Wyłączanie wtyczki internetowej Java w przeglądarce Safari

Dowiedz się, jak wyłączyć wtyczkę internetową Java w przeglądarce Safari.

Ważne: uruchom narzędzie Uaktualnienia programów i zainstaluj wszystkie uaktualnienia, tak aby w narzędziu został wyświetlony komunikat „Oprogramowanie jest aktualne”.

Wybierz poniżej używaną wersję przeglądarki Safari, aby zobaczyć odpowiednie instrukcje.

Safari 6.1 lub nowsza wersja

W przeglądarce Safari 6.1 i nowszych wersjach wtyczkę Java można włączać i wyłączać dla poszczególnych witryn w okienku Ochrona w preferencjach programu Safari. Jeśli wtyczka jest zainstalowana, ale wyłączona w witrynie, przeglądarka Safari wyświetla monit o wyłączonej wtyczce zamiast zawartości Java:

Jeśli zamiast monitu o wyłączonej wtyczce jest wyświetlany wskaźnik brakującej wtyczki, wtyczka internetowa Java nie jest zainstalowana.

Safari 6 i starsze wersje

Aby wyłączyć wtyczkę internetową Java w przeglądarce Safari 6 lub starszej, wykonaj następujące czynności:

  1. W przeglądarce Safari wybierz kolejno opcje Safari > Preferencje lub naciśnij klawisze Command+przecinek (⌘-,).
  2. Kliknij opcję Ochrona.
  3. Usuń zaznaczenie pola wyboru Zezwalaj na Javę.
  4. Zamknij okno preferencji przeglądarki Safari.

Aby ponownie włączyć wtyczkę Java, zaznacz pole wyboru Zezwalaj na Javę.

Więcej informacji

  • Zapoznaj się z tym artykułem, aby się dowiedzieć, jak uaktualnić wtyczkę internetową Java.
  • Kliknij to łącze, aby uzyskać informacje dotyczące sposobu wyłączania wtyczki internetowej Java w przeglądarce Chrome.
  • Kliknij to łącze, aby uzyskać informacje dotyczące sposobu wyłączania wtyczki internetowej Java w przeglądarce Firefox.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: