Bezpieczeństwo i poufność danych w usłudze iTunes U

Firma Apple bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo danych i prywatność informacji osobistych użytkowników. Usługę iTunes U opracowano przy użyciu standardowych w branży procedur dotyczących zabezpieczeń. Obowiązują w niej rygorystyczne zasady związane z ochroną danych.

W tym artykule omówiono metody ochrony danych i informacji osobistych użytkowników stosowane w usłudze iTunes U. Oprócz tego artykułu warto zapoznać się z zasadami ochrony prywatności firmy Apple.

Bezpieczeństwo danych

Usługa iTunes U zabezpiecza oddawane zadania domowe, dyskusje prywatne oraz oceny przez szyfrowanie ich podczas przesyłania przez Internet, zachowywanie ich w zaszyfrowanym formacie na serwerze i stosowanie bezpiecznych tokenów do uwierzytelniania. Oznacza to, że dane użytkownika są chronione przed nieautoryzowanym dostępem zarówno podczas przesyłania, jak i przechowywania na serwerach firmy Apple. W usłudze iTunes U jest stosowane szyfrowanie AES z co najmniej 128-bitowym kluczem. Taki sam stopień zabezpieczeń obowiązuje w dużych instytucjach finansowych.

Własność danych przechowywanych w usłudze iTunes U

Właścicielem wszelkich przekazanych danych i podmiotem je kontrolującym pozostaje instytucja, instruktor lub uczeń. Firma Apple wykonuje tylko czynności związane z przetwarzaniem zadań domowych, ocen i innych informacji podanych w trakcie korzystania z usługi.

Czas przechowywania danych w usłudze iTunes U

Usługa iTunes U przechowuje dane tak długo, jak długo istnieje kurs lub kolekcja. Usunięcie kursu lub kolekcji powoduje usunięcie wszelkich danych skojarzonych z tym materiałem. Użytkownicy zachowują dostęp do informacji lokalnych na swoich urządzeniach.

Sposób usuwania danych przez firmę Apple

Gdy instruktor usuwa ucznia z kursu, firma Apple usuwa ze swoich systemów wszelkie utworzone przez tego ucznia materiały do kursu i dyskusje, a także prywatne dyskusje między tym uczniem a instruktorem.

Uwierzytelnianie w oparciu o bezpieczne tokeny

Gdy użytkownicy uzyskują dostęp do usługi iTunes U za pośrednictwem aplikacji iTunes U, bezpieczne tokeny eliminują konieczność przechowywania haseł na urządzeniach i komputerach. Podczas używania usługi iTunes U za pośrednictwem przeglądarki internetowej nazwy użytkowników i hasła są wysyłane przy użyciu zaszyfrowanego połączenia TLS.

Silne hasła

Konta Apple ID używane w usłudze iTunes U muszą mieć hasła zawierające co najmniej 8 znaków, w tym cyfrę, wielką literę i małą literę. Użycie silnego hasła jest najważniejszym krokiem, jaki można podjąć w celu poprawy bezpieczeństwa danych. Dowiedz się więcej o tworzeniu silnego hasła.

Prywatność

Wszystkie działania firmy Apple są realizowane z myślą o poszanowaniu prywatności użytkowników. Zasady ochrony prywatności firmy Apple opisują przypadki gromadzenia, używania, udostępniania, przekazywania i przechowywania informacji użytkowników. Oprócz stosowania tych zasad usługa iTunes U oferuje następujące mechanizmy zabezpieczeń:

  • Dane usługi iTunes U są przechowywane w oddzielnej bazie danych niż inne typy danych programu iTunes.
  • Dane usługi iTunes U są używane tylko do realizowania tej usługi.
  • Dane usługi iTunes U nigdy nie są używane na potrzeby reklam.
  • Dane kont przechowywane w systemie iTunes podlegają standardowym zasadom ochrony danych firmy Apple.
  • Dostęp do danych użytkowników i instruktorów mają tylko ci pracownicy firmy Apple, którzy muszą go mieć w związku z realizowaniem usługi.

Natychmiastowe usuwanie na żądanie

Żądanie usunięcia danych z usługi iTunes U powoduje natychmiastowe usunięcie tych danych. Użytkownicy zachowują dostęp do lokalnych informacji usługi iTunes U przechowywanych na ich urządzeniach.

Spełnianie zobowiązań szkół dotyczących prywatności

Usługa iTunes U pomaga szkołom spełniać zobowiązania dotyczące prywatności względem uczniów, którzy nie ukończyli 18 lat. Firma Apple nigdy nie korzysta z informacji uczniów w celach marketingowych ani w reklamach ukierunkowanych. Informacje te nigdy nie są sprzedawane ani udostępniane innym podmiotom.

Przyrzeczenie prywatności uczniów

Firma Apple podpisała dokument Student Privacy Pledge (Przyrzeczenie prywatności uczniów), co dodatkowo podkreśla poszanowanie prywatności uczniów, rodziców oraz nauczycieli podczas nauki w szkołach.

Zgodność z przepisami

Międzynarodowe transfery danych

Firma Apple, jako przedsiębiorstwo globalne, ma wiele jednostek prawnych w różnych jurysdykcjach, które są odpowiedzialne za zbierane przez nie informacje osobiste i przetwarzanie ich w imieniu firmy Apple Inc. Firma Apple przy transferowaniu między krajami informacji osobistych zebranych w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii bazuje na zatwierdzonych, modelowych klauzulach umownych. Firma Apple przestrzega postanowień systemu Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Cross Border Privacy Rules. System APEC CBPR jest dla organizacji fundamentem gwarantującym ochronę informacji osobistych transferowanych między gospodarkami należącymi do APEC.

Organy ścigania

Firma Apple nie ujawnia danych usługi iTunes U organom ścigania, o ile nie wymagają tego przepisy prawa. Jeśli organy ścigania skontaktują się z firmą Apple w celu uzyskania dostępu do danych usługi iTunes U, firma Apple poprosi te organy o uzyskanie odpowiednich informacji bezpośrednio od instytucji, instruktora lub ucznia skojarzonego z żądaniem. Jeśli organy ścigania wymuszą ujawnienie danych usługi iTunes U przez firmę Apple, firma Apple natychmiast poinformuje o tym odpowiednich użytkowników i przekaże im kopie żądań (chyba, że jest to zabronione przepisami prawa).

Inne podmioty

Jeśli firma Apple otrzyma żądanie dotyczące danych usługi iTunes U od innego podmiotu (na przykład wniosek o rejestr ucznia), firma Apple natychmiast poinformuje o tym instytucję, instruktora lub ucznia, chyba że jest to zabronione przepisami prawa. Jeśli przepisy prawa nie wymagają, aby firma Apple ujawniła dane usługi iTunes U, takie żądania zostaną odrzucone.

Jeśli żądanie jest prawidłowe i może zmusić firmę Apple do ujawnienia informacji, firma Apple spróbuje poprosić inny podmiot o uzyskanie informacji bezpośrednio od instytucji, instruktora lub ucznia skojarzonego z żądaniem. W tym celu firma Apple może udostępnić innemu podmiotowi pewne podstawowe informacje kontaktowe.     

Żądania organów państwowych

Uzyskaj więcej informacji o tym, jak firma Apple zarządza żądaniami informacji pochodzącymi od organów państwowych.

Dostępność

Po zakończeniu semestru

Informacjami i danymi (takimi jak zadania domowe i stopnie) zgromadzonymi podczas używania usługi iTunes U zarządza instytucja lub instruktor. Instytucje i instruktorzy mogą usuwać dane po zakończeniu semestru oraz w dowolnej chwili.

Po usunięciu danych z systemów firmy Apple przestają one być dostępne. Użytkownicy zachowują dostęp do informacji przechowywanych lokalnie na ich urządzeniach.  

Problemy z usługą i przerwy w jej świadczeniu

Firma Apple wie, jak istotna jest niezawodność usługi, i stara się powiadamiać w ekonomicznie uzasadnionym czasie o każdej przerwie w świadczeniu usługi. Stan systemu iTunes U można monitorować na stronie stanu systemów firmy Apple.

Uzyskiwanie wsparcia

Informacje o korzystaniu z usługi iTunes U oraz wsparcie dotyczące tej usługi można uzyskać na stronie wsparcia usługi iTunes U.

Data publikacji: