Mac OS X: lokalizacje czcionek i ich przeznaczenie

System Mac OS X ma wiele katalogów czcionek. Od miejsca zainstalowania czcionki zależy, kto i kiedy może z niej korzystać.

Zarządzanie czcionkami za pomocą programu Album z czcionkami

Zalecane jest, aby instalowanie, usuwanie, przeglądanie, porządkowanie, sprawdzanie poprawności, włączanie i wyłączanie czcionek odbywało się za pomocą programu Album z czcionkami (dołączonego do systemu Mac OS X 10.3 i nowszych wersji). Szczegółowe informacje można uzyskać w artykule Mac — podstawy: Album z czcionkami.

Ręczne zarządzanie czcionkami omówiono w następnej sekcji.
 

Ręczne zarządzanie czcionkami

Uwaga: system Mac OS X zawiera co najmniej cztery katalogi czcionek. Zależy to od zainstalowanego oprogramowania i liczby użytkowników. W tym artykule są one rozróżnianie na podstawie ścieżek. Więcej informacji o ścieżkach można uzyskać w tym artykule.

Czcionki można instalować, klikając je dwukrotnie i używając opcji w monitach wyświetlanych na ekranie w programie Album z czcionkami. Można też robić to ręcznie, kopiując lub przeciągając pliki czcionek do jednego ze standardowych katalogów czcionek w systemie Mac OS X.

Od katalogu zawierającego czcionkę zależy, kto ma do niej dostęp i może jej używać. Jeśli na przykład użytkownik ręcznie zainstaluje nową czcionkę w katalogu ~/Biblioteki/Fonts, będzie ona dostępna tylko dla tego użytkownika. Jeśli użytkownik root lub administrator zainstaluje tę samą czcionkę w katalogu /Network/Biblioteki/Fonts/, będzie ona dostępna dla wszystkich użytkowników sieci (zakładając, że administrator sieci skonfigurował komputery do obsługi takiego udostępniania).

Zmiany czcionek stają się aktywne po otwarciu aplikacji lub zalogowaniu się użytkownika na koncie albo komputerze, na którym wprowadzono te zmiany. Konflikty zduplikowanych czcionek są rozwiązywane zgodnie z priorytetami zdefiniowanymi dla standardowych katalogów czcionek opisanych w kolejności od najwyższego do najniższego priorytetu.

Uwaga: niektóre czcionki są wymagane przez pewne aplikacje, na przykład aplikacje składowe pakietów iLife i iWork. Jeśli projekty opracowywane w tych aplikacjach wyglądają niezgodnie z oczekiwaniami lub aplikacje te nie uruchamiają się po wyłączeniu czcionki, należy spróbować ponownie włączyć daną czcionkę i wtedy użyć aplikacji.


Lokalizacje czcionek

Uwaga: znak tylda (~) oznacza katalog domowy użytkownika, który może być lokalny lub zdalny.

Użycie czcionek Lokalizacja katalogu czcionek
Opis
Użytkownika ~/Biblioteki/Fonts/
Każdy użytkownik ma pełną kontrolę nad czcionkami zainstalowanymi w jego katalogu domowym. Czcionki te są dostępne dla tego użytkownika, kiedy jest on zalogowany na komputerze. Czcionki zainstalowane w tym katalogu nie są dostępne dla innych użytkowników komputera.
Lokalne /Biblioteki/Fonts/ Każdy użytkownik lokalny komputera może korzystać z czcionek zainstalowanych w tym katalogu. System Mac OS X nie wymaga tych dodatkowych czcionek do działania. Administrator może zmieniać zawartość tego katalogu. To jest zalecana lokalizacja czcionek współużytkowanych przez wiele aplikacji.
Sieć /Network/Biblioteki/Fonts/ Katalog Network jest przeznaczony na czcionki udostępniane wszystkim użytkownikom w sieci LAN. Ta funkcja jest zazwyczaj używana do obsługi sieciowych serwerów plików, którymi zarządza administrator sieci.
System /System/Biblioteki/Fonts/ System Mac OS X wymaga czcionek zawartych w tym katalogu do działania i wyświetlania informacji. Nie należy ręcznie zmieniać ani usuwać tych czcionek.
Classic /Katalog System/Fonts/ Ten katalog zawiera czcionki używane przez środowisko Classic (tylko w systemach Mac OS X 10.4 i starszych). Jeśli istnieje więcej niż jeden katalog System systemu Mac OS 9.1, używane są tylko czcionki w tym katalogu System, który wybrano w okienku Classic w Preferencjach systemowych. Aplikacje środowiska Classic mogą korzystać tylko z tych czcionek — nie mają dostępu do czcionek w pozostałych lokalizacjach. Aplikacje systemu Mac OS X mogą korzystać również z tych czcionek, nawet jeśli środowisko Classic nie jest aktywne.
Data publikacji: