Jak naprawić rozdzielony dysk Fusion Drive

Jeśli dysk Fusion Drive jest wyświetlany w programie Finder jako dwa dyski zamiast jednego, oznacza to, że nie działa jako dysk Fusion Drive. Oto jak to naprawić.

Fusion Drive to funkcja dysków dostępna na niektórych komputerach iMac i Mac mini, która łączy dysk twardy i pamięć flash w jeden wolumin, zapewniając lepszą wydajność i większą pojemność. Jeśli dysk Fusion Drive jest wyświetlany w programie Finder jako dwa dyski zamiast jednego, oznacza to, że nie działa jako dysk Fusion Drive. Przyczyną może być wymiana dowolnego z dysków Fusion Drive lub użycie oprogramowania do celowego podziału dysków na dwa woluminy. 

Możesz w dalszym ciągu używać dwóch dysków niezależnie lub wykonać poniższe czynności, aby odzyskać korzyści wynikające z posiadania jednego logicznego woluminu dysku Fusion Drive.

Zanim rozpoczniesz

Jeśli nie masz pewności, czy komputer Mac jest wyposażony w dysk Fusion Drive lub czy dysk został rozdzielony:

  1. Odłącz zewnętrzne urządzenia pamięci masowej podłączone do komputera Mac.
  2. Wybierz kolejno menu Apple () > Ten Mac, a następnie kliknij kartę Pamięć masowa. 
    • Jeśli widzisz dysk o nazwie Fusion Drive, dysk Fusion Drive działa poprawnie, a ten artykuł Cię nie dotyczy.
    • Jeśli dysk Fusion Drive Apple uległ rozdzieleniu, powinny być widoczne dwa dyski. Jeden z nich powinien mieć nazwę Pamięć flash i pojemność 24 GB, 32 GB lub 128 GB. Drugi powinien mieć pojemność przynajmniej 1 TB.

Ponowne tworzenie dysku Fusion Drive w programie Terminal

Poniższe czynności spowodują trwałe usunięcie wszystkich danych przechowywanych na dysku Fusion Drive. Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że dane zostały zarchiwizowane. 

1. Natychmiast po włączeniu komputera Mac naciśnij i przytrzymaj klawisze Command+R lub Option+Command+R, aby uruchomić funkcję odzyskiwania systemu macOS. Puść te klawisze, kiedy pojawi się logo Apple lub obracająca się kula ziemska.

2. Po wyświetleniu okna Narzędzia systemu macOS wybierz na pasku menu kolejno opcje Narzędzia > Terminal.

3. Wpisz poniższe polecenie w oknie programu Terminal, a następnie naciśnij klawisz Return:

diskutil list

4. W Terminalu wyświetli się tabela z informacjami o dyskach. W kolumnie IDENTIFIER (Identyfikator) znajdź identyfikator każdego z dwóch wewnętrznych dysków fizycznych tworzących dysk Fusion Drive. Zazwyczaj są to disk0 i disk1. Jeden z dysków powinien mieć pojemność 128 GB lub mniejszą. Drugi powinien mieć pojemność przynajmniej 1 TB.

5. Wpisz poniższe polecenie, zastępując identifier1 oraz identifier2 identyfikatorami z poprzedniego punktu. Następnie naciśnij klawisz Return.

diskutil cs create Macintosh\ HD identifier1 identifier2

Przykład:
diskutil cs create Macintosh\ HD disk0 disk1

Jeśli wyświetli się błąd dotyczący odłączania dysku, wpisz polecenie diskutil unmountDisk idenitifier, używając pierwszego z wcześniej uzyskanych identyfikatorów. Następnie wprowadź to samo polecenie z użyciem drugiego identyfikatora.

6. Wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Return:

diskutil cs list

7. W Terminalu wyświetlą się dodatkowe informacje na temat dysków (woluminów). Znajdź ciąg liczb widoczny w wierszu „Logical Volume Group” (Grupa woluminów logicznych) dla woluminu o nazwie Macintosh HD. Ciąg ten będzie miał następujący format: 8354AFC3-BF97-4589-A407-25453FD2815A.

Przykład:
+-- Logical Volume Group 8354AFC3-BF97-4589-A407-25453FD2815A
|   =========================================================
|   Name:         Macintosh HD

8. Wpisz poniższe polecenie, zastępując logicalvolumegroup ciągiem liczb znalezionych w poprzednim punkcie. Następnie naciśnij klawisz Return.

diskutil cs createVolume logicalvolumegroup jhfs+ Macintosh\ HD 100%

Przykład:
diskutil cs createVolume 8354AFC3-BF97-4589-A407-25453FD2815A jhfs+ Macintosh\ HD 100%

9. Zamknij Terminal, aby wrócić do okna Narzędzia systemu macOS.

10. Wybierz opcję Instaluj ponownie macOS, a następnie kliknij Kontynuuj, aby rozpocząć ponowną instalację systemu operacyjnego komputera Mac. Po zakończeniu instalacji komputer Mac automatycznie uruchomi się ponownie z dysku Fusion Drive.

Data publikacji: