Informacje na temat programu Firmware Restoration CD (komputery Mac z procesorem firmy Intel)

Ten artykuł zawiera informacje na temat programu Firmware Restoration CD, który jest dołączany do komputerów Mac z procesorem firmy Intel.

 

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Za pomocą płyty utworzonej przy użyciu programu Firmware Restoration CD można odtworzyć oprogramowanie sprzętowe na komputerze Mac z procesorem firmy Intel.

Uwaga: odtworzenie oprogramowania sprzętowego spowoduje wyzerowanie niektórych preferencji komputera — przywrócenie wartości domyślnych.

Za pomocą tego programu można odtworzyć oprogramowanie sprzętowe tylko po przerwanym lub nieudanym uaktualnieniu. Jeśli komputer znajduje się już w tym stanie, należy pobrać program i utworzyć płytę CD na innym komputerze Mac. Komputer można też zanieść do sklepu Apple Store lub Autoryzowanego Serwisu Apple, który zajmie się odtworzeniem oprogramowania sprzętowego. Płytę CD można utworzyć na komputerze Mac z procesorem PowerPC lub Intel, ale będzie ona działać tylko na komputerach Mac z procesorem Intel.

Uwaga: za pomocą tej płyty CD nie można przywrócić do wcześniejszej wersji oprogramowania sprzętowego komputera Mac z procesorem firmy Intel po pomyślnie zakończonym uaktualnieniu.

Pobieranie odpowiedniego obrazu płyty Firmware Restoration CD

Program Firmware Restoration CD można pobrać ze strony materiałów do pobrania firmy Apple. Istnieje kilka wersji obrazu Restoration CD przeznaczonych dla różnych modeli komputerów. Tabela na każdej stronie pobierania określa, który model dla którego obrazu Restoration CD jest odpowiedni. Aby sprawdzić informacje o modelu swojego komputera Mac (identyfikator modelu), należy wykonać następujące czynności na komputerze, na którym będzie używana płyta CD:

 1. Z menu Apple wybierz polecenie Ten Mac.
 2. Kliknij przycisk Więcej informacji. Zostanie uruchomiony program Profil systemu.
 3. Identyfikator modelu znajduje się w oknie Przegląd sprzętu, które powinno zostać wyświetlone jako pierwsze. Wygląda mniej więcej tak: „MacBookPro 2.1”.
 4. Korzystając z informacji o modelu oraz z listy na stronie pobierania, wybierz odpowiedni obraz płyty Restoration CD do pobrania na komputer.

Odtwarzanie oprogramowania sprzętowego za pomocą płyty Firmware Restoration CD

Aby odtworzyć oprogramowanie sprzętowe komputera, należy najpierw utworzyć płytę CD, korzystając z obrazu płyty o nazwie „FirmwareRestorationCD.dmg”:

 1. Otwórz Narzędzie dyskowe (znajdujące się w katalogu /Programy/Narzędzia).
 2. Kliknij ikonę Nagraj lub wybierz polecenie Nagraj z menu Obrazy.
 3. Wskaż lokalizację pliku FirmwareRestorationCD.dmg i kliknij przycisk Nagraj.
 4. Włóż nagrywalną płytę CD.
 5. Kliknij przycisk Nagraj, aby zacząć tworzenie płyty Firmware Restoration CD. Pliki zostaną nagrane na płycie.

  Następnie użyj płyty Firmware Restoration CD w celu odtworzenia oprogramowania sprzętowego:
 6. Upewnij się, że komputer, którego oprogramowanie będzie odtwarzane, jest podłączony do źródła zasilania.
 7. Włącz komputer i przytrzymaj naciśnięty przycisk zasilania. Dioda LED trybu uśpienia zacznie migać — najpierw szybko, później wolno, a później znów szybko (3 szybkie mignięcia, 3 wolne, 3 szybkie).

  W przypadku komputerów Mac bez diody trybu uśpienia są odtwarzane dźwięki. Przytrzymaj przycisk zasilania, aż rozlegną się 3 długie sygnały, później 3 krótkie, a następnie znów 3 długie.

  Jeśli komputer Mac jest wyposażony w napęd optyczny z tacką, tacka zostanie wysunięta, umożliwiając włożenie płyty Restoration CD.
 8. Włóż płytę Firmware Restoration CD, dopóki miga dioda lub dopóki słychać dźwięki, a następnie puść przycisk zasilania. Rozpoczęcie procesu odtwarzania jest sygnalizowane długim, ciągłym dźwiękiem.

Na szarym ekranie zostanie wyświetlony pasek postępu poniżej logo firmy Apple. Pasek wskazuje postęp odtwarzania oprogramowania sprzętowego. Podczas uaktualniania nie należy odłączać zasilania, wyłączać komputera ani uruchamiać go ponownie — w przeciwnym razie będzie trzeba rozpocząć proces odtwarzania jeszcze raz od kroku 6.

Po uaktualnieniu oprogramowania sprzętowego komputer zostanie automatycznie uruchomiony ponownie.

Data publikacji: