Używanie inteligentnych kategorii w aplikacji Numbers

Porządkuj dane w nowy sposób dzięki inteligentnym kategoriom. Jeśli na przykład do śledzenia sprzedaży w firmie używasz arkusza kalkulacyjnego, możesz utworzyć kategorię, która grupuje sprzedaż według działów. Możesz też dodać podkategorie, podsumować dane podzielone na kategorie, utworzyć wykresy na podstawie kategorii w tabeli i nie tylko.

Aby używać inteligentnych kategorii, pobierz najnowszą wersję aplikacji Numbers na telefon iPhone, iPada lub komputer Mac. Inteligentnych kategorii można również używać w aplikacji Numbers w trybie online w witrynie iCloud.com.

Tworzenie kategorii

Tabela może mieć jedną kategorię główną oraz maksymalnie cztery podkategorie. Możesz utworzyć kategorie na podstawie danych zawartych w tabeli lub zaznaczając odpowiednie wiersze.

Tworzenie kategorii na podstawie istniejących danych

Jeśli tabela zawiera dane, których chcesz użyć do uporządkowania tabeli, możesz utworzyć kategorię na podstawie kolumny z tymi danymi.

 1. Stuknij lub kliknij tabelę, którą chcesz podzielić na kategorie, stuknij lub kliknij ikonę , a następnie opcję Kategorie.
 2. Stuknij lub kliknij w menu podręczne Dodaj kategorię.
 3. Wybierz kolumnę z listy. Jeśli na przykład tabela zawiera dane dotyczące sprzedaży, możesz wybrać kolumnę Department (Dział), aby podzielić je według działu. Aplikacja Numbers automatycznie tworzy grupy wierszy na podstawie wspólnych wartości w wybranej kolumnie.
 4. Kliknij lub stuknij ikonę Trójkąt rozwijania obok nazwy grupy, aby rozwinąć lub zwinąć wiersze w tej grupie.

Arkusz kalkulacyjny przedstawiający dane podzielone na kategorie

 

Tworzenie kategorii na podstawie zaznaczonych wierszy

Jeśli tabela nie zawiera danych, które chcesz podzielić na kategorie, możesz utworzyć kategorię ręcznie. Użyj tej metody, gdy masz prostą listę z nazwami, które chcesz podzielić na grupy.

 1. Zaznacz wiersze, które chcesz zgrupować.
 2. Na iPadzie i telefonie iPhone stuknij opcję Czynności wiersza w menu podręcznym, a następnie stuknij opcję Utwórz grupę. Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje Uporządkuj > Utwórz grupę dla zaznaczonych wierszy. Aplikacja Numbers przenosi wybrane wiersze do nowej grupy, a pozostałe są przenoszone do innej grupy. 
 3. Aby zmienić nazwę nowej grupy, zaznacz komórkę z jej nazwą. Na iPadzie i telefonie iPhone stuknij dwukrotnie komórkę, aby otworzyć klawiaturę, wpisz nową nazwę, a następnie stuknij opcję Return. Na komputerze Mac i w usłudze iCloud wpisz nową nazwę. 

Dodawanie podkategorii

Możesz dodać maksymalnie cztery podkategorie do tabeli. Jeśli na przykład tabela dotycząca sprzedaży jest obecnie podzielona na kategorie według działu, możesz dodać podkategorię, która dodatkowo uporządkuje dane według daty sprzedaży.

 1. Zaznacz tabelę, kliknij lub stuknij przycisk przycisk Uporządkuj, a następnie kliknij lub stuknij opcję Kategorie.
 2. Kliknij lub stuknij opcję Dodaj kategorię, a następnie wybierz kolumnę, na podstawie której chcesz utworzyć nową podkategorię. Kategorie i podkategorie w tabeli możesz uporządkować po ich dodaniu.

Arkusz kalkulacyjny przedstawiający kategorię i subkategorię


Edytowanie kategorii

W dowolnym momencie możesz zmienić kolejność kategorii, aby wyświetlić nowe interesujące Cię informacje na podstawie dostępnych danych. Jeśli na przykład tabela zawiera miesięczne dane sprzedaży uporządkowane według działu, możesz zmienić kolejność kategorii, aby wyświetlić sprzedaż w poszczególnych miesiącach dla każdego działu.

 1. Zaznacz tabelę, kliknij lub stuknij przycisk przycisk Uporządkuj, a następnie kliknij lub stuknij opcję Kategorie.
 2. Na iPadzie lub telefonie iPhone stuknij opcję Edycja. W przypadku komputera Mac przejdź do następnego kroku.
 3. Przeciągnij ikonę    obok kategorii w górę lub w dół. Wiersze w tabeli zmienią położenie, aby odzwierciedlić nową hierarchię.

W aplikacji Numbers możesz także zmienić aktualny sposób grupowania wierszy według daty. Na przykład w tabeli z kategorią daty wiersze mogą być pogrupowane według miesięcy. Aby zamiast tego wyświetlić trendy roczne lub kwartalne, możesz pogrupować dane według roku, kwartału, tygodnia itp.

 1. Zaznacz tabelę.
 2. Kliknij lub stuknij ikonę .
 3. Kliknij lub stuknij menu podręczne Według dla kategorii, którą chcesz dostosować, a następnie wybierz odpowiednią opcję.


Podsumowywanie danych

Możesz podsumować dane dla poszczególnych kategorii utworzonych w tabeli. Jeśli na przykład tabela zawierająca dane sprzedaży jest podzielona na kategorie według działu, możesz obliczyć sumy częściowe dla sprzedaży w każdym dziale. 

 1. Kliknij lub stuknij pustą komórkę w wierszu z nazwą grupy oraz w kolumnie zawierającej dane, które chcesz podsumować.
 2. Na iPadzie lub telefonie iPhone stuknij opcję Podsumowanie. Na komputerze Mac lub w witrynie iCloud.com kliknij ikonę .
 3. Wybierz rodzaj obliczeń. Te same obliczenia są automatycznie dodawane do wszystkich grup w danej kategorii. Możesz wyświetlić różne podsumowania dla poszczególnych kategorii w każdej kolumnie.

iPad przedstawiający arkusz kalkulacyjny Numbers z funkcją zliczającą dodaną do wiersza podsumowania w tabeli podzielonej na kategorie.


Wyświetlanie kategorii w formie wykresu

Możesz utworzyć wykres na podstawie kategorii utworzonej w danej tabeli. Jeśli na przykład tabela z danymi sprzedaży jest podzielona na kategorie według działu i dodano do niej podsumowanie, które oblicza sumy częściowe dla sprzedaży w każdym dziale, możesz szybko utworzyć wykres zawierające te dane podsumowania. Zaznacz komórkę zawierającą podsumowane dane, które chcesz umieścić na wykresie, kliknij lub stuknij opcję Wykres, a następnie wybierz typ wykresu*.

Arkusz kalkulacyjny przedstawiający podsumowanie kategorii w postaci wykresu pierścieniowego

* Podczas tworzenia wykresu upewnij się, że podsumowywane dane znajdują się w kolumnie części głównej, a nie w kolumnie nagłówka.

Data publikacji: