Stacje bazowe Wi-Fi: konfigurowanie systemu dystrybucji bezprzewodowej (802.11b/g)

W tym artykule przedstawiono procedurę konfigurowania sieci bezprzewodowej 802.11g z systemem dystrybucji bezprzewodowej (WDS, Wireless Distribution System) przy użyciu stacji bazowej AirPort Extreme (802.11g) lub AirPort Express (802.11g).

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Jeśli używasz systemu Mac OS X 10.4 lub starszego, konfiguracja systemu WDS wymaga narzędzia administrowania AirPort dla Graphite oraz Snow 4.2.5. Jeśli używasz systemu Mac OS X 10.5, skorzystaj z Narzędzia AirPort. Poniżej przedstawiono instrukcje dotyczące poszczególnych aplikacji.

Elementy systemu WDS — główne, przekaźnikowe i zdalne stacje bazowe

➊ Główna stacja bazowa sieci WDS (podstawowa stacja bazowa Wi-Fi)
➋ Przekaźnikowa stacja bazowa WDS
➌ Zdalna stacja bazowa WDS

Konfiguracja systemu dystrybucji bezprzewodowej (WDS)

Instrukcje dotyczące używania Narzędzia administrowania AirPort dla Graphite oraz Snow 4.2.5

Uwaga: Narzędzie administrowania AirPort dla Graphite oraz Snow 4.2.5 jest przeznaczone dla stacji bazowych 802.11g Wi-Fi.

Najpierw należy skonfigurować główną stację bazową, następnie przekaźnikową stację bazową (jeśli jest używana), a na końcu zdalną stację bazową.

Odległość między stacjami bazowymi Wi-Fi musi zapewniać dobrą jakość sygnału radiowego ze stacji bazowej, z którą są połączone. Ich położenie jest uzależnione od otoczenia i może wymagać dostosowania metodą prób i błędów.

Jeśli wcześniej skonfigurowano stacje bazowe Wi-Fi, przed rozpoczęciem warto wyzerować każdą stację bazową Wi-Fi, która będzie należeć do systemu WDS, do ustawień fabrycznych. Szczegółowe instrukcje i powiązane informacje można znaleźć tutaj.

 1. Włącz wszystkie stacje bazowe Wi-Fi i poczekaj, aż zostaną wyświetlone w menu dodatkowym AirPort.
 2. Z menu dodatkowego AirPort wybierz stację bazową Wi-Fi 802.11g, którą chcesz skonfigurować (zacznij od głównej stacji bazowej). Stacją bazową Wi-Fi może być stacja AirPort Extreme (802.11g) lub AirPort Express (802.11g).
 3. Otwórz Narzędzie administrowania AirPort dla Graphite i Snow znajdujące się w folderze Aplikacje/Narzędzia na komputerze Mac. Możesz również pobrać je tutaj, a następnie zainstalować.
 4. Wybierz stację bazową Wi-Fi w oknie wyboru stacji bazowej, a następnie kliknij przycisk Konfiguruj.
 5. W obszarze Sieć AirPort określ nazwę sieci bezprzewodowej dla sieci WDS.
 6. Opcjonalnie: domyślnym ustawieniem opcji Zabezpieczenia bezprzewodowe jest „Nie włączone”, więc dołączenie do sieci nie będzie wymagać podania hasła. Zaleca się kliknięcie przycisku Zmień zabezpieczenia bezprzewodowe, wybranie zabezpieczeń „WPA2 prywatny” i utworzenie hasła o długości 8–63 znaków.
 7. Z menu kanałów wybierz opcję 1. Możesz wybrać inny numer kanału, ale najlepiej, jeśli będzie on oddalony o trzy kanały od sąsiadującej sieci.
 8. Na pasku narzędzi wybierz opcję Sieć.
 9. W przypadku konfigurowania głównej stacji bazowej upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Przydzielaj adresy IP (chyba że jest używany inny router, który oferuje już usługi DHCP). W przypadku konfigurowania zdalnej lub przekaźnikowej stacji bazowej usuń zaznaczenie tego pola wyboru.
 10. Na pasku narzędzi kliknij opcję WDS.
 11. Zaznacz pole wyboru Włącz tę stację bazową jako stację WDS.
 12. Z menu Tryb WDS wybierz opcję Główna stacja bazowa, Zdalna stacja bazowa lub Przekaźnikowa stacja bazowa.
  • W przypadku konfigurowania głównej stacji bazowej kliknij przycisk Dodaj (+) i wprowadź identyfikator AirPort (adres MAC sieci bezprzewodowej) zdalnych stacji bazowych. Wyświetlenie listy może potrwać kilka sekund.
  • W przypadku dodawania zdalnej stacji bazowej wprowadź identyfikator AirPort (adres MAC sieci bezprzewodowej) głównej stacji bazowej.
  • W przypadku dodawania przekaźnikowej stacji bazowej wprowadź identyfikator AirPort (adres MAC sieci bezprzewodowej) głównej stacji bazowej, a następnie kliknij przycisk Dodaj (+), aby wprowadzić identyfikatory AirPort (adresy MAC sieci bezprzewodowej) zdalnych stacji bazowych WDS.
 13. Kliknij przycisk OK.
 14. Kliknij przycisk Uaktualnij.

Domyślnie pole wyboru Dopuść klienty bezprzewodowe na tej stacji bazowej jest zaznaczone. Pozostaw je zaznaczone dla tej stacji bazowej i dla pozostałych stacji bazowych, chyba że chcesz zablokować ruch w sieci bezprzewodowej do określonej stacji bazowej. Aby zmienić ustawienie stacji bazowej po wyczyszczeniu pola wyboru Dopuść klienty bezprzewodowe, musisz podłączyć kabel Ethernet do portu LAN stacji bazowej. Nawiązanie połączenia bezprzewodowego ze stacją bazową wymaga ponownego skonfigurowania stacji bazowej.

Instrukcje dotyczące używania Narzędzia AirPort 5.5.2 lub nowszego

Najpierw należy skonfigurować główną stację bazową, następnie przekaźnikową stację bazową (jeśli jest używana), a na końcu zdalną stację bazową. Poniżej przedstawiono instrukcje dotyczące konfigurowania poszczególnych stacji bazowych.

Odległość między stacjami bazowymi Wi-Fi musi zapewniać dobrą jakość sygnału radiowego ze stacji bazowej, z którą są połączone. Ich położenie jest uzależnione od otoczenia i może wymagać dostosowania metodą prób i błędów.

Jeśli wcześniej skonfigurowano stacje bazowe Wi-Fi, przed rozpoczęciem warto wyzerować każdą stację bazową Wi-Fi, która będzie należeć do systemu WDS, do ustawień fabrycznych. Szczegółowe instrukcje i powiązane informacje można znaleźć tutaj.

System WDS jest przeznaczony dla standardu 802.11g i nie powinien być używany z urządzeniami działającymi w standardzie 802.11n. Stacją bazową Wi-Fi może być stacja bazowa AirPort Extreme (802.11g) lub AirPort Express (802.11g).

Konfiguracja głównej stacji bazowej WDS obejmuje dwie czynności. Pierwsza to skonfigurowanie ustawień stacji bazowej Wi-Fi w celu poprawnego łączenia się z Internetem niezależnie od ustawień systemu WDS. Po wykonaniu tej czynności należy przejść do procedury dotyczącej głównej stacji bazowej WDS.

Łączenie głównej stacji bazowej WDS z Internetem

 1. Z menu dodatkowego AirPort wybierz stację bazową Wi-Fi 802.11g, którą chcesz skonfigurować.
 2. Otwórz Narzędzie AirPort. Narzędzie AirPort znajduje się w folderze Aplikacje/Narzędzia na komputerze Mac lub w lokalizacji Start > Wszystkie programy > AirPort w systemie Windows.
 3. Wybierz główną stację bazową Wi-Fi WDS w oknie wyboru stacji bazowej i kliknij opcję Konfiguruj.
 4. Wprowadź nazwę stacji bazowej Wi-Fi.
 5. Wprowadź hasło do ustawień stacji bazowej Wi-Fi i kliknij przycisk Dalej.
 6. Wybierz opcję Chcę utworzyć sieć bezprzewodową i kliknij przycisk Dalej.
 7. Określ nazwę sieci bezprzewodowej.
 8. Opcjonalnie: aby uniemożliwić nieupoważnionym osobom uzyskiwanie dostępu do sieci bezprzewodowej, zaleca się pozostawienie zabezpieczeń „WPA2 Personal” jako domyślnego typu zabezpieczeń oraz utworzenie hasła o długości od 8 do 63 znaków. Wybierz odpowiednią opcję i kliknij przycisk Dalej.
 9. Wybierz typ połączenia internetowego i kliknij przycisk Dalej.
 10. Wprowadź niezbędne informacje TCP/IP i kliknij przycisk Dalej.
 11. Kliknij przycisk Uaktualnij.
 12. Ponownie uruchom główną stację bazową.

Konfigurowanie głównej stacji bazowej WDS

 1. Włącz wszystkie stacje bazowe Wi-Fi i poczekaj, aż zostaną wyświetlone w menu dodatkowym AirPort.
 2. Z menu dodatkowego AirPort wybierz główną stację bazową Wi-Fi 802.11g, którą chcesz skonfigurować.
 3. W Narzędziu AirPort wybierz główną stację bazową Wi-Fi WDS z listy urządzeń po lewej stronie okna i kliknij opcję Konfigurowanie ręczne.
 4. Wybierz ikonę AirPort na pasku narzędzi, a następnie kliknij kartę Bezprzewodowe.
 5. W obszarze Tryb bezprzewodowy wybierz opcję Partycypacja w sieci WDS.
 6. Kliknij kartę WDS.
 7. W obszarze Tryb WDS wybierz opcję WDS główna.
 8. Zaznacz pole wyboru Dopuść klienty bezprzewodowe (zobacz pierwszą uwagę poniżej).
 9. Kliknij przycisk Dodaj (+) i wprowadź identyfikator AirPort (adres MAC sieci bezprzewodowej) dla poszczególnych przekaźnikowych i zdalnych stacji bazowych znajdujących się w zasięgu (zobacz drugą uwagę poniżej), a następnie kliknij przycisk OK. Zdalne stacje bazowe WDS, które muszą być połączone z przekaźnikową stacją bazową WDS z powodu zbyt dużej odległości głównej stacji bazowej WDS, można skonfigurować później.
 10. Po dodaniu każdej stacji bazowej Wi-Fi kliknij opcję Uaktualnij.

Konfiguracja zdalnej stacji bazowej WDS

 1. Upewnij się, że wszystkie stacje bazowe Wi-Fi są włączone, i poczekaj, aż zostaną wyświetlone w menu dodatkowym AirPort.
 2. Z menu dodatkowego AirPort wybierz stację bazową Wi-Fi 802.11g, którą chcesz skonfigurować jako zdalną stację bazową WDS.
 3. W Narzędziu AirPort wybierz zdalną stację bazową Wi-Fi WDS w oknie wyboru stacji bazowej i kliknij opcję Konfigurowanie ręczne.
 4. Wybierz ikonę AirPort na pasku narzędzi, a następnie kliknij kartę Bezprzewodowe.
 5. W obszarze Tryb bezprzewodowy wybierz opcję Partycypacja w sieci WDS.
 6. Kliknij kartę WDS.
 7. W obszarze Tryb WDS wybierz opcję WDS zdalna.
 8. Zaznacz pole wyboru Dopuść klienty bezprzewodowe (zobacz pierwszą uwagę poniżej).
 9. Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, wprowadź identyfikator AirPort głównej stacji bazowej WDS i kliknij opcję Uaktualnij.

Konfigurowanie przekaźnikowej stacji WDS

 1. Upewnij się, że wszystkie stacje bazowe Wi-Fi są włączone, i poczekaj, aż zostaną wyświetlone w menu dodatkowym AirPort.
 2. Z menu dodatkowego AirPort wybierz stację bazową Wi-Fi 802.11g, którą chcesz skonfigurować jako przekaźnikową stację bazową WDS.
 3. W Narzędziu AirPort wybierz przekaźnikową stację bazową Wi-Fi WDS w oknie wyboru stacji bazowej i kliknij opcję Konfigurowanie ręczne.
 4. Wybierz ikonę AirPort na pasku narzędzi, a następnie kliknij kartę Bezprzewodowe.
 5. W obszarze Tryb bezprzewodowy wybierz opcję Partycypacja w sieci WDS.
 6. Kliknij kartę WDS.
 7. W obszarze Tryb WDS wybierz opcję WDS przekaźnikowa.
 8. Zaznacz pole wyboru Dopuść klienty bezprzewodowe (zobacz pierwszą uwagę poniżej).
 9. Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, wprowadź identyfikator AirPort głównej stacji bazowej WDS.
 10. Kliknij przycisk Dodaj (+) i wprowadź identyfikator AirPort (adres MAC sieci bezprzewodowej) poszczególnych zdalnych stacji bazowych WDS, które znajdują się w zasięgu, ale nie są bezpośrednio połączone z główną stacją bazową WDS (zobacz drugą uwagę poniżej), a następnie kliknij przycisk OK.
 11. Kliknij przycisk Uaktualnij.

Uwaga: pozostaw pole wyboru Dopuść klienty bezprzewodowe zaznaczone dla tej stacji bazowej i dla pozostałych stacji bazowych, chyba że chcesz zablokować ruch w sieci bezprzewodowej do określonej stacji bazowej. Aby zmienić ustawienie stacji bazowej po wyczyszczeniu pola wyboru Dopuść klienty bezprzewodowe, musisz podłączyć kabel Ethernet do portu LAN stacji bazowej. Nawiązanie połączenia bezprzewodowego ze stacją bazową wymaga ponownego skonfigurowania stacji bazowej.

Uwaga: do skonfigurowania stacji bazowych w systemie WDS jest wymagany identyfikator AirPort każdej stacji bazowej. Identyfikator AirPort (nazywany również adresem MAC) znajduje się na etykiecie na spodzie stacji bazowej AirPort Extreme obok symbolu AirPort oraz po stronie zasilacza stacji bazowej AirPort Express. Aby ułatwić konfigurację systemu WDS, umieść wszystkie stacje bazowe na stole i podłącz je do źródła zasilania.

Więcej informacji

Jeśli wybierzesz ręczną konfigurację systemu WDS (w odróżnieniu od funkcji automatycznej opisanej powyżej), upewnij się, że wszystkie stacje bazowe mają taką samą nazwę sieci, kanał oraz zabezpieczenie (hasło). Określenie różnych nazw sieci dla poszczególnych stacji bazowych Wi-Fi w sieci WDS może spowodować nieprawidłowe działanie sieci. Ustawienie na wszystkich stacjach bazowych nazwy sieci głównej stacji bazowej powinno przywrócić poprawne działanie sieci.

W przypadku korzystania z systemu WDS część pojemności stacji bazowej Wi-Fi jest używana jako narzut do obsługi sieci. Oznacza to, że maksymalna szybkość sieci jest mniejsza niż w przypadku korzystania z jednej stacji bazowej.

Data publikacji: