iOS: konfigurowanie dodatkowych serwerów poczty wychodzącej

Podczas konfigurowania konta e-mail na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch możesz określić dodatkowe serwery poczty wychodzącej. Zależnie od dostawcy Internetu, w niektórych sieciach Wi-Fi lub sieciach komórkowych możesz nie być w stanie korzystać z domyślnego serwera poczty wychodzącej SMTP. W tym artykule opisano sposób konfigurowania dodatkowych serwerów poczty wychodzącej SMTP.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Jeśli chcesz dodać konto e-mail na urządzeniu z systemem iOS, zobacz Dodawanie konta poczty e-mail.

Aby dodać serwery poczty wychodzącej do istniejącego konta e-mail:

  1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia >Poczta, kontakty, inne.
  2. Stuknij konto pocztowe, którego ustawienia chcesz zmienić. Jeśli konto jest skonfigurowane przy użyciu jednego z wbudowanych wstępnych ustawień — protokołu IMAP lub serwera Exchange — może być konieczne stuknięcie opcji Dane konta na wyświetlanym ekranie.
  3. Na ekranie Dane konta odszukaj sekcję Serwer poczty wychodzącej i stuknij istniejący wpis SMTP. Zostanie wyświetlona lista serwerów SMTP w dwóch sekcjach: Serwer główny oraz Inne serwery SMTP.
  4. Stuknij opcję Dodaj serwer w sekcji Inne serwery SMTP.
    Ustawienia serwerów SMTP
  5. Wprowadź informacje dotyczące dodatkowego serwera SMTP i stuknij opcję Zachowaj.

Uwaga: nazwa hosta jest wymagana. Nazwa hosta jest zazwyczaj nazwą serwera poczty wychodzącej. W przypadku braku pewności co do nazwy hosta lub dodatkowych wpisów skontaktuj się z dostawcą usług poczty e-mail, którego próbujesz dodać.

Wykonując te same czynności, można włączyć lub wyłączyć albo usunąć istniejący serwer SMTP. Zamiast stukać opcję Dodaj serwer, należy wówczas stuknąć serwer SMTP do zmiany.

Więcej informacji

  • Nie wszyscy dostawcy usług poczty e-mail obsługują dodatkowe serwery poczty wychodzącej na urządzeniach z systemem iOS.
  • Jeśli dany serwer SMTP jest używany jako główny serwer SMTP konta, nie można go usunąć bez usuwania tego konta. Zamiast tego można wyłączyć serwer.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Ostatnia modyfikacja: