Stacje bazowe Wi-Fi: rozszerzanie zasięgu sieci bezprzewodowej przez dodawanie kolejnych stacji bazowych Wi-Fi

Narzędzie AirPort umożliwia rozszerzenie zasięgu sieci Wi-Fi przez skonfigurowanie połączeń bezprzewodowych między wieloma stacjami bazowymi Wi-Fi lub połączenie ich za pośrednictwem sieci Ethernet i utworzenie sieci roamingowej. W tym artykule przedstawiono dostępne opcje rozszerzania oraz wskazano optymalne opcje dla różnych środowisk.

Ważna uwaga dla użytkowników stacji bazowych AirPort Express: jeśli planowane jest dodanie do sieci stacji bazowej AirPort Express dla potrzeb strumieniowego przesyłania muzyki lub drukowania bezprzewodowego, warto zapoznać się z następującym artykułem: AirPort Express: co to jest tryb klienta?

Definicje

Stacja bazowa Wi-Fi — dowolna odmiana stacji bazowej AirPort Extreme lub AirPort Express albo urządzenia Time Capsule.

Rozszerzanie sieci bezprzewodowej — fizyczne zwiększanie zasięgu sieci AirPort przez bezprzewodowe połączenie wielu stacji bazowych Wi-Fi, gdy zasięg jednej stacji bazowej jest niewystarczający.

Sieć z wieloma stacjami bazowymi Wi-Fi — sieć, w której jest używana więcej niż jedna stacja bazowa Wi-Fi w celu rozszerzenia zasięgu lub rozszerzenia funkcji (takich jak dostęp do Internetu, strumieniowe przesyłanie muzyki, drukowanie, przechowywanie danych). Stacje bazowe Wi-Fi mogą być połączone ze sobą za pośrednictwem sieci Ethernet lub bezprzewodowo.

Klient Wi-Fi — każde urządzenie korzystające z sieci Wi-Fi w celu uzyskiwania dostępu do Internetu, drukowania, przechowywania danych lub strumieniowego przesyłania muzyki. Klientami mogą być na przykład komputery, iPady, telefony iPhone, konsole do gier, kamery cyfrowe i (lub) inne urządzenia Wi-Fi.

Podstawowa stacja bazowa — jest to zazwyczaj stacja bazowa połączona z modemem, która ma adres bramy do łączenia się z Internetem. Podstawowa stacja bazowa Wi-Fi często udostępnia usługę DHCP dla sieci Wi-Fi.

Stacja bazowa Wi-Fi sieci rozszerzonej — każda stacja bazowa Wi-Fi połączona z podstawową stacją bazową Wi-Fi w celu rozszerzenia zasięgu sieci. O ile nie zostanie określone inaczej, stacje bazowe Wi-Fi sieci rozszerzonej powinny działać w trybie pomostu.

Przepustowość — ilość danych wysyłanych lub odbieranych w ciągu sekundy mierzona w megabitach na sekundę (Mb/s).

Wybieranie jednej stacji bazowej Wi-Fi lub wielu stacji bazowych Wi-Fi

Przed dodaniem do sieci kolejnych stacji bazowych Wi-Fi warto ustalić, czy jest to naprawdę konieczne.

Dodanie zbędnych stacji bazowych Wi-Fi może zmniejszyć przepustowość sieci Wi-Fi, ponieważ sieć Wi-Fi będzie wymagać większego narzutu do zarządzania danymi. Ponadto konfiguracja sieci stanie się bardziej złożona. Przepustowość rozszerzonej sieci bezprzewodowej może być o 60 procent niższa niż przepustowość sieci z jednym urządzeniem. Zasadniczo sieć Wi-Fi powinna być możliwie najprostsza. Aby spełnić ten warunek, należy używać minimalnej liczby stacji bazowych Wi-Fi potrzebnych do obsługi fizycznego obszaru sieci oraz jak najczęściej używać połączeń Ethernet.

Rozszerzenie zasięgu sieci Wi-Fi przez połączenie ze sobą stacji bazowych Wi-Fi za pośrednictwem sieci Ethernet jest zawsze najlepszym rozwiązaniem zapewniającym najwyższą przepustowość. Połączenie Ethernet zapewnia przepustowość do 1 Gb/s, co jest znacznie wyższą wartością niż w przypadku sieci bezprzewodowych, które zapewniają przepustowość do 450 Mb/s (w standardzie 802.11n w paśmie 5 GHz). Ponadto sieć Ethernet charakteryzuje się odpornością na zakłócenia radiowe oraz większą łatwością rozwiązywania związanych z nią problemów. Sieć Ethernet nie wymaga też narzutu do zarządzania, dlatego w tym samym czasie można przesłać więcej danych.

W środowiskach, w których jedna stacja bazowa Wi-Fi nie spełnia określonych wymagań, użycie większej liczby stacji bazowych Wi-Fi może zwiększyć zasięg i przepustowość sieci w obszarach bardziej oddalonych on podstawowej stacji bazowej Wi-Fi. Im większa odległość lub liczba przeszkód między urządzeniem klienckim Wi-Fi a stacją bazową Wi-Fi (na przykład łazienka wyłożona płytkami, przez którą musi przejść sygnał), tym słabszy sygnał radiowy i niższa przepustowość.

W sytuacji, gdy jedna stacja bazowa nie spełnia określonych wymagań, należy zapoznać się z innymi metodami rozszerzania zasięgu sieci Wi-Fi i wybrać metodę najbardziej odpowiednią dla danego środowiska.

Typy sieci z wieloma stacjami bazowymi Wi-Fi

Dowiedz się, jakie są typy sieci i który z typów wybrać.

Jakiej metody użyć, gdy zajdzie potrzeba rozszerzenia zasięgu sieci bezprzewodowej?

W przypadku stacji bazowych Wi-Fi 802.11a/b/g/n:

  • Sieć roamingowa (zalecana)
  • Sieć rozszerzona drogą bezprzewodową

W przypadku stacji bazowych Wi-Fi 802.11g:

  • Sieć roamingowa (zalecana)
  • Sieć WDS

Opis tych metod jest dostępny poniżej. Na końcu tego artykułu znajdują się łącza do artykułów objaśniających proces tworzenia i konfigurowania dla każdej metody. Stacje bazowe Wi-Fi udostępniają połączenie z Internetem dla komputerów klienckich za pośrednictwem sieci bezprzewodowej lub sieci Ethernet, jeśli komputery klienckie są połączone ze stacją bazową przez sieć Ethernet.

Sieć roamingowa (stacje bazowe Wi-Fi połączone przez sieć Ethernet)

W przypadku stacji bazowych Wi-Fi 802.11n utworzenie sieci roamingowej jest najlepszym rozwiązaniem. Zapewnia ona najwyższą przepustowość między stacjami bazowymi i urządzeniami Wi-Fi.

Taka konfiguracja wymaga połączenia stacji bazowych Wi-Fi przez sieć Ethernet.

Podstawowa stacja bazowa udostępnia usługi DHCP, natomiast stacja bazowa sieci rozszerzonej działa w trybie pomostu.

Wszystkie stacje bazowe Wi-Fi w tej samej sieci roamingowej powinny korzystać z tego samego hasła i typu zabezpieczeń (Otwarty, WEP lub WPA) oraz takiej samej nazwy sieci (identyfikatora SSID).

W celu rozszerzenia sieci roamingowej można dodać wiele stacji bazowych Wi-Fi sieci rozszerzonej.

Jeśli podstawowa stacja bazowa Wi-Fi nie jest wyposażona w wystarczającą liczbę portów LAN, można zastosować przełącznik sieciowy.

Sieć rozszerzona drogą bezprzewodową (standard 802.11n)

Sieć rozszerzona drogą bezprzewodową jest najlepszym rozwiązaniem w sytuacji, gdy nie można utworzyć zalecanej sieci roamingowej.

Aby utworzyć rozszerzoną sieć bezprzewodową, należy umieścić stacje bazowe Wi-Fi sieci rozszerzonej w zasięgu podstawowej stacji bazowej Wi-Fi.

Uwagi dotyczące rozszerzania zasięgu sieci

W powyższym przykładzie podstawowa stacja bazowa Wi-Fi ➊ jest poza zasięgiem stacji bazowej Wi-Fi sieci rozszerzonej ➋, dlatego stacja bazowa Wi-Fi sieci rozszerzonej nie może dołączyć do sieci ani jej rozszerzyć. Stacja bazowa Wi-Fi sieci rozszerzonej musi znajdować się w zasięgu podstawowej stacji bazowej Wi-Fi.

Ważna uwaga

W przypadku umieszczenia innej stacji bazowej Wi-Fi sieci rozszerzonej ➋ między podstawową stacją bazową Wi-Fi ➊ a stacją bazową Wi-Fi sieci rozszerzonej ➌ stacja bazowa Wi-Fi sieci rozszerzonej ➌ nie będzie zezwalać klientom na dołączanie do sieci. Wszystkie stacje bazowe Wi-Fi sieci rozszerzonej muszą znajdować się w bezpośrednim zasięgu podstawowej stacji bazowej Wi-Fi.

System WDS (standard 802.11g)

System dystrybucji bezprzewodowej (WDS) umożliwia rozszerzenie zasięgu stacji bazowych Wi-Fi AirPort Extreme 802.11a/b/g i AirPort Express 802.11a/b/g. System WDS jest obsługiwany przez Narzędzie AirPort w wersji 5.5.2 lub wcześniejszej.

System WDS umożliwia skonfigurowanie każdej stacji bazowej Wi-Fi przy użyciu jednej z trzech metod:

➊ Główna stacja bazowa WDS (podstawowa stacja bazowa Wi-Fi)
➋ Przekaźnikowa stacja bazowa WDS
➌ Zdalna stacja bazowa WDS

Główna stacja bazowa WDS ➊ jest połączona z Internetem i udostępnia połączenie przekaźnikowym i zdalnym stacjom bazowym WDS.

Przekaźnikowa stacja bazowa WDS ➋ korzysta z połączenia internetowego udostępnionego przez główną stację bazową i przekazuje je też do zdalnych stacji bazowych WDS.

Zdalna stacja bazowa WDS ➌ jedynie korzysta z połączenia internetowego udostępnionego przez główną stację bazową — bezpośrednio (jeśli znajduje się w bezpośrednim zasięgu) lub za pośrednictwem przekaźnikowej stacji bazowej WDS.

Wszystkie trzy typy stacji bazowych (główna, przekaźnikowa i zdalna stacja bazowa WDS) mogą udostępniać połączenie internetowe głównej stacji bazowej Wi-Fi WDS komputerom klienckim drogą bezprzewodową lub przez sieć Ethernet, jeśli komputery klienckie są połączone ze stacją bazową przez sieć Ethernet.

Do skonfigurowania stacji bazowych w systemie WDS jest wymagana znajomość identyfikatora AirPort każdej stacji bazowej. Identyfikator AirPort (nazywany również adresem MAC) znajduje się na etykiecie na spodzie stacji bazowej AirPort Extreme obok symbolu AirPort oraz po stronie zasilacza stacji bazowej AirPort Express.

Uwaga: przekaźnikowa stacja bazowa Wi-Fi musi odebrać dane z innej stacji bazowej Wi-Fi, ponownie podzielić je na pakiety i wysłać je do kolejnej stacji bazowej Wi-Fi, a następnie ponownie wykonać te czynności przy zwrotnym przekazywaniu danych. Takie rozwiązanie zmniejsza przepustowość o ponad połowę. Powinno ono być stosowane ze stacją bazową Wi-Fi 802.11a/b/g tylko wtedy, gdy nie ma innych możliwości oraz gdy duża przepustowość nie jest najważniejszym czynnikiem.

Procedura dodawania stacji bazowych Wi-Fi do sieci AirPort

Szczegółowe instrukcje dotyczące rozszerzania zasięgu poszczególnych typów sieci można znaleźć w następujących artykułach:

 

 

Data publikacji: