Udostępnianie na Facebooku z aplikacji iMovie dla systemu macOS, Final Cut Pro X lub Compressor

Film możesz udostępnić na komputer Mac lub lokalne urządzenie pamięci masowej jako plik wideo, a następnie przesłać do Facebooka.

Ze względu na zmiany w przetwarzaniu udostępnionych materiałów przez Facebooka nie można już udostępniać w nim filmów bezpośrednio z aplikacji iMovie dla systemu macOS, Final Cut Pro X i Compressor. Wykonaj czynności podane w tym artykule dla używanej wersji aplikacji:

Aby ustalić, która wersja aplikacji jest używana, wybierz aplikację [Nazwa aplikacji] > [Nazwa aplikacji].... Na przykład wybierz aplikację iMovie > i opcję iMovie....

Udostępnianie na Facebooku za pomocą aplikacji iMovie dla systemu macOS 10.1.10, Final Cut Pro 10.4.4 bądź Compressor wersji 4.4.2 lub nowszej

W aplikacji iMovie 10.1.10, Final Cut Pro 10.4.4 bądź Compressor w wersji 4.4.2 lub nowszej użyj miejsca docelowego Prepare for Facebook (Na Facebooka), aby zachować film, projekt lub klip jako plik wideo gotowy do opublikowania na Facebooku. Następnie możesz przesłać ten plik wideo do Facebooka, korzystając z przeglądarki.

Udostępnianie projektu aplikacji iMovie dla systemu macOS

W przypadku korzystania z aplikacji iMovie dla systemu macOS w wersji 10.1.10 lub nowszej wykonaj poniższe czynności, aby udostępnić projekt na Facebooku.

 1. Kliknij opcję Projekty na pasku narzędzi, a następnie wybierz film.
 2. Kliknij przycisk Udostępnij  na pasku narzędzi, a następnie wybierz opcję Na Facebooka.
 3. W wyświetlonym oknie dialogowym ustaw tytuł, opis i inne parametry.
  • Aby ustawić tytuł udostępnionego filmu, kliknij nazwę u góry, a następnie wpisz nową nazwę.
  • Aby ustawić opis udostępnianego filmu, kliknij w polu Opis i wpisz nowy tekst.
  • Aby ustawić tagi udostępnianego filmu, kliknij pole Tagi i wpisz nazwy tagów rozdzielone przecinkami.
  • Aby zmienić rozdzielczość udostępnianego filmu, kliknij menu podręczne Rozdzielczość i wybierz opcję.
 4. Kliknij przycisk Dalej, a następnie zachowaj plik na komputerze Mac lub lokalnym urządzeniu pamięci masowej.
 5. W przeglądarce Safari lub innej zaloguj się na konto Facebook, a następnie prześlij plik wideo.

Udostępnianie projektu lub klipu aplikacji Final Cut Pro

W przypadku korzystania z aplikacji Final Cut Pro w wersji 10.4.4 lub nowszej wykonaj poniższe czynności, aby udostępnić projekt lub klip na Facebooku.

 1. Wybierz klip lub projekt w przeglądarce aplikacji Final Cut Pro, kliknij przycisk Share (Udostępnij)  i wybierz opcję Prepare for Facebook (Na Facebooka).  Możesz też wybrać kolejno opcje File (Plik) > Share (Udostępnij) > Prepare for Facebook (Na Facebooka).
 2. W oknie Share (Udostępnianie) kliknij opcję Info (Informacje), aby zmienić nazwę klipu, jego opis lub inne parametry.
 3. Kliknij przycisk Next (Dalej), a następnie zachowaj plik na komputerze Mac lub lokalnym urządzeniu pamięci masowej.
 4. W przeglądarce Safari lub innej zaloguj się na konto Facebook, a następnie prześlij plik wideo.

Udostępnianie klipu lub projektu za pomocą aplikacji Compressor

W przypadku korzystania z aplikacji Compressor w wersji 4.4.2 lub nowszej wykonaj poniższe czynności, aby udostępnić plik wideo na Facebooku.

 1. W aplikacji Compressor kliknij opcję Add File (Dodaj plik) w obszarze zadania wsadowego, wybierz plik źródłowy, który chcesz udostępnić, i kliknij opcję Add (Dodaj).
 2. W oknie ustawień, które zostanie otwarte, wybierz opcję Prepare for Facebook (Na Facebooka), wybierz lokalizację dla przekonwertowanego pliku i kliknij przycisk OK.
 3. Jeśli plik źródłowy już się znajduje w obszarze zadania wsadowego, możesz przeciągnąć opcję Prepare for Facebook (Na Facebooka) z sekcji Buit-In (Wbudowane) w panelu Settings (Ustawienia) na plik źródłowy w obszarze zadania wsadowego.
 4. Kliknij opcję Start Batch (Uruchom zadanie wsadowe).
 5. W przeglądarce Safari lub innej zaloguj się na konto Facebook, a następnie prześlij plik wideo.

Udostępnianie na Facebooku za pomocą aplikacji iMovie 10.1.9 dla systemu macOS, Final Cut Pro 10.4.3 bądź Motion w wersji 5.4.1 lub starszej

Wykonaj poniższe czynności, aby udostępnić materiały na Facebooku w aplikacji iMovie 10.1.9 dla systemu macOS, Final Cut Pro 10.4.3 bądź Motion w wersji 5.4.1 lub starszej.

Udostępnianie projektu aplikacji iMovie dla systemu macOS

W przypadku korzystania z aplikacji iMovie dla systemu macOS w wersji 10.1.9 lub starszej wykonaj poniższe czynności, aby udostępnić projekt na Facebooku.

 1. Kliknij opcję Projekty na pasku narzędzi, a następnie wybierz projekt.
 2. Kliknij przycisk Udostępnij  na pasku narzędzi, a następnie wybierz opcję Plik.
 3. W oknie udostępniania kliknij menu podręczne Jakość, a następnie wybierz opcję Niska, Średnia lub Wysoka.
 4. Ustaw dowolne inne opcje, kliknij przycisk Dalej, a następnie zachowaj plik na komputerze Mac lub lokalnym urządzeniu pamięci masowej.
 5. W przeglądarce Safari lub innej zaloguj się na konto Facebook, a następnie prześlij plik wideo.

Udostępnianie projektu aplikacji Final Cut Pro

W przypadku korzystania z aplikacji Final Cut Pro w wersji 10.4.3 lub starszej wykonaj poniższe czynności, aby udostępnić projekt na Facebooku.

 1. Wybierz projekt w przeglądarce aplikacji Final Cut Pro, kliknij przycisk Share (Udostępnij)  i wybierz opcję Master File (Plik główny).
 2. W oknie Share (Udostępnianie) kliknij opcję Settings (Ustawienia).
 3. Kliknij menu podręczne Format i wybierz opcję Web Hosting (Hosting witryn internetowych).
 4. Kliknij menu podręczne When done (Po zakończeniu) i wybierz polecenie Do Nothing (Nie podejmować żadnych działań).
 5. Ustaw dowolne inne opcje, kliknij przycisk Next (Dalej), a następnie zachowaj plik na komputerze Mac lub lokalnym urządzeniu pamięci masowej.
 6. W przeglądarce Safari lub innej zaloguj się na konto Facebook, a następnie prześlij plik wideo.

Udostępnianie projektu aplikacji Motion

W przypadku korzystania z aplikacji Motion w wersji 5.4.1 lub starszej wykonaj poniższe czynności, aby udostępnić projekt na Facebooku.

 1. Po otwarciu projektu aplikacji Motion kliknij przycisk Share (Udostępnij) , a następnie wybierz opcję Export Movie (Wyeksportuj film).
 2. Kliknij menu podręczne Export (Eksportuj) i wybierz opcję H.264.
 3. Ustaw dowolne inne opcje, kliknij przycisk Next (Dalej), a następnie zachowaj plik na komputerze Mac lub lokalnym urządzeniu pamięci masowej.
 4. W przeglądarce Safari lub innej zaloguj się na konto Facebook, a następnie prześlij plik wideo.

Udostępnianie projektu z aplikacji Compressor

W przypadku korzystania z aplikacji Compressor w wersji 4.4.1 lub starszej wykonaj poniższe czynności, aby udostępnić projekt na Facebooku.

 1. W aplikacji Compressor kliknij opcję Add File (Dodaj plik), wybierz źródłowy plik wideo, który chcesz udostępnić, i kliknij opcję Add (Dodaj).
 2. W razie potrzeby kliknij trójkącik rozwijania obok opcji Built-In (Wbudowane), a następnie wybierz opcję Publish to Facebook (Publikuj na Facebooku). 
 3. Wybierz lokalizację dla przekonwertowanego pliku w menu podręcznym Location (Lokalizacja) i kliknij przycisk OK.
 4. Wybierz plik źródłowy w obszarze zadania wsadowego.
 5. Wybierz kolejno opcje Window (Okno) > Show Inspector (Pokaż inspektora).
 6. W obszarze Action (Akcja) inspektora w menu podręcznym When done (Po zakończeniu) wybierz opcję Do Nothing (Nie podejmować żadnych działań).
 7. Kliknij opcję Start Batch (Uruchom zadanie wsadowe).
 8. W przeglądarce Safari lub innej zaloguj się na konto Facebook, a następnie prześlij plik wideo.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: