Używanie klawiatury Apple w systemie Windows za pośrednictwem programu Boot Camp

Z komputerem Mac można używać klawiatury Apple lub klawiatury przeznaczonej dla systemu Microsoft Windows. Niektóre klawisze mogą działać inaczej w systemie OS X i w systemie Windows. 

Używanie skrótów systemu Windows na klawiaturze Apple

Sterownik Apple Keyboard Support w systemie Windows mapuje funkcje klawiatury na klawiatury Apple.

Wszystkie klawiatury

Tych klawiszy należy używać na klawiaturze Apple w celu wywołania funkcji systemu Windows.


Klawisz Windows:
Command (⌘)


Backspace lub Delete: Delete


Enter lub ⏎:
 Return


Alt (lewy):
Opcja


Alt GR (prawy):
 Opcja + Control


Pause/Break:
fn + Esc


Aplikacje: 
klawisz niedostępny na klawiaturze Apple

Klawisze klawiatury rozszerzonej

Jeśli klawiatura nie zawiera tych klawiszy, zamiast tego naciśnij następujące kombinacje klawiszy w systemie Windows.


Insert:
fn + Return


Delete:
fn + Delete


Home:
fn + Strzałka w lewo


End:
fn + Strzałka w prawo


Page Up:
 fn + Strzałka w górę


Page Down:
fn + Strzałka w dół


Num Lock:
 fn + F6

Print Screen: fn + Shift + F11


Drukowanie aktywnego okna:
fn + Shift + Opcja + F11


Scroll Lock:
fn + Shift + F12


Mapowanie klawiatury numerycznej

Aby wprowadzić cyfry za pomocą klawiatury bezprzewodowej Apple, należy użyć standardowych klawiszy numerycznych znajdujących się poniżej klawiszy funkcyjnych. Zewnętrzne klawiatury Apple z wbudowaną częścią numeryczną oferują te same funkcje co klawiatury numeryczne zgodne z produktami firmy Microsoft.

Używanie klawiszy funkcyjnych Apple w systemie Windows

Niektóre działania oparte na klawiszach funkcyjnych klawiatury Apple są dostępne w systemie Windows. Niektóre z tych klawiszy są dostępne tylko na klawiaturach przeznaczonych do urządzeń firmy Apple. Klawisze te mogą nosić inne nazwy lub nie być dostępne w przypadku niektórych klawiatur zgodnych z systemem Windows.

Aby używać klawiszy z górnego wiersza klawiatury Apple jako standardowych klawiszy funkcyjnych (F z numerami) w systemie Windows, przytrzymaj klawisz fn przy naciskaniu tych klawiszy.


Przykładowa klawiatura bezprzewodowa Apple (Bluetooth)

 


Zmniejszenie jasności ekranu

 


Mission Control — funkcja niedostępna w systemie Windows

 


Zmniejszenie jasności podświetlenia klawiatury ?

 


Poprzednia ścieżka

 


Następna ścieżka

 


Zmniejszenie głośności

 


Wysunięcie nośnika (gdy do komputera Mac jest podłączony napęd optyczny)


Zwiększenie jasności ekranu

 


Launchpad — funkcja niedostępna w systemie Windows

 


Zwiększenie jasności podświetlenia klawiatury ?

 


Odtwarzanie/Wstrzymanie odtwarzania multimediów w aplikacjach takich jak iTunes

 


Przełącznik wyciszenia

 


Zwiększenie głośności

 


Wysunięcie nośnika (z drugiego napędu optycznego)

Jeśli klawiatura nie działa

Podczas instalowania systemu Windows na komputerze Mac za pomocą programu Boot Camp instalowane jest oprogramowanie obsługi (sterowniki) systemu Windows, które umożliwia używanie funkcji klawiatur Apple w tym systemie. Jeśli klawiatura działa, gdy na komputerze Mac jest uruchomiony system OS X, ale nie w systemie Windows, spróbuj ponownie zainstalować oprogramowanie obsługi systemu Windows za pomocą Asystenta Boot Camp.

Więcej informacji

Aby ułatwić ustalenie kombinacji klawiszy zapewniających dostęp do znaków specjalnych w danym języku i regionie, klawiatura Apple obsługuje narzędzie Microsoft Keyboard Layout Creator:

  1. Pobierz, zainstaluj i otwórz narzędzie Microsoft Keyboard Layout Creator.
  2. Wybierz kolejno opcje File (Plik) > Load Existing Keyboard (Załaduj istniejącą klawiaturę).
  3. Wybierz klawiaturę, która ma być widoczna. 
  4. Na liście klawiatur znajdź nazwę kraju, po której występuje dopisek „(Apple)".
  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez aplikację. Można wydrukować obrazy klawiatury, w tym wygląd klawiszy przy naciśniętych modyfikatorach, takich jak Shift, Opcja czy Fn.

Firma Microsoft udostępnia również artykuł na temat mapowania klawiatury, w którym opisano sposób używania klawiatury przeznaczonej do systemu Windows w systemie OS X.

Firma Apple nie udostępnia telefonicznego wsparcia technicznego dotyczącego instalowania, używania i odzyskiwania systemu Microsoft Windows. Dostępne jest wsparcie dotyczące używania Asystenta ustawień Boot Camp oraz instalowania i odtwarzania oprogramowania Boot Camp podczas pracy w systemie Windows na komputerze Mac. Artykuły i dyskusje wsparcia mogą być także dostępne w witrynie wsparcia firmy Apple.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Ostatnia modyfikacja: