Zarządzanie funkcjami nadzoru w programie iTunes dla systemu Windows

Używanie funkcji nadzoru rodzicielskiego, korporacyjnego i edukacyjnego programu iTunes do ograniczenia zawartości.

Ten artykuł dotyczy wyłącznie programu iTunes 7.1 lub nowszego na komputerach z systemem Windows.

Administratorzy systemu mogą użyć funkcji nadzoru rodzicielskiego, korporacyjnego i edukacyjnego programu iTunes dla systemu Windows, aby ustawić ograniczenia dotyczące zawartości.

Przedstawione w tym artykule czynności wymagają wprowadzenia zmian w rejestrze systemu Windows za pomocą Edytora rejestru (Regedit.exe). Nawet jeśli biegle obsługujesz Edytor rejestru, wykonaj najpierw backup rejestru. Jeśli popełnisz błąd, może on sprawić, że komputer nie będzie działać poprawnie lub system Windows przestanie się uruchamiać.

Klucze rejestru odpowiadające za funkcje nadzoru rodzicielskiego

Za funkcje nadzoru rodzicielskiego programu iTunes dla systemu Windows odpowiadają dwa klucze rejestru.

W systemie Windows XP i 32-bitowym systemie Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows 10

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls

W 64-bitowym systemie Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows 10

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls

Preferencje nadzoru rodzicielskiego

Wartość użytkownika [SID] to identyfikator bezpieczeństwa konta użytkownika w postaci ciągu znaków. Zazwyczaj wygląda on w ten sposób: S-1-5-21-1715567821-1202687629-839522115-1003.

Każde konto użytkownika ma inną wartość [SID]. Dlatego program iTunes może przechowywać preferencje nadzoru rodzicielskiego oddzielnie dla każdego użytkownika w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE. Aby ustawić preferencje nadzoru rodzicielskiego dziedziczone przez nowe konta użytkownika, utwórz je w wymienionych poniżej kluczach rejestru.

W 32-bitowych systemach Windows

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default

W 64-bitowych systemach Windows

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default

W przypadku braku wartości użytkownika [SID] program iTunes 8.0.2 i nowsze wersje używają wartości znajdujących się w tych kluczach.

iTunes przechowuje preferencje nadzoru rodzicielskiego w pięciu wartościach rejestru. Gdy funkcje nadzoru rodzicielskiego są zablokowane, program iTunes używa następujących wartości:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminGamesLimit

W przypadku braku wartości użytkownika [SID] program iTunes 8.0.2 i nowsze wersje używają następujących wartości:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

Gdy funkcje nadzoru rodzicielskiego są odblokowane, program iTunes używa następujących wartości:

 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserFlags
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserMoviesLimit
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserTVShowsLimit
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserRatingSystemID
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserGamesLimit

Wartości UserFlags i AdminFlags

Nazwa UserFlags lub AdminFlags Wartość szesnastkowa
(tylko w przypadku ręcznego edytowania wartości rejestru klienta)
Wartość dziesiętna
(tylko w przypadku wdrażania wartości rejestru za pomocą zasad grupy)
Uwagi
kParentalFlags_Locked 0x00000001 1  
kParentalFlags_DisablePodcasts 0x00000002 2  
kParentalFlags_DisableMusicStore 0x00000004 4  
kParentalFlags_DisableSharing 0x00000008 8  
kParentalFlags_DisableExplicitContent 0x00000010 16  
kParentalFlags_DisableRadio 0x00000020 32 Ta flaga wyłącza tylko radio internetowe. Nie wyłącza stacji radiowych Apple Music.
kParentalFlags_RestrictMovieContent 0x00000040 64  
kParentalFlags_RestrictTVShowContent 0x00000080 128  
kParentalFlags_DisableCheckForUpdates 0x00000100 256  
kParentalFlags_RestrictGames 0x00000200 512  
kParentalFlags_DisableAutomaticDeviceSync 0x00000800 2048  
kParentalFlags_DisableGetAlbumArtwork 0x00001000 4096  
kParentalFlags_DisablePlugins 0x00002000 8192  
kParentalFlags_DisableOpenStream 0x00004000 16384  
kParentalFlags_DisableAppleTV 0x00008000 32768  
kParentalFlags_DisableDeviceRegistration 0x00010000 65536  
kParentalFlags_DisableDiagnostics 0x00020000 131072  
kParentalFlags_AllowITunesUAccess 0x00040000 262144

dodane w programie iTunes 8.1

kParentalFlags_RequireEncryptedBackups 0x00080000 524288

dodane w programie iTunes 8.2

kParentalFlags_DisableHomeSharing 0x00100000 1048576

dodane w programie iTunes 10

kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates 0x00200000 2097152

dodane w programie iTunes 10

kParentalFlags_DisableCheckForDeviceUpdates 0x00400000 4194304

dodane w programie iTunes 10

kParentlFlags_DisableFirstRunWelcomeWindow 0x01000000 16777216

dodane w programie iTunes 10.2

kParentalFlags_DisableDeviceFileSharing 0x02000000 33554432

dodane w programie iTunes 10.4

kParentalFlags_DisableExplicitBooks 0x04000000 67108864

dodane w aplikacji iTunes 11.0

kParentalFlags_DisableDefaultPlayerDialog 0x08000000 134217728

dodane w programie iTunes 11.3

Wartości UserMoviesLimit, UserTVShowsLimit, AdminMoviesLimit oraz AdminTVShowsLimit

Te wartości rejestru nie są publicznie udokumentowane. Administratorzy systemu używają zazwyczaj tylko preferencji nadzoru rodzicielskiego ustawianych w wartościach rejestru UserFlags i AdminFlags.

Wartości UserFlags, UserMoviesLimit oraz UserTVShowsLimit

Te wartości rejestru są używane w przypadku odblokowanego nadzoru rodzicielskiego. Znajdują się w kluczu HKEY_CURRENT_USER, więc użytkownicy mogą je zmienić, nawet jeśli nie mają podwyższonego poziomu uprawnień. Nie używaj tych wartości rejestru, jeśli chcesz zapobiec zmianie ustawień nadzoru rodzicielskiego przez użytkowników.

iTunes stosuje ograniczenia ustawione w wartościach rejestru UserFlags, UserMoviesLimit, UserTVShowsLimit, UserRatingSystemID i UserGamesLimit tylko wtedy, gdy:

 • Nie ustawiono wartości AdminFlags w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE
 • Bit kParentalFlags_Locked wartości AdminFlags jest ustawiony na 0

Wartości AdminFlags, AdminMoviesLimit oraz AdminTVShowsLimit

Te wartości rejestru są używane w przypadku zablokowanego nadzoru rodzicielskiego. Znajdują się w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE i mogą zostać zmienione tylko przez użytkowników o zaawansowanych uprawnieniach.

Program iTunes sprawdza, czy konto bieżącego użytkownika ma wartość AdminFlags, która określa, czy funkcje nadzoru są zablokowane. Jeśli taka wartość istnieje, program iTunes używa jej, ignorując wartości użytkownikaxxx w kluczu HKEY_CURRENT_USER.

W tym scenariuszu wartości administratoraxxx mogą nie odzwierciedlać bieżących ustawień nadzoru rodzicielskiego, jeśli funkcje nadzoru są odblokowane. Utrzymywane są tylko wartości użytkownikaxxx, ale zablokowane funkcje w wartości AdminFlags pozostają aktualne.

Wstępna konfiguracja funkcji nadzoru rodzicielskiego

Aby wstępnie skonfigurować funkcje nadzoru rodzicielskiego, ustaw trzy wartości rejestru w kluczu rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls dla każdego konta użytkownika.

W tym celu użyj jednej z poniższych metod:

 • Użyj programu iTunes, aby skonfigurować i zablokować preferencje nadzoru rodzicielskiego dla danego użytkownika, a następnie wprowadź wartości tego użytkownika w kluczach rejestru pozostałych identyfikatorów bezpieczeństwa konta (SID). Przed wykonaniem tej czynności upewnij się, że nie musisz ustawić flag, którymi nie można zarządzać z poziomu interfejsu użytkownika programu iTunes. 
 • Użyj Edytora rejestru, aby ustawić wartości nadzoru rodzicielskiego.

Ustaw następujące wartości, aby wstępnie skonfigurować funkcje nadzoru rodzicielskiego dla nieużywanych lub nieutworzonych jeszcze kont użytkownika.

32-bitowe wersje programu iTunes w 32-bitowym systemie Windows lub 64-bitowe wersje programu iTunes w 64-bitowym systemie Windows:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

32-bitowe wersje programu iTunes w 64-bitowym systemie Windows:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

Jeśli w folderze HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls nie ma kluczy dla danego konta, iTunes używa kluczy znajdujących się w folderze HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\Parental Controls\Default.

Aby zapobiec zmianie ustawień nadzoru rodzicielskiego przez użytkowników z ograniczonymi uprawnieniami, upewnij się, że ustawiono wartość kParentalFlags_Locked w kluczu AdminFlags.

Ustawiając te flagi, pamiętaj, że:

 • Nie można ich ustawić w interfejsie użytkownika programu iTunes.
 • Te ustawienia są stosowane tylko wtedy, gdy ustawiono klucz kParentalFlags_Locked. Jeśli nie zablokujesz klucza AdminFlags, program iTunes zignoruje ustawienia.
 • Te ustawienia flagi należy wprowadzić w kluczu AdminFlags. Ustawienia wprowadzone w kluczu UserFlags nie będą stosowane.
Nazwa UserFlags lub AdminFlags Wartość szesnastkowa
(tylko w przypadku ręcznego edytowania wartości rejestru klienta)
Wartość dziesiętna
(tylko w przypadku wdrażania wartości rejestru za pomocą zasad grupy)

kParentalFlags_DisableCheckForUpdates

0x00000100

256

kParentalFlags_DisableAutomaticDeviceSync

0x00000800

2048

kParentalFlags_DisableGetAlbumArtwork

0x00001000

4096

kParentalFlags_DisablePlugins

0x00002000

8192

kParentalFlags_DisableOpenStream

0x00004000

16384

kParentalFlags_DisableAppleTV

0x00008000

32768

kParentalFlags_DisableDeviceRegistration

0x00010000

65536

kParentalFlags_DisableDiagnostics

0x00020000

131072

kParentalFlags_RequireEncryptedBackups

0x00080000

524288

kParentalFlags_DisableHomeSharing

0x00100000 1048576

kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates

0x00200000 2097152

kParentalFlags_DisableCheckForDeviceUpdates

0x00400000 4194304

Na przykład — aby wyłączyć opcję sprawdzania uaktualnień urządzenia, ustaw wartości rejestru kParentalFlags_Locked i kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdatesAdminFlags w kluczu AdminFlags na 0x40000000.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: