Rozwiązywanie problemów z usługami synchronizacji w systemie Windows dla programu Microsoft Outlook 2003, Outlook 2007 lub Outlook 2010

Jeśli masz trudności z synchronizowaniem kontaktów lub kalendarzy z telefonem iPhone, iPadem albo iPodem touch za pomocą programu iTunes dla systemu Windows przez port USB, ten artykuł może się okazać pomocny.

Ważne: jeśli korzystasz z usługi iCloud i za jej pośrednictwem synchronizujesz między sobą informacje z urządzeń z systemem iOS, witryny iCloud.com i komputera, zapoznaj się z następującymi artykułami:

Upewnij się, że używane oprogramowanie jest aktualne

Zalecane jest używanie najnowszych wersji oprogramowania:

Która opcja jest używana do przechowywania danych w programie Microsoft Outlook?

Dane programu Outlook są domyślnie przechowywane w formacie folderów osobistych (PST), chyba że dostęp do danych jest uzyskiwany przy użyciu serwera Exchange. Jeśli używasz programu Outlook z serwerem Exchange i masz włączoną funkcję Tryb buforowanego programu Exchange, dane mogą być przechowywane w pliku OST. iPhone, iPad lub iPod touch synchronizowany przy użyciu programu iTunes zostanie zsynchronizowany z domyślnym plikiem PST lub OST. Jeśli używany jest plik OST, do synchronizacji będą dostępne tylko informacje zapisane lokalnie lub w pamięci podręcznej komputera.

Uwaga: niekiedy jest możliwość zsynchronizowania telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch bezpośrednio z serwerem Exchange. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z administratorem serwera Exchange. Zasoby dla administratorów serwerów Exchange, w tym Przewodnik wdrażania korporacyjnego telefonu iPhone, można znaleźć na stronie www.apple.com/pl/support/iphone/enterprise.

Utworzenie kopii zapasowej danych

W tym artykule firma Microsoft zamieściła opis procedury tworzenia kopii zapasowej danych z pliku PST używanego przez program Microsoft Outlook 2003 lub Microsoft Outlook 2007. Ten artykuł zawiera natomiast informacje na temat lokalizacji plików danych programu Microsoft Outlook 2010.

Aby uzyskać informacje na temat tworzenia kopii zapasowej danych z pliku OST, skontaktuj się z administratorem serwera Exchange. Plik OST powinien się znajdować na serwerze, a jego kopia zapasowa powinna być tworzona w momencie tworzenia kopii zapasowej serwera.

Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów zalecane jest skopiowanie pliku kopii zapasowej telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch do bezpiecznej lokalizacji. Więcej informacji na temat miejsca przechowywania kopii zapasowej oraz o jej zawartości znajduje się w artykule Archiwizowanie i odtwarzanie telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch przy użyciu usługi iCloud lub programu iTunes.

Wyzerowanie historii synchronizacji

Jeśli podczas synchronizowania danych z urządzeniem zostanie wprowadzona nieoczekiwana liczba zmian lub modyfikacji, można wyzerować historię synchronizacji.  Podczas zerowania historii synchronizacji zostanie wyświetlony monit o złączenie lub zastąpienie informacji przy następnej synchronizacji.   Aby wyzerować historię synchronizacji:

 1. Otwórz program iTunes.
 2. W menu Edycja wybierz polecenie Preferencje.
 3. Kliknij kartę Urządzenia.
 4. Kliknij przycisk Wyzeruj historię synchronizacji.

Jeśli problem nadal występuje, a wszystkie dane znajdują się na komputerze:

 1. Ponownie wyzeruj historię synchronizacji, wykonując powyższe czynności.
 2. W programie iTunes wybierz urządzenie i kliknij kartę Informacje.
 3. Przewiń w dół do sekcji Zaawansowane i w obszarze „Zastąp dane w tym iPhonie/iPadzie/iPodzie touch” zaznacz pole wyboru Kontakty lub Kalendarze.
 4. Kliknij przycisk Zastosuj.

Jeśli problem nadal występuje, a wszystkie dane znajdują się na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 1. Ponownie wyzeruj historię synchronizacji, wykonując powyższe czynności.
 2. W programie Outlook usuń wszystkie informacje dotyczące kontaktów i kalendarzy.
 3. W programie iTunes wybierz urządzenie i kliknij kartę Informacje.
 4. Przewiń w dół do sekcji Zaawansowane i upewnij się, że w polu „Zastąp dane w tym iPhone/iPadzie/iPodzie touch” nie zaznaczono opcji dotyczących kontaktów i kalendarzy.
 5. Kliknij przycisk Zastosuj.

Wyłączenie dodatków innych firm do programu Outlook

Dodatki do programu Outlook utworzone przez innych producentów mogą zakłócać komunikację między programami iTunes i Outlook. Jeśli w programie Outlook 2003 lub Outlook 2007 synchronizacja kalendarzy i kontaktów z urządzeniem nie przebiega poprawnie, należy wyłączyć wszystkie zainstalowane dodatki innych firm do programu Outlook.
Aby wyłączyć dodatki innych firm w programie Outlook 2003, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz program Outlook 2003.
 2. Z menu Narzędzia wybierz polecenie Opcje.
 3. Kliknij kartę Inne.
 4. Kliknij przycisk Opcje zaawansowane.
 5. Kliknij przycisk Dodatki COM.
 6. Sprawdź, czy na liście znajdują się dodatki firm innych niż firma Apple. Dodatek „iTunes Outlook add-in” jest autorstwa firmy Apple i można go pozostawić.
 7. Usuń zaznaczenie wszystkich pól wyboru obok dodatków innych firm znajdujących się na liście.
 8. Kliknij przycisk OK.

Aby wyłączyć dodatki innych firm w programie Outlook 2007, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz program Outlook 2007.
 2. Z menu Narzędzia wybierz polecenie Centrum zaufania.
 3. W lewej kolumnie wybierz opcję Dodatki.
 4. Sprawdź, czy na liście dodatków w sekcji Aktywne dodatki aplikacji znajdują się dodatki inne niż „iTunes Outlook add-in”. Jeśli tak, wyłącz te dodatki.
 5. W polu Zarządzaj kliknij opcję Dodatki COM, a następnie kliknij przycisk Przejdź.
 6. W oknie dialogowym Dodatki COM usuń zaznaczenie wszystkich pól wyboru obok dodatków innych firm znajdujących się na liście.
 7. Kliknij przycisk OK.

Aby wyłączyć dodatki innych firm w programie Outlook 2010, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz program Outlook 2010 i kliknij kartę Plik.
 2. Kliknij przycisk Opcje.
 3. W oknie dialogowym Opcje programu Outlook kliknij opcję Dodatki.
 4. Kliknij opcję Dodatki COM, jeśli nie jest jeszcze zaznaczona na liście Zarządzaj.
 5. Kliknij przycisk Idź.
 6. W oknie dialogowym Dodatki COM usuń zaznaczenie wszystkich pól wyboru obok dodatków innych firm znajdujących się na liście.
 7. Kliknij przycisk OK.

Próba synchronizacji zawartości przy użyciu nowego konta użytkownika systemu Windows

Warto ustalić, czy problem dotyczy określonego konta użytkownika systemu Windows czy wszystkich kont. Wykonaj poniższe czynności w celu utworzenia nowego konta użytkownika w systemie Windows XP:

 1. Z menu Start wybierz polecenie Panel sterowania.
 2. Otwórz aplet Konta użytkowników.
 3. Wybierz opcję Utwórz nowe konto i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć konto.
 4. Po utworzeniu nowego konta wybierz opcję Wyloguj z menu Start.
 5. Zaloguj się na nowo utworzonym koncie użytkownika.

W systemie Windows Vista wykonaj następujące czynności:

 1. Z menu Start wybierz polecenie Panel sterowania.
 2. Otwórz aplet Konta użytkowników.
 3. Wybierz opcję Zarządzaj innym kontem.
 4. Wybierz opcję Utwórz nowe konto i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć konto.
 5. Po utworzeniu nowego konta wyloguj się.
 6. Zaloguj się na nowo utworzonym koncie użytkownika.

Po zalogowaniu się na nowym koncie użytkownika utwórz kilka próbnych kontaktów i (lub) wydarzeń kalendarza w wybranym zgodnym programie oraz spróbuj zsynchronizować te dane z telefonem iPhone lub iPodem touch. Czy synchronizacja nowo utworzonych danych przebiega prawidłowo? Jeśli tak, problem dotyczy zapewne zawartości znajdującej się na pierwotnym koncie użytkownika i należy ustalić jego źródło.

Jeśli synchronizacja jest możliwa po zalogowaniu się na innym koncie użytkownika systemu Windows

Jeśli wykonano czynności opisane w artykule HT203300 i synchronizacja z programem Outlook po utworzeniu na komputerze nowego konta użytkownika systemu Windows była możliwa, poniższe czynności mogą pozwolić na wykonanie synchronizacji na oryginalnym koncie użytkownika. Ważne: po wykonaniu każdej czynności należy podjąć próbę przeprowadzenia synchronizacji.

 1. Upewnij się, że wszystkie synchronizowane pola zawierają prawidłowe informacje. Na przykład zdarzenia, które nie zawierają tematu lub których inne informacje są niepełne, mogą nie zostać zsynchronizowane.
  • Aby sprawdzić, czy występują zdarzenia bez tematów w programie Microsoft Outlook 2010:
   • Otwórz kalendarz.
   • Kliknij na wstążce nagłówek Widok.
   • Kliknij pozycję Zmień widok (w polu Widok bieżący w lewym górnym rogu). Wybierz pozycję Widok listy.
   • Kliknij nagłówek Temat, aby posortować listę według tematów.
   • Poszukaj zdarzeń bez tematów.
  • Aby sprawdzić, czy występują zdarzenia bez tematów w programie Microsoft Outlook 2007:
   • Wybierz kolejno pozycje Widok > Widok bieżący >Według kategorii.
   • Kliknij nagłówek Temat, aby posortować listę według tematów.
   • Poszukaj zdarzeń bez tematów.
  • Aby sprawdzić, czy występują zdarzenia bez tematów w programie Microsoft Outlook 2003:
   • Wybierz kolejno pozycje Widok> Rozmieść według > Widok bieżący > Według kategorii.
   • Kliknij nagłówek Temat, aby posortować listę według tematów.
   • Poszukaj zdarzeń bez tematów.
  • Aby sprawdzić, czy są nieukończone Przypomnienia, trzeba wyszukać zdarzenia osobno. Przypomnienie powinno zawierać czas przypomnienia, na przykład 15 minut przed zdarzeniem.
 2. Sprawdź, czy profil programu Outlook został ustawiony jako domyślny. Jeśli profil domyślny nigdy nie został ustawiony, synchronizacja nie będzie możliwa. Jeśli profil domyślny został określony, można skonfigurować program Outlook tak, aby podczas otwierania wyświetlał monit o wybór profilu.
 3. Sprawdź, czy używasz pliku PST w formacie Unicode.
 4. Zmień nazwę katalogu SyncServices.
  • Odłącz wszystkie telefony iPhone, iPady i iPody touch.
  • Uruchom komputer ponownie.
  • Aby zmienić nazwę katalogu SyncServices:
   • System Windows XP: katalog SyncServices jest przechowywany w katalogu ukrytym o nazwie Dane aplikacji. Jego lokalizacja to \Documents and Settings\(nazwa użytkownika)\Dane aplikacji\Apple Computer\SyncServices
    Uwaga: aby szybko uzyskać dostęp do katalogu Dane aplikacji, w menu Start wybierz polecenie Uruchom. Wpisz %appdata% i kliknij przycisk OK.
   • System Windows Vista lub Windows 7: katalog SyncServices jest przechowywany w katalogu ukrytym o nazwie AppData. Jego lokalizacja to \Users\(nazwa użytkownika)\AppData\Roaming\Apple Computer\
    Uwaga: aby szybko uzyskać dostęp do folderu AppData, kliknij przycisk Start, a następnie na pasku wyszukiwania wpisz %appdata% i naciśnij klawisz Return.
 5. Upewnij się, że oprogramowanie zabezpieczające jest aktualne i uruchom sprawdzanie lub skanowanie systemu (w celu uzyskania instrukcji skontaktuj się z producentem oprogramowania zabezpieczającego lub antywirusowego). Sugestie na temat rozwiązywania problemów związanych z oprogramowaniem zabezpieczającym znajdują się w tym artykule.
 6. Sprawdź ustawienia zapory sieciowej i oprogramowania zabezpieczającego.
 7. Sprawdź, czy występują problemy z plikiem PST za pomocą narzędzia do naprawy Skrzynki odbiorczej (scanpst.exe). Firma Microsoft dołącza do pakietu Microsoft Office narzędzie do naprawy Skrzynki odbiorczej, które służy do diagnozowania i rozwiązywania niektórych problemów związanych z plikiem PST. Więcej informacji znajduje się w tym artykule Pomocy i obsługi technicznej firmy Microsoft. W przypadku problemów z danymi zawartymi w pliku OST skontaktuj się z administratorem serwera Exchange w celu uzyskania informacji na temat narzędzia sprawdzania integralności OST. W tym artykule dotyczącym pakietu Microsoft Office znajduje się więcej informacji na temat zarówno narzędzia do naprawy Skrzynki odbiorczej, jak i narzędzia sprawdzania integralności OST.
 8. Jeśli plik PST jest większy niż 2 GB, mogą wystąpić problemy z otwieraniem programu Outlook lub z synchronizowaniem z programem Outlook. W tym artykule Pomocy i obsługi technicznej firmy Microsoft zawarto dodatkowe informacje na temat rozwiązywania problemów z dużymi plikami PST i OST za pomocą narzędzia do przycinania zbyt dużych plików PST i OST.
 9. Nie wszystkie problemy związane z danymi można rozwiązać za pomocą narzędzi do sprawdzania plików PST i OST. Aby wyodrębnić problem, który może być związany z danymi w pliku OST lub PST, wykonaj następujące czynności:
  • Utwórz nowy plik PST w programie Outlook.
  • Ustaw nowy plik PST jako domyślny. W tym artykule Pomocy firmy Microsoft omówiono ustawianie i zmienianie profilu domyślnego.
  • Uruchom ponownie komputer.
  • Spróbuj przeprowadzić synchronizację z nowym plikiem PST.
 10. Jeśli przeprowadzenie synchronizacji z nowym plikiem PST jest możliwe, wykonaj czynności opisane w tym artykule Pomocy i obsługi technicznej firmy Microsoft, aby zaimportować dane do nowego pliku PST. Jeśli problem nadal występuje po zaimportowaniu danych do nowego pliku PST, oznacza to, że problem dotyczy niektórych danych. Poniższe czynności mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów z danymi.
  • Utwórz kopię zapasową pliku PST. Więcej informacji znajduje się w tym artykule Pomocy i obsługi technicznej firmy Microsoft.
  • W przypadku zawartości kalendarza:
   • W programie iTunes zaznacz opcję Nie synchronizuj wydarzeń starszych niż 30 dni.
    • W kolumnie po lewej stronie okna programu iTunes zaznacz telefon iPhone, iPada lub iPoda touch.
    • Kliknij kartę Informacje.
    • Przewiń w dół do pozycji Kalendarze i zaznacz daną opcję.
   • Jeśli synchronizacja zostanie zakończona powodzeniem, problem dotyczy wydarzenia starszego niż 30 dni.
   • Spróbuj zmniejszyć liczbę dni, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli przedział czasu zostanie zmniejszony do 1 dnia i problem nadal będzie występował, oznacza to, że problem dotyczy zdarzenia w przyszłości.
  • W przypadku kontaktów:
   • W programie Outlook utwórz grupę kontaktów.
   • Otwórz program iTunes.
   • W lewej części okna programu iTunes zaznacz telefon iPhone, iPada lub iPoda touch.
   • Kliknij kartę Informacje.
   • Wybierz pozycję Zaznaczona grupa.
   • Kliknij pole obok grupy utworzonej w programie Outlook.
   • Dodaj do grupy kilka kontaktów jednocześnie, a następnie wykonaj synchronizację.
   • Jeśli synchronizacja zostanie zakończona powodzeniem, kontynuuj dodawanie kontaktów, aż synchronizacja znów się nie powiedzie.
   • Usuń ostatnio dodane kontakty, a następnie dodawaj je ponownie pojedynczo do momentu wyodrębnienia kontaktu powodującego problem.

Jeśli synchronizacji nie można przeprowadzić na żadnym koncie użytkownika systemu Windows

Jeśli po wykonaniu czynności opisanych w artykule HT203300 nie można przeprowadzić synchronizacji na istniejącym koncie użytkownika systemu Windows ani na nowo utworzonym koncie użytkownika, poniższe czynności mogą rozwiązać problem z synchronizacją. Ważne: po wykonaniu każdej czynności należy podjąć próbę przeprowadzenia synchronizacji.

 1. Uruchom ponownie komputer w następujący sposób: wyłącz go całkowicie, pozostaw wyłączony przez 30 sekund, a następnie włącz ponownie. Jeśli używasz koncentratora USB, odłącz go od źródła zasilania, gdy komputer jest wyłączony, i podłącz go ponownie po uruchomieniu komputera.
 2. Jeśli używasz programu Outlook 2010, upewnij się, że nie używasz funkcji Szybka instalacja.
 3. Upewnij się, że data i godzina na komputerze oraz na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch są ustawione poprawnie.
  • Aby ustawić datę i godzinę na komputerze z systemem Windows, kliknij prawym przyciskiem myszy bieżącą datę i godzinę na pasku zadań, a następnie wybierz polecenie Ustaw datę/godzinę.
  • Aby ustawić datę i godzinę na iPodzie touch, upewnij się, że jest on odłączony, a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Ogólne > Data/czas > Ustaw datę i czas.
  • W przypadku niektórych komputerów może zajść potrzeba uaktualnienia daty i godziny w systemie BIOS (jeśli na przykład godzina jest zerowana przy każdym uruchomieniu komputera). W celu uzyskania pomocy skontaktuj się z producentem komputera lub płyty głównej.
 4. Upewnij się, że oprogramowanie zabezpieczające jest aktualne i przeprowadź sprawdzenie lub skanowanie systemu. W tym artykule zawarto sugestie na temat rozwiązywania problemów związanych z oprogramowaniem zabezpieczającym. Oprócz uaktualnienia definicji wirusów lub reguł zapory sieciowej uaktualnij także aplikacje zabezpieczające. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, skontaktuj się z producentem oprogramowania zabezpieczającego lub antywirusowego.
 5. Upewnij się, że oprogramowanie komputera jest aktualne. Jeśli w ostatnim czasie zostało zainstalowane uaktualnienie systemu operacyjnego Windows lub zainstalowano nową wersję systemu Windows, mogą być potrzebne uaktualnienia zalecane przez producenta komputera i (lub) sprzętu. Producent powinien mieć możliwość dostarczenia najnowszych sterowników, oprogramowania sprzętowego lub innych uaktualnień koniecznych do bezproblemowego działania systemu.
 6. Upewnij się, że zapora sieciowa zezwala na całe oprogramowanie związane z programami firmy Apple.
 7. Program Microsoft Outlook używa składnika systemu operacyjnego Windows o nazwie MAPI w celu dostarczania informacji innym programom, takim jak program iTunes. Niektóre aplikacje (a nawet złośliwe oprogramowanie) mogą wprowadzać zmiany do plików używanych przez składnik MAPI. Pakiet Microsoft Office zawiera narzędzie o nazwie FixMAPI.exe, za pomocą którego można zdiagnozować i rozwiązać niektóre problemy związane ze składnikiem MAPI.
 8. Sprawdź, czy problem nie jest spowodowany przez dane na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.
  • Spróbuj wymienić dane na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch. W programie iTunes przewiń zawartość karty Informacje w dół do sekcji Zaawansowane. Wybierz opcję zastąpienia danych na urządzeniu podczas następnej synchronizacji.
  • W rzadkich przypadkach dane na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch mogą nie zostać zastąpione. Jeśli problem nadal występuje, spróbuj przetestować synchronizację na innym komputerze i na testowym koncie użytkownika na tym komputerze. Jeśli korzystasz z komputera z programem Outlook, upewnij się, że program Outlook został otworzony przynajmniej raz przed wykonaniem synchronizacji. Jeśli synchronizacja z telefonem iPhone, iPadem lub iPodem touch na innym komputerze jest niemożliwa, konieczne będzie odtworzenie danych na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.
  • Jeśli nie masz dostępu do innego komputera, skopiuj plik kopii zapasowej telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch do innej lokalizacji na swoim komputerze. Informacje na temat miejsca przechowywania kopii zapasowej urządzenia znajdują się w tym artykule. Po skopiowaniu pliku kopii zapasowej odtwórz telefon iPhone, iPada lub iPoda touch i po wyświetleniu monitu wybierz opcję konfiguracji urządzenia jako nowego. Następnie spróbuj przeprowadzić synchronizację. Jeśli po odtworzeniu synchronizacja nie jest możliwa, możesz odtworzyć dane na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch z kopii zapasowej.
 9. Zainstaluj ponownie program Outlook z domyślnymi opcjami instalacji. Obejmuje to zainstalowanie programu w katalogu Program Files na tym samym dysku, z którego jest uruchamiany system Windows.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Ostatnia modyfikacja: