Używanie protokołu SFTP do przesyłania danych uczniów, pracowników i zajęć do portalu Apple School Manager

Jeśli używany system informacji o uczniach (SIS, student information system) nie jest obecnie obsługiwany przez portal Apple School Manager lub nie posiadasz systemu informacji o uczniach, możesz przesłać dane uczniów, pracowników i zajęć do portalu Apple School Manager za pomocą protokołu SFTP.

Gdy skonfigurujesz protokół SFTP w Asystencie ustawień, portal Apple School Manager udostępni pliki szablonów CSV oraz informacje dostępowe do prywatnego serwera SFTP. Możesz wyeksportować dane z systemu SIS lub utworzyć pliki w aplikacji do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, takiej jak Numbers.

Na komputerze z systemem macOS przesyłanie przez SFTP wymaga aplikacji innej firmy. Jeśli na komputerze nie zainstalowano klienta SFTP, pobierz go ze sklepu Mac App Store.

Użyj poniższych przycisków, aby uzyskać pomoc dotyczącą konfiguracji plików SFTP. Jeśli serwer SFTP nie był używany do przesyłania danych do portalu Apple School Manager, zacznij od części Konfigurowanie pierwszego przesyłania przez SFTP.

Konfigurowanie pierwszego przesyłania przez SFTP

 1. Zaloguj się w portalu Apple School Manager jako administrator, kierownik instytucji lub menedżer osób.
 2. Jeśli to Twoje pierwsze logowanie, zostanie wyświetlony Asystent ustawień. Jeśli Asystent ustawień nie zostanie wyświetlony, kliknij swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu. Wybierz opcję Asystent ustawień.
 3. Kliknij opcję Znajdź uczniów, pracowników i zajęcia.
 4. Kliknij opcję Konfiguruj SFTP.
 5. Portal Apple School Manager wygeneruje adres URL, nazwę użytkownika i hasło służące do przesyłania plików. Użyj tych informacji do skonfigurowania klienta SFTP.
 6. Kliknij opcję Pobierz szablony.
 7. Przeczytaj instrukcję używania szablonów w części Wypełnianie plików danych.
 8. Po wypełnieniu plików danych utwórz archiwum ZIP ze wszystkich sześciu plików. W Finderze możesz wybrać pliki, a następnie przejść do menu Plik i wybrać opcję Kompresuj 6 rzeczy. Nazwa archiwum ZIP może być dowolna.
 9. Prześlij plik ZIP do portalu Apple School Manager. Za pomocą klienta SFTP połącz się z adresem URL wyświetlonym w Asystencie ustawień. Gdy pojawi się monit o podanie danych logowania, wprowadź nazwę użytkownika i hasło otrzymane po kliknięciu opcji Konfiguruj SFTP. Skopiuj plik ZIP do katalogu dropbox.
 10. Kliknij opcję Dalej w Asystencie ustawień. Jeśli przesyłane dane będą zawierać błędy, możesz zapoznać się z dziennikiem plików i wierszy zawierających błędy. Popraw błędy w plikach danych, a następnie wykonaj ponownie kroki 8 i 9. Nie musisz usuwać poprzedniego pliku z serwera SFTP.
 11. Gdy serwer SFTP zaimportuje pliki, kliknij opcję Sprawdź dane SFTP. Jeśli znajdziesz błędy, kliknij opcję Anuluj. Popraw błędy w plikach danych, a następnie powtórz proces przesyłania. Jeśli dane są poprawne i kompletne, kliknij opcję Dalej.
 12. W sekcji Utwórz konta i zajęcia wybierz format Zarządzany Apple ID dla uczniów, prowadzących i pracowników. Kliknij opcję Podgląd kont i zajęć. Gdy ID są w prawidłowym formacie, kliknij opcję Utwórz konta i zajęcia.
 13. Po utworzeniu kont roześlij dane logowania do użytkowników i przydziel role pracownikom.

Wypełnianie plików danych

Pobrany szablon obejmuje sześć plików wartości rozdzielanych przecinkami (CSV) dla zajęć (classes), kursów (courses), lokalizacji (locations), list uczniów (rosters), uczniów (students) i pracowników (staff). Jeśli szablony nie są dostępne w portalu Apple School Manager lub kopie oryginalnych szablonów zostały utracone, możesz pobrać je ponownie.

Możesz użyć systemu SIS w celu wyeksportowania danych w formacie opisanym przez szablony i niniejszy artykuł albo wyedytować szablony w aplikacji do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, takiej jak Numbers.

Skorzystaj z tabel w tym artykule, aby upewnić się, że wprowadzasz poprawne informacje, a następnie zachowaj każdy plik, nie zmieniając jego nazwy.

Formatowanie wartości

Jeśli edytujesz szablony, zastąp przykładowe dane własnymi. Nie zmieniaj zawartości komórek nagłówka w żadnym z plików. Nie dodawaj kolumn w żadnym z plików, chyba że w sposób opisany poniżej.

Każdy wiersz w każdym szablonie musi zawierać unikatową wartość. Na przykład w pliku students.csv każdy wiersz musi zawierać imię i nazwisko innego ucznia. Niektóre wartości dla tego ucznia mogą być puste. Literały w nazwie, takie jak podział wiersza lub znak zapytania, należy poprzedzić ukośnikiem (\), np. (\”). Wszystkie wprowadzone identyfikatory muszą być alfanumeryczne i mogą zawierać znak „-”.

Jeśli wartość zawiera spację ( ) lub przecinek (,), oddziel ją z obu stron cudzysłowem prostym ("). Jeśli wartość nie zawiera żadnego z wymienionych znaków specjalnych, nie używaj cudzysłowu. Jeśli nie wprowadzisz cudzysłowów w niezbędnych miejscach lub wprowadzisz cudzysłowy drukarskie, podczas przesyłania wystąpią błędy.

Wartości w plikach muszą być rozdzielone przecinkami (,) lub średnikami (;), bez względu na sposób utworzenia pliku. Nie wprowadzaj spacji ani tabulatorów pomiędzy przecinkiem lub średnikiem a kolejną wartością. Każdy plik musi zostać zakodowany w formacie UTF-8 i używać nowych wierszy systemu Unix (\n). 

Jeśli pole opcjonalne person_number lub sis_username jest częścią formatu zarządzanego konta Apple ID, staje się polem wymaganym. Pozostawienie tego pola pustego spowoduje niepowodzenie przesyłania z błędem MANAGED_ID_GENERATION_FAILED.

Plik lokalizacji

location_id Unikalny identyfikator utworzony z cyfr i (lub liter) niezawierający spacji. Wymagany
location_name Nazwa lokalizacji.  Wymagany

Musisz zdefiniować co najmniej jedną lokalizację w pliku lokalizacji (locations.csv). Nie możesz używać SFTP do tworzenia kont uczniów lub pracowników w lokalizacji „siedziba główna”.

Plik uczniów

Jeśli użyjesz protokołu SFTP do przesłania nowej osoby, a przydzielony identyfikator person_id już istnieje w portalu Apple School Manager, nowa osoba zastąpi istniejącego użytkownika w portalu Apple School Manager. Po zastąpieniu możesz uaktualniać dodanego użytkownika wyłącznie za pomocą protokołu SFTP. 

 

person_id

Unikalny identyfikator konkretnego ucznia. Identyfikator person_id tej osoby musi się zgadzać z unikalnym identyfikatorem w systemie SIS, o ile jest dostępny. Identyfikator person_id jest unikalnym identyfikatorem ucznia w portalu Apple School Manager. Użyj tej wartości, aby odnieść się do ucznia w pliku uczniów (rosters.csv) oraz do prowadzących w pliku zajęć (classes.csv). 

Wymagany
person_number Inna wartość, która może identyfikować ucznia w szkole. Może to być numer identyfikacyjny ucznia.  Opcjonalny
first_name Imię ucznia. Wymagany
middle_name Drugie imię ucznia. Opcjonalny
last_name Nazwisko ucznia. Wymagany
grade_level Klasa ucznia. Opcjonalny
email_address* Adres e-mail ucznia. Opcjonalny
sis_username Nazwa użytkownika dla ucznia w systemie SIS.  Opcjonalny
password_policy Pole password_policy umożliwia określenie zasad tworzenia haseł dla każdego konkretnego ucznia. Pole password_policy musi zawierać cyfrę 4, 6 lub 8 albo musi zostać puste. Jeśli wybierzesz 8 będą to standardowe zasady tworzenia haseł (co najmniej 8 znaków alfanumerycznych). Ta wartość zastępuje zasady tworzenia haseł dla lokalizacji i wszelkie zasady tworzenia haseł ustawione wcześniej dla tego ucznia. Jeśli pole password_policy pozostanie puste, do nowych uczniów są stosowane domyślne zasady tworzenia haseł dla lokalizacji, a do istniejących uczniów nie są wprowadzane żadne zmiany. Opcjonalny
location_id Identyfikator location_id ucznia. Musi on odpowiadać identyfikatorowi location_id w pliku lokalizacji (locations.csv). Jeśli ten wpis nie zgadza się z wpisem w pliku lokalizacji, wystąpią problemy z przesyłaniem. Wymagany

* Jeśli włączone jest uwierzytelnianie federacyjne, wymagany jest adres e-mail. Jeśli adres e-mail znajduje się w domenie federacyjnej, konto użytkownika będzie federacyjne.

Przypisywanie wielu lokalizacji

Do ucznia można przypisać więcej niż jedną lokalizację, dodając kolumny lokalizacji w pliku uczniów. Możesz dodać maksymalnie 14 kolumn lokalizacji, o nazwach location_id_2, location_id_3 itd. — aż do location_id_15. W każdej z utworzonych kolumn można opcjonalnie dodać kolejny identyfikator location_id dla dowolnego ucznia. Musi on odpowiadać identyfikatorowi location_id w pliku lokalizacji (locations.csv). Jeśli ten wpis nie zgadza się z wpisem w pliku lokalizacji, wystąpią problemy z przesyłaniem.

Plik pracowników

Jeśli użyjesz protokołu SFTP do przesłania nowej osoby, a przydzielony identyfikator person_id już istnieje w portalu Apple School Manager, nowa osoba zastąpi istniejącego użytkownika w portalu Apple School Manager. Po zastąpieniu możesz uaktualniać dodanego użytkownika wyłącznie za pomocą protokołu SFTP. Wszystkich pracowników obowiązują standardowe zasady tworzenia haseł (co najmniej 8 znaków alfanumerycznych).

person_id

Unikalny identyfikator konkretnego pracownika. Identyfikator person_id tej osoby musi się zgadzać z unikalnym identyfikatorem w systemie SIS, o ile jest dostępny. Identyfikator person_id jest unikalnym identyfikatorem pracownika w portalu Apple School Manager. Użyj tej wartości, aby odnieść się do prowadzących w pliku zajęć (classes.csv). 

Wymagany
person_number Inna wartość, która może identyfikować pracownika w szkole. Może to być numer karty identyfikacyjnej pracownika.  Opcjonalny
first_name Imię pracownika. Wymagany
middle_name Drugie imię pracownika. Opcjonalny
last_name Nazwisko pracownika. Wymagany
email_address* Adres e-mail pracownika.  Opcjonalny
sis_username Nazwa użytkownika dla pracownika w systemie SIS. Opcjonalny
location_id Identyfikator location_id pracownika. Powinien odpowiadać identyfikatorowi location_id w pliku lokalizacji (locations.csv). Jeśli ten wpis nie zgadza się z wpisem w pliku lokalizacji, wystąpią problemy z przesyłaniem. Wymagany

* Jeśli włączone jest uwierzytelnianie federacyjne, wymagany jest adres e-mail. Jeśli adres e-mail znajduje się w domenie federacyjnej, konto użytkownika będzie federacyjne.

Przypisywanie wielu lokalizacji

Do pracownika można przypisać więcej niż jedną lokalizację, dodając kolumny lokalizacji w pliku pracowników. Możesz dodać maksymalnie 14 kolumn lokalizacji, o nazwach location_id_2, location_id_3 itd. — aż do location_id_15. W każdej z utworzonych kolumn można opcjonalnie dodać kolejny identyfikator location_id dla dowolnego pracownika. Musi on odpowiadać identyfikatorowi location_id w pliku lokalizacji (locations.csv). Jeśli ten wpis nie zgadza się z wpisem w pliku lokalizacji, wystąpią problemy z przesyłaniem.

Plik kursów

course_id Unikalny identyfikator kursu. Musi się zgadzać z odpowiadającym mu identyfikatorem course_id używanym w pliku zajęć (classes.csv).   Wymagany
course_number Numer kursu. Ten numer może być numerem kursu w systemie SIS lub przewodniku programowym. Opcjonalny
course_name Nazwa kursu. Opcjonalny
location_id Identyfikator location_id kursu. Powinien odpowiadać identyfikatorowi location_id w pliku lokalizacji (locations.csv). Jeśli ten wpis nie zgadza się z wpisem w pliku lokalizacji, wystąpią problemy z przesyłaniem.
Wymagany

Plik zajęć

class_id Unikalny identyfikator zajęć.    Wymagany
class_number Numer lub kod identyfikujący te zajęcia w danej instytucji. W odróżnieniu od identyfikatora class_id, identyfikator class_number nie jest używany do odnoszenia się do tych zajęć w pliku CSV listy uczniów (rosters.csv).  Opcjonalny
course_id Identyfikator course_id kursu, który obejmuje te zajęcia. Musi się zgadzać z identyfikatorem course_id w pliku kursów (courses.csv). Wymagany
instructor_id Identyfikator person_id prowadzącego. Musi się on zgadzać z identyfikatorem person_id używanym w pliku pracowników (staff.csv). Opcjonalny
instructor_id_2 Identyfikator person_id prowadzącego. Musi się on zgadzać z identyfikatorem person_id używanym w pliku pracowników (staff.csv). Opcjonalny
instructor_id_3 Identyfikator person_id prowadzącego. Musi się on zgadzać z identyfikatorem person_id używanym w pliku pracowników (staff.csv). Opcjonalny
location_id Identyfikator location_id zajęć. Powinien odpowiadać identyfikatorowi location_id w pliku lokalizacji (locations.csv). Jeśli ten wpis nie zgadza się z wpisem w pliku lokalizacji, wystąpią problemy z przesyłaniem. Wymagany

Przypisywanie wielu prowadzących

Do klasy można przypisać więcej niż trzech prowadzących, dodając kolejne kolumny w pliku zajęć. Możesz dodać maksymalnie 12 kolumn prowadzących, o nazwach instructor_id_4, instructor_id_5 itd. — aż do instructor_id_15. W przypadku każdej klasy można opcjonalnie dodać kolejny identyfikator person_id prowadzącego. Musi się on zgadzać z identyfikatorem person_id używanym w pliku pracowników (staff.csv).

Plik listy uczniów

roster_id Unikalny identyfikator dla listy uczniów w systemie SIS lub innej bazie danych kursów (jeśli jest dostępna).  Wymagany
class_id Unikalny identyfikator alfanumeryczny zajęć. Musi się zgadzać z identyfikatorem class_id w pliku zajęć (classes.csv).
Wymagany
student_id Identyfikator student_id dla jednego ucznia.  Wymagany

Plik listy uczniów (rosters.csv) służy do dodawania uczniów do ich zajęć. Każdy wiersz w pliku musi mieć unikalny identyfikator roster_id i zawierać wyłącznie jeden identyfikator class_id i jeden identyfikator person_id.

Uaktualnianie plików

Jeśli chcesz dodać lub edytować uczniów, pracowników i zajęcia, zmodyfikuj pliki danych i prześlij nowe kopie. Za każdym razem, gdy przesyłasz pliki, musisz przesłać wszystkie sześć plików, a każdy plik musi zawierać kompletną listę z każdej kategorii, a nie tylko elementy, które chcesz dodać.

Po pierwszym przesłaniu nowe konta i zajęcia będą tworzone automatycznie przy każdym przesłaniu. Jeśli brakuje wpisu z poprzedniej przesyłki, zostanie wyłączony w portalu Apple School Manager. Jeśli wystąpią błędy, portal Apple School Manager prześle Ci wiadomość e-mail.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: