Rozwiązywanie konfliktów w systemach Windows Vista, Windows 7 i Windows 8 za pomocą programu Msconfig

W systemach Windows Vista, Windows 7 i Windows 8 niektóre procesy działające w tle mogą uniemożliwiać poprawną pracę, otwieranie, a nawet instalowanie programów, takich jak iTunes. Dowiedz się, jak możesz rozwiązywać takie konflikty przez wyłączanie niektórych elementów za pomocą Narzędzia konfiguracji systemu (Msconfig) w systemie Windows.

Rozwiązywanie konfliktów za pomocą programu Msconfig w systemie Windows XP omówiono w tym artykule.

Ważne: jeśli opcja Uruchamianie selektywne jest już używana w systemie Windows (zobacz krok 5 poniżej), należy zapamiętać, które elementy są wyłączane i włączane ponownie. Później, po zakończeniu procedury rozwiązywania problemów, można będzie przywrócić komputer do poprzedniego stanu. Wybranie opcji Uruchamianie normalne może spowodować włączenie nieużywanych elementów i wywołać problemy.

 1. System Windows 8: na pasku adresu Eksploratora plików wpisz msconfig i naciśnij klawisz Return.
  Systemy Windows 7 i Windows Vista: w menu Start kliknij pozycję Wszystkie programy, a następnie pozycję Akcesoria.
  Kliknij polecenie Uruchom. Zostanie wyświetlone okno Uruchamianie (okno wiersza poleceń). W polu Otwórz wpisz polecenie msconfig i kliknij przycisk OK.
 2. Jeśli system Windows będzie wymagał zgody na kontynuację, kliknij przycisk Kontynuuj. Zostanie otwarte Narzędzie konfiguracji systemu.
 3. Kliknij kartę Ogólne.

 4. Wybierz opcję Uruchamianie selektywne.
 5. Usuń zaznaczenie pola wyboru Załaduj elementy startowe.

  Uwaga: ten krok wymaga wyłączenia usług systemowych i elementów startowych innych firm, co może uniemożliwić poprawną pracę części oprogramowania i sprzętu OEM zainstalowanego w komputerze. Na przykład może to wpłynąć na działanie przycisków sterowania napędami CD/DVD w komputerach przenośnych lub uniemożliwić działanie bezprzewodowych klawiatur i myszy. Jest to wymagane wyłącznie podczas rozwiązywania problemów, aby łatwiej wyodrębnić konflikty oprogramowania innych firm z oprogramowaniem firmy Apple.

 6. Kliknij kartę Uruchamianie.
 7. Zaznacz na liście pola wyboru iTunes i QuickTime.
  Uwaga: programu QuickTime może nie być na liście.
 8. Kliknij kartę Usługi.
 9. Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft.
 10. Kliknij przycisk Wyłącz wszystkie.


  Uwaga: w przypadku rozwiązywania problemu z iPadem, telefonem iPhone lub iPodem touch zaznacz na liście pole wyboru Apple Mobile Device.

 11. Kliknij przycisk OK.
 12. Kliknij przycisk Uruchom ponownie. Po ponownym uruchomieniu (i zalogowaniu się w systemie Windows) może zostać wyświetlony komunikat informujący, że system Windows zablokował programy startowe, i wskazujący na ikonę Zablokowane programy startowe w obszarze powiadomień na pasku zadań (na jego prawym skraju). Kliknij ten komunikat.

 13. Kliknij ikonę Zablokowane programy startowe, wybierz polecenie Uruchom zablokowany program, a następnie wybierz polecenie Narzędzie konfiguracji systemu.

 14. Jeśli system Windows będzie wymagał zgody na kontynuację, kliknij przycisk Kontynuuj. Zostanie wyświetlone okno z potwierdzeniem: „Narzędzie konfiguracji systemu zostało użyte do zmiany sposobu uruchamiania systemu Windows”. Kliknij przycisk OK. Zostanie otwarte Narzędzie konfiguracji systemu. Nie klikaj w tym oknie przycisku OK, ponieważ spowoduje to wyświetlenie monitu o ponowne uruchomienie komputera. Najpierw spróbuj odtworzyć występujący wcześniej problem.

Jeśli wykonanie tych czynności doprowadzi do rozwiązania problemu, można za pomocą Narzędzia konfiguracji systemu włączać usługi systemowe i elementy startowe innych firm pojedynczo lub po kilka naraz (uruchamiając ponownie komputer po włączeniu elementu lub elementów) w celu ustalenia, która usługa systemowa lub który element startowy powoduje konflikt. Można też z powrotem włączyć je wszystkie, wybierając opcję Uruchamianie normalne na karcie Ogólne w oknie Narzędzia konfiguracji systemu, ale należy pamiętać, że może to doprowadzić do ponownego wystąpienia problemu.

Więcej informacji

Jeśli problem nadal występuje w trybie uruchamiania selektywnego, może to oznaczać, że oprogramowanie zabezpieczające innej firmy nadal działa, niezależnie od ustawienia programu Msconfig. Należy postępować zgodnie z instrukcjami w artykule iTunes dla systemu Windows: rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem zabezpieczającym.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji.

Ostatnia modyfikacja:
Był pomocny?
54% osób określiło go jako pomocny.

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu

Polska (Polski)