub w witrynie iCloud.com, a następnie zaznacz opcję Kształt w tle. Po dodaniu tła możesz dodać kolor, ramkę i inne ustawienia:

  • Aby wybrać kolor tła, stuknij lub kliknij selektor kolorów albo koło kolorów.
  • Aby dodać ramkę inicjału, stuknij lub kliknij menu podręczne Ramka.
  • Aby dostosować wielkość inicjału względem tła, przeciągnij suwak Skala znaku.
  • Aby dostosować zaokrąglenie kształtu w tle, przeciągnij suwak Promień narożnika.


Tworzenie gotowego stylu

Po utworzeniu własnego inicjału możesz go zachować jako gotowy styl na komputerze Mac, aby użyć go ponownie w dokumencie.

Aby zachować gotowy styl, zaznacz tekst i kliknij menu podręczne Style inicjału. Kliknij strzałkę w prawo, a następnie kliknij przycisk dodawania .


Więcej informacji

Data publikacji: