O pokrętle funkcji VoiceOver na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Pokrętło umożliwia sterowanie działaniem funkcji VoiceOver, między innymi zmianę głośności i szybkości mówienia, przechodzenie między elementami na ekranie i nie tylko.

Używanie pokrętła funkcji VoiceOver

Zacznij od włączenia funkcji VoiceOver (jeśli nie jest włączona) na ekranie Ustawienia > Ogólne > Dostępność.

Aby skorzystać z pokrętła, przyłóż dwa palce do ekranu urządzenia z systemem iOS i obróć tak jak przy obracaniu gałki. Funkcja VoiceOver odczyta pierwszą opcję z pokrętła. Dalej obracaj palce, aby usłyszeć więcej opcji. Unieś palce, aby wybrać opcję.

Po tym, jak wybierzesz opcję, przesuń palcem po ekranie w górę lub w dół, aby jej użyć. Załóżmy na przykład, że masz otwarty dokument — jeśli wybierzesz opcję Wyrazy, przesunięcie palcem w górę lub dół przeniesie Cię do następnego lub poprzedniego wyrazu.

Oto lista opcji pokrętła wraz z wyjaśnieniem ich działania.

Opcje nawigacji

Każda z tych opcji pozwala na przejście od bieżącego elementu do kolejnego przez przesunięcie jednym palcem po ekranie od góry do dołu. Aby przejść do poprzedniego elementu, należy przesunąć palcem od dołu do góry.

Opcje Znaki, Wyrazy i Wiersze umożliwiają przeglądanie wpisywanego tekstu:

 • Znaki: funkcja VoiceOver odczytuje tekst znak po znaku.
 • Wyrazy: funkcja VoiceOver odczytuje tekst wyraz po wyrazie.
 • Wiersze: funkcja VoiceOver odczytuje tekst wiersz po wierszu. 

Te opcje umożliwiają poruszanie się po stronie lub ekranie: 

 • Kontenery: powoduje przejście od jednego kontenera ekranowego do drugiego. Kontenerami mogą być na przykład Dock i ekran początkowy. 
 • Nagłówki: powoduje przejście od jednego nagłówka do drugiego. Spróbuj użyć tego pokrętła na ekranie Ustawienia > Poczta, kontakty, inne.
 • Punkty orientacyjne: powoduje przejście między banerami, elementami nawigacji i przyciskami w zawartości HTML (np. na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail mającej format HTML).
 • Ta sama rzecz: powoduje przejście od jednego do drugiego elementu takiego samego typu. Wypróbuj tę opcję dla łączy w wynikach wyszukiwania w przeglądarce Safari.
 • Nawigacja w pionie: przesunięcie jednym palcem w pionie powoduje przesunięcie zawartości ekranu w górę lub w dół. Wypróbuj tę opcję na ekranie początkowym.
 • Tekst statyczny: powoduje przejście od jednego wiersza ze statycznym tekstem HTML do drugiego. Tekst statyczny to główny tekst strony internetowej, czyli na przykład nie łącza ani nazwy przycisków.

Następujące opcje pozwalają na przechodzenie od jednego łącza do drugiego:

 • Łącza: powoduje przejście od jednego łącza do drugiego.
 • Odwiedzone łącza: powoduje przejście od jednego klikniętego już wcześniej łącza do drugiego.
 • Nieodwiedzone łącza: powoduje przejście od jednego nieklikniętego jeszcze łącza do drugiego.
 • Łącza na stronie: powoduje przejście od jednego łącza na stronie internetowej do drugiego.

Po stronach można się oprócz tego poruszać za pomocą następujących opcji:

 • Tabele: przenosi kursor funkcji VoiceOver na początek tabeli na stronie internetowej.
 • Listy: przenosi kursor funkcji VoiceOver na początek listy na stronie internetowej.
 • Przyciski: powoduje przejście od jednego przycisku do drugiego w zawartości HTML.
 • Narzędzia formularzy: powoduje przejście między przyciskami i menu w formularzach.
 • Pola tekstowe: powoduje przejście od jednego pola tekstowego do drugiego w zawartości HTML.
 • Pola wyszukiwania: powoduje przejście od jednego pola wyszukiwania do drugiego w zawartości HTML.
 • Obrazki: powoduje przejście do obrazków.

Zmienianie opcji mówienia, czytania i dźwięków funkcji VoiceOver

Szybkość mowy: zmienia szybkość, z jaką mówi funkcja VoiceOver. Przesuń jednym palcem w górę lub w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć szybkość mówienia. Każde przesunięcie powoduje zmianę o 5 procent.

Głośność: zmienia głośność, z jaką mówi funkcja VoiceOver. To ustawienie jest niezależne od systemowego ustawienia głośności. Przesuń jednym palcem w górę lub w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność. Każde przesunięcie powoduje zmianę o 5 procent. 

Interpunkcja: zmienia sposób odczytywania interpunkcji. Przesuń jednym palcem w górę lub w dół, aby przełączyć między czytaniem wszystkich, niektórych lub żadnych znaków przestankowych.

Dźwięki: włącza lub wyłącza efekty dźwiękowe odtwarzane przy korzystaniu z funkcji VoiceOver, takie jak odgłosy kliknięcia i przesunięcia kursora. Przesuń w górę lub w dół jednym palcem.

Podpowiedzi: włącza lub wyłącza podpowiedzi funkcji VoiceOver. Przesuń w górę lub w dół jednym palcem.

Złagodzenie dźwięku: zmniejsza głośność odtwarzania innych dźwięków, gdy mówi funkcja VoiceOver. Przesuń w górę lub w dół jednym palcem.

Zmienianie sposobu pisania

Opcja Tryb wpisywania umożliwia wybór sposobu pisania: Wpisywanie standardowe, Wpisywanie bezwzrokowe lub Bezpośrednie wpisywanie bezwzrokowe. Przesuń jednym palcem w górę lub w dół, aby przełączyć się między tymi trybami.

Zamiast wybierać tryb wpisywania z poziomu pokrętła, możesz stuknąć kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Styl wpisywania i tam wybrać tryb.

Oto jak korzystać z poszczególnych trybów wpisywania:

Wpisywanie standardowe

Wybierz klawisz na klawiaturze, wykonując gest machnięcia w lewo lub w prawo, a następnie dwukrotnie stukając, aby wprowadzić znak. Zamiast tego możesz też przesuwać palcem po klawiaturze, aby znaleźć klawisz, a następnie — nie puszczając palca wskazującego klawisz — stuknąć ekran innym palcem.

Funkcja VoiceOver odczyta klawisz, gdy go zaznaczysz i znowu gdy wprowadzisz odpowiadający mu znak.

Wpisywanie bezwzrokowe

Dotknij klawisza na klawiaturze, aby go zaznaczyć, a następnie unieś palec, aby wprowadzić znak. Jeśli dotykasz niewłaściwego klawisza, przesuń palec na inny klawisz.

Funkcja VoiceOver odczyta znak odpowiadający każdemu klawiszowi, którego dotkniesz. Znak zostanie wprowadzony, gdy podniesiesz palec.

Bezpośrednie wpisywanie bezwzrokowe

W tym trybie pisze się tak samo jak wtedy, gdy funkcja VoiceOver jest wyłączona. Tryb bezpośredniego wpisywania bezwzrokowego wyłącza funkcję VoiceOver tylko na czas pisania.

Opcje metody wprowadzania, wyboru czynności i ustawiania zoomu

Pismo ręczne: umożliwia odręczne wpisywanie tekstu zamiast wpisywania przy użyciu klawiatury.

Wejście ekranu Braille’a: włącza ekranową klawiaturę Braille’a.

Czynności: umożliwia wybór czynności, która ma zostać wykonana po dwukrotnym stuknięciu jednym palcem. Na przykład w aplikacji Mail to pokrętło umożliwia wybór między opcjami Usuń, Aktywuj rzecz, Oznacz jako przeczytane, Sygnalizator itd.

Zoom: powoduje powiększenie lub pomniejszenie. Aby zmienić zoom, przesuń jednym palcem od góry do dołu lub od dołu do góry. Wypróbuj tę opcję w aplikacji Aparat. To pokrętło nie służy do sterowania opcją Zoom w ułatwieniach dostępu.

Wybieranie opcji

Część z wymienionych wyżej opcji jest domyślnie dostępna na pokrętle, a część jest opcjonalna.

Aby wybrać opcje pokrętła, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Pokrętło. Następnie zaznacz opcje, które mają się znajdować na pokrętle.

Niektóre opcje na pokrętle nie są dostępne przez cały czas. Na przykład opcja Tryb wpisywania pojawia się tylko wtedy, gdy masz otwartą klawiaturę.

Data publikacji: