Umowa licencyjna oprogramowania Boot Camp (napęd USB typu flash)

Przeczytaj umowę licencyjną oprogramowania Boot Camp (napęd USB typu flash).

Prawa do używania tego uaktualnienia podlegają warunkom umowy licencyjnej oprogramowania dołączonej do uaktualnienia.

Należy przeczytać ten dokument i przewinąć go w dół. U dołu znajduje się przycisk Zaakceptuj i pobierz. Pobranie lub użycie tego uaktualnienia oznacza zaakceptowanie warunków umowy licencyjnej oprogramowania.

PRZED POBRANIEM LUB UŻYCIEM TEGO OPROGRAMOWANIA APPLE NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ (ZWANEJ DALEJ „LICENCJĄ”). POBRANIE LUB UŻYCIE TEGO OPROGRAMOWANIA APPLE OZNACZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW TEJ LICENCJI. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ LICENCJI, NIE POWINIEN POBIERAĆ, ANI UŻYWAĆ TEGO OPROGRAMOWANIA APPLE.

W zakresie, jakim to oprogramowanie może być użyte do powielania materiałów, niniejsza licencja zezwala wyłącznie na kopiowanie materiałów, do których użytkownik posiada prawa autorskie lub legalne zezwolenie na powielanie.

1. Postanowienia ogólne. Na oprogramowanie, dokumentację i czcionki dołączone do niniejszej Licencji, czy to na dysku, w pamięci typu ROM, na dowolnym innym nośniku, bądź w dowolnej innej formie (zwane dalej ogólnie „Oprogramowaniem Apple”) firma Apple Inc. (zwana dalej „Apple”) udziela licencji wyłącznie na warunkach określonych w niniejszej Licencji, a nie sprzedaje go, rezerwując sobie jednocześnie wszelkie prawa, które nie zostały Użytkownikowi przyznane wprost. Prawa przyznane tutaj są ograniczone do praw własności intelektualnej Apple oraz licencjodawców Apple zawartej w tym Oprogramowaniu Apple. Apple oraz licencjodawcy Apple zachowują prawa własności samego Oprogramowania Apple. Warunki niniejszej Licencji mają zastosowanie do wszystkich aktualizacji oprogramowania dostarczanych przez firmę Apple, które zastępują i (lub) uzupełniają oryginalne Oprogramowanie firmy Apple, chyba że do takiej aktualizacji jest dołączona oddzielna licencja — wówczas obowiązują warunki tej oddzielnej licencji.

Tytuł i prawo własności intelektualnej do wszelkich treści wyświetlanych przez Oprogramowanie firmy Apple lub dostępnych za jego pośrednictwem należy do właściciela tych treści. Taka treść może być chroniona prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej oraz może podlegać warunkom użytkowania określonym przez stronę trzecią będącą dostarczycielem takiej treści. Niniejsza Licencja nie przyznaje licencjobiorcy żadnych praw do używania takich treści.

2. Dozwolone sposoby wykorzystania licencji i jej ograniczenia.

A. Zgodnie z warunkami ogólnymi oraz postanowieniami zawartymi w niniejszej Licencji, Użytkownik otrzymuje ograniczone i niewyłączne prawo do zainstalowania i używania jednocześnie jednej kopii Oprogramowania Apple na pojedynczym komputerze firmy Apple. Niniejsza Licencja nie zezwala na to, aby Oprogramowanie firmy Apple było zainstalowane jednocześnie na więcej niż jednym komputerze, a także nie pozwala na udostępnianie Oprogramowania firmy Apple przez sieć, dzięki czemu mogłoby być używane przez kilka komputerów jednocześnie. Użytkownik może wykonać jedną kopię Oprogramowania Apple w formie czytelnej dla komputera wyłącznie w celu archiwizacji, pod warunkiem, że kopia archiwalna będzie zawierać wszystkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności, jakie były zawarte w oryginale.

B. Użytkownik nie może i zgadza się, że nie będzie (ani nie będzie umożliwiał innym) tworzyć kopii (poza sytuacjami wyszczególnionymi w niniejszej Licencji), dekompilować, przeprowadzać inżynierii wstecznej, deasemblować, próbować uzyskać kod źródłowy, odszyfrowywać, modyfikować ani tworzyć dzieł zależnych od Oprogramowania Apple ani żadnej części składowej.

C. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Licencji wygasną automatycznie bez powiadomienia przez Apple, jeżeli użytkownik nie spełni któregokolwiek z warunków niniejszej Licencji. Ponadto Apple zastrzega sobie prawo do wygaśnięcia tej Licencji, jeśli nowa opublikowana wersja systemu operacyjnego Apple lub Oprogramowania Apple będzie niezgodna z tym Oprogramowaniem Apple.

3. Przeniesienie praw. Użytkownik nie ma prawa do wypożyczania, dzierżawienia, pożyczania, sprzedawania, redystrybucji, ani do udzielania licencji na Oprogramowanie Apple. Może natomiast dokonać jednorazowego przeniesienia wszystkich praw licencyjnych do Oprogramowania Apple na rzecz innego podmiotu, pod następującymi warunkami: (a) przeniesienie musi zawierać całe Oprogramowanie Apple, w tym wszystkie jego składowe, oryginalne nośniki, materiały drukowane i niniejszą Licencję; (b) użytkownik nie pozostawi żadnej kopii Oprogramowania Apple, pełnej lub częściowej, w tym kopii przechowywanej na komputerze lub innym nośniku; oraz (c) podmiot otrzymujący Oprogramowanie Apple przeczyta i zaakceptuje warunki niniejszej Licencji. Wszystkie elementy Oprogramowania Apple są dostarczane jako części składowe pakietu i nie mogą być oddzielane od tego pakietu i dystrybuowane jako samodzielne programy.

4. Zgoda na używanie danych. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Apple, firmy zależne oraz przedstawicieli informacji diagnostycznych, technicznych lub innych, w tym między innymi informacji o komputerze użytkownika, systemie i oprogramowaniu oraz urządzeniach peryferyjnych. Informacje te są gromadzone okresowo w celu ułatwienia dostarczania uaktualnień oprogramowania, pomocy technicznej lub dostarczania innych usług związanych z Oprogramowaniem Apple, oraz w celu potwierdzenia zgodności z tą licencją. Firma Apple może używać tych informacji do udoskonalania swoich produktów lub dostarczania usług i technologii, pod warunkiem, że forma ich przechowywania nie pozwala na identyfikację użytkownika.

5. Wygaśnięcie licencji. Niniejsza Licencja obowiązuje do czasu jej wygaśnięcia. Prawa licencjobiorcy wynikające z niniejszej Licencji wygasną automatycznie bez powiadomienia przez firmę Apple, jeśli licencjobiorca nie spełni któregokolwiek z warunków niniejszej Licencji. Po wygaśnięciu niniejszej Licencji użytkownik powinien zaprzestać używania Oprogramowania Apple i zniszczyć wszystkie kopie, pełne lub częściowe, Oprogramowania Apple. Punkty 6, 7, 8, 11 i 12 zachowują ważność nawet po wygaśnięciu niniejszej Licencji.

6. Brak wsparcia dla oprogramowania firm trzecich. W części Oprogramowania Apple, dla wygody użytkownika, Apple zapewnia dostęp do oprogramowania firm trzecich. W części Oprogramowania Apple zawierającej oprogramowanie firm trzecich, Apple w sposób bezpośredni lub domniemany nie ma obowiązku zapewnienia technicznego lub innego wsparcia dla tego oprogramowania. Użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio z odpowiednim twórcą lub producentem oprogramowania po wsparcie techniczne oraz usługi pomocy klientom związane z ich oprogramowaniem oraz produktami.

7. Ograniczenia rękojmi. LICENCJOBIORCA WYRAŹNIE UZNAJE I AKCEPTUJE FAKT, ŻE UŻYWA OPROGRAMOWANIA FIRMY APPLE WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE SPOCZYWA NA NIM CAŁE RYZYKO ZWIĄZANE Z ZADOWALAJĄCĄ JAKOŚCIĄ, WYDAJNOŚCIĄ, DOKŁADNOŚCIĄ I STARANIAMI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ STOSOWNE PRZEPISY PRAWNE, OPROGRAMOWANIE APPLE JEST DOSTARCZANE „TAKIE JAKIE JEST” (ang. AS IS), ZE WSZYSTKIMI WADAMI I BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. APPLE I PODMIOTY, KTÓRE UDZIELIŁY LICENCJI FIRMIE APPLE (ZWANE DALEJ JAKO „APPLE” DLA POTRZEB PUNKTÓW 7 i 8), ODRZUCAJĄ WSZYSTKIE GWARANCJE W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA APPLE, ZARÓWNO WYRAŻONE WPROST, DOMNIEMANE LUB USTAWOWE, W TYM, MIĘDZY INNYMI, DOMNIEMANE GWARANCJE I/LUB WARUNKI HANDLOWE, JAKOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOKŁADNOŚCI, UŻYTKOWANIA ORAZ NIENARUSZANIA PRAW FIRM TRZECICH. APPLE NIE GWARANTUJE, ŻE UŻYTKOWNIK BĘDZIE ZADOWOLONY Z OPROGRAMOWANIA APPLE, ŻE FUNKCJE ZAWARTE W OPROGRAMOWANIU APPLE SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, ŻE DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA APPLE BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW ORAZ ŻE WADY OPROGRAMOWANIA APPLE BĘDĄ USUNIĘTE. INSTALACJA TEGO OPROGRAMOWANIA MOŻE MIEĆ WPŁYW NA UŻYTECZNOŚĆ OPROGRAMOWANIA, USŁUG LUB PROGRAMÓW INNYCH FIRM. UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE APPLE ORAZ USŁUGI NIE SĄ PRZEZNACZONE DO UŻYCIA W SYTUACJACH LUB ŚRODOWISKU, GDZIE AWARIE, BŁĘDY LUB NIEDOKŁADNOŚCI W TREŚCI, DANYCH LUB INFORMACJI DOSTARCZANYCH PRZEZ OPROGRAMOWANIE APPLE LUB USŁUGI MOGŁYBY DOPROWADZIĆ DO ZGONU, URAZU LUB POWAŻNYCH ZNISZCZEŃ ŚRODKÓW TRWAŁYCH LUB ŚRODOWISKA, W TYM BEZ OGRANICZEŃ DO UŻYCIA W URZĄDZENIACH JĄDROWYCH, URZĄDZENIACH NAWIGACJI LOTNICZEJ LUB SYSTEMACH KOMUNIKACJI, W SYSTEMACH KONTROLI RUCHU POWIETRZNEGO, W MASZYNACH PODTRZYMUJĄCYCH ŻYCIE LUB SYSTEMACH OBRONNYCH. ŻADNA USTNA ANI PISEMNA INFORMACJA UDZIELONA PRZEZ FIRMĘ APPLE LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA FIRMY APPLE NIE STANOWI GWARANCJI. JEŚLI OPROGRAMOWANIE FIRMY APPLE OKAŻE SIĘ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB WADLIWE, WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z SERWISEM, NAPRAWĄ LUB KOREKCJĄ PONIESIE LICENCJOBIORCA. NIEKTÓRE PRAWODAWSTWA NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZANIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB OGRANICZANIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRAW USTAWOWYCH KONSUMENTA, W ZWIĄZKU Z TYM POWYŻSZE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ KONKRETNEGO LICENCJOBIORCY.

8. Ograniczenie odpowiedzialności. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, FIRMA APPLE W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA URAZY ANI ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE, NADZWYCZAJNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA STRATY SPOWODOWANE UTRATĄ ZYSKÓW, UTRATĄ DANYCH, ZAKŁÓCENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB INNE STRATY EKONOMICZNE, POWSTAŁE W WYNIKU LUB ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA FIRMY APPLE, NIEZALEŻNIE OD PODSTAWY EWENTUALNEGO ROSZCZENIA (KONTRAKT, SZKODA CYWILNA LUB INNE), NAWET JEŚLI FIRMA APPLE ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE PRAWODAWSTWA NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA URAZY OSÓB LUB ZA SZKODY PRZYPADKOWE BĄDŹ WTÓRNE, W ZWIĄZKU Z TYM POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ KONKRETNEGO LICENCJOBIORCY. W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność firmy Apple za wszystkie szkody (inna niż wymagana przez stosowne przepisy prawne w przypadkach, w których doszło do urazów osób) nie przekroczy kwoty pięćdziesięciu dolarów (50 USD). Powyższe ograniczenia będą miały zastosowanie nawet, jeżeli wyżej wymienione zadośćuczynienie straci swoją celowość.

9. Kontrola eksportu. Użytkownik nie może używać, eksportować lub reeksportować Oprogramowania Apple z wyjątkiem przypadków określonych przez prawo USA i prawo kraju, na terenie którego Oprogramowanie Apple zostało zakupione. W szczególności, ale bez ograniczeń, Oprogramowanie firmy Apple nie może być eksportowane ani reeksportowane (a) do jakiegokolwiek kraju objętego przez USA embargiem bądź (b) do kogokolwiek, kto znajduje się na liście Specially Designated Nationals Departamentu Skarbu USA lub na liście Denied Person’s List lub Entity List Departamentu Handlu USA. Przez użycie Oprogramowania firmy Apple licencjobiorca oświadcza i gwarantuje, że nie znajduje się na terenie takiego kraju czy na terenie kontrolowanym przez ten kraj ani na żadnej z wyżej wymienionych list. Użytkownik zobowiązuje się też, że nie użyje Oprogramowania Apple do żadnego z celów zabronionych przez prawo USA, w tym między innymi do projektowania, wytwarzania bądź produkcji broni jądrowej, broni rakietowej, broni chemicznej lub biologicznej.

10. Użytkownicy rządowi. Oprogramowanie firmy Apple i związana z nim dokumentacja są „Towarami Handlowymi” (ang. Commercial Items), w znaczeniu zdefiniowanym w 48 C.F.R. §2.101, obejmującym „Handlowe Oprogramowanie Komputerowe” (ang. Commercial Computer Software) oraz „Dokumentację Handlowego Oprogramowania Komputerowego” (ang. Commercial Computer Software Documentation), w znaczeniu używanym odpowiednio w 48 C.F.R. §12.212 lub 48 C.F.R. §227.7202. Zgodnie z odpowiednimi przepisami 48 C.F.R. §12.212 lub 48 C.F.R. §227.7202-1 do 227.7202-4, „Handlowe Oprogramowanie Komputerowe” oraz „Dokumentacja Handlowego Oprogramowania Komputerowego” są licencjonowane dla użytkowników rządowych w USA (a) tylko jako „Towary Handlowe” i (b) tylko z prawami gwarantowanymi dla wszystkich innych użytkowników zgodnie z warunkami niniejszej licencji. Zastrzega się niepublikowane prawa zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich obowiązującą w USA.

 11. Prawo nadrzędne i odrębność. Niniejsza Licencja skonstruowana została zgodnie z prawem stanu Kalifornia i jest od niego zależna, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Niniejsza Licencja nie będzie podlegała konwencji ONZ w sprawie kontraktów na międzynarodową sprzedaż towarów (ang. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods), której zastosowanie jest wyraźnie wyłączone. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn sąd kompetentnej jurysdykcji stwierdzi, że którejkolwiek klauzuli niniejszej Licencji, bądź jej jakiejkolwiek części, nie można wyegzekwować, wówczas pozostałe części Umowy zachowają w pełni swoją moc prawną i zastosowania.

12. Kompletność porozumienia; nadrzędny język. Niniejsza Licencja zawiera kompletną umowę pomiędzy Użytkownikiem oraz Apple, odnoszącą się do Oprogramowania Apple i zastępuje ona wszelkie poprzednie lub obecne porozumienia dotyczące tej kwestii. Żadne poprawki ani modyfikacje niniejszej Licencji nie będą wiążące, o ile nie zostaną sporządzone na piśmie i podpisane przez firmę Apple. Przekład niniejszej Licencji wykonany został na potrzeby lokalne. W przypadku niezgodności pomiędzy wersją angielską a wersją lokalną, decydujące jest brzmienie wersji angielskiej niniejszej licencji, w zakresie nie przekraczającym obowiązującego prawa lokalnego.

EA0590 12/10/09

Pobranie lub użycie tego uaktualnienia oznacza zaakceptowanie warunków umowy licencyjnej oprogramowania.

Zaakceptuj i pobierz

 

Data publikacji: