Przenoszenie danych na nowy komputer Mac z systemem Mountain Lion lub starszym

W systemach OS X Lion i Mountain Lion dostępne jest narzędzie o nazwie Asystent migracji, które umożliwia migrację ważnych informacji z jednego komputera Mac na drugi. Przenosić można m.in. konta użytkowników, aplikacje, dokumenty, ustawienia sieci i ustawienia komputera.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Ważne: czynności przedstawione w tym artykule mają zastosowanie w przypadku migracji do systemu OS X Lion lub Mountain Lion. Aby uzyskać pomoc dotyczącą migrowania przy użyciu nowszych wersji systemu OS X, zobacz „Migrowanie danych na nowy komputer Mac”. Użytkownicy, którzy chcą przenieść dane z komputera PC z systemem Windows na komputer Mac, powinni skorzystać z Asystenta migracji systemu Windows.

Asystent migracji a Asystent ustawień

Instrukcje zawarte w tym artykule dotyczą Asystenta migracji, ale można z nich skorzystać także w przypadku migracji przeprowadzanej za pomocą Asystenta ustawień. Asystent ustawień otwiera się przy pierwszym uruchomieniu nowego komputera Mac. Ma za zadanie pomóc we wprowadzeniu informacji o sieci i założeniu konta użytkownika. Jeśli dane nie zostaną przeniesione przy użyciu Asystenta ustawień przy pierwszej konfiguracji nowego komputera Mac, można to zrobić później przy użyciu Asystenta migracji zgodnie z procedurą przedstawioną w tym artykule.

Przed rozpoczęciem migracji

 • Jeśli używasz notebooka Mac, upewnij się, że jego zasilacz jest podłączony do notebooka i do gniazdka zasilania.
 • Zarówno na komputerze źródłowym, jak i docelowym uruchom narzędzie Uaktualnienia programów, aby się upewnić, że masz zainstalowane najnowsze uaktualnienia.
 • Upewnij się, że na źródłowym (oryginalnym) komputerze Mac są zainstalowane wszystkie uaktualnienia oprogramowania innych firm.
 • Na źródłowym komputerze Mac otwórz Preferencje systemowe, wybierz opcję Udostępnianie i upewnij się, że pole Nazwa komputera zawiera nazwę.
 • Jeśli chcesz przeprowadzić migrację przez sieć Ethernet, połącz oba komputery za pomocą jednego kabla Ethernet. Nie musisz ich podłączać do koncentratora, przełącznika czy routera. Ta metoda może się okazać szybsza od połączenia bezprzewodowego. Najlepiej jest połączyć komputery ze sobą jeszcze przed przystąpieniem do migracji.
 • Jeśli chcesz przeprowadzić migrację drogą bezprzewodową, skorzystaj z najlepszego dostępnego połączenia bezprzewodowego. W tym celu przed rozpoczęciem migracji odszukaj (korzystając z miernika siły sygnału w prawym górnym rogu ekranu) takie miejsce, w którym siła sygnału sieciowego dla połączenia z komputerem źródłowym jest najlepsza. Postaraj się też wyeliminować potencjalne źródła zakłóceń.

Po zakończeniu migracji

Wybór metody połączenia

Istnieje kilka sposobów przeniesienia informacji między dwoma komputerami za pomocą Asystenta migracji. Wybierz metodę, aby się dowiedzieć, jak przenieść dane:

Migracja przy użyciu kabla FireWire lub Thunderbolt

Uwaga: w przypadku migracji z systemu Mac OS X 10.4 do systemu OS X Lion należy zapoznać się z sekcją Informacje dodatkowe poniżej. Migracja z systemu OS X Tiger 10.4 lub wcześniejszego do systemu OS X Mountain Lion 10.8 lub nowszego za pomocą Asystenta migracji nie jest obsługiwana. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Informacje dodatkowe poniżej.

 1. Przed rozpoczęciem upewnij się, że oba komputery są połączone przy użyciu kabla FireWire lub Thunderbolt. Jeśli kable zostaną podłączone po uruchomieniu Asystenta migracji, komputer źródłowy może nie zostać wykryty prawidłowo.
 2. Uruchom ponownie źródłowy komputer Mac, przytrzymując naciśnięty klawisz T.
 3. Otwórz Asystenta migracji (znajdującego się w katalogu /Programy/Narzędzia/) na docelowym komputerze Mac i kliknij przycisk Dalej.
 4. Gdy na docelowym komputerze Mac zostanie wyświetlony monit o wybór metody migracji, wybierz opcję „Z innego Maca lub PC, z archiwum Time Machine lub z innego dysku”, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Gdy zostanie wyświetlony monit, wpisz hasło administratora, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Wybierz opcję „Z kopii zapasowej Time Machine lub innego dysku”.
 7. Wybierz system, z którego chcesz dokonać migracji.
 8. Na docelowym komputerze Mac zostanie wyświetlony monit „Zaznacz migrowane rzeczy”.
 9. Aby wybrać odpowiednie elementy, kliknij trójkątne przyciski rozwijania.
 10. Kiedy klikniesz przycisk Dalej, Asystent migracji rozpocznie przenoszenie plików na nowy komputer Mac. Czas trwania migracji jest uzależniony od ilości przenoszonych danych.

Uwaga: aby wyświetlić migrowane dokumenty, wybierz polecenie Wyloguj się z menu Apple (), a następnie zaloguj się jako migrowany użytkownik. Migrowanych dokumentów należy szukać w katalogu domowym migrowanego użytkownika.

Migracja przez sieć bezprzewodową (Wi-Fi) lub sieć Ethernet

 1. Upewnij się, że oba komputery Mac (źródłowy i docelowy) są podłączone do tej samej sieci — bezprzewodowo lub za pośrednictwem sieci Ethernet. (Możesz bezpośrednio połączyć dwa komputery Mac za pomocą kabla Ethernet, jeśli oba komputery obsługują standard Ethernet. Aby włączyć obsługę standardu Ethernet na MacBooku Air, podłącz go za pomocą przejściówki Apple z USB na Ethernet).
 2. Jeśli na docelowym (nowym) komputerze Mac nie otwarto jeszcze Asystenta migracji (znajdującego się w katalogu /Programy/Narzędzia/), uruchom go, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Na docelowym komputerze Mac wybierz opcję „Z innego Maca lub PC, z archiwum Time Machine lub z innego dysku”. 
 4. Gdy zostanie wyświetlony monit, wpisz hasło administratora, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Gdy na docelowym komputerze Mac zostanie wyświetlony monit o wybór metody migracji, wybierz opcję „Z drugiego Maca lub PC”, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Zostanie wyświetlony ekran wyszukiwania innych komputerów.

 7. Na źródłowym komputerze Mac otwórz Asystenta migracji (znajdującego się w katalogu /Programy/Narzędzia/), wybierz opcję „Do drugiego Maca”, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 8. Gdy zostanie wyświetlony monit, wpisz hasło administratora, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. Na docelowym komputerze Mac zamknij wszystkie inne aplikacje i kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć proces migracji.
 10. Na ekranie Połącz swoje komputery na docelowym komputerze Mac powinien zostać wyświetlony kod, jak pokazano poniżej.
 11. Na źródłowym komputerze Mac upewnij się, że kod jest zgodny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 12. Na źródłowym komputerze Mac zamknij wszystkie inne aplikacje i kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć proces migracji.
 13. Na docelowym komputerze Mac zostanie wyświetlony monit „Zaznacz migrowane rzeczy”.
 14. Aby wybrać odpowiednie elementy, kliknij trójkątne przyciski rozwijania.
 15. Kiedy klikniesz przycisk Dalej, Asystent migracji rozpocznie przenoszenie plików na docelowy komputer Mac. Czas trwania migracji jest uzależniony od ilości przenoszonych danych i szybkości sieci.

Uwaga: aby wyświetlić migrowane dokumenty, wybierz polecenie Wyloguj się z menu Apple (), a następnie zaloguj się jako migrowany użytkownik. Migrowanych dokumentów należy szukać w katalogu domowym migrowanego użytkownika.

Migracja z programu Time Machine lub innego dysku

 1. Jeśli na docelowym (nowym) komputerze Mac nie otwarto jeszcze Asystenta migracji (znajdującego się w katalogu /Programy/Narzędzia/), uruchom go, wybierz opcję „Z innego Maca lub PC, z archiwum Time Machine lub z innego dysku”, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 2. W razie potrzeby podłącz zewnętrzny dysk twardy.
 3. Gdy zostanie wyświetlony monit, wpisz hasło administratora, a następnie kliknij przycisk OK.

 4.  Gdy na docelowym komputerze Mac zostanie wyświetlony monit o wybór metody migracji, wybierz opcję „Z kopii zapasowej Time Machine lub innego dysku”, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Wybierz dysk, kopię zapasową z programu Time Machine lub urządzenie Time Capsule. Wybranie urządzenia Time Capsule spowoduje wyświetlenie monitu o wprowadzenie hasła urządzenia Time Capsule. Po wprowadzeniu hasła wybierz kopię zapasową programu Time Machine.
 6. Zamknij wszystkie inne aplikacje na źródłowym komputerze Mac, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć proces migracji.
 7. Na źródłowym komputerze Mac zostanie wyświetlony monit „Zaznacz migrowane rzeczy”.
 8. Aby wybrać odpowiednie elementy, kliknij trójkątne przyciski rozwijania.
 9. Kiedy klikniesz przycisk Dalej, Asystent migracji rozpocznie przenoszenie plików na docelowy komputer Mac. Czas trwania migracji jest uzależniony od ilości przenoszonych danych i szybkości sieci.

Uwaga: aby wyświetlić migrowane dokumenty, wybierz polecenie Wyloguj się z menu Apple (), a następnie zaloguj się jako migrowany użytkownik. Migrowanych dokumentów należy szukać w katalogu domowym migrowanego użytkownika.

Więcej informacji

   

Migracja z systemu Mac OS X 10.4 Tiger do systemu OS X Lion

Migracja z komputerów z systemem Mac OS X 10.4 do systemu OS X Lion przez sieć Wi-Fi lub bezprzewodową nie jest obsługiwana. Jeśli jednak oba komputery Mac są wyposażone w port FireWire, można przenieść dane, używając trybu dysku twardego:

 1. Upewnij się, że oba komputery są wyposażone w port FireWire. Różne modele komputerów Mac mogą być wyposażone w różne złącza FireWire, przez co będzie wymagany odpowiedni kabel, taki jak kabel z FireWire 400 na FireWire 800.
 2. Uruchom ponownie komputer Mac, z którego chcesz przenieść dane, i natychmiast naciśnij i przytrzymaj klawisz T.
 3. Poczekaj, aż na ekranie pojawi się logo FireWire. Jeśli nie, uruchom ponownie komputer i spróbuj jeszcze raz.
 4. Połącz oba komputery Mac za pomocą kabla FireWire.
 5. Otwórz Asystenta migracji na komputerze, na który chcesz przenieść dane.
 6. Wybierz opcję „Z innego Maca lub PC, z archiwum Time Machine lub z innego dysku”, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. Wybierz opcję „Z kopii zapasowej Time Machine lub innego dysku”, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 8. Wybierz z listy wolumin drugiego komputera Mac, taki jak Macintosh HD, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Migracja z systemu Mac OS X Tiger 10.4 do systemu OS X Mountain Lion 10.8 lub nowszego

Migracja z systemu OS X Tiger 10.4 do systemu OS X Mountain Lion 10.8 lub nowszego nie jest obsługiwana i nie można jej przeprowadzić za pomocą Asystenta migracji. Aby zaktualizować system OS X Tiger lub starszy do systemu OS X Mountain Lion lub nowszego, można nawiązać standardowe połączenie udostępniania plików i ręcznie skopiować pliki. Katalogi, które zaleca się przenieść z katalogu domowego starego komputera na nowy komputer:

 • Dokumenty
 • Muzyka
 • Filmy
 • Obrazki
 • Biurko

Skopiuj te i inne katalogi, które chcesz przenieść, w to samo położenie na nowym komputerze. Więcej informacji dotyczących udostępniania plików w systemie OS X można znaleźć w artykule Mac — podstawy: udostępnianie plików. Uwaga: kopiowanie plików danych z katalogu Biblioteka na nowy komputer może dać nieoczekiwane wyniki.

Jeśli wystąpią problemy podczas migracji przy użyciu połączenia Ethernet lub Wi-Fi

Spróbuj użyć funkcji Udostępnianie Internetu na komputerze źródłowym.

 1. Skonfiguruj połączenie domowe z komputera źródłowego.
 2. Wybierz polecenie Preferencje systemowe z menu Apple (), a następnie wybierz polecenie Udostępnianie z menu Widok.
 3. Wybierz opcję Udostępnianie Internetu.
 4. Wybierz usługę sieciową z menu Udostępniaj swoje połączenie. Nie wybieraj połączenia Wi-Fi w tym kroku.
  Uwaga: można na przykład użyć wbudowanego portu FireWire lub Thunderbolt. Przesyłanie danych w procesie migracji nie wymaga połączenia z Internetem.
 5. Z listy „Innym komputerom, używając” wybierz opcję Wi-Fi, aby udostępnić połączenie internetowe.
 6. Kliknij opcję Opcje Wi-Fi, a następnie określ nazwę i hasło dla sieci.
 7. Na komputerze docelowym nawiąż połączenie z utworzoną siecią Wi-Fi.

Dowiedz się, co zrobić, gdy migrowana aplikacja nie otwiera się lub nie działa prawidłowo.

Jeśli na komputerze źródłowym była włączona funkcja FileVault, po migracji należy włączyć funkcję FileVault na komputerze docelowym.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: