Rejestracja przepływu pakietów w aplikacji Terminal na komputerze Mac

Umiejętność czytania przepływu pakietów może być przydatna podczas diagnozowania problemów z połączeniem sieciowym.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Pobieranie nazwy BSD urządzenia interfejsu sieciowego

 1. Zaloguj się na komputerze Mac przy użyciu konta administratora.
 2. Przytrzymaj klawisz Opcja i wybierz kolejno opcje menu Apple () > Informacje o systemie (albo Profil systemu).
 3. W oknie Informacje o systemie na liście po lewej wybierz pozycję Sieć. 
 4. Na liście aktywnych usług z prawej strony okna wybierz interfejs sieciowy (na przykład Wi-Fi lub Ethernet).
 5. W sekcji szczegółów u dołu okna znajdź pozycję Nazwa BSD urządzenia. Na przykładowej ilustracji nazwą BSD urządzenia sieci Wi-Fi jest „en0”.

Okno aplikacji Informacje o systemie

Rejestrowanie przepływu pakietów

 1. Otwórz aplikację Terminal znajdującą się w folderze Narzędzia wewnątrz folderu Aplikacje.
 2. Wpisz następujące polecenie, zastępując wartość nazwa_BSD rzeczywistą nazwą BSD urządzenia (na przykład „en0”, „en1” lub „ppp0”) wyświetlaną w oknie Informacje o systemie: 

  sudo tcpdump -i nazwa_BSD -s 0 -B 524288 -w ~/Desktop/DumpFile01.pcap

 3. Naciśnij klawisz Return i w razie potrzeby wpisz hasło konta administratora.
 4. W oknie aplikacji Terminal powinien zostać wyświetlony komunikat tcpdump: listening on... wskazujący, że aplikacja gromadzi informacje o aktywności określonego interfejsu sieciowego.
 5. Pozostaw aplikację Terminal otwartą i wykonaj funkcję sieciową, którą chcesz sprawdzić.
 6. Po jej wykonaniu powróć do okna aplikacji Terminal i naciśnij klawisze Control+C, aby zarejestrować przepływ pakietów. Aplikacja Terminal zachowa go na biurku w pliku o nazwie „DumpFile01.pcap”. 
 7. Aby wyświetlić zawartość tego pliku, w aplikacji Terminal użyj tego polecenia:

  tcpdump -s 0 -n -e -x -vvv -r ~/Desktop/DumpFile01.pcap

 8. Aby zarejestrować dodatkowe przepływy pakietów, zmień polecenie w aplikacji Terminal, zwiększając kolejno numer zachowywanego pliku (tak jak DumpFile02.pcap i DumpFile03.pcap).

Więcej informacji

W witrynie Apple Developer znajdziesz więcej informacji o przepływach pakietów. Podczas rozwiązywania problemów z połączeniem sieciowym warto znać pewne informacje o środowisku obejmujące model komputera, wersję systemu macOS, adresy IP komputera i hosta docelowego oraz adres MAC karty sieciowej. Należy też znać rolę komputera związaną z daną aktywnością sieciową oraz czas wystąpienia poszczególnych zdarzeń sieciowych dotyczących problemu.

W trakcie rozwiązywania problemów z połączeniem między stacją bazową AirPort i modemem szerokopasmowym ponownie uruchom tę stację i zarejestruj jej komunikację z dostawcą usług internetowych w czasie rozruchu. Stację bazową możesz ponownie uruchomić przy użyciu Narzędzia AirPort albo przez odłączenie jej na chwilę od zasilania. Podczas testów najlepiej podłączyć stację bazową, modem i komputer rejestrujący do koncentratora sieci Ethernet (a nie przełącznika). Zalecane jest też ręczne przypisanie adresu IP komputera rejestrującego, aby nie zajął on dzierżawy DHCP, która jest potrzebna stacji bazowej (na przykład adres 169.254.x.x).

Dane przepływu pakietów mogą wskazywać, że suma kontrolna TCP pakietów wysłanych przez komputer Mac jest nieprawidłowa. Dzieje się tak, ponieważ przepływ pakietów jest rejestrowany na warstwie połączenia stosu sieciowego. Ta warstwa bezpośrednio poprzedza fizyczną kartę sieciową, która generuje sumy kontrolne. Można bezpiecznie zignorować ten komunikat.

Data publikacji: