Wysyłanie wiadomości zaszyfrowanych w standardzie S/MIME w środowisku Exchange w systemie iOS

System iOS oferuje obsługę standardu S/MIME, co pozwala na wysyłanie zaszyfrowanych wiadomości e-mail. 

Aby można było wysłać zaszyfrowaną wiadomość, potrzebny jest certyfikat (klucz publiczny) odbiorcy. Aplikacja Mail może uzyskać dostęp do takiego certyfikatu na jeden z dwóch sposobów w zależności od tego, czy odbiorca znajduje się w środowisku Exchange nadawcy. W tym artykule przedstawiono oba sposoby.

Szyfrowanie wiadomości

Podczas konfigurowania certyfikatów S/MIME dla konta można wybrać ustawienie „Szyfruj domyślnie” dla tworzenia nowych wiadomości.

Po włączeniu preferencji „Szyfruj domyślnie” nadal można przełączać szyfrowanie dla pojedynczych wiadomości, używając ikony niebieskiej kłódki:

 

 

Wysyłanie zaszyfrowanych wiadomości do osób z tego samego środowiska Exchange

Jeśli odbiorcą jest użytkownik tego samego środowiska Exchange, system iOS automatycznie wyszukuje certyfikat niezbędny do zaszyfrowania wiadomości. System iOS szuka certyfikatu na globalnej liście adresowej (GAL, Global Address List) i na liście kontaktów. 

Aby wysyłać zaszyfrowane wiadomości do kontaktów z tego samego środowiska Exchange, wykonaj następujące czynności:

  1. Utwórz nową wiadomość w aplikacji Mail. Zwróć uwagę na ikonę otwartej kłódki, która wskazuje, że dla danego konta programu Exchange jest włączone szyfrowanie wiadomości.
  2. Zacznij wpisywać adres odbiorcy wiadomości z tej samej organizacji bazującej na programie Exchange.
  3. Aplikacja Mail sprawdzi listę GAL w poszukiwaniu certyfikatu S/MIME odbiorcy.
  4. Gdy aplikacja Mail znajdzie certyfikat, na prawo od nazwy odbiorcy pojawi się ikona kłódki, a adres zostanie wyróżniony na niebiesko. Za pomocą większej niebieskiej ikony kłódki można przełączać szyfrowanie dla wiadomości, co pozwala łatwo tworzyć zarówno zaszyfrowane, jak i niezaszyfrowane wiadomości.
  5. Jeśli aplikacja Mail nie będzie w stanie odnaleźć certyfikatu dla dodanego odbiorcy, adres zostanie wyświetlony na czerwonym tle, a po jego prawej stronie pojawi się ikona otwartej kłódki. Wiadomość zostanie oznaczona otwartą kłódką i napisem Nie można zaszyfrować.

Wysyłanie zaszyfrowanej wiadomości do osoby spoza danego środowiska Exchange

W sytuacji gdy odbiorca znajduje się poza środowiskiem Exchange nadawcy lub gdy nadawca nie korzysta z konta Exchange, konieczne jest zainstalowanie certyfikatu odbiorcy na urządzeniu. Wykonaj następujące czynności.

  1. W podpisanej wiadomości od osoby, do której chcesz wysłać zaszyfrowaną wiadomość, stuknij adres nadawcy. Jeśli podpis jest nieprawidłowy, na prawo od adresu nadawcy widnieje czerwony znak zapytania  . Prawidłowe podpisy są w aplikacji Mail opatrzone niebieskim znacznikiem   na prawo od adresu nadawcy.
  2. Jeśli certyfikat nadawcy został wystawiony przez nieznany urząd certyfikacji znajdujący się poza danym środowiskiem Exchange, stuknij opcję Pokaż certyfikat.

  3. Aby zainstalować certyfikat podpisujący nadawcy i uznać ten certyfikat za zaufany, stuknij przycisk Instaluj.
  4. Przycisk Instaluj zmieni się w czerwony przycisk Usuń. Stuknij przycisk Gotowe w prawym górnym rogu ekranu, aby zakończyć proces instalacji certyfikatu.
  5. Zainstalowany certyfikat cyfrowy zostanie w systemie iOS skojarzony z adresem e-mail odbiorcy i od tej pory będzie możliwe wysyłanie do danego odbiorcy zaszyfrowanych wiadomości.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: