Dodawanie połączonych pól tekstowych w aplikacji Pages

Połączenie pól tekstowych umożliwia automatyczny przepływ tekstu między tymi polami. Dowiedz się, jak używać połączonych pól tekstowych w dokumencie aplikacji Pages.

Serię połączonych pól tekstowych (wątek) można zidentyfikować przy użyciu kółek w górnej części pola tekstowego. Pola tekstowe z kółkami w takim samym kolorze należą do jednego wątku. Liczby w kółkach oznaczają kolejność pól tekstowych w wątku. Dowiedz się, jak dodać pola tekstowe w aplikacji Pages na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch albo na komputerze Mac.


Tworzenie nowego wątku

Wątek można rozpocząć od pustego pola tekstowego lub takiego, które zawiera już tekst. W zależności od stopnia złożoności makiety projektu łatwiejsze może być ułożenie pól tekstowych i dopiero dodanie zawartości. 

Kliknij lub stuknij pole tekstowe, które ma być pierwszym polem wątku, a następnie kliknij lub stuknij białe kółko  u góry pola tekstowego*. Kółko wypełni się kolorem i pojawi się w nim cyfra, taka jak .

Dokument aplikacji Pages z zaznaczonymi trzema polami tekstowymi — u góry pierwszego pola znajduje się cyfra 1, a u góry drugiego i trzeciego pola znajduje się białe koło

Jeśli pole tekstowe zawiera już tekst, aplikacja Pages automatycznie utworzy je jako nowy wątek. Jeśli pole tekstowe jest puste, zostanie automatycznie dołączone do ostatniego wybranego wątku, jeśli wątek już istnieje, lub zostanie utworzony nowy wątek, jeśli jeszcze tego nie zrobiono. Aby zmienić wątek, do którego należy pole tekstowe, kliknij lub stuknij liczbę, a następnie wybierz inny wątek z menu.

Dokument aplikacji Pages, gdzie w drugim polu tekstowym jest otwarte menu Wątek z zaznaczonym wątkiem pierwszego pola tekstowego

Jeśli pole tekstowe jest zablokowane lub zgrupowane z innymi obiektami, przed próbą połączenia go z innym polem tekstowym upewnij się, że zostało odblokowane lub rozgrupowane.

Jeśli wątek zawiera wiele pól tekstowych, kliknij kółko u góry, a następnie wybierz opcję Utwórz nowy wątek, aby usunąć pole tekstowe z istniejącego wątku i utworzyć nowy wątek.

* W przypadku połączonych pól tekstowych z tekstem pionowym kółka przedstawiające wątki są wyświetlane po prawej stronie pola tekstowego. Wątek połączonych pól tekstowych może zawierać zarówno pola tekstowe z tekstem pionowym, jak i pola tekstowe z tekstem poziomym.


Zmienianie kolejności pól tekstowych w wątku

Tekst w polach tekstowych przepływa tylko z wcześniejszych do późniejszych stron. Jeśli wątek zajmuje wiele stron, jego tekst automatycznie przepływa ponownie po przeniesieniu pola tekstowego na inną stronę. Dzięki temu tekst przepływa naturalnie między stronami.

Jeśli wątek obejmuje wiele pól tekstowych na tej samej stronie, można zmienić ich kolejność w wątku. Aby zmienić kolejność pól tekstowych, kliknij lub stuknij kółko u góry pola, a następnie wykonaj następujące czynności:

  • Na komputerze Mac lub w usłudze iCloud umieść wskaźnik na bieżącym wątku w menu (obok niego jest wyświetlany znacznik wyboru).
  • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij bieżący wątek. 

Wybierz nową liczbę określającą kolejność, aby wstawić to pole tekstowe w tej kolejności. Tekst wątku jest uaktualniany automatycznie. 

Dokument aplikacji Pages z połączonym polem tekstowym, otwartymi opcjami wątku i wybraną pozycją Kolejność układu


Rozłączanie lub usuwanie pola tekstowego

W przypadku rozłączenia lub usunięcia połączonego pola tekstowego zawartość wątku przepływa w pozostałych polach tekstowych.

Aby rozłączyć pole tekstowe, kliknij lub stuknij kółko, a następnie wybierz opcję Usuń z wątku. 

Dokument aplikacji Pages z połączonym polem tekstowym, otwartymi opcjami wątku i wybraną pozycją Usuń z wątku

Jeśli usuniesz jedyne pole tekstowe w wątku, zachowa ono swoją zawartość i zmieni się w standardowe pole tekstowe.

Aby usunąć pole tekstowe, zaznacz pole tekstowe i naciśnij klawisz Delete. Usunięcie jedynego pola tekstowego w wątku spowoduje usunięcie pola tekstowego i jego zawartości.

Dla połączonego pola tekstowego jest ustawiana opcja Zostaw na stronie w menu Inspektor dokumentów > Uporządkuj > Położenie obiektu. Dzięki temu można kontrolować położenie wątków.

Data publikacji: