Mac OS X: lokalizacje czcionek i ich przeznaczenie

System Mac OS X ma wiele folderów czcionek. Od miejsca zainstalowania czcionki zależy, kto i kiedy może z niej korzystać.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Zarządzanie czcionkami za pomocą aplikacji Album z czcionkami

Zalecane jest, aby instalowanie, usuwanie, przeglądanie, porządkowanie, sprawdzanie poprawności, włączanie i wyłączanie czcionek odbywało się za pomocą aplikacji Album z czcionkami (dołączonej do systemu Mac OS X 10.3 i nowszych wersji). Szczegółowe informacje można uzyskać w artykule Mac — podstawy: Album z czcionkami.

Ręczne zarządzanie czcionkami omówiono w następnej sekcji.
 

Ręczne zarządzanie czcionkami

Uwaga: system Mac OS X zawiera co najmniej cztery foldery czcionek. Zależy to od zainstalowanego oprogramowania i liczby użytkowników. W tym artykule są one rozróżnianie na podstawie ścieżek. Więcej informacji o ścieżkach można uzyskać w tym artykule.

Czcionki można instalować, klikając je dwukrotnie i używając opcji w monitach wyświetlanych na ekranie w aplikacji Album z czcionkami. Można też robić to ręcznie, kopiując lub przeciągając pliki czcionek do jednego ze standardowych folderów czcionek w systemie Mac OS X.

Od folderu zawierającego czcionkę zależy, kto ma do niej dostęp i może jej używać. Jeśli na przykład użytkownik ręcznie zainstaluje nową czcionkę w folderze ~/Biblioteki/Fonts, będzie ona dostępna tylko dla tego użytkownika. Jeśli użytkownik root lub administrator zainstaluje tę samą czcionkę w folderze /Network/Biblioteki/Fonts/, będzie ona dostępna dla wszystkich użytkowników sieci (zakładając, że administrator sieci skonfigurował komputery do obsługi takiego udostępniania).

Zmiany czcionek stają się aktywne po otwarciu aplikacji lub zalogowaniu się użytkownika na koncie albo komputerze, na którym wprowadzono te zmiany. Konflikty zduplikowanych czcionek są rozwiązywane zgodnie z priorytetami zdefiniowanymi dla standardowych folderów czcionek opisanych w kolejności od najwyższego do najniższego priorytetu.

Uwaga: niektóre czcionki są wymagane przez pewne aplikacje, na przykład aplikacje składowe pakietów iLife i iWork. Jeśli projekty opracowywane w tych aplikacjach wyglądają niezgodnie z oczekiwaniami lub aplikacje te nie uruchamiają się po wyłączeniu czcionki, należy spróbować ponownie włączyć daną czcionkę i wtedy użyć aplikacji.


Lokalizacje czcionek

Uwaga: znak tylda (~) oznacza folder domowy użytkownika, który może być lokalny lub zdalny.

Użycie czcionek Lokalizacja folderu czcionek
Opis
Użytkownika ~/Biblioteki/Fonts/
Każdy użytkownik ma pełną kontrolę nad czcionkami zainstalowanymi w jego katalogu domowym. Czcionki te są dostępne dla tego użytkownika, kiedy jest on zalogowany na komputerze. Czcionki zainstalowane w tym katalogu nie są dostępne dla innych użytkowników komputera.
Lokalne /Biblioteki/Fonts/ Każdy użytkownik lokalny komputera może korzystać z czcionek zainstalowanych w tym folderze. System Mac OS X nie wymaga tych dodatkowych czcionek do działania. Administrator może zmieniać zawartość tego folderu. To jest zalecana lokalizacja czcionek współużytkowanych przez wiele aplikacji.
"Network" /Network/Biblioteki/Fonts/ Folder Network jest przeznaczony na czcionki udostępniane wszystkim użytkownikom w sieci LAN. Ta funkcja jest zazwyczaj używana do obsługi sieciowych serwerów plików, którymi zarządza administrator sieci.
"System" /System/Biblioteki/Fonts/ System Mac OS X wymaga czcionek zawartych w tym folderze do działania i wyświetlania informacji. Nie należy ręcznie zmieniać ani usuwać tych czcionek.
Classic /Folder System/Fonts/ Ten folder zawiera czcionki używane przez środowisko Classic (tylko w systemach Mac OS X 10.4 i starszych). Jeśli istnieje więcej niż jeden folder System systemu Mac OS 9.1, używane są tylko czcionki w tym folderze System, który wybrano w okienku Classic w Preferencjach systemowych. Aplikacje środowiska Classic mogą korzystać tylko z tych czcionek — nie mają dostępu do czcionek w pozostałych lokalizacjach. Aplikacje systemu Mac OS X mogą korzystać również z tych czcionek, nawet jeśli środowisko Classic nie jest aktywne.
Data publikacji: