Logic Remote — uwagi do wydania

Dowiedz się, co nowego w aplikacji Logic Remote.

Nowości w Logic Remote 1.5.3

Wydajność

 • Poprawiono wydajność przewijania w mikserze.

Dostępność

 • Funkcja VoiceOver teraz poprawnie odczytuje wszystkie sygnatury klawiszowe.
 • Funkcja VoiceOver teraz poprawnie odczytuje nazwę utworu na wyświetlaczu LCD.
 • Funkcja VoiceOver teraz poprawnie informuje o pozycji głowicy na wyświetlaczu LCD.
 • Funkcja VoiceOver teraz prawidłowo odczytuje nazwę przycisku Powtarzaj.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że funkcja VoiceOver mogła czasami odczytywać nazwę nieistniejącego przycisku Arpeggiate na wyświetlaczu LCD.

Mikser

 • Można teraz przenosić wtyczki między wstawkami w inspektorze pasku kanału.
 • Pierwsze gniazdo wtyczek na paskach kanałów z nieaktywnymi wtyczkami jest teraz widoczne w aplikacji Logic Remote.
 • Można teraz kopiować/wklejać ustawienia wtyczek między widokiem miksera a widokiem narzędzi wtyczki.
 • Pokrętła panoramy dla opcji Sends on Faders (Wysyłki na tłumiku) są teraz widoczne w mikserze aplikacji Logic Remote w trybie Independent Pan (Panorama niezależna).
 • Opcja Pre-fader sends (Wysyłki przed tłumikiem) jest teraz oznaczona innym kolorem w mikserze.

Live Loops

 • Teraz można usunąć ścieżkę z siatki Live Loops w aplikacji Logic Remote.
 • Komórki w kolejce w siatce Live Loops teraz migają synchronicznie po ich zaznaczeniu jeden po drugim.
 • Teraz można usunąć ścieżkę Live Loops w aplikacji Logic Control.
 • Logic Remote wyświetla teraz przegląd kształtu fali dla dźwięku zarejestrowanego w komórkach Live Loops po zatrzymaniu nagrywania za pomocą globalnego przycisku Transport Stop (Zatrzymaj przesyłanie).

Biblioteka dźwięków

 • Teraz można wybierać dźwięki z biblioteki dźwięków w MainStage za pomocą Logic Remote.

Smart Controls

 • Funkcja Smart Controls w koncertach gitarowych MainStage jest teraz zawsze dostępna w aplikacji Logic Remote.

Polecenia klawiszowe

 • Polecenie Odtwarzaj do ostatniego miejsca działa teraz zgodnie z oczekiwaniami.

Pomoc inteligentna

 • Nie jest już wyświetlany niepotrzebny alert Unable to download Smart Help content (Nie można pobrać zawartości pomocy inteligentnej) podczas ponownego otwierania aplikacji Logic Pro w przypadku, gdy zawartość została już pobrana.


Poprzednie wersje

  

Logic Remote 1.5.2

Nowości

 • Wsparcie dla rozszerzonych narzędzi aplikacji Step Sequencer, które umożliwiają nagrywanie tonów na żywo, edytowanie melodyjnych wzorów perkusyjnych i nie tylko.
 • Zawiera ulepszenia w zakresie stabilności i poprawki błędów.

Nowe funkcje i ulepszenia

 • W menu Ustawienia znajduje się teraz pozycja Zapisz jako.
 • Widok aplikacji Step Sequencer zawiera teraz możliwość nagrywania na żywo w rzędach.
 • Widok aplikacji Step Sequencer zawiera teraz tryb Mono, który upraszcza edycję wzorów monofonicznych, takich jak linie basu.
 • Widok aplikacji Step Sequencer na iPadzie zawiera teraz możliwość sterowania trybem nagrywania tonów wejściowych.

Stabilność i niezawodność

 • Rozwiązano problem, w którym aplikacja Logic Remote nieoczekiwanie kończyła pracę po zmianie widoku Polecenia klawiszowe na widok Inteligentna pomoc w trakcie pobierania zawartości pomocy.

Wydajność

 • Poprawiono wydajność przewijania w aplikacji Logic Remote podczas nawigacji w Mikserze z wykorzystaniem klawiszy strzałek w lewo lub w prawo w aplikacji Logic Pro.

Dostępność

 • Funkcja VoiceOver prezentuje teraz prawidłowo przycisk wyboru łaty, gdy aplikacja Logic Remote jest używana razem z aplikacją MainStage.
 • Siatka Live Loops w aplikacji Logic Remote jest teraz dostępna z funkcją VoiceOver.
 • Elementy sterowania funkcji Remix FX w aplikacji Logic Remote są teraz dostępne z funkcją VoiceOver.

Live Loops

 • Korekty parametrów aplikacji Alchemy Smart Controls są teraz prawidłowo rejestrowane z poziomu aplikacji Logic Remote w funkcji Live Loops.
 • Zmiany wprowadzane w menu Ustawienia w funkcji Live Loops są teraz wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami.
 • Możliwe jest już zaznaczenie wielu pustych komórek funkcji Live Loops w aplikacji Logic Remote.
 • Komórki Drummer i Pattern funkcji Live Loops można teraz przenosić pomiędzy wszystkimi ścieżkami w stosie ścieżek w aplikacji Logic Remote.
 • Możliwe jest już zaznaczanie wielu komórek w oknie funkcji Live Loops wzdłuż górnego paska w widoku klawiatury.
 • Rozwiązano problem, w którym wyświetlacz funkcji Live Loops w górnej części okna aplikacji Smart Controls i Gryfu nieoczekiwanie znikał po przełączeniu wyświetlacza Ukryj ścieżki w aplikacji Logic Pro.
 • Przesunięcie palcem z wyzwalacza jednej kolumny funkcji Live Loops do drugiej w aplikacji Logic Remote powoduje teraz kolejkowanie komórek w sposób oczekiwany w aplikacji Logic Pro.
 • W podmenu Odtwarzanie dla komórek funkcji Live Loops znajduje się teraz regulacja wzmocnienia.

Step Sequencer

 • Regiony wzorów aplikacji Step Sequencer są teraz nadal odtwarzane, jeśli podczas odtwarzania widok aplikacji Step Sequencer jest ukryty, a komórka funkcji Live Loops zostanie dotknięta w celu dodania tonu.
 • Funkcja Pattern Inspector daje teraz możliwość regulowania ustawień Legato, Trybu automatyzacji oraz kanału MIDI.

Mikser

 • Gdy wyjście w aplikacji MainStage jest ustawione na mono, aplikacja Logic Remote nie pokazuje już elementu sterującego panoramy na pasku kanałów.
 • Zaznaczenie kanału Miksera w aplikacji Logic Remote powoduje teraz usunięcie zaznaczenia innych wielu zaznaczonych ścieżek.
 • Element menu Sends on Faders jest teraz nieprzerwanie dostępny.
 • Wybór wstawek na paskach kanałów instrumentu programowego działa teraz nadal po usunięciu wtyczki instrumentu programowego, a następnie wstawieniu innej.
 • Dwukrotne stuknięcie suwaka powoduje zresetowanie go do 0 dB zgodnie z oczekiwaniami.
 • Suwaki głośności pozostają teraz regulowane po ustawieniu ich w pozycjach minimalnych.
 • Mierniki kanałów w mikserze są teraz nadal wyświetlane podczas przewijania widoku w aplikacji Logic Remote.
 • Wyskakujące okienka wysyłania otwierają się teraz od razu po stuknięciu.
 • Widok wtyczki Alchemy nie przełącza się już z powrotem na stronę 1, gdy widok kanału jest włączany lub wyłączany.
 • Widok wtyczki Space Designer nie przełącza się już na stronę 1, gdy wartość na stronie 2 jest edytowana.
 • Rozwiązano problem, w którym aplikacja Logic Remote nieoczekiwanie wyświetlała suwaki dla kanałów, które nie zawierały wybranego wysyłania w trybie Sends on Faders.
 • Rozwiązano problem, w którym aplikacja Logic Remote nieoczekiwanie wyświetlała elementy sterowania miksera po zaznaczeniu ścieżki folderu.
 • Widok miksera w aplikacji Logic Remote jest teraz częściej uaktualniany w celu dostosowania do aplikacji Logic Pro.
 • Przesunięcie dwoma palcami na gładziku Magic Trackpad 2 reguluje teraz suwaki głośności zgodnie z oczekiwaniami.

Wtyczki

 • Włączanie/wyłączanie przycisku EQ we wtyczce Chromaverb nie powoduje już przeskakiwania okna wtyczki na stronę 1.

Remix FX

 • Zmiany wprowadzone na pasku filtrów dla funkcji Remix FX z włączoną blokadą FX są teraz odzwierciedlane po wyświetleniu pełnego widoku funkcji Remix FX.
 • Można już sięgnąć do wpisów na dole widoku funkcji Remix FX w aplikacji Logic Remote.

Smart Controls

 • Widok Smart Controls w aplikacji Logic Remote jest teraz częściej uaktualniany w celu dostosowania do aplikacji Logic Pro.

Automatyzacja

 • Suwaki w aplikacji Logic Remote są teraz aktualizowane zgodnie z oczekiwaniami podczas korzystania z trybów automatyzacji Touch Trim lub Touch Relative.

Polecenia klawiszowe

 • Nowe markery utworzone za pomocą polecenia klawiszowego w aplikacji Logic Remote są teraz natychmiast widoczne w aplikacji Logic Remote.
 • Naciśnięcie klawisza 1 na klawiaturze Smart Keyboard w celu otwarcia widoku Smart Controls i Smart Keyboard nie powoduje już otwarcia przeglądarki Loop, jeśli przeglądarka Loop była wyświetlana w poprzednim widoku.
 • Widok Polecenia klawiszowe jest teraz otwierany bezpośrednio do ostatnio wyświetlonej strony po powrocie z innego widoku.
 • Dla klawiatury Magic Keyboard dostępne jest teraz polecenie klawiszowe Zapisz projekt.
 • Rozwiązano różne problemy z wykonywaniem poleceń klawiszowych za pomocą klawiatury Bluetooth podłączonej do telefonu iPhone.
 • Menu Edycja poleceń klawiszowych jest teraz wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami po przeniesieniu widoku Biblioteka na dół ekranu.
 • Edytor Polecenia klawiszowe jest teraz wyświetlany zgodnie z oczekiwaniami po wybraniu menu Edycja poleceń klawiszowych, gdy wyświetlana jest linia czasowa.

Kwestie ogólne

 • Dodawanie próbek do narzędzia Drum Machine Designer nie powoduje już wyświetlania na krótko nieoczekiwanego alertu w aplikacji Logic Remote.
 • Wyświetlacz godziny pozostaje teraz widoczny po zmianie orientacji urządzenia z poziomej na pionową w telefonie iPhone.
 • Nuty są teraz podtrzymywane zgodnie z oczekiwaniami podczas nagrywania MIDI z włączoną funkcją Sustain na klawiaturze Smart Keyboard.
 • Rozwiązano problem, w którym przełączenie z funkcji Remix FX na funkcję Channel EQ mogło powodować wyświetlanie zamazanego lub pustego ekranu.
 • Poprawiono rozmieszczenie i rozmiar biblioteki podczas przełączania widoków.

Logic Remote 1.5.1

Stabilność i niezawodność

 • Logic Remote nie zamyka się już w nieoczekiwany sposób podczas odtwarzania nut na podłączonej klawiaturze MIDI.

Mikser

 • Widok miksera w aplikacji Logic Remote jest teraz częściej uaktualniany w celu dostosowania do aplikacji Logic Pro.
 • Na iPadzie przesunięcie suwaka miksera podczas przewijania nie powoduje już przemieszczania się innych suwaków.

Live Loops

 • Przycisk zatrzymywania siatki zachowuje się teraz zgodnie z oczekiwaniami po stuknięciu opcji Edytuj w widoku Live Loops. 

Instrumenty dotykowe

 • Pady perkusyjne i elementy Smart Controls zawsze są teraz wyświetlane podczas ładowania łat elektronicznych zestawów perkusyjnych.

Logic Remote 1.5

Nowe funkcje i ulepszenia

 • Dodano możliwość sterowania funkcją Step Sequencer za pomocą iPada lub telefonu iPhone w celu tworzenia rytmu, linii basu i melodii.
 • Obsługa skrótów klawiszowych podczas korzystania z klawiatury Smart Keyboard lub klawiatury Bluetooth.

Stabilność i niezawodność

 • Aplikacja Logic Remote nie zawiesza się już:
  • Podczas uzyskiwania dostępu do biblioteki po wyświetleniu miksera, w czasie gdy aplikacja MainStage jest włączona.
  • Podczas używania funkcji Live Loops i Remix FX na telefonie iPhone.

Dostępność

 • Funkcja VoiceOver prezentuje teraz przyciski wyboru widoku na górnym pasku.
 • Wyłączanie opcji Sustain na paskach akordów przy użyciu funkcji VoiceOver działa teraz poprawnie.

Live Loops

 • Nazwy scen i przyciski wyzwalania pozostają teraz widoczne podczas przeciągania komórek Live Loops.
 • Live Loops działa teraz bardziej niezawodnie podczas wybierania i uruchomiania scen.
 • Okno ustawień sceny zawsze pojawia się teraz po dodaniu ścieżek w aplikacji Logic Pro. 
 • Przesunięcie palcem w celu wyzwolenia komórek teraz prawidłowo umieszcza je w kolejce odtwarzania.
 • Logic Remote już zawsze uaktualnia widok w celu wyświetlenia komórek Live Loops wybranych w aplikacji Logic.
 • Logic Remote już zawsze przewija się po dostosowaniu rozmiaru siatki Live Loops.
 • Fermaty nie są już nieoczekiwanie odcinane po rozpoczęciu nagrywania komórek.
 • Kolory komórek Live Loops są teraz wyświetlane poprawnie, gdy opcja Kolor regionu jest ustawiona w aplikacji Logic Pro na As Track Color (Jako kolor ścieżki).

Mikser

 • Gestami wykonywanymi dwoma palcami na zewnętrznym gładziku można teraz sterować panoramowaniem, pokrętłami i suwakami.
 • Widok miksera w aplikacji Logic Remote jest teraz częściej uaktualniany w celu dostosowania do aplikacji Logic Pro.
 • Przyciski widoku strony kontrolera widoczne w oknach wtyczek odpowiadają teraz na pojedyncze stuknięcia.
 • Wtyczka Drum Kit Designer zawsze jest teraz wyświetlana na torze sygnałowym ścieżek Drummer.

Smart Controls

 • Widok Smart Controls w aplikacji Logic Pro jest teraz uaktualniany w celu odzwierciedlenia zmian wprowadzonych w aplikacji Logic Remote.

Instrumenty dotykowe

 • Instrumenty dotykowe zawsze odpowiadają teraz na dane wejściowe MIDI pochodzące z zewnętrznych sterowników podłączonych za pomocą przejściówki aparatu.
 • Widok gryfu na telefonie iPhone pozostaje teraz widoczny po przejściu do widoku Perform Using (Wykonaj za pomocą) i z powrotem bez zmiany zaznaczenia.

Zawartość 

 • Okno biblioteki pozostaje teraz otwarte po stuknięciu gotowych ustawień w celu ułatwienia przeglądania dźwięków.

Kwestie ogólne

 • Na telefonie iPhone polecenie wycinania działa teraz zgodnie z oczekiwaniami po wybraniu komórek Live Loops w orientacji poziomej, a następnie przełączeniu do orientacji pionowej w celu wykonania tego polecenia wycinania.
 • Logic Remote wyświetla teraz poprawną ścieżkę po przełączeniu widoku ze Smart Controls na Live Loops.
 • Logic Remote wyświetla teraz okno dialogowe, gdy okno Nowa ścieżka jest otwarte w nowym pustym projekcie aplikacji Logic Pro.

Logic Remote 1.4

Nowe funkcje/ulepszenia

 • Sterowanie funkcją Live Loops na iPadzie lub telefonie iPhone poprzez wyzwalanie komórek lub przełączanie się między scenami.
 • Używanie funkcji Multi-Touch w celu korzystania z narzędzia Remix FX na pojedynczych ścieżkach lub na całym miksie utworu.
 • Przeglądanie i dodawanie pętli Apple Loops do projektów Live Loops przy użyciu iPada.
 • Logic Remote obsługuje teraz Tryb ciemny.

Dostępność

 • Dostęp do Gryfu na telefonie iPhone można teraz uzyskać za pomocą funkcji VoiceOver.
 • Dostęp do ustawień wejścia/wyjścia, przesyłania i suwaka wyjściowego można teraz uzyskać za pomocą funkcji VoiceOver.
 • Przycisk poprzedniej ścieżki jest teraz prawidłowo wyświetlany przez funkcję VoiceOver.

Stabilność i niezawodność

 • Logic Remote nie wyłącza się już nieoczekiwanie podczas odtwarzania pasków akordów natychmiast po wybudzeniu iPada Pro z 12,9-calowym ekranem.
 • Logic Remote nie zamyka się już nieoczekiwanie podczas szybkiej zmiany łat w aplikacji MainStage.

Mikser

 • Elementy menu Panorama i Panoramowanie binauralne nie są już nieoczekiwanie wyświetlane na ścieżkach mono i są wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami na ścieżkach stereo.
 • Przesunięcie suwaka na wartość +6 dB w aplikacji Logic Remote nie powoduje już przesunięcia odpowiadającego mu suwaka w aplikacji Logic na wartość -∞.
 • Stosy ścieżek nie pokazują już zbędnej kontroli panoramy.
 • Podczas dostosowywania elementu sterującego panoramy nakładka pokazuje teraz bezwzględną wartość panoramy zamiast wartości odnoszącej się do poprzedniego ustawienia.
 • Logic Remote wyświetla teraz złote suwaki, gdy aplikacja Logic znajduje się w trybie Sends on Faders (Przekierowanie za pomocą suwaków).
 • W projektach zawierających więcej kanałów, niż można wyświetlić jednocześnie, możliwe jest teraz przesunięcie widoku bezpośrednio do paska kanału wyjściowego w mikserze.
 • Logic Remote zawsze wyświetla teraz drugą wtyczkę umieszczoną na pasku kanału.
 • Wyskakujące okna pasków kanałów wejścia, wyjścia, stereo i panoramy pokazują teraz znaczniki wyboru obok aktualnie przypisanych ustawień.
 • Logic Remote nie wyświetla już fałszywych pojedynczych przycisków na paskach kanałów Stereo Out i Master.
 • Przesyłanie magistrali nie jest już nieoczekiwanie pomijane po pominięciu innej magistrali. Po naciśnięciu przycisku Początek na urządzeniu aplikacja Logic Remote jest ponownie wyświetlana na pierwszym planie.
 • Przyciski służące do otwierania wtyczek działają teraz prawidłowo.
 • Miejsce na instrument na pasku kanału instrumentu programowego nie przełącza się już z ustawienia „Instrument” na „Brak wejścia” po usunięciu wtyczki Drum Kit Designer za pomocą Logic Control.
 • Wyskakujące okienka wtyczek działają teraz prawidłowo po zmianie kolejności wtyczek na pasku kanału.
 • Pierwszy kanał jest teraz prawidłowo oznaczony jako „Audio 1” w projektach zawierających dużą liczbę ścieżek.
 • Pierwsze ścieżki w mikserze Logic Remote reagują teraz na dotyk w projektach, które zawierają więcej ścieżek, niż może pomieścić naraz ekran iPada.
 • Suwaki w aplikacji Logic Remote są teraz uaktualniane zgodnie z oczekiwaniami po uruchomieniu automatyzacji.
 • Suwaki aplikacji Logic Remote pokazują teraz dziesiętne przyrosty wartości.
 • Kanały monofoniczne nie wyświetlają już w nieprawidłowy sposób regulacji panoramy po lewej stronie.

Wtyczki

 • Przełączanie się z wtyczki z wieloma stronami na wtyczkę z jedną stroną nie powoduje już wygaszenia widoku.
 • Linear Phase EQ ma teraz taką samą konstrukcję jak w przypadku aplikacji Logic Pro X i MainStage.
 • Elementy sterujące wzmocnieniem pasm parametrycznych w korektorze kanałów mają teraz wpływ na prawidłowe pasma.
 • Elementy sterujące skalowaniem konwertera wzmocnienia i analizatora w korektorze kanałów można teraz dostosowywać bezpośrednio z poziomu ekranu dotykowego.
 • Logic Remote zawsze wyświetla teraz zacieniony obszar pasma dla pasma EQ w korektorze kanałów podczas regulacji częstotliwości.

Smart Controls

 • Nazwy elementów zestawu Drum Machine Designer są teraz wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami w widoku Pady perkusyjne.

Kwestie ogólne

 • Smart Controls nie są już nieaktywne po cofnięciu usunięcia łaty.
 • Przełącznik Sustain zawsze jest teraz aktywowany podczas używania aplikacji Logic Remote z aplikacją MainStage, gdy następuje przełączenie z opcji „Smart Controls i klawiatura” na „Paski akordów” i z powrotem do opcji „Smart Controls i klawiatura”.
 • Widok poleceń klawiszowych pozostaje teraz na aktualnej stronie po przełączeniu na inny widok i z powrotem.
 • Przycisk Tempo w oknie Tempo i metrum utworu informuje teraz wyraźnie, że został stuknięty.
 • Podczas edycji strony Skróty klawiszowe na telefonie iPhone trzymanym w orientacji poziomej zawsze wyświetlany jest prawidłowy numer strony.
 • Głowica nie zmienia już nieoczekiwanie pozycji podczas zmiany orientacji z pionowej na poziomą w telefonie iPhone X.

Logic Remote 1.3.5

• Zawiera ulepszenia w zakresie stabilności i poprawki błędów.

Logic Remote 1.3.4

• Zawiera ulepszenia w zakresie stabilności i poprawki błędów.

Logic Remote 1.3.3

 Nowe funkcje i ulepszenia

 • Telefon iPhone ma teraz więcej funkcji sterowania instrumentami dotykowymi, w tym gitarą, gitarą basową, perkusją, Smart Strings i paskami akordów.

Mikser

 • Nazwa głównego kanału wyjściowego miksera nie znika teraz po dodaniu ścieżek.
 • Na telefonie iPhone wybranie pustego kanału instrumentu programowego nie powoduje już nieprawidłowego wyświetlania ustawień wejścia interfejsu audio.
 • Poprawiono wyświetlanie EQ na urządzeniu z systemem iOS. 
 • Paski kanałów zewnętrznych instrumentów dodane do programu MainStage pokazują teraz przyciski partii solowej w Logic Remote.
 • Kanał wyjścia stereo nie pokazuje już czasami przycisku Nagraj na telefonie iPhone. 
 • Nakładka ustawień wtyczki pozostaje teraz otwarta, dopóki użytkownik nie stuknie poza jej granicami. Ułatwia to sprawdzenie ustawień.

Stabilność i niezawodność

 • Logic Remote nie zamyka się już nieoczekiwanie na telefonie iPhone, gdy urządzenie zostanie obrócone podczas wyświetlania okna dialogowego „Aby zacząć otwórz projekt Logic”. 

Kwestie ogólne

 • Gdy program MainStage zostanie otwarty ponownie, gdy w Logic Remote wyświetlane jest okno dialogowe „Aby zacząć, otwórz koncert MainStage”, po otwarciu kontaktu okno dialogowe zamyka się teraz zgodnie z oczekiwaniami. 
 • Logic Remote wyświetla teraz okno dialogowe „Aby zacząć otwórz projekt Logic” zamiast miksera z poprzedniego projektu, gdy plik zostanie zamknięty na hoście. 
 • Logic Remote pozwala teraz utworzyć maksymalnie sześć ścieżek typu Drummer z aplikacją GarageBand.
 • Wyciszone nuty grane na gryfie paska akordów są teraz poprawnie nagrywane w aplikacji GarageBand. 
 • Opcja Sustain jest teraz automatycznie wyłączana po włączeniu arpeggiatora.
 • Poprawiono czułość dynamiki podczas gry na instrumentach dotykowych.

Wtyczki

 • Logic Remote steruje teraz kostką w Alchemy zgodnie z oczekiwaniami. 

Logic Remote 1.3.2

Mikser

 • Przewijanie miksera nie powoduje już, że mierniki wartości szczytowej stają się puste.
 • Zmiany w nazwach ścieżek i kolorach na hoście są teraz natychmiast widoczne w Inspektorze w Logic Remote.
 • Stuknięcie pustej wysyłki w Logic Remote nie powoduje już wyświetlenia nieużytecznych poleceń, takich jak Efekt Bypass.
 • Menu Wysyłka nie pojawia się już nieoczekiwanie po stuknięciu MIDI zewnętrznego lub kanału wyjściowego.
 • Zmiany w trybie panoramy w obszarze aplikacji hosta są teraz natychmiast odzwierciedlone w Logic Remote.
 • Elementy sterowania panoramy stereo można teraz odwrócić bezpośrednio z poziomu Logic Remote.
 • Przycisk Nagrywaj zawsze się teraz pojawia po wybraniu opcji Pokaż/Ukryj przycisk gotowości do nagrywania w aplikacji GarageBand podczas używania Logic Remote na telefonie iPhone.
 • Można teraz dodawać wysyłki za pomocą Logic Remote, gdy pierwsza strona wysyłek jest pełna, a na drugiej nie ma jeszcze ani jednej.

Kwestie ogólne

 • Na telefonie iPhone wszystkie wartości pozycji taktów i rytmów są teraz widoczne, gdy głowica znajduje się przed pierwszym taktem utworu.
 • Linia czasu pozostaje teraz widoczna po obróceniu urządzenia do pozycji poziomej, a następnie z powrotem do pozycji pionowej.
 • Znaczniki pomocy zawsze pozostają teraz widoczne na telefonie iPhone.

Logic Remote 1.3.1

Instrumenty dotykowe

 • Można teraz ustawić perkusję jako wejście instrumentu dotykowego do dowolnej łaty instrumentu programowego.
 • Metoda wejścia instrumentu dotykowego Logic Remote zawsze jest teraz uaktualniana przy zmianie łat.
 • Klawiatura instrumentów dotykowych nie wysyła już w niektórych okolicznościach nieoczekiwanie dużej liczby komunikatów o wyłączeniu funkcji Sustain.

Mikser

 • Mierniki poziomu w aplikacji rejestrują teraz wartości szczytowe w spójny sposób.
 • Mierniki poziomu pokazują teraz odczyty wartości.
 • Dwukrotne stuknięcie pustego podglądu EQ dodaje teraz typ wtyczki EQ określony przez aplikację hosta.
 • Dwukrotne stuknięcie miejsca na compressor powoduje teraz wstawienie wtyczki compressora.
 • Dwukrotne stuknięcie suwaka głośności ustawia teraz wzmocnienie 0 dB.
 • Kanały miksera pokazują teraz wskaźnik klipu na telefonie iPhone.
 • Można teraz zresetować wszystkie wskaźniki poziomu, stukając wyświetlacz poziomu wartości szczytowej na jednym ze wskaźników.
 • Można teraz pominąć pojedyncze wysyłki w widoku miksera Logic Remote.
 • Można teraz przypisać nowe wysyłki w widoku miksera Logic Remote.
 • Pominięte wysyłki są teraz przygaszone w widoku miksera Logic Remote.
 • Dwukrotne stuknięcie wtyczek przypisanych do pasków kanałów powoduje teraz ich otwarcie.
 • Usunięcie na telefonie iPhone ostatniej wysyłki z banku wysyłek 5-8 powoduje teraz poprawne przełączenie na bank wysyłek 1-4.
 • Na telefonie iPhone skala licznika głośności ścieżki wyjściowej nie jest już wyświetlana jako liniowa, gdy w preferencjach aplikacji Logic wybrano skalę wykładniczą.
 • W EXS24 przyciski Poprzedni/Następny są teraz poprawnie oznaczone.

Polecenia klawiszowe

 • Przyciski poleceń klawiszowych w aplikacji Logic Remote są teraz podświetlane zależnie od ich stanu.

Kwestie ogólne

 • Logic Remote obsługuje teraz tryby automatyzacji Przycinanie i Względna.
 • Logic Remote zawsze pokazuje teraz poprawną ścieżkę do wybranych łat.
 • Logic Remote nie wysyła już nieoczekiwanych komunikatów o wyłączeniu funkcji Sustain na początku nagrywania MIDI.
 • Spacji klawiatury iPad Pro Smart Keyboard można teraz używać do zatrzymywania/rozpoczynania.

Logic Remote 1.3

Nowe funkcje i ulepszenia

 • Dodano obsługę iPada Pro i telefonu iPhone.
  (Wersja na telefon iPhone jest zgodna tylko z Logic Pro X, a jej funkcjonalność ogranicza się do sterowania przesyłaniem, suwaków podwójnego paska kanałów, nagrywania automatyzacji oraz używania poleceń klawiszowych).
 • Można teraz jednocześnie połączyć wiele urządzeń używających Logic Remote z tą samą aplikacją hosta.
 • Przyciski poleceń klawiszowych można teraz przeciągnąć w nowe miejsca w widoku poleceń klawiszowych.
 • Przycisk Wyzeruj solo steruje teraz przyciskiem Kill/Recall Solo w Logic Pro X.

Ulepszenia na iPadzie Pro

 • Wyższa rozdzielczość iPada Pro pozwala wyświetlać więcej zawartości:
  • Zwiększono liczbę widocznych pasków kanałów w mikserze z 9 do 12.
  • Zwiększono maksymalną liczbę klawiszy pianina, które można obecnie odtwarzać, z 31 do 41.
  • Zwiększono liczbę widocznych przycisków poleceń klawiszowych z 24 do 35.
  • Zwiększono maksymalną liczbę pasków akordów, które można obecnie odtwarzać, z 8 do 12.
 • Logic Remote na iPadzie Pro zawiera połączony widok udostępniający rząd poleceń klawiszowych, oprócz widoku Smart Controls i instrument klawiszowy oraz widoku Paski akordów.
 • Na iPadzie Pro element paska kanału jest połączony z interfejsem wtyczki. Dzięki temu łańcucha wtyczki można używać bez powrotu do widoku Mikser.

Niezawodność

 • Logic Remote 1.3 zawiera liczne poprawki i usprawnienia łączności.

Polecenia klawiszowe 

 • Okno poleceń klawiszowych odświeża się teraz zgodnie z oczekiwaniami podczas ponownego łączenia z hostem.
 • Stuknięcie nieprzypisanej komórki polecenia klawiszowego w Logic Remote nie powoduje już migania ekranu Logic Pro X.

Wtyczki

 • Wyświetlanie krzywej EQ przez Logic Remote nie wymaga teraz otwarcia okna wtyczki korektora kanałów.
 • Poruszanie suwakiem ES2 Digiwaves z poziomu Logic Remote nie powoduje teraz nieoczekiwanego przełączania się ES2 między falami.

Instrumenty dotykowe

 • Po przejściu z klawiatury na paski akordów i z powrotem klawiatura ekranowa odtwarza teraz dźwięk zgodnie z oczekiwaniami.

Logic Remote 1.2.3

 • Wykres EQ na korektorze kanałów jest teraz rysowany poprawnie.
 • Wartości wzmocnienia na korektorze kanałów są teraz wyświetlane w poprawnej pozycji na ekranie.
 • Przy używaniu z GarageBand aplikacja Logic Remote nie wyświetla już przycisków Powtórzenie nuty i Wymazanie nuty w widoku Blaty perkusji.

Logic Remote 1.2.2

Nowe funkcje

 • Logic Remote zawiera teraz umieszczone w poszczególnych kartach elementy Smart Controls do sterowania panelem Transform Pad oraz X/Y Pad do instrumentów Alchemy.
 • Logic Remote pozwala teraz tworzyć więcej niż jedną ścieżkę typu Drummer w Logic Pro X lub GarageBand.
 • Dwukrotne stuknięcie miejsca na instrument otwiera teraz wtyczkę instrumentu.

Dodatkowe uaktualnienia

 • Wprowadzono ogólne usprawnienia zwiększające stabilność.
 • Logic Remote pokazuje teraz takie samo okno dialogowe z ostrzeżeniem co Logic Pro X przy wybranym trybie Automation Write.
 • Przy wyborze wejścia lub wyjścia w Logic Remote bieżący kanał jest teraz oznaczony znacznikiem wyboru.

Logic Remote 1.2.1

Nowe funkcje

 • Logic Remote nie pokazuje już zbędnego przycisku Solo na paskach kanałów MIDI zewnętrznego.
 • Edytowanie wykresów graficznego korektora jest teraz szybsze.
 • Można teraz odrzucić menu wyskakujące z paska kanału, stukając dowolne miejsce na tym samym pasku kanału.

Logic Remote 1.2

Nowe funkcje

 • Umożliwiono dostosowywanie korektora kanału aplikacji Logic Pro X bezpośrednio z iPada.
 • Nowy widok wtyczek umożliwia dostęp do parametrów wtyczki Logic lub Audio Unit w Logic Pro X.
 • Umożliwiono zdalne dodawanie i porządkowanie wtyczek przy użyciu Logic Pro X.
 • Sterowanie ustawieniami mikrofonu i innych wejść w przypadku zgodnych interfejsów audio.
 • Poruszenie się między ścieżkami jest teraz możliwe z poziomu podręcznego menu wyświetlacza.
 • Przytrzymanie przycisków do przełączania kanałów transportowych powoduje teraz przewijanie ścieżek lub kanałów.
 • Jedno stuknięcie pośrodku pokrętła nie zmienia już wartości pokrętła.
 • Instrument Gryf basowy jest teraz dostępny ze wszystkimi łatami.
 • Logic Remote ma teraz opcję umożliwiającą zastąpienie systemowych ustawień usypiania na iPadzie.
 • Stan przycisku Metronom odzwierciedla teraz stan przycisku Metronome w Logic Pro X lub GarageBand.
 • W panelu Mikser otwiera się teraz ostatni wybrany widok.

Stabilność

 • Logic Remote nie zamyka się już nieoczekiwanie po przełączeniu do widoku Smart Controls z widoku Blat perkusji lub Pasek akordów przy wybranej łacie automatu perkusyjnego.

Kwestie ogólne

 • Jeśli ponownie otwierasz Logic Pro X, podczas nawiązywania połączenia Logic Remote nie wyświetla już na chwilę zbędnego okna „Aby zacząć, otwórz projekt Logic”.
 • Logic Remote nie przestawia już położenia pokrętła Tremolo w MainStage.
 • Przyciski następnej i poprzedniej łaty są teraz zawsze dostępne w MainStage po wybraniu pierwszej lub ostatniej łaty na liście.

Logic Remote 1.1.1

 • Dodano obsługę systemu iOS 8.

Logic Remote 1.1

 • Nowy ulepszony design.
 • Dodano więcej skal instrumentów dotykowych.

Logic Remote 1.0.4

Naprawiono błąd uniemożliwiający uaktualnienie trybów skali i pasków akordów zgodnie z bieżącą tonacją projektu.

Logic Remote 1.0.3

 • Dodano obsługę programu MainStage 3.
 • Dodano suwak umożliwiający zmianę czułości dynamiki instrumentów dotykowych.
 • Logic Remote nie wyświetla już opcji „Nowa ścieżka typu Drummer”, jeśli w bieżącym projekcie Logic znajduje się już ścieżka typu Drummer.
 • Ekran umożliwiający wstawianie wtyczek nie jest już pusty po utworzeniu nowego projektu w widoku Smart Controls/Instrumenty dotykowe.
 • Polecenie menu Usuń polecenie klawiszowe nie pojawia się już po stuknięciu pustego kafelka w oknie Polecenia klawiszowe.
 • Rozwiązano rzadki problem mogący powodować desynchronizację linii czasowych w aplikacjach Logic Remote i GarageBand. 
 • Logic Remote nie powstrzymuje już iPada przed przejściem w tryb uśpienia.
 • Utworzenie nowej łaty przy użyciu menu z kołem zębatym powoduje przejście aplikacji Logic Remote do widoku biblioteki.
 • Wprowadzono kilka ulepszeń związanych z ułatwieniami dostępu.

Logic Remote 1.0.2

 • Dodano obsługę aplikacji GarageBand dla komputerów Mac (10.0).
 • Wprowadzono możliwość zmieniania zakresu dynamiki instrumentów dotykowych.
 • Przeglądarka biblioteki i Smart Controls mogą być teraz wyświetlane obok siebie na tym samym ekranie.
 • Wprowadzono rozmaite ulepszenia wydajności i stabilności.

Logic Remote 1.0.1

 • Wprowadzono szereg poprawek rozwiązujących problemy z nawiązywaniem połączenia między aplikacją Logic Remote a komputerem z aplikacją Logic Pro X.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego aplikacja Logic Remote mogła się nieoczekiwanie zamykać przy zmianie banków w Mikserze podczas przesuwania tłumika.
 • Rozwiązano problem mogący powodować zawieszanie się dźwięków podczas przełączania ustawień artykulacji.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego otwarte okno Pasek akordów mogło się zrobić czarne, jeśli w tym samym czasie utworzono pustą ścieżkę instrumentu programowego.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego na wyświetlaczu aplikacji Logic Remote czasami pojawiał się komunikat „Brak połączenia”, mimo że aplikacja połączyła się z Logic Pro X.
 • Zwiększono zakres dynamiki przy graniu na instrumentach programowych w Logic Remote.
 • Rozwiązano problem, który mógł doprowadzić do zawieszenia się dźwięków w Logic Pro X w przypadku wyjścia z aplikacji Logic Remote, trzymając naciśnięte klawisze na klawiaturze.
 • Wprowadzono kilka poprawek zmniejszających ryzyko zawieszenia się dźwięków przy korzystaniu z klawiatury USB na iPadzie.
 • iPad nie przechodzi już w tryb uśpienia, jeśli Logic Remote wysyła dane MIDI lub jeśli trwa odtwarzanie w Logic Pro X.
Data publikacji: