Korzystanie ze zunifikowanej biblioteki zdjęć

Dowiedz się więcej na temat korzystania ze zunifikowanej biblioteki zdjęć.

Korzystanie ze zunifikowanej biblioteki zdjęć w programach iPhoto i Aperture

Program iPhoto 9.3 umożliwia bezpośrednie otwieranie bibliotek programu Aperture 3.3 lub nowszego i pracę z nimi. Dzięki zunifikowanemu formatowi bibliotek, wspólnemu dla obu programów, użytkownicy zyskują szereg korzyści:

 • Przy przechodzeniu między programami nie trzeba importować, eksportować ani powtórnie obrabiać zdjęć.
 • Funkcje Faces (Twarze) i Places (Miejsca), albumy standardowe i inteligentne oraz udostępnianie zdjęć w serwisach Facebook i Flickr automatycznie współdziałają z obydwoma programami.
 • Pokazy slajdów utworzone w jednym programie można oglądać w drugim.
 • Dzięki temu, że programy iPhoto i Aperture korzystają teraz z tego samego systemu obrazu, zmiany wprowadzone na zdjęciach przy użyciu narzędzi programu Aperture są widoczne w programie iPhoto i na odwrót.
 • Użytkownicy, którzy nie zaznajomili się jeszcze z narzędziami dostępnymi w programie Aperture, mogą nadal trzymać swoją bibliotekę zdjęć w programie iPhoto, a z programu Aperture korzystać tylko wtedy, gdy chcą spróbować swoich sił w retuszu, na przykład wprowadzić kilka poprawek przy użyciu pędzli. Wszystkie korekty są odwracalne — w każdej chwili można je cofnąć.
 • Jeśli w programie iPhoto uzbierało się przez lata wiele bibliotek, można otworzyć je wszystkie w programie Aperture i złączyć w jedną bibliotekę główną. Potem można uzyskiwać dostęp do takiej połączonej biblioteki z poziomu programu iPhoto. Więcej informacji na temat łączenia bibliotek programu iPhoto przy użyciu programu Aperture można znaleźć w tym artykule.

Otwieranie biblioteki programu Aperture w programie iPhoto

W programie iPhoto można otwierać biblioteki utworzone w programie Aperture w wersji 3.3, a także starsze biblioteki programu Aperture, o ile zostaną one najpierw zaktualizowane poprzez otwarcie ich w programie Aperture 3.3. Biblioteka nie może być jednocześnie otwarta zarówno w programie iPhoto, jak i w programie Aperture.

Aby otworzyć bibliotekę programu Aperture w programie iPhoto:

 1. Z głównego menu programu iPhoto wybierz kolejno opcje Plik > Przełącz bibliotekę.
 2. Zaznacz bibliotekę programu Aperture, którą chcesz otworzyć.
 3. Kliknij przycisk Wybierz w oknie wyboru biblioteki.

Otwieranie biblioteki programu iPhoto w programie Aperture

W programie Aperture 3.3 lub nowszym można otwierać biblioteki, które zostały utworzone lub przynajmniej raz otwarte w programie iPhoto 9.3 bądź nowszym.

Aby otworzyć bibliotekę programu iPhoto w programie Aperture:

 1. Z głównego menu programu Aperture wybierz kolejno opcje File (Plik) > Switch to Library (Przełącz bibliotekę) > Other/New (Inna/nowa).
 2. W oknie wyboru biblioteki przejdź do biblioteki programu iPhoto, którą chcesz otworzyć, i zaznacz ją.
 3. Kliknij opcję Choose (Wybierz) w oknie wyboru biblioteki.

Uwagi dotyczące pracy ze zunifikowanymi bibliotekami w programach iPhoto i Aperture

Wydarzenia, projekty i albumy

Odpowiednikiem wydarzenia z programu iPhoto jest w programie Aperture projekt (ang. project):

    

I analogicznie na odwrót — projekty programu Aperture są w programie iPhoto wydarzeniami:

    

Albumy inteligentne są widoczne i działają w obu programach, ale ustawienia każdego albumu trzeba dostosowywać przy użyciu tego programu, w którym został on utworzony.

Twarze

Program iPhoto zawsze wykrywa twarze, niezależnie od ustawienia biblioteki programu Aperture. W programie Aperture istnieje możliwość wyłączenia funkcji Faces (Twarze) dla wybranych bibliotek. Program Aperture zapamięta to ustawienie i uwzględni je przy ponownym otwarciu biblioteki.

Projekty materiałów do druku

Książki, kalendarze i karty utworzone w programie iPhoto pojawiają się na liście Source (Źródło) w programie Aperture, ale nie można ich edytować. Książki, strony WWW i dzienniki internetowe utworzone w programie Aperture nie są widoczne w programie iPhoto.

Pokazy slajdów

Pokazy slajdów utworzone w programie Aperture można oglądać w programie iPhoto, ale nie można ich tam edytować.

Pokazy slajdów utworzone w programie iPhoto można edytować w programie Aperture, ale potem nie można ich już edytować w programie iPhoto. Niezależnie od tego, który z programów został użyty do edycji, pokaz slajdów będzie nadal można bez problemu odtwarzać w drugim programie.

Strumień zdjęć

Jeśli dla biblioteki w programie iPhoto zostanie włączona funkcja Strumień zdjęć, a następnie biblioteka zostanie otwarta w programie Aperture, będzie ona nadal połączona ze Strumieniem zdjęć. W danej chwili ze Strumieniem zdjęć może być połączona tylko jedna biblioteka, więc po otwarciu innej biblioteki i aktywowaniu dla niej funkcji Strumień zdjęć poprzednia biblioteka zostanie odłączona.

Przeglądanie zdjęć

Filtry zapytań z przeglądarki programu Aperture nie pojawiają się w programie iPhoto. W programie iPhoto widoczne są wszystkie obrazy.

Zdjęcia, które zostały w programie iPhoto ukryte przy użyciu polecenia Ukryj zdjęcie, nie są dostępne w programie Aperture. Aby można było uzyskać do nich dostęp, należy otworzyć bibliotekę w programie iPhoto, cofnąć ukrywanie i ponownie otworzyć bibliotekę w programie Aperture.

Zdjęcia, które zostały oznaczone jako odrzucone w programie Aperture, nie są dostępne w programie iPhoto. Jeśli zdjęcie zostanie później lepiej ocenione w programie Aperture, stanie się dostępne w programie iPhoto.

Pliki PDF z bibliotek programu Aperture nie są wyświetlane ani dostępne w programie iPhoto.

Pliki audio i załączniki audio z biblioteki programu Aperture nie są wyświetlane ani dostępne w programie iPhoto.

Stosy

W programie iPhoto widoczny jest tylko wybrany obraz ze stosu programu Aperture. Jeśli więc w programie Aperture istnieje stos kilku wersji zdjęcia z różnymi korektami, po otwarciu biblioteki w programie iPhoto pojawi się tylko wybrane zdjęcie z tego stosu. Cały stos będzie nadal dostępny w programie Aperture.

Podgląd

W programie iPhoto zawsze tworzone są podglądy pełnowymiarowe. Program Aperture umożliwia wybór rozmiaru podglądu, a nawet całkowite zrezygnowanie z niego. Po otwarciu biblioteki programu Aperture w programie iPhoto istniejące podglądy nie ulegają zmianie, chyba że któreś zdjęcie zostanie poddane edycji w programie iPhoto. Program iPhoto tworzy wtedy dla niego pełnowymiarowy podgląd.

Przeglądarka mediów pakietu iLife

Ikona biblioteki zdjęć widoczna w przeglądarce mediów pakietu iLife otwieranej z poziomu innych programów (na przykład Keynote czy iMovie) jest zgodna z tym programem, w którym pierwotnie powstała dana biblioteka.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat korzystania z zawartości programu Aperture w programie iPhoto można znaleźć w następujących artykułach:

Aperture 3.3: wskazówki dotyczące pracy z bibliotekami programu iPhoto

Niektóre pliki działają w programie Aperture, ale nie działają w programie iPhoto

Używanie wideo w formacie AVCHD w programie iPhoto

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: