Używanie kategorii inteligentnych w aplikacji Numbers

Porządkuj dane w nowy sposób dzięki kategoriom inteligentnym. Jeśli na przykład do śledzenia sprzedaży w firmie używasz arkusza kalkulacyjnego, możesz utworzyć kategorię, która grupuje sprzedaż według działów. Możesz też dodać podkategorie, podsumować dane podzielone na kategorie, utworzyć wykresy na podstawie kategorii w tabeli i nie tylko.

Aby używać inteligentnych kategorii, pobierz najnowszą wersję aplikacji na telefon iPhone, iPada, iPoda touch lub komputer Mac. Kategorii inteligentnych można również używać w aplikacji Numbers w Internecie pod adresem iCloud.com.


Tworzenie kategorii

Tabela może mieć jedną kategorię główną oraz maksymalnie cztery podkategorie. Możesz utworzyć kategorie na podstawie danych zawartych w tabeli lub zaznaczając odpowiednie wiersze.

Tworzenie kategorii na podstawie istniejących danych

Jeśli tabela już zawiera dane, których chcesz użyć do uporządkowania tabeli, możesz utworzyć kategorię na podstawie kolumny z tymi danymi.

 1. Stuknij lub kliknij tabelę, którą chcesz podzielić na kategorie, stuknij lub kliknij przycisk Organizuj , a następnie opcję Kategorie.
 2. Stuknij lub kliknij opcję Dodaj kategorię.
 3. Wybierz kolumnę z listy. Jeśli na przykład tabela zawiera dane dotyczące sprzedaży, możesz wybrać kolumnę Department (Dział), aby podzielić je według działu. Aplikacja Numbers automatycznie tworzy grupy wierszy na podstawie wspólnych wartości w wybranej kolumnie.
 4. Kliknij lub stuknij trójkąt rozwijania  obok nazwy grupy, aby rozwinąć lub zwinąć wiersze w tej grupie.

iPad Pro z otwartym menu organizowania arkusza kalkulacyjnego Numbers, w którym znajdują się grupy kategorii „Department” (Dział)

Tworzenie kategorii na podstawie zaznaczonych wierszy

Jeśli tabela nie zawiera danych, które chcesz podzielić na kategorie, możesz utworzyć kategorię ręcznie na iPadzie, telefonie iPhone lub komputerze Mac. Użyj tej metody, gdy masz prostą listę z nazwami, które chcesz podzielić na grupy.

 1. Zaznacz wiersze, które chcesz zgrupować.
 2. Na iPadzie lub telefonie iPhone stuknij opcję Czynności wiersza w menu podręcznym, a następnie stuknij opcję Utwórz grupę. Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje Organizuj > Utwórz grupę dla zaznaczonych wierszy. Aplikacja Numbers przenosi wybrane wiersze do nowej grupy, a pozostałe są przenoszone do innej grupy. 
 3. Aby zmienić nazwę nowej grupy, zaznacz komórkę z jej nazwą. 
  • Na iPadzie lub telefonie iPhone stuknij dwukrotnie komórkę, aby otworzyć klawiaturę, wpisz nową nazwę, a następnie stuknij klawisz Return. 
  • Na komputerze Mac wpisz nową nazwę. 

Dodawanie podkategorii

Możesz dodać maksymalnie cztery podkategorie do tabeli. Jeśli na przykład tabela dotycząca sprzedaży jest obecnie podzielona na kategorie według działu, możesz dodać podkategorię, która dodatkowo uporządkuje dane według daty sprzedaży.

 1. Zaznacz tabelę, kliknij lub stuknij przycisk Organizuj , a następnie kliknij lub stuknij opcję Kategorie.
 2. Kliknij lub stuknij opcję Dodaj kategorię, a następnie wybierz kolumnę, na podstawie której chcesz utworzyć nową podkategorię. Kategorie i podkategorie w tabeli możesz uporządkować po ich dodaniu.

iPad Pro z otwartym menu organizowania arkusza kalkulacyjnego Numbers, w którym znajdują się grupy kolumny „Department” (Dział) i podkategorii „Date” (Data)


Edytowanie kategorii

Po utworzeniu kategorii możesz zmienić ich hierarchie, zmienić sposób grupowania wierszy według daty w aplikacji Numbers i nie tylko.

Zmiana hierarchii kategorii

W dowolnym momencie możesz zmienić hierarchię kategorii, aby wyświetlić nowe interesujące Cię informacje na podstawie dostępnych danych. Jeśli na przykład tabela zawiera miesięczne dane sprzedaży uporządkowane według działu, możesz zmienić hierarchię kategorii, aby wyświetlić sprzedaż w poszczególnych miesiącach dla każdego działu.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub komputerze Mac hierarchię możesz zmienić w inspektorze Organizuj:

 1. Zaznacz tabelę, kliknij lub stuknij przycisk Organizuj , a następnie kliknij lub stuknij opcję Kategorie.
 2. Na iPadzie lub telefonie iPhone stuknij opcję Edycja. Na komputerze Mac przejdź do następnego kroku.
 3. Przeciągnij przycisk Promuj lub Zdegraduj  obok kategorii w górę lub w dół. Wiersze w tabeli zmienią położenie, aby odzwierciedlić nową hierarchię.

Na iPadzie, telefonie iPhone, komputerze Mac lub w witrynie iCloud.com możesz zmienić hierarchię bezpośrednio w tabeli:

 1. Zaznacz wiersz z nazwą grupy znajdującą się w kategorii, którą chcesz przenieść do góry lub w dół hierarchii.
 2. Na iPadzie lub telefonie iPhone stuknij opcję Czynności wiersza.
  Na komputerze Mac lub w trybie online w witrynie iCloud.com przesuń wskaźnik na granicę wiersza (z lewej strony pierwszej kolumny w wierszu) i kliknij strzałkę, która się wyświetli.
 3. Aby przenieść kategorię do góry, wybierz opcję Promuj. Aby przenieść ją w dół hierarchii, wybierz opcję Zdegraduj.

Zmiana sposobu grupowania wierszy według daty w aplikacji Numbers

W aplikacji Numbers możesz zmienić aktualny sposób grupowania wierszy według daty. Na przykład w tabeli z kategorią daty wiersze mogą być pogrupowane według miesięcy. Aby zamiast tego wyświetlić trendy roczne lub kwartalne, możesz pogrupować dane według roku, kwartału, tygodnia itp.

 1. Zaznacz tabelę.
 2. Kliknij lub stuknij przycisk Organizuj .
 3. Kliknij lub stuknij menu podręczne Według dla kategorii, którą chcesz dostosować, a następnie wybierz odpowiednią opcję.


Podsumowywanie danych

Możesz podsumować dane dla poszczególnych kategorii utworzonych w tabeli. Jeśli na przykład tabela zawierająca dane sprzedaży jest podzielona na kategorie według działu, możesz obliczyć sumy częściowe dla sprzedaży w każdym dziale. 

 1. Kliknij lub stuknij komórkę w wierszu z nazwą grupy.
 2. Na iPadzie lub telefonie iPhone stuknij przycisk Podsumowanie. Na komputerze Mac lub w aplikacji Numbers dla iCloud kliknij przycisk Akcja podsumowania .
 3. Wybierz rodzaj obliczeń. Te same obliczenia są automatycznie dodawane do wszystkich grup w danej kategorii. Możesz wyświetlić różne podsumowania dla poszczególnych kategorii w każdej kolumnie.

iPad Pro z otwartym arkuszem kalkulacyjnym Numbers, zaznaczoną komórką Subtotal (Suma częściowa) i otwartym menu Podsumowanie


Wyświetlanie kategorii w formie wykresu

Możesz utworzyć wykres na podstawie kategorii utworzonej w danej tabeli. Jeśli na przykład tabela z danymi sprzedaży jest podzielona na kategorie według działu i dodano do niej podsumowanie, które oblicza sumy częściowe dla sprzedaży w każdym dziale, możesz szybko utworzyć wykres zawierające te dane podsumowania. Zaznacz komórkę zawierającą podsumowane dane, które chcesz umieścić na wykresie, kliknij lub stuknij opcję Wykres, a następnie wybierz typ wykresu*.

iPad Pro z otwartym arkuszem kalkulacyjnym Numbers zawierającym wykres pierścieniowy utworzony na podstawie danych kategorii z kolumny „Subtotal” (Suma częściowa)

* Podczas tworzenia wykresu upewnij się, że podsumowywane dane znajdują się w kolumnie części głównej, a nie w kolumnie nagłówka.


Data publikacji: