Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem i wykonywanie konserwacji dysku przy użyciu programu Narzędzie dyskowe oraz narzędzia fsck

Jeśli komputer nie uruchamia się normalnie, rozwiązanie problemu może wymagać użycia narzędzia do naprawienia dysku. 

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

System OS X zawiera dwa narzędzia przeznaczone do sprawdzania i naprawiania dysków: Narzędzie dyskowe i narzędzie fsck (dostępne z poziomu wiersza poleceń). Możesz z nich skorzystać także wtedy, gdy komputer uruchamia się bez problemów, ale chcesz sprawdzić dysk pod kątem ewentualnych problemów z systemem plików. Jeśli używasz systemu Mac OS X 10.4.3 lub nowszego, zapoznaj się z sekcją „Informacje o weryfikacji na bieżąco w systemie Mac OS X 10.4.3 lub nowszym” poniżej.

Ważne: w przypadku systemu Mac OS X 10.4 lub nowszego zamiast narzędzia fsck należy w miarę możliwości używać Narzędzia dyskowego.

W niektórych sytuacjach błędy w systemie plików mogą sprawić, że komputer nie będzie się uruchamiał. Może się to zdarzyć po nieprawidłowym wyłączeniu lub wymuszonym ponownym uruchomieniu komputera albo po przerwie w dostawie energii. Narzędzia do naprawiania dysku należy użyć w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z następujących objawów:

 • Komputer uruchamia się do pewnego momentu, po czym jest wyświetlany wiersz poleceń w trybie tekstowym. Może być wyświetlany komunikat błędny system plików, uruchom fsck. Poniżej będzie widoczny tak zwany znak zachęty w postaci krzyżyka (#), oznaczający możliwość wpisania polecenia. W takiej sytuacji uruchom narzędzie fsck z wiersza poleceń (zobacz poniższą sekcję „Używanie narzędzia fsck w razie potrzeby”).
 • Komputer uruchamia się, ale nie dochodzi do ekranu logowania.
 • Komputer dochodzi do ekranu logowania, ale po zalogowaniu nie wczytuje biurka. 

 

Jeśli na Twoim komputerze występują powyższe objawy, skorzystaj z poniższych wskazówek, które powinny pomóc w przywróceniu poprawnego procesu uruchamiania. Jeśli nie możesz uruchomić komputera za pomocą systemu odzyskiwania lub funkcji odzyskiwania przez Internet w systemie OS X Lion lub nowszym, zobacz sekcję ”Użycie narzędzia fsck” poniżej.

Wypróbowanie trybu bezpiecznego

W przypadku używania systemu Mac OS X 10.2 lub nowszego komputer można uruchomić w trybie bezpiecznym, który zawiera narzędzia do automatycznego sprawdzania i naprawiania dysku. W przypadku systemu Mac OS X 10.1.5 lub starszego przejdź do następnej sekcji. Funkcja Bezpieczny rozruch, która powoduje uruchomienie komputera w trybie bezpiecznym, może pozwolić Ci na pomyślne uruchomienie komputera. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom komputer w trybie bezpiecznym.
 2. Kiedy uruchamianie systemu zostanie ukończone, uruchom komputer ponownie w trybie normalnym.

 

Jeśli Mac uruchomił się ponownie, problem powinien być rozwiązany. Jeśli problem nadal występuje, spróbuj użyć Narzędzia dyskowego.

Próba użycia Narzędzia dyskowego

Zastosuj się do poniższych instrukcji, aby sprawdzić lub naprawić dysk za pomocą aplikacji Narzędzie dyskowe.

 1. Jeśli używasz systemu OS X Lion lub nowszego, uruchom komputer z systemem odzyskiwania lub funkcją odzyskiwania przez Internet. Jeśli używasz starszej wersji systemu OS X i masz system na płycie instalacyjnej, włóż tę płytę do napędu i ponownie uruchom komputer, przytrzymując klawisz C.
 2. Gdy komputer skończy się uruchamiać, wybierz Narzędzie dyskowe z okna Narzędzia lub z menu Instalator (w przypadku uruchamiania z płyty instalacyjnej).
 3. Kliknij kartę Pierwsza pomoc.
 4. Kliknij trójkącik rozwijania z lewej strony ikony dysku twardego, aby wyświetlić nazwy znajdujących się na dysku woluminów i partycji.
 5. Wybierz dysk startowy (zazwyczaj ma on nazwę „Macintosh HD”).
 6. Kliknij przycisk Napraw. Narzędzie dyskowe sprawdzi i naprawi dysk twardy.

Porada: aby skorzystać z Narzędzia dyskowego w systemie Mac OS X 10.6 (lub nowszym) w celu weryfikacji albo naprawy woluminu startowego, zawsze należy uruchamiać komputer z płyty instalacyjnej lub z płyty do przywracania systemu. W przeciwnym przypadku mogą być wyświetlane komunikaty o błędach dysku.

Użycie narzędzia fsck w razie potrzeby

Dysk możesz też sprawdzić lub naprawić przy użyciu narzędzia fsck dostępnego z poziomu wiersza poleceń. Jeśli można pomyślnie uruchomić komputer w trybie awaryjnym lub skorzystać z Narzędzia dyskowego po uruchomieniu systemu z płyty, nie ma potrzeby używania narzędzia fsck. Poniżej wymieniono kilka sytuacji, które mogą wymagać użycia narzędzia fsck.

 • Nie można uruchomić komputera Mac z systemem odzyskiwania lub funkcją odzyskiwania przez Internet. 
 • Nie jest dostępna płyta systemu Mac OS X.
 • Nie jest dostępny napęd optyczny.
 • Nie można uruchomić komputera w trybie bezpiecznym przez przytrzymanie klawisza Shift podczas uruchamiania.

Wskazówka: w przypadku używania woluminu w formacie Mac OS X Extended (kronikowany), na przykład w systemie Mac OS X 10.3 lub nowszym, prawdopodobnie nie będzie potrzeby korzystania z narzędzia fsck. Jeśli z jakiegoś powodu zostanie ono użyte, należy pamiętać, że mogą pojawić się niegroźne komunikaty o błędach.

Jeśli nie wiadomo, jak jest sformatowany wolumin, i nie można uruchomić komputera z woluminu systemu Mac OS X, aby się tego dowiedzieć, wpisz w wierszu poleceń następujące polecenie i naciśnij klawisz Return:

diskutil info /

Jeśli wynikiem wykonania polecenia będzie komunikat „System plików: kronikowany HFS+”, oznacza to, że wolumin ma format kronikowany.

Aby skorzystać z narzędzia fsck, należy wywołać je z wiersza poleceń. W odróżnieniu od otwierania programu za pomocą wskaźnika, w przypadku polecenia fsck należy po znaku zachęty (#) wpisać polecenie wykonania żądanej operacji. Przykładami interfejsu wiersza poleceń, w którym można wpisywać polecenia, są program Terminal (w katalogu /Programy/Narzędzia) oraz tryb pojedynczego użytkownika. Aby użyć narzędzia fsck:

 1. Uruchom komputer w trybie pojedynczego użytkownika, aby móc korzystać z wiersza poleceń.

  Uwaga: jeśli komputer nie reaguje, należy go wyłączyć przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania przez kilka sekund. Następnie należy znowu nacisnąć przycisk zasilania, aby uruchomić komputer.

 2. W wierszu poleceń wpisz po znaku zachęty polecenie:

  /sbin/fsck -fy

  Naciśnij klawisz Return. Narzędzie fsck rozpocznie pracę w pięciu fazach, po czym zwróci informacje dotyczące użycia dysku. Po zakończeniu pracy – jeśli nie zostaną znalezione żadne błędy — pojawi się komunikat:

  ** Wolumin (nazwa_woluminu) wydaje się być w porządku

  Jeśli narzędzie fsck znajdzie błędy i dokona jakiejkolwiek zmiany lub naprawy, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

  ***** SYSTEM PLIKÓW ZOSTAŁ ZMODYFIKOWANY *****

  Jeśli pojawi się ten komunikat, powtarzaj wywoływanie narzędzia fsck zgodnie z krokiem 2, dopóki narzędzie fsck nie poinformuje, że „wolumin wydaje się być w porządku”. (W pierwszym przebiegu mogły zostać wykryte dodatkowe błędy, więc jest to normalne).

 3.  Gdy narzędzie fsck poinformuje, że wolumin jest w porządku, wpisz polecenie reboot w wierszu poleceń i naciśnij klawisz Return.

Komputer powinien się teraz normalnie uruchomić i pozwolić na zalogowanie.

Więcej informacji

Informacje o weryfikacji na bieżąco w systemie Mac OS X 10.4.3 lub nowszym

W systemie Mac OS X 10.4.3 lub nowszym można sprawdzić dysk startowy nawet wtedy, gdy Mac jest z niego uruchomiony. Ta funkcja jest określana jako weryfikacja na bieżąco i można jej używać na trzy różne sposoby.

Opcja 1. Sprawdzenie dysku przy użyciu Narzędzia dyskowego po uruchomieniu systemu z płyty startowej. Aby dowiedzieć się jak to zrobić, zapoznaj się z tym artykułem. Weryfikacja na bieżąco nie obejmuje żadnych napraw, więc jeśli zostanie znaleziony błąd wymagający naprawienia, uruchom komputer z płyty instalacyjnej systemu Mac OS X i użyj Narzędzia dyskowego według wcześniejszego opisu w sekcji „Próba użycia Narzędzia dyskowego”.

Opcja 2 (zaawansowana). Użycie wiersza poleceń i narzędzia diskutil.

 1. Uruchom komputer i zaloguj się jako administrator.
 2. Otwórz program Terminal (w katalogu /Programy/Narzędzia).
 3. Wpisz poniższe polecenie po znaku zachęty i naciśnij klawisz Return:

  diskutil verify /

 

Uwaga: nie należy używać tej metody do sprawdzania woluminów niebędących startowymi.

Podczas tego testu powinny pojawiać się komunikaty podobne do poniższych:

Nie można było odmontować dysku w celu weryfikacji, próba weryfikacji na bieżąco

Rozpoczęto weryfikację/naprawę na woluminie disk0s3 Macintosh HD

Sprawdzam wolumin HFS.

Sprawdzam plik przepełnień.

Sprawdzam plik katalogów.

Sprawdzam pliki z wieloma dowiązaniami.

Sprawdzam hierarchię katalogów.

Sprawdzam plik rozszerzonych atrybutów.

Sprawdzam mapę bitową woluminu.

Sprawdzam informacje o woluminie.

Wolumin Macintosh HD wydaje się być w porządku.

Montuję dysk

Zakończono weryfikację/naprawę na woluminie disk0s3 Macintosh HD

 

Opcja 3 (zaawansowana). Użycie wiersza poleceń i polecenia fsck_hfs -l .

Uruchom komputer i zaloguj się jako administrator.

Otwórz program Terminal (w katalogu /Programy/Narzędzia).

Po znaku zachęty wpisz poniższe polecenie i naciśnij klawisz Return w celu określenia identyfikatora systemu plików:

df -hl

Znajdź w tekście wiersze podobne do tych:

System plików     Wielkość   użyte  Dost. pojemność  Zamontowany na

/dev/disk0s3    37G    20G    17G    55%    /

/dev/disk0s5    37G    37G   641M    98%    /Volumes/Storage

Zanotuj pierwszy ciąg rozpoczynający się od „disk”, wyświetlany po ścieżce „/dev/”, (tutaj „disk0s3”). Jest to identyfikator systemu plików woluminu startowego.

Wpisz poniższe polecenie po znaku zachęty i naciśnij klawisz Return:

df -hl

Następnie wpisz poniższe polecenie, zastępując ciąg „disk0s3” identyfikatorem własnego systemu plików zapisanym w kroku 4, po czym naciśnij klawisz Return:

sudo fsck_hfs -l /dev/disk0s3

Po wyświetleniu monitu o hasło administratora podaj je i naciśnij klawisz Return w celu rozpoczęcia weryfikacji.

Podczas sprawdzania dysku powinny pojawiać się komunikaty podobne do tych:

** /dev/rdisk0s3 (NO WRITE)

** Główny system plików

** Sprawdzam wolumin HFS.

** Sprawdzam plik przepełnień.

** Sprawdzam plik katalogów.

** Sprawdzam pliki z wieloma dowiązaniami.

** Sprawdzam hierarchię katalogów.

** Sprawdzam plik rozszerzonych atrybutów.

** Sprawdzam mapę bitową woluminu.

** Sprawdzam informacje o woluminie.

** Wolumin Macintosh HD wydaje się być w porządku.

 

Informacje zaawansowane

Osoby zainteresowane składnią wiersza poleceń stosowaną w systemach UNIX mogą sprawdzić wpływ niektórych użytych powyżej flag na narzędzie fsck:

Flaga -y: informuje narzędzie fsck, że użytkownik chce odpowiedzieć „tak” na wszystkie pytania o naprawę lub odzyskiwanie informacji. Jest to optymalne podejście, ponieważ odpowiedź „nie” na którekolwiek z pytań powoduje zatrzymanie pracy narzędzia fsck. Nie można określić, czy zostały dokonane wszystkie wymagane naprawy, dopóki narzędzie fsck nie zakończy działania i nie wyświetli raportu końcowego.

Flaga -f: wymusza sprawdzenie systemów plików, które są oznaczone jako „czyste”.

Data publikacji: