Obsługa języków LaTeX i MathML w aplikacjach Pages, Numbers, Keynote oraz iBooks Author

Dowiedz się, jak korzystać z języków LaTeX i MathML w aplikacjach Pages, Numbers, Keynote oraz iBooks Author, i zapoznaj się z kilkoma przykładowymi równaniami.

Wszystkie trzy aplikacje pakietu iWork (Pages, Numbers i Keynote) oraz aplikacja iBooks Author obsługują języki LaTeX i MathML. Pakiet iWork i aplikacja iBooks Author obsługują wszystkie polecenia języka LaTeX, które można przekształcić na język MathML przy użyciu narzędzia blahtex. Poniżej przedstawiono dodatkowe obsługiwane rozszerzenia języka LaTeX.

Dowiedz się, jak dodawać równania w języku LaTeX i MathML do dokumentów pakietu iWork lub książki aplikacji iBooks Author.

Języki LaTeX i MathML są obecnie obsługiwane tylko w aplikacji iWork dla systemu iOS i na komputer Mac.

Polecenia języka LaTeX

Język LaTeX zwykle wymaga umieszczenia równań w poleceniach trybu matematycznego, jak pokazano w poniższych przykładach. Aby ułatwić tworzenie równań, edytory równań pakietu iWork i aplikacji iBooks Author działają domyślnie w trybie matematycznym. Dzięki temu do równań nie trzeba dodawać poleceń trybu matematycznego. 

 • \begin{math} … \end{math}
 • \begin{displaymath} … \end{displaymath}
 • \begin{equation} … \end{equation}
 • $ … $
 • $$ … $$
 • \( … \)
 • \[ … \]

Aby dodać tekst dziedziczący styl akapitu do równania w pakiecie iWork lub aplikacji iBooks Author, użyj polecenia \text{…}. Zagnieżdżanie równań w poleceniu \text{...} nie jest obsługiwane.

W trybie matematycznym narzędzie blahtex nie obsługuje w pełni znaków Unicode innych niż ASCII. Pełen zestaw znaków Unicode jest jednak obsługiwany w trybie tekstowym. Aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnych znaków, takich jak znak praw autorskich lub znaki akcentowane, zapoznaj się z instrukcją obsługi narzędzia blahtex 2.22.

Poniżej przedstawiono obsługiwane polecenia języka LaTeX (rozszerzenia narzędzia blahtex) oraz elementy i atrybuty języka MathML.

Polecenia języka LaTeX obsługiwane przez pakiet iWork

Polecenie lub symbol
\phantom{}
\color
\cancel
\underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
\lneq, \gneq, \lvertneq, \gvertneq
\thinspace, \medspace, \thickspace, \negthinspace, \negmedspace, \negthickspace
"\:", "\,", "\;", "\!", "\ "
\lmoustache, \rmoustache
\lgroup, \rgroup
\brace, \brack
\xleftarrow, \xrightarrow
\dddot, \ddddot
\copyright
\pounds
\diagup, \diagdown
\dag,\ddag, \dagger, \ddagger
\owns, \ni
{split}

Polecenia języka LaTeX nieobsługiwane przez pakiet iWork

Polecenie lub symbol Uwagi
\mathring{}  
\ae, \AE  
\smallint  
\idotsint  
\euro Symbol Unicode; działa tylko w trybie tekstowym.
\varGamma  
\cal Użyj polecenia \mathcal{}.
\mathml{}  
\center  
[lrc] w poleceniu \aligned  
\fillin  
\strut  
\vphantom  
\hphantom  
\smash  
\hspace Użyj zapisu „\:”, „\,”, „\;” lub polecenia \phantom{}.
\mspace  
\centernot  
\buildrelover Użyj poleceń \overset, \underset.
\tabular — powiązane środowiska Ograniczona obsługa poleceń \matrix i \aligned.
\sideset  
\pmb, \boldmath, \unboldmath Użyj polecenia \boldsymbol.

Polecenia języka LaTeX obsługiwane przez aplikację iBooks Author

Polecenie lub symbol
\phantom{}
\color
\cancel
\underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
\lneq, \gneq, \lvertneq, \gvertneq
\thinspace, \medspace, \thickspace, \negthinspace, \negmedspace, \negthickspace
"\:", "\,", "\;", "\!", "\ "
\lmoustache, \rmoustache
\lgroup, \rgroup
\brace, \brack
\xleftarrow, \xrightarrow
\dddot, \ddddot

Polecenia języka LaTeX nieobsługiwane przez aplikację iBooks Author

Polecenie lub symbol Uwagi
\mathring{}  
\copyright Symbol Unicode; działa tylko w trybie tekstowym.
\pounds Symbol Unicode; działa tylko w trybie tekstowym.
\ae, \AE  
\smallint  
\diagup, \diagdown  
\idotsint  
\euro Symbol Unicode; działa tylko w trybie tekstowym.
\varGamma  
\cal Użyj polecenia \mathcal{}.
\mathml{}  
\center  
[lrc] w poleceniu \aligned  
\fillin  
\strut  
\vphantom  
\hphantom  
\smash  
\dag, \ddag Polecenia \dagger, \ddagger są obsługiwane.
{split}  
\hspace Użyj zapisu „\:”, „\,”, „\;” lub polecenia \phantom{}.
\mspace  
\centernot  
\buildrelover Użyj poleceń \overset, \underset.
\owns Użyj polecenia \ni.
\tabular — powiązane środowiska Ograniczona obsługa poleceń \matrix i \aligned.
\sideset  
\pmb, \boldmath, \unboldmath Użyj polecenia \boldsymbol.


Pakiety języka LaTeX

Następujące pakiety języka LaTeX nie są obsługiwane:

Pakiet Uwagi
cancel Użyj polecenia \cancel.
ams Użyj poleceń \underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow.
centernot  


Elementy języka MathML

W poniższych tabelach wskazano, jakie elementy języka MathML są obsługiwane przez pakiet iWork oraz aplikację iBooks Author.

Obsługiwane elementy języka MathML

Element Uwagi
mo  
mi  
mn  
mrow  
menclose Nie wszystkie formy otaczania są obsługiwane.
mtable Nie wszystkie atrybuty są obsługiwane.
mtr  
mtd  
mfrac  
msup  
msub  
msubsup  
munder  
mover  
munderover  
mstack  
msrow  
msgroup  
mscarries  
mscarry  
msline  
mlongdiv  
mpadded  
mspace  
maction Pakiet iWork i aplikacja iBooks Author obsługują pierwszy element podrzędny języka MathML i ignorują pozostałe.
mphantom  
mfenced  
mroot  
msqrt  
none  
mstyle  
mtext  
ms  
maligngroup  
malignmark  

Częściowo obsługiwane elementy języka MathML

Element Uwagi
mlabeledtr Traktowany jak element <mtr> z ignorowanym pierwszym elementem podrzędnym.
semantics Traktowany jako wiersz.
annotation Ignorowany.

Nieobsługiwane elementy języka MathML

Element Uwagi
mmultiscripts  
mprescripts  
mglyph  
merror  
{ContExp} Elementy zawartości języka MathML nie są obsługiwane.
Zobacz, które elementy obejmuje {ContExp}.


Atrybuty języka MathML

W poniższych tabelach wskazano atrybuty języka MathML obsługiwane przez pakiet iWork i aplikację iBooks Author.

Obsługiwane atrybuty języka MathML

Następujące atrybuty języka MathML są obsługiwane przez pakiet iWork i aplikację iBooks Author:

Element Atrybut Wartość domyślna dziedziczona z elementu <mstyle> Wartości 
(składnia wartości, jeśli stanowi podzbiór specyfikacji)
* mathcolor tak  
mstyle scriptlevel nie  
mstyle display nie  
mstyle scriptminsize nie  
mstyle scriptsizemultiplier nie  
mstyle <atrybuty określone z użyciem dziedziczonej wartości domyślnej> nie dotyczy  
mo lspace tak  
mo rspace tak  
mo largeop tak  
mo minsize tak  
mo maxsize tak  
mo accent tak  
mo movablelimits tak  
mo symmetric tak  
mo stretchy tak  
mo form tak  
mspace width tak  
mspace height tak  
mspace depth tak  
ms lqoute tak  
ms rqoute tak  
mfrac linethickness tak  
mfrac numalign tak  
mfrac denomalign tak  
mover accent tak  
mover align tak  
munderover accent tak  
munderover underaccent tak  
munder accentunder tak  
munder align tak  
mtable rowalign tak  
mtable columnalign tak  
mtable columnspacing tak  
mtable displaystyle tak  
mtr rowalign tak  
mtr columnalign tak  
mtd rowalign tak  
mtd columnalign tak  
mstack align tak top | bottom | center | baseline | axis
msrow position tak  
msgroup position tak  
msgroup shift tak  
mscarries position tak  
mscarries crossout tak updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike
mscarry crossout tak updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike
msline length tak  
msline position tak  
mpadded height nie  
mpadded depth nie  
mpadded width nie  
mpadded lspace nie  
mpadded voffset nie  
mfenced open tak  
mfenced close tak  
mfenced separators tak  
maligngroup groupalign tak  
malignmark edge tak  

Częściowo obsługiwane atrybuty języka MathML

Następujące atrybuty języka MathML są częściowo obsługiwane przez pakiet iWork i aplikację iBooks Author:

Element Atrybut Wartość domyślna dziedziczona z elementu <mstyle> Wartości
(składnia wartości, jeśli stanowi podzbiór specyfikacji)
Uwagi
mo, mn, mi mathvariant tak Brak obsługi atrybutów initial, stretched, looped, tailed  
mtable align nie top | bottom | center | baseline | axis Brak obsługi atrybutu rownumber
menclose notation tak updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike Więcej informacji
mlongdiv longdivstyle nie lefttop  

Nieobsługiwane atrybuty języka MathML

Element Atrybut Uwagi
* mathbackground  
mstyle infixlinebreakstyle  
mstyle veryverythinmathspace, verythinmathspace, thinmathspace, mediummathspace, thickmathspace, verythickmathspace, veryverythickmathspace Wycofane w języku MathML 3.
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext mathsize   
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext dir  
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext fontfamily, fontweight, fontstyle, fontsize, color, background Wycofane w języku MathML 3.
mo linebreak   
mo lineleading  
mo linebreakstyle  
mo linebreakmultchar  
mo identalign  
mo identshift  
mo identtarget  
mo identalignfirst  
mo identshiftfirst  
mo identalignlast  
mo identshiftlast  
mo fence Nie ma wpływu na układ wizualny.
mo separator Nie ma wpływu na układ wizualny.
mspace linebreak  
mfrac bevelled  
mtable groupalign  
mtable alignmentscope  
mtable columnwidth  
mtable width  
mtable rowspacing  
mtable rowlines  
mtable columnlines  
mtable frame  
mtable framespacing  
mtable equalrows  
mtable equalcolumns  
mtable side  
mtable minlabelspacing  
mtr groupalign  
mtd rowspan  
mtd columnspan  
mtd groupalign  
mstack stackalign  
mstack charalign  
mstack charspacing  
mlongdiv position  
mlongdiv shift  
mscarries location  
mscarries scriptsizemultiplier  
mscarry location  
msline leftoverhang  
msline rightoverhang  
msline mslinethickness  
msub subscriptshift  
msup superscriptshift  
msubsup superscriptshift  
msubsup subscriptshift  
mrow ltr  
maction selection  
maction actiontype  


Przykładowe równania

   

Podstawowe wyrażenia matematyczne

LaTeX Renderowane na
0.15 \cdot \frac{1}{8}
-22 \div 11

2x + 3y \ge -21

3(b-5) < -6(b+5)

\left \{ 6 {\textstyle \frac{4}{5}}, \, \sqrt{49}, 
\, 6.\overline{3}, \, 7\sqrt{5} \right \}

Wyrównanie

LaTeX Renderowane na
\begin{aligned}
9 && < && 15 && < && 16 \\
\sqrt{9} && < && \sqrt{15} && < && \sqrt16 \\ 
3 && < && \sqrt{15} && < && 4
\end{aligned}
\begin{aligned}
\text{first number} & & \text{second number} \\ 
10 \mbox{\phantom{=digit}} & \cdot & 9 \mbox{\phantom{=digit}}
\end{aligned}


Ciekawym sposobem na wyrównanie elementów równania jest użycie polecenia \mbox{\phantom{spacja}}. Zawartość w nawiasach (spacja) uwzględnia wielkość utworzonego odstępu. Dodanie w powyższym przykładzie dodatkowych znaków do elementu =digit spowoduje zwiększenie odstępu w ciągu 10 • 9. 


\begin{aligned}
N &= 0.555\ldots \\ 
{\color{red}10}N &= {\color{red} 10}(0.555\ldots) \\
10N &= 5.555\ldots
\end{aligned}

Kolor

LaTeX Renderowane na
\begin{aligned}
N &= 0.555\ldots \\ 
{\color{red}10}N &= {\color{red} 10}(0.555\ldots) \\
10N &= 5.555\ldots
\end{aligned}
\sum_{\color{0A7C10}n=0}^{\color{red}\infty}
a_n x^n

Całki

LaTeX Renderowane na
\textstyle \int_{-N}^{N} e^x\, dx
\int_{-N}^{N} e^x\, dx

Element \textstyle rozróżnia równania wbudowane i wyświetlane.

Macierze

LaTeX Renderowane na
\begin{matrix}
a & b \\
c & d \\
\end{matrix}
\begin{matrix}
c(1)^{n-1} & \dots & c(1)^2 & c(1) & 1 \\
c(2)^{n-1} & \dots & c(2)^2 & c(2) & 1 \\
\vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\
c(n)^{n-1} & \dots & 1 & 0 & 0
\end{matrix}

|x| = \begin{cases} \phantom{-} x& \text{if } x 
\geq 0 \\ -x & \text{if } x<0 \end{cases}
R_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin 
\theta \\ \sin \theta & \phantom{-} \cos \theta 
\end{bmatrix}

Typowe elementy równania

LaTeX Renderowane na
\(\Delta S^\circ=\sum S^{\circ }\text{products} - \sum
S^{\circ }\text{reactants}\)
HF(aq) +H_{2}O(l) \rightleftharpoons
H_{3}O^{+} (aq) +F_{-}(aq)
\nabla \times \overrightarrow{\mathbf{B}} -
\frac{1}{C} \frac{\delta
\overrightarrow{\mathbf{E}}}{\delta t} = 4\pi
\rho
x = \frac{- b\pm\sqrt{b^2-4a c}}{2a}

Długa forma arytmetyczna

Atrybuty języka Renderowane na
<?xml version="1.0"?>
<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
     <mstack>
         <mscarries location='nw'>
             <none/>
             <mscarry crossout='updiagonalstrike' location='n'>
             <mn>2</mn>
         </mscarry>
             <mn>1</mn>
             <none/>
         </mscarries>
         <mn>2,327</mn>
         <msrow> <mo>-</mo> <mn> 1,156</mn> </msrow>
         <msline/>
         <mn>1,171</mn>
     </mstack>
</math> 

 

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
<mlongdiv>
  <mn> 12 </mn>
  <mn> 16.5 </mn>
  <mn> 198 </mn>
  <msgroup position='1' shift='-1'>
    <msgroup>
      <mn> 12</mn>
      <msline length='2'/>
    </msgroup>
    <msgroup>
      <mn> 78</mn>
      <mn> 72</mn>
      <msline length='2'/>
      <mn> 6.0</mn>
      <mn> 6.0</mn>
    </msgroup>
    <msgroup position='-1'>
<!-- extra shift to move to the right of the "." -->
      <msline length='3'/>
      <mn> 0</mn>
    </msgroup>
  </msgroup>
</mlongdiv>
</math>      

 

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
   <mstack charspacing="loose">
        <mscarries position="1">
             <mn>1</mn>
        </mscarries>
        <mscarries position="1">
             <mn>1</mn>
             <mn>2</mn>
      </mscarries>
       <mn>435</mn>
       <msrow>
             <mo>×</mo>
             <none/>
             <mn>25</mn>
             </msrow>
             <msline/>
       <mscarries position="2">
             <mn>1</mn>
       </mscarries>
             <mn>2175</mn>
       <msrow position="1">
             <mn>870</mn>
       </msrow>
       <msline/>
            <mn>10875</mn>
       </mstack>
</math>

 

Pakiet iWork oraz aplikacja iBooks Author nie obsługują języka LaTeX w przypadku dzielenia pisemnego i reszt. Aby pracować z dzieleniem pisemnym i resztami, należy użyć języka MathML. 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: