Rysowanie i używanie funkcji Pisanie odręczne w aplikacji Numbers i Keynote

Rysuj i używaj funkcji Pisanie odręczne, aby przekształcać pismo odręczne w tekst cyfrowy za pomocą Apple Pencil na iPadzie. Możesz również rysować palcem na iPhonie lub iPadzie.

Możesz także używać funkcji Zaznacz i przewijaj razem z Apple Pencil, aby zaznaczać obiekty i przewijać arkusz kalkulacyjny lub prezentację.

Przekształcanie pisma odręcznego w tekst cyfrowy za pomocą funkcji Pisanie odręczne

Korzystając z funkcji Pisanie odręczne, możesz przekształcać pismo odręczne w tekst cyfrowy za pomocą Apple Pencil na obsługiwanym iPadzie*. Kiedy połączysz Apple Pencil w parę z iPadem, funkcja Pisanie odręczne będzie domyślnie włączona. Aby sprawdzić ustawienie funkcji Pisanie odręczne lub ją wyłączyć, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Apple Pencil na iPadzie.

 1. W arkuszu kalkulacyjnym lub prezentacji stuknij za pomocą Apple Pencil miejsce na slajdzie lub w arkuszu, w którym chcesz pisać. Możesz też stuknąć pole tekstowe lub kształt albo w komórce tabeli.
 2. Stuknij narzędzie Pisanie odręczne na pasku narzędzi u dołu ekranu, a następnie zacznij pisać.

Podczas pisania za pomocą Apple Pencil możesz także usuwać słowa, wstawiać tekst i wykonywać inne działania:

 • Aby usunąć słowo, wymaż je.
 • Aby wstawić tekst między słowami, stuknij w obszarze tekstu i przytrzymaj, a następnie zacznij pisać, gdy otworzy się miejsce.
 • Aby połączyć lub rozdzielić znaki, narysuj pionową linię między nimi.
 • Aby zaznaczyć tekst, zakreśl go lub narysuj linię przechodzącą przez tekst. Przeciągnij uchwyty zaznaczenia, aby zmienić zaznaczenie.

Na pasku narzędzi znajdują się również przyciski służące do formatowania i wyrównywania tekstu.

* Możesz zmienić język na inny obsługiwany na pasku narzędzi, jeśli dodasz klawiaturę dla tego języka na ekranie Ustawienia > Ogólne > Klawiatura > Klawiatury. Dowiedz się, które języki i regiony obsługuje funkcja Pisanie odręczne.


Dodawanie rysunku

Aby rysować przy użyciu Apple Pencil na obsługiwanym iPadzie, stuknij nim na stronie.

Aby dodać rysunek za pomocą palca lub jeśli masz Apple Pencil, ale włączona jest funkcja Zaznacz i przewijaj:

 • Na iPhonie stuknij przycisk Wstaw , stuknij przycisk Multimedia , a następnie stuknij opcję Rysunek.
 • Na iPadzie stuknij opcję Multimedia , a następnie stuknij opcję Rysunek. Jeśli nie widzisz przycisku Multimedia, stuknij najpierw przycisk Wstaw .

Narzędzia do rysowania (pióro, ołówek, kredka lub narzędzie do wypełniania) są wyświetlane u dołu ekranu.

Korzystanie z narzędzi do rysowania

 1. Stuknij jedno z czterech narzędzi do rysowania u dołu ekranu: pióro, ołówek, kredka lub narzędzie wypełniania.
 2. Aby zmienić grubość kreski i poziom krycia, stuknij dwukrotnie jedno z narzędzi do rysowania, a następnie stuknij nową grubość kreski. Możesz też przeciągnąć suwak, aby dostosować krycie.
 3. Możesz rysować innym kolorem:
  • Na telefonie iPhone stuknij kolorowy okrąg, a następnie wybierz gotowy kolor u dołu ekranu Kolory. Możesz też użyć elementów sterujących do mieszania własnych kolorów, a następnie stuknąć przycisk Dodaj , aby zachować kolor jako ulubiony.
  • Na iPadzie stuknij zaprogramowany kolor lub stuknij koło kolorów i wybierz kolor niestandardowy. Użyj elementów sterujących do mieszania własnych kolorów, a następnie stuknij przycisk Dodaj , aby zachować kolor jako ulubiony. Aby usunąć ulubiony kolor, dotknij jego kropki i przytrzymaj, a następnie stuknij opcję Usuń. 
 4. Aby wymazać, stuknij gumkę, a następnie stuknij ją ponownie, aby wybrać jedną z gumek:
  • Aby wymazać piksele, stuknij gumkę do pikseli, a następnie stuknij lub przesuń palcem po rysunku.
  • Aby wymazać całą kreskę, stuknij gumkę do obiektów, a następnie stuknij kreskę lub wypełnienie obiektu, które chcesz wymazać.
 5. Aby cofnąć ostatnio wykonaną czynność, stuknij przycisk Cofnij
 6. Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe.

Aby kontynuować rysowanie za pomocą Apple Pencil, po prostu zacznij rysować na stronie.

Zmienianie rozmiaru i przenoszenie rysunku

Po dodaniu rysunku możesz zmienić jego położenie i rozmiar:

 • Aby zmienić rozmiar rysunku, stuknij rysunek palcem, a następnie przeciągnij uchwyty pola.
 • Aby przenieść rysunek, stuknij rysunek palcem i przeciągnij go.

Edytowanie poszczególnych elementów rysunku

 1. W razie potrzeby stuknij rysunek palcem, a następnie w menu podręcznym stuknij opcję Edytuj rysunek.
 2. Stuknij narzędzie zaznaczania u dołu ekranu, a następnie stuknij lub przeciągnij element, który chcesz edytować. Wokół zaznaczonego fragmentu pojawi się obrys.
 3. Stuknij opcję w menu podręcznym:
  • Aby zmienić rozmiar zaznaczenia, stuknij opcję Zmień rozmiar, a następnie przeciągnij uchwyty pola wokół wyboru.
  • Aby z jednego rysunku utworzyć dwa, w menu podręcznym stuknij opcję Oddziel.
  • Zaznaczenie możesz także wycinać, kopiować, wklejać, usuwać i powielać.


Animowanie rysunku

Aplikacje Keynote i Numbers pozwalają na tworzenie animowanych rysunków.

Animowanie rysunku w aplikacji Keynote

W aplikacji Keynote na telefon iPhone, iPada lub iPoda touch można animować rysunek, aby wyglądał tak, jakby był rysowany (za pomocą efektu Wejście) lub wymazywany (za pomocą efektu Wyjście):

 1. Wybierz slajd z rysunkiem, a następnie stuknij lub kliknij rysunek, aby go zaznaczyć.
 2. Ponownie stuknij rysunek, następnie w menu podręcznym stuknij opcję Animacja.
 3. Wybierz opcję Wejście lub Wyjście. 
 4. W menu podręcznym wybierz opcję Rysowanie linii, a następnie stuknij polecenie Odtwórz, aby wyświetlić podgląd animacji.
 5. Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe.

Na komputerze Mac możesz animować rysunek dodany do prezentacji w aplikacji Keynote na telefon iPhone lub iPada.

Animowanie rysunku w aplikacji Numbers

W aplikacji Numbers na telefon iPhone, iPada lub iPoda touch możesz animować rysunek, aby wyglądał tak, jakby był rysowany:

 1. Gdy tryb rysowania jest włączony, stuknij opcję Gotowe. W przeciwnym razie przejdź do następnego kroku.
 2. Stuknij rysunek, aby go zaznaczyć.
 3. Stuknij przycisk Format , a następnie stuknij przycisk Rysunek.
 4. Włącz opcję Animuj rysowanie, a następnie dostosuj inne opcje, takie jak czas trwania.
 5. Aby odtworzyć animację, stuknij opcję Odtwarzaj lub Odtwarzaj rysowanie.

Na komputerze Mac możesz animować rysunek dodany do arkusza kalkulacyjnego w aplikacji Numbers na telefon iPhone lub iPada.


Udostępnianie lub zachowywanie rysunku

W aplikacjach Numbers i Keynote możesz udostępniać i zachowywać rysunki w postaci plików obrazów (PNG). Jeśli animowany rysunek został utworzony w aplikacji Numbers, możesz udostępnić go lub zachować w postaci pliku filmowego (M4V).

 1. Stuknij rysunek, aby go zaznaczyć, a następnie wybierz opcję Udostępnij. Jeśli animowany rysunek został utworzony w aplikacji Numbers, wybierz opcję Udostępnij jako obrazek lub Udostępnij jako film.
 2. Wybierz sposób wysłania obrazku lub filmu, np. przez aplikację Mail, aplikację Wiadomości lub inną usługę. Możesz też wybrać opcję Zachowaj obrazek, aby zachować rysunek w aplikacji Zdjęcia, lub Zachowaj wideo w przypadku animowanych rysunków Numbers.

Na komputerze Mac możesz udostępnić lub zachować rysunek, który został dodany do arkusza kalkulacyjnego lub prezentacji w aplikacji Numbers lub Keynote na telefon iPhone lub iPada.

 1. W arkuszu kalkulacyjnym lub prezentacji z rysunkiem kliknij rysunek, trzymając naciśnięty klawisz Control.
 2. Wybierz opcję Udostępnij. Jeśli rysunek jest animowany, wybierz opcję Udostępnij jako obrazek lub Udostępnij jako film.
 3. Wybierz sposób wysłania obrazku lub filmu, np. przez aplikację Mail, aplikację Wiadomości lub inną usługę. Możesz też wybrać opcję Dodaj do Zdjęć, aby zachować zdjęcie w aplikacji Zdjęcia — lub film w przypadku animowanych rysunków Numbers.


Włączanie i wyłączanie opcji Zaznacz i przewijaj za pomocą Apple Pencil

Domyślnie możesz użyć Apple Pencil, aby rozpocząć rysowanie. Możesz skonfigurować aplikację Numbers lub Keynote, aby za pomocą Apple Pencil zaznaczać obiekty i przewijać arkusze kalkulacyjne lub prezentacje:

 1. W aplikacji Numbers lub Keynote stuknij przycisk Więcej , a następnie stuknij opcję Ustawienia.
 2. W obszarze Apple Pencil włącz opcję Zaznacz i przewijaj.

Jeśli Apple Pencil obsługuje tę funkcję, możesz włączyć opcję Stuknij dwukrotnie, aby przełączyć. Gdy włączona jest opcja Stuknij dwukrotnie, aby przełączyć, wystarczy stuknąć dwukrotnie dolną częścią Apple Pencil, aby włączyć lub wyłączyć opcję Zaznacz i przewijaj.

Aby dodać rysunek do arkusza lub prezentacji za pomocą Apple Pencil, gdy jest włączona opcja Zaznacz i przewijaj, stuknij przycisk Multimedia , a następnie stuknij opcję Rysunek. Jeśli nie widzisz przycisku Multimedia, stuknij najpierw przycisk Wstaw .

Aplikacje Pages, Numbers i Keynote mają własne ustawienie opcji Zaznacz i przewijaj. Na przykład gdy włączysz opcję Zaznacz i przewijaj w aplikacji Pages, ta czynność nie ma wpływu na aplikację Keynote oraz Numbers.


Data publikacji: