Pomoc dotycząca odtwarzania urządzenia z archiwum iCloud

Oto czynności, jakie należy wykonać w przypadku napotkania problemów podczas odtwarzania urządzenia z archiwum iCloud.

Jak odtworzyć urządzenie z archiwum iCloud, jeśli jest już ono skonfigurowane do użycia?

Musisz wymazać z urządzenia wszystkie dane i ustawienia. Najpierw upewnij się, że masz archiwum iCloud do odtworzenia:

 1. Aby wyświetlić listę archiwów iCloud, wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Dysk > Zarządzaj dyskiem (w systemie iOS 7 wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Dysk i archiwum > Zarządzaj dyskiem). 
 2. Sprawdź datę archiwum do odtworzenia, ponieważ zostaną odtworzone tylko dane zarchiwizowane w usłudze iCloud do tego dnia.
   

Gdy upewnisz się, że archiwum iCloud jest dostępne, wykonaj następujące czynności:

 1. Podłącz urządzenie do źródła zasilania i upewnij się, że jest połączone z Internetem przez sieć Wi-Fi.
 2. Wykonaj instrukcje dotyczące odtwarzania urządzenia z systemem iOS z archiwum iCloud, które obejmują sprawdzenie, czy na urządzeniu jest zainstalowana najnowsza wersja systemu iOS.

Dlaczego dla mojego urządzenia nie ma dostępnych archiwów iCloud?

Lista archiwów dostępnych dla danego urządzenia powinna zostać wyświetlona po wybraniu kolejno opcji Ustawienia > iCloud > Dysk > Zarządzaj dyskiem (w systemie iOS 7 po wybraniu kolejno opcji Ustawienia > iCloud > Dysk i archiwum > Zarządzaj dyskiem i stuknięciu nazwy urządzenia).

Archiwa iCloud można też wyświetlić na komputerze. W tym celu należy otworzyć preferencje usługi iCloud (w systemie OS X) lub aplikację iCloud dla Windows (w systemie Windows), kliknąć przycisk Zarządzaj, a następnie kliknąć opcję Kopie zapasowe.

 

Jeśli lista archiwów iCloud jest pusta lub przygaszona:

Jak sprawdzić, czy trwa proces odtwarzania?

Wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Archiwum (w systemie iOS 7 wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Dysk i archiwum). Gdy trwa proces odtwarzania, ustawienie funkcji Archiwum iCloud jest przygaszone i można stuknąć opcję Zatrzymaj odtwarzanie.

Którego archiwum należy użyć podczas odtwarzania?

Usługa iCloud przechowuje trzy ostatnie archiwa dla każdego urządzenia powiązanego z kontem iCloud. W przypadku każdego archiwum jest wyświetlana data i godzina jego utworzenia, a także nazwa urządzenia, dla którego utworzono archiwum. O ile nie chcesz odtworzyć starszego archiwum, wybierz najnowsze archiwum urządzenia, które ma zostać odtworzone.

Czy można odtworzyć telefon iPhone lub iPoda touch przy użyciu archiwum utworzonego z iPada?

Archiwa systemu iOS można odtwarzać na dowolnym urządzeniu z kilkoma wyjątkami:

 • Z archiwum można odtworzyć wszystkie aplikacje, o ile są one zgodne z danym urządzeniem. Na przykład aplikacja działająca tylko na iPadzie nie zostanie odtworzona na telefonie iPhone.
 • Na urządzeniu musi być używany system iOS w wersji takiej samej jak użyta do utworzenia archiwum lub nowszej. Przeprowadź uaktualnienie do najnowszej wersji systemu iOS, a następnie spróbuj ponownie odtworzyć urządzenie.
 •  W przypadku systemu iOS 7 zdjęcia w albumie Rolka z aparatu są specyficzne dla każdego urządzenia. Na przykład zdjęcia w albumie Rolka z aparatu z telefonu iPhone lub iPoda touch nie zostaną odtworzone na iPadzie.
   

Jeśli masz system iOS 8 i włączoną bibliotekę zdjęć iCloud (beta), Twoje zdjęcia i nagrania wideo są przechowywane w usłudze iCloud, a więc nie są uwzględniane w archiwum iCloud. 

W przypadku systemu iOS 8 z wyłączoną biblioteką zdjęć iCloud (beta) zdjęcia z albumu Biblioteka zdjęć zostają uwzględnione w archiwum iCloud i są specyficzne dla poszczególnych urządzeń. Na przykład zdjęcia z albumu Biblioteka zdjęć z telefonu iPhone lub iPoda touch nie zostaną odtworzone na iPadzie.

W trakcie procesu odtwarzania pojawiają się monity o wprowadzenie kilku identyfikatorów Apple ID i haseł

Mogą pojawić się monity o podanie identyfikatora Apple ID i haseł dla kont w sklepach iTunes Store, App Store i iBooks Store. Takie zachowanie jest normalne i zapewnia odtworzenie zakupionych elementów.

Jeśli archiwum zawiera elementy kupione przy użyciu różnych kont Apple ID albo jeśli przesłano muzykę, filmy lub programy TV z biblioteki iTunes innej osoby do Twojego urządzenia, pojawi się monit o wprowadzenie hasła dla każdego konta Apple ID.

Podczas odtwarzania są wyświetlane komunikaty dotyczące połączenia

Po odtworzeniu ustawień i kont urządzenie jest uruchamiane ponownie i zaczyna pobierać kupione utwory muzyczne, filmy, programy TV, aplikacje, książki, zawartość albumu Biblioteka zdjęć (lub albumu Rolka z aparatu) oraz inne materiały. W tym czasie możesz normalnie korzystać z urządzenia, ale jeśli zostanie wyświetlony komunikat lub odtwarzanie nie będzie możliwe, podłącz urządzenie do źródła zasilania i połącz je z Internetem przez sieć Wi-Fi. Następnie wstrzymaj się z używaniem urządzenia do czasu odtworzenia go.

Podczas odtwarzania urządzenia został wyświetlony komunikat

Poszukaj pomocnych informacji w artykule Omówienie komunikatów wyświetlanych podczas odtwarzania danych z archiwum iCloud

W razie problemów z zapamiętaniem wyświetlonego komunikatu można utworzyć zrzut ekranu na urządzeniu z systemem iOS. Naciśnij jednocześnie przycisk Początek i przycisk blokady, aby zachować obraz bieżącej zawartości ekranu w albumie Biblioteka zdjęć (lub Rolka z aparatu).

Proces odtwarzania trwa długo

Czas potrzebny do odtworzenia zależy od Twojej lokalizacji geograficznej i szybkości połączenia internetowego. Nawet w przypadku szybkiego połączenia internetowego proces odtwarzania może wymagać od 1 do 4 godzin na gigabajt.

Jeśli podróżujesz do innych krajów, proces odtwarzania może trwać dłużej niż zwykle. Usługa iCloud jest optymalizowana w celu zapewnienia najlepszej obsługi w lokalizacji geograficznej, z której najczęściej łączysz się z Internetem. Podczas odtwarzania z archiwum usługa iCloud jest optymalizowana w celu zapewnienia najlepszej obsługi w obszarze geograficznym, w którym zostało utworzone archiwum.

Dodatkowa pomoc

A message says some items could not be restored

If your Wi-Fi is disconnected while you're restoring, you'll see a message that some items couldn't be restored. These items usually include photos, videos, or app content.

 • Check to see if photos are still downloading. If so, a message says something like, "Restoring 350 of 1200 items." If the transfer is still in progress, wait for it to finish. Your device needs to stay connected to a reliable Wi-Fi network and a power outlet the whole time. 
 • If your photos and videos aren't downloading, start over. Try to restore from the backup again, and stay connected to Wi-Fi and a power source until the process completes.
 • If an app is grayed out or stuck loading for a long time, make sure you're connected to a Wi-Fi network. Then, tap the app to pause the process, and tap it again to continue. If this doesn’t solve the issue, try deleting and re-downloading the app.

I'm asked to enter multiple Apple IDs

There are a couple of reasons that you might be asked for multiple Apple ID passwords:

 • Your backup contains purchases from multiple Apple IDs.
 • Your backup has music, movies, and shows that were tranferred from another iTunes account to your device.

If you don't remember the Apple ID passwords, you can tap Skip this Step to continue the restore process.

Get more help

Ostatnia modyfikacja: