Korzystanie z protokołu SFTP do przesyłania danych uczniów, personelu i klas do usługi Apple School Manager

Jeśli używany system informacji o studentach (SIS) nie jest obecnie obsługiwany przez usługę Apple School Manager lub nie posiadasz systemu informacji o studentach, możesz przesłać dane uczniów, personelu i klas do usługi Apple School Manager za pomocą protokołu SFTP.

Gdy skonfigurujesz protokół SFTP w Asystencie SIS/SFTP, usługa Apple School Manager udostępni pliki szablonów CSV oraz informacje dostępowe do prywatnego serwera SFTP. Możesz wyeksportować dane z obsługiwanego systemu SIS lub utworzyć pliki w aplikacji do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, takiej jak Numbers. Przed wykonaniem eksportu z systemu SIS skontaktuj się z dostawcą tego systemu, aby upewnić się, że format jest prawidłowy dla usługi Apple School Manager.

Na komputerze z systemem macOS przesyłanie przez SFTP wymaga aplikacji innej firmy. Jeśli na komputerze nie zainstalowano klienta SFTP, pobierz go ze sklepu Mac App Store.

Użyj poniższych przycisków, aby uzyskać pomoc dotyczącą konfiguracji plików SFTP. Jeśli serwer SFTP nie był używany do przesyłania danych do usługi Apple School Manager, zacznij od części Konfigurowanie pierwszego przesyłania przez SFTP.

Konfigurowanie pierwszego przesyłania przez SFTP

 1. Zaloguj się do usługi Apple School Manager jako administrator, menedżer placówki lub menedżer osób.
 2. Kliknij opcję Ustawienia w lewym dolnym rogu, wybierz opcję Źródło danych, a następnie kliknij opcję Połącz. Zanim będzie można skonfigurować protokół SFTP, musisz zweryfikować domenę.
 3. Kliknij opcję Znajdź uczestników, personel i klasy.
 4. Kliknij opcję Skonfiguruj protokół SFTP.
 5. Usługa Apple School Manager wygeneruje adres URL, nazwę użytkownika i hasło służące do przesyłania plików. Użyj tych informacji do skonfigurowania klienta SFTP.
 6. Kliknij opcję Pobierz szablony.
 7. Przeczytaj instrukcję używania szablonów w części Wypełnianie plików danych.
 8. Po wypełnieniu plików danych utwórz archiwum ZIP ze wszystkich sześciu plików. W Finderze możesz wybrać pliki, a następnie przejść do menu Plik i wybrać opcję Kompresuj 6 rzeczy. Nazwa archiwum ZIP może być dowolna.
 9. Prześlij plik ZIP do usługi Apple School Manager. Za pomocą klienta SFTP połącz się z adresem URL wyświetlonym w Asystencie SIS/SFTP. Gdy pojawi się monit o podanie danych logowania, wprowadź nazwę użytkownika i hasło otrzymane po kliknięciu opcji Skonfiguruj protokół SFTP. Skopiuj plik ZIP do katalogu dropbox.
 10. Kliknij przycisk Kontynuuj w Asystencie SIS/SFTP. Jeśli przesyłane dane będą zawierać błędy, możesz zapoznać się z dziennikiem plików i wierszy zawierających błędy. Popraw błędy w plikach danych, a następnie wykonaj ponownie kroki 8 i 9. Nie musisz usuwać poprzedniego pliku z serwera SFTP.
 11. Gdy serwer SFTP zaimportuje pliki, kliknij opcję Sprawdź dane SFTP. Jeśli znajdziesz błędy, kliknij opcję Anuluj. Popraw błędy w plikach danych, a następnie powtórz proces przesyłania. Jeśli dane są poprawne i kompletne, kliknij opcję Kontynuuj.
 12. W sekcji Utwórz konta i klasy wybierz format Zarządzany Apple ID dla uczniów, prowadzących i personelu. Kliknij opcję Podgląd kont i klas. Gdy ID są w prawidłowym formacie, kliknij opcję Utwórz konta i klasy. W formacie Zarządzany Apple ID można używać tylko zweryfikowanych domen.
 13. Po utworzeniu kont roześlij dane logowania do użytkowników i przydziel role personelowi.

Wypełnianie plików danych

Pobrany szablon obejmuje sześć plików wartości rozdzielanych przecinkami (CSV) dla klas (Classes), kursów (Courses), lokalizacji (Locations), list uczniów (Rosters), uczniów (Students) i personelu (Staff). Jeśli szablony nie są dostępne w portalu Apple School Manager lub kopie oryginalnych szablonów zostały utracone, możesz je pobrać ponownie.

Możesz użyć systemu SIS w celu wyeksportowania danych w formacie opisanym przez szablony i w niniejszym artykule albo wyedytować szablony w aplikacji do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, takiej jak Numbers.

Skorzystaj z tabel w tym artykule, aby upewnić się, że wprowadzasz poprawne informacje, a następnie zachowaj każdy plik, nie zmieniając jego nazwy.

Formatowanie wartości

Jeśli edytujesz szablony, zastąp przykładowe dane własnymi. Nie zmieniaj zawartości komórek nagłówka w żadnym z plików. Nie dodawaj kolumn w żadnym z plików, chyba że w sposób opisany poniżej.

Każdy wiersz w każdym szablonie musi zawierać unikatową wartość. Na przykład w pliku students.csv każdy wiersz musi zawierać imię i nazwisko innego ucznia. Niektóre wartości dla tego ucznia mogą być puste. Literały w nazwie, takie jak podział wiersza lub znak zapytania, należy poprzedzić ukośnikiem (\), np. (\”). Wszystkie wprowadzone identyfikatory muszą być alfanumeryczne i mogą zawierać znak „-”.

Jeśli wartość zawiera spację ( ) lub przecinek (,), oddziel ją z obu stron cudzysłowem prostym ("). Jeśli wartość nie zawiera żadnego z wymienionych znaków specjalnych, nie używaj cudzysłowu. Jeśli nie wprowadzisz cudzysłowów w niezbędnych miejscach lub wprowadzisz cudzysłowy drukarskie, podczas przesyłania wystąpią błędy.

Wartości w plikach muszą być rozdzielone przecinkami (,) lub średnikami (;), bez względu na sposób utworzenia pliku. Nie wprowadzaj spacji ani tabulatorów pomiędzy przecinkiem lub średnikiem a kolejną wartością. Każdy plik musi zostać zakodowany w formacie UTF-8 i używać nowych wierszy systemu Unix (\n). 

Jeśli pole opcjonalne person_number lub sis_username jest częścią formatu zarządzanego konta Apple ID, staje się polem wymaganym. Pozostawienie tego pola pustego spowoduje niepowodzenie przesyłania z błędem MANAGED_ID_GENERATION_FAILED.

Plik Locations

location_id Unikatowy identyfikator utworzony z cyfr i (lub liter) niezawierający spacji. Wymagany
location_name Nazwa lokalizacji.  Wymagany

Musisz zdefiniować co najmniej jedną lokalizację w pliku Locations. Nie możesz używać SFTP do tworzenia kont uczniów lub personelu w lokalizacji „siedziba główna”.

Plik Students

Jeśli użyjesz protokołu SFTP do przesłania nowej osoby, a przydzielony identyfikator person_id już istnieje w usłudze Apple School Manager, nowa osoba zastąpi istniejącego użytkownika w usłudze Apple School Manager. Po zastąpieniu możesz uaktualniać dodanego użytkownika wyłącznie za pomocą protokołu SFTP. 

 

person_id

Unikatowy identyfikator danego ucznia. Identyfikator person_id tej osoby musi się zgadzać z unikatowym identyfikatorem w systemie SIS, o ile jest dostępny. Identyfikator person_id jest unikatowym identyfikatorem ucznia w usłudze Apple School Manager. Użyj tej wartości, aby odnieść się do ucznia w pliku Rosters oraz do prowadzących w pliku Classes. 

Wymagany
person_number Inna wartość, która może identyfikować ucznia w szkole. Może to być numer identyfikacyjny ucznia.  Opcjonalny
first_name Imię ucznia. Wymagany
middle_name Drugie imię ucznia. Opcjonalny
last_name Nazwisko ucznia. Wymagany
grade_level Klasa ucznia. Opcjonalny
email_address* Adres e-mail ucznia. Opcjonalny
sis_username Nazwa użytkownika dla ucznia w systemie SIS.  Opcjonalny
password_policy Pole password_policy umożliwia określenie zasad tworzenia haseł dla każdego konkretnego ucznia. Pole password_policy musi zawierać cyfrę 4, 6 lub 8 albo może zostać puste. Jeśli wybierzesz 8 będą to standardowe zasady tworzenia haseł (co najmniej 8 znaków alfanumerycznych). Ta wartość zastępuje zasady tworzenia haseł dla lokalizacji i wszelkie zasady tworzenia haseł ustawione wcześniej dla tego ucznia. Jeśli pole password_policy pozostanie puste, do nowych uczniów są stosowane domyślne zasady tworzenia haseł dla lokalizacji, a do istniejących uczniów nie są wprowadzane żadne zmiany. Opcjonalny
location_id Identyfikator location_id ucznia. Musi on odpowiadać identyfikatorowi location_id w pliku Locations. Jeśli ten wpis nie zgadza się z wpisem w pliku Locations, wystąpią problemy z przesyłaniem. Wymagany

* Jeśli włączone jest uwierzytelnianie federacyjne, wymagany jest adres e-mail. Jeśli adres e-mail znajduje się w domenie federacyjnej, konto użytkownika będzie federacyjne.

Przypisywanie wielu lokalizacji

Do ucznia można przypisać więcej niż jedną lokalizację, dodając kolumny lokalizacji w pliku Students. Możesz dodać maksymalnie 998 kolumn lokalizacji, o nazwach location_id_2, location_id_3 itd. — aż do location_id_999. W każdej z utworzonych kolumn można opcjonalnie dodać kolejny identyfikator location_id dla dowolnego ucznia. Musi on odpowiadać identyfikatorowi location_id w pliku Locations. Jeśli ten wpis nie zgadza się z wpisem w pliku Locations, wystąpią problemy z przesyłaniem.

Plik Staff

Jeśli użyjesz protokołu SFTP do przesłania nowej osoby, a przydzielony identyfikator person_id już istnieje w usłudze Apple School Manager, nowa osoba zastąpi istniejącego użytkownika w usłudze Apple School Manager. Po zastąpieniu możesz uaktualniać dodanego użytkownika wyłącznie za pomocą protokołu SFTP. Cały personel obowiązują standardowe zasady tworzenia haseł (co najmniej 8 znaków alfanumerycznych).

person_id

Unikatowy identyfikator danego członka personelu. Identyfikator person_id tej osoby musi się zgadzać z unikatowym identyfikatorem w systemie SIS, o ile jest dostępny. Identyfikator person_id jest unikatowym identyfikatorem członka personelu w usłudze Apple School Manager. Użyj tej wartości, aby odnieść się do prowadzących w pliku Classes. 

Wymagany
person_number Inna wartość, która może identyfikować członka personelu w szkole. Może to być numer karty identyfikacyjnej członka personelu.  Opcjonalny
first_name Imię członka personelu. Wymagany
middle_name Drugie imię członka personelu. Opcjonalny
last_name Nazwisko członka personelu. Wymagany
email_address* Adres e-mail członka personelu.  Opcjonalny
sis_username Nazwa użytkownika dla członka personelu w systemie SIS. Opcjonalny
location_id Identyfikator location_id członka personelu. Powinien odpowiadać identyfikatorowi location_id w pliku Locations. Jeśli ten wpis nie zgadza się z wpisem w pliku Locations, wystąpią problemy z przesyłaniem. Wymagany

* Jeśli włączone jest uwierzytelnianie federacyjne, wymagany jest adres e-mail. Jeśli adres e-mail znajduje się w domenie federacyjnej, konto użytkownika będzie federacyjne.

Przypisywanie wielu lokalizacji

Do pracownika można przypisać więcej niż jedną lokalizację, dodając kolumny lokalizacji w pliku Staff. Możesz dodać maksymalnie 998 kolumn lokalizacji, o nazwach location_id_2, location_id_3 itd. — aż do location_id_999. W każdej z utworzonych kolumn można opcjonalnie dodać kolejny identyfikator location_id dla dowolnego członka personelu. Musi on odpowiadać identyfikatorowi location_id w pliku Locations. Jeśli ten wpis nie zgadza się z wpisem w pliku Locations, wystąpią problemy z przesyłaniem.

Plik Courses

course_id Unikatowy identyfikator kursu. Musi się zgadzać z odpowiadającym mu identyfikatorem course_id używanym w pliku Classes.   Wymagany
course_number Numer kursu. Ten numer może być numerem kursu w systemie SIS lub przewodniku programowym. Opcjonalny
course_name Nazwa kursu. Opcjonalny
location_id Identyfikator location_id kursu. Powinien odpowiadać identyfikatorowi location_id w pliku Locations. Jeśli ten wpis nie zgadza się z wpisem w pliku Locations, wystąpią problemy z przesyłaniem.
Wymagany

Plik Classes

class_id Unikatowy identyfikator zajęć.    Wymagany
class_number Numer lub kod identyfikujący tę klasę w danej organizacji. W odróżnieniu od identyfikatora class_id, identyfikator class_number nie jest używany do odnoszenia się do tej klasy w pliku CSV rosters.  Opcjonalny
course_id Identyfikator course_id kursu, który obejmuje tę klasę. Musi się zgadzać z identyfikatorem course_id w pliku Courses. Wymagany
instructor_id Identyfikator person_id prowadzącego. Musi się on zgadzać z identyfikatorem person_id używanym w pliku Staff. Opcjonalny
instructor_id_2 Identyfikator person_id prowadzącego. Musi się on zgadzać z identyfikatorem person_id używanym w pliku Staff. Opcjonalny
instructor_id_3 Identyfikator person_id prowadzącego. Musi się on zgadzać z identyfikatorem person_id używanym w pliku Staff. Opcjonalny
location_id Identyfikator location_id klasy. Powinien odpowiadać identyfikatorowi location_id w pliku Locations. Jeśli ten wpis nie zgadza się z wpisem w pliku Locations, wystąpią problemy z przesyłaniem. Wymagany

Przypisywanie wielu prowadzących

Do klasy można przypisać więcej niż trzech prowadzących, dodając kolejne kolumny w pliku Classes. Możesz dodać maksymalnie 12 kolumn prowadzących, o nazwach instructor_id_4, instructor_id_5 itd. — aż do instructor_id_15. W przypadku każdej klasy można opcjonalnie dodać kolejny identyfikator person_id prowadzącego. Musi się on zgadzać z identyfikatorem person_id używanym w pliku Staff.

Plik Rosters

roster_id Unikatowy identyfikator dla listy uczniów w systemie SIS lub innej bazie danych kursów (jeśli jest dostępna).  Wymagany
class_id Unikatowy identyfikator alfanumeryczny klasy. Musi się zgadzać z identyfikatorem class_id w pliku Class.
Wymagany
student_id Identyfikator student_id dla jednego ucznia.  Wymagany

Plik Rosters służy do dodawania uczniów do ich klasy. Każdy wiersz w pliku musi mieć unikatowy identyfikator roster_id i zawierać wyłącznie jeden identyfikator class_id i jeden identyfikator person_id.

Uaktualnianie plików

Jeśli chcesz dodać lub edytować uczniów, personel i klasy, zmodyfikuj pliki danych i prześlij nowe kopie. Za każdym razem, gdy przesyłasz pliki, musisz przesłać wszystkie sześć plików, a każdy plik musi zawierać kompletną listę z każdej kategorii, a nie tylko elementy, które chcesz dodać. Możesz sprawdzić informacje o koncie SFTP, wybierając kolejno opcje Ustawienia > Źródło danych.

Jeśli rozłączysz połączenie SFTP z usługą Apple School Manager, konta i klasy zostaną zmienione na ręczne. Aby rozwiązać ten problem, przywróć połączenie SFTP i wykonaj nowe przesyłanie.

Po pierwszym przesłaniu nowe konta i klasy będą tworzone automatycznie przy każdym przesłaniu. Jeśli wystąpią błędy, usługa Apple School Manager prześle Ci wiadomość e-mail.

Jeśli brakuje wpisu z poprzedniego przesłania

Jeśli brakuje wpisu z poprzedniego przesłania, konto zostanie dezaktywowane i automatycznie usunięte po 120 dniach, chyba że za jego pomocą zostanie kupiona zawartość w Programie zakupów grupowych.

Jeśli usunięto kurs lub klasę

Jeśli z przesłanych danych usunięto kurs lub klasę, uczniowie zostaną usunięci z klasy, a źródło zostanie zmienione na Ręczne. Jeśli kursy były używane w usłudze iTunes U albo aplikacji Zadane, lista uczniów zostanie usunięta. W celu ponownej rejestracji należy utworzyć nowy kurs. Jeśli zajęcia były używane przez aplikację Zadane, postępy uczniów zostaną automatycznie usunięte i nie będą już dostępne dla ucznia oraz nauczyciela.

Kursy i klasy ze źródłem ręcznym będą nadal synchronizowane z rozwiązaniem MDM, ale mogą nie wyświetlać się już w aplikacji Klasa. Klasy ręczne można usunąć w usłudze Apple School Manager, jeśli nie chcesz ich synchronizować.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: