Używanie klawiatury Apple w systemie Windows za pośrednictwem aplikacji Boot Camp

Z komputerem Mac można używać klawiatury Apple lub klawiatury przeznaczonej dla systemu Microsoft Windows. Niektóre klawisze na klawiaturze mogą działać inaczej w systemie macOS i w systemie Windows. 

Mapowanie klawiszy systemu Windows na klawiatury Apple

Wiele klawiszy dostępnych na komputerze PC ma odpowiedniki na klawiaturze Apple:

Klawisz Windows: Command (⌘)

Backspace lub Delete: Delete

Enter lub ⏎: Return

Alt (lewy): Option

Alt GR (prawy): Option + Control

Aplikacje: klawisz niedostępny na klawiaturach Apple

Używanie klawiatury ekranowej systemu Windows w innych funkcjach

Jeśli Twoja klawiatura nie ma tych klawiszy, możesz odtworzyć ich działanie za pomocą klawiatury ekranowej, zgodnie z opisem w tym artykule pomocy technicznej firmy Microsoft.

 • Pause/Break
 • Insert
 • Usuwanie znaku na prawo od kursora
 • Dom
 • End
 • Page Up
 • Page Down
 • Number Lock
 • Scroll Lock

Drukowanie z ekranu

Aby odtworzyć działanie klawisza Print Screen i funkcji drukowania aktywnego okna w systemie Windows, użyj narzędzia Wycinanie, zgodnie z opisem w tym artykule pomocy technicznej firmy Microsoft.

Mapowanie klawiatury numerycznej

Aby wprowadzać cyfry za pomocą klawiatury bezprzewodowej Apple, używaj standardowych klawiszy numerycznych znajdujących się poniżej klawiszy funkcyjnych. Zewnętrzne klawiatury Apple z wbudowaną częścią numeryczną oferują te same funkcje co klawiatury numeryczne zgodne z produktami firmy Microsoft.

Jeśli klawiatura nie działa

Aplikacja Boot Camp instaluje oprogramowanie obsługi (sterowniki) systemu Windows, które umożliwia używanie funkcji klawiatur Apple w systemie Windows. Jeśli klawiatura działa, gdy na komputerze Mac jest uruchomiony system macOS, ale nie w systemie Windows, spróbuj ponownie zainstalować oprogramowanie obsługi systemu Windows za pomocą Asystenta Boot Camp.

Więcej informacji

Użyj narzędzia Microsoft Keyboard Layout Creator, aby ustalić kombinacje klawiszy odpowiadające znakom specjalnym w danym języku i regionie, które obsługuje klawiatura Apple:

 1. Pobierz, zainstaluj i otwórz narzędzie Microsoft Keyboard Layout Creator.
 2. Wybierz kolejno opcje File (Plik) > Load Existing Keyboard (Załaduj istniejącą klawiaturę).
 3. Wybierz klawiaturę, która ma być widoczna. 
 4. Na liście klawiatur znajdź nazwę kraju lub regionu, po której występuje dopisek „(Apple)”.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez aplikację. Można wydrukować obrazy klawiatury, w tym wygląd klawiszy przy naciśniętych modyfikatorach, takich jak Shift, Option czy Fn.

Firma Microsoft udostępnia artykuł dotyczący mapowania klawiatur, w którym opisano używanie klawiatury przeznaczonej dla systemu Windows w systemie macOS.

Apple nie udostępnia telefonicznego wsparcia technicznego dotyczącego instalowania, używania i odzyskiwania systemu Microsoft Windows. Dostępne jest wsparcie dotyczące używania Asystenta ustawień Boot Camp oraz instalowania i odtwarzania oprogramowania Boot Camp podczas pracy w systemie Windows na komputerze Mac. Artykuły i dyskusje związane ze wsparciem mogą być także dostępne w witrynie wsparcia Apple.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: