Dodawanie komentarzy i odpowiadanie na komentarze w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote

Komentarze w wątkach umożliwiają komunikację z innymi uczestnikami dotyczącą zmian w dokumencie, arkuszu kalkulacyjnym czy prezentacji.

Podczas tworzenia lub przeglądania dokumentu możesz dodawać komentarze i odpowiadać na komentarze innych osób bez opuszczania aplikacji Pages, Numbers lub Keynote. Komentarze poszczególnych osób są wyświetlane w innych kolorach oraz zawierają nazwę autora. Możesz również wydrukować dokument z komentarzami lub bez nich.

Dodawanie komentarzy

Aby szybko dodać komentarz, zaznacz tekst, komórkę, obiekt lub slajd, które chcesz skomentować, a następnie:

 • Na komputerze Mac kliknij przycisk Komentarz , wprowadź komentarz i kliknij przycisk Gotowe.
 • Na telefonie iPhone lub iPadzie stuknij opcję Komentarz w wyświetlonym menu. Aby opcja Komentarz była widoczna, może być konieczne stuknięcie ikony . Jeśli dodajesz komentarz w komórce w aplikacji Numbers, stuknij menu czynności komórki , a następnie stuknij przycisk Dodaj komentarz. Wprowadź komentarz i stuknij przycisk Gotowe.
  iPad Pro z otwartym dokumentem aplikacji Numbers i widocznymi opcjami wykresu

W najnowszych wersjach aplikacji Pages, Numbers i Keynote każdy może odpowiadać na Twoje komentarze. Jeśli współpracujesz z innymi osobami, komentarze i odpowiedzi pojawiają się w czasie rzeczywistym. Dzięki temu nie musisz opuszczać dokumentu. 

Aby odpowiedzieć na komentarz, wyświetl go i kliknij lub stuknij opcję Odpowiedz.

Wyświetlanie komentarzy

Gdy komentarz jest dostępny w aplikacji Pages lub Keynote, obok treści pojawia się żółty kwadrat. W aplikacji Numbers pojawia się żółty trójkąt w rogu komórki. Aby wyświetlić komentarz, wykonaj następujące czynności:  

 • W aplikacjach Pages i Keynote na komputer Mac, telefon iPhone lub iPada kliknij lub stuknij żółty kwadrat.
 • W aplikacji Numbers na komputer Mac kliknij komórkę. W aplikacji Numbers na telefon iPhone lub iPada stuknij komórkę, stuknij menu czynności komórki , a następnie stuknij polecenie Pokaż komentarz.

Stukając strzałki w komentarzu, możesz przechodzić między kolejnymi komentarzami w dokumencie.

Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie można wyświetlić komentarzy.


Edytowanie komentarzy

iPad Pro z otwartymi komentarzami dokumentu aplikacji Numbers

Aby edytować komentarz, otwórz go i kliknij lub stuknij fragment komentarza, który chcesz edytować. Kliknij przycisk Gotowe, aby zachować zmiany. Jeśli istnieją odpowiedzi na komentarz, kliknij znacznik czasowy lub stuknij przycisk Więcej  i kliknij lub stuknij opcję Edytuj komentarz. Możesz edytować tylko swoje komentarze i odpowiedzi.


Drukowanie komentarzy

Dowiedz się, jak wydrukować dokument, arkusz kalkulacyjny lub prezentację i dołączyć komentarze.

Drukowanie komentarzy w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote na iPadzie lub telefonie iPhone

 1. Stuknij przycisk Więcej , a następnie stuknij opcję Drukuj.
 2. Włącz komentarze:
  • W aplikacji Pages włącz opcję Drukuj komentarze, a następnie stuknij polecenie Dalej.
  • W aplikacji Numbers naciśnij przycisk Ustawienia drukowania , włącz opcję Komentarze, a następnie stuknij polecenie Drukuj.
  • W aplikacji Keynote stuknij opcję Makieta slajdu pełnostronicowego lub Makieta szczegółów slajdu, włącz opcję Drukuj komentarze, a następnie stuknij polecenie Dalej.
 3. Wybierz drukarkę i liczbę kopii, a następnie stuknij opcję Drukuj.

Drukowanie komentarzy w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote na komputerze Mac

 1. Wybierz kolejno opcje Plik > Drukuj.
 2. W menu podręcznym poniżej elementów sterujących wyborem strony wybierz opcję Pages, Numbers lub Keynote.
  Jeśli nie widzisz menu podręcznego, kliknij opcję Pokaż szczegóły.
 3. Włącz komentarze:
  • W aplikacji Pages lub Numbers zaznacz pole wyboru Drukuj komentarze.
  • W aplikacji Keynote kliknij opcję Makieta slajdu, a następnie zaznacz pole wyboru Dołącz komentarze.
 4. Kliknij przycisk Drukuj.


Usuwanie komentarzy

Aby usunąć swój komentarz, wyświetl go, a następnie kliknij lub stuknij opcję Usuń. Aby usunąć odpowiedź, kliknij znacznik czasowy lub stuknij przycisk Więcej  i kliknij lub stuknij opcję Usuń odpowiedź.


Wyświetlanie i ukrywanie komentarzy

Jeśli nie widzisz komentarzy, upewnij się, że w aplikacji jest ustawione ich wyświetlanie: 

 • Na komputerze Mac kliknij menu Widok , a następnie kliknij opcję Pokaż komentarze lub Ukryj komentarze. Aby wyświetlić panel komentarzy, kliknij menu Widok , a następnie kliknij opcję Pokaż panel komentarzy.
 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij przycisk Więcej , stuknij pozycję Ustawienia, a następnie włącz opcję Komentarze.
Data publikacji: