Zmienianie, dodawanie lub usuwanie metod płatności na koncie Apple ID

Dowiedz się, jak zarządzać informacjami dotyczącymi płatności na koncie Apple ID na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, komputerze Mac, komputerze PC lub urządzeniu z systemem Android.

Apple ID to konto niezbędne do korzystania z różnych usług firmy Apple, takich jak App Store, iTunes Store, iCloud itp. Gdy zmienisz informacje dotyczące płatności, zostaną one uaktualnione we wszystkich aplikacjach i usługach, w których korzystasz z konta Apple ID.

Aby zmienić, dodać lub usunąć metody płatności, stuknij lub kliknij ten przycisk:

Edytuj metody płatności

Jeśli po stuknięciu lub kliknięciu tego przycisku nie widzisz listy metod płatności, wykonaj poniższe czynności.

Zmienianie metody płatności na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Zanim zmienisz informacje dotyczące płatności, upewnij się, że masz najnowszą wersję systemu iOS.

 1. Otwórz aplikację Ustawienia. 
 2. Stuknij swoje imię i nazwisko, a następnie stuknij opcję iTunes Store i App Store*.
 3. Stuknij identyfikator Apple ID i opcję Pokaż Apple ID. Może się pojawić prośba o zalogowanie.
 4. Stuknij opcję Zarządzaj płatnościami. (Jeśli używasz starszej wersji systemu iOS, stuknij opcję Informacje o płatności). Teraz możesz dodawać, uaktualniać lub usuwać metody płatności oraz zmieniać ich kolejność:

Uaktualnianie lub dodawanie

iPhone wyświetlający ekran Zarządzaj płatnościami z listą trzech kart kredytowych.

Uaktualnianie metody płatności
Stuknij metodę płatności, a następnie zmień informacje. Upewnij się, że informacje są zgodne z danymi podanymi w instytucji finansowej. Może być konieczne wprowadzenie kodu zabezpieczeń, który jest nadrukowany na karcie kredytowej lub debetowej. Jeśli po 4 ostatnich cyfrach numeru karty wyświetla się usługa Apple Pay, zmień informacje rozliczeniowe w aplikacji Wallet.

Dodawanie metody płatności
Stuknij opcję Dodaj metodę płatności. Może pojawić się sugestia dodania karty, z której korzystasz w usłudze Apple Pay. (Jeśli dodajesz nową kartę kredytową lub debetową, może pojawić się opcja dodania nowej karty do usługi Apple Pay).

Usuwanie lub zmiana kolejności

iPhone wyświetlający ekran Zarządzaj płatnościami z przyciskiem usuwania obok kart kredytowych.

Usuwanie metody płatności
Stuknij opcję Edytuj, a następnie ikonę Usuń , lub przesuń palcem w lewo i stuknij opcję Usuń.

Zmienianie kolejności metod płatności
Stuknij opcję Edytuj, a następnie użyj ikony zmiany kolejności , aby zmienić kolejność metod płatności. Firma Apple będzie podejmować próby obciążenia metod płatności w kolejności od góry do dołu. Nie można zmienić kolejności, w jakiej jest obciążane saldo konta Apple ID.

* Począwszy od systemu iOS 12.2, metodami płatności można zarządzać również na ekranie Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > Płatność i wysyłka. W przypadku urządzenia z systemem iOS 12.1.x lub starszym edycja metod płatności na ekranie Płatność i wysyłka spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych metod płatności.

Zmienianie metody płatności na komputerze Mac lub PC

Na komputerze Mac informacje dotyczące płatności można edytować w App Store. Na komputerze PC należy użyć aplikacji iTunes.

Zmienianie metody płatności na komputerze Mac

 1. Otwórz aplikację App Store na komputerze Mac.
 2. Kliknij swoje imię lub przycisk logowania  u dołu paska bocznego.
 3. Kliknij opcję Pokaż informacje.
 4. Upewnij się, że informacje podane na stronie Informacje o koncie są zgodne z danymi podanymi w instytucji finansowej.
 5. Obok pozycji Informacje o płatności kliknij opcję Zarządzaj płatnościami. (Jeśli używasz starszej wersji systemu macOS, kliknij opcję Edytuj po prawej stronie pozycji Typ płatności). Może zostać wyświetlony monit o zalogowanie się przy użyciu identyfikatora Apple ID. Następnie możesz dodawać, uaktualniać lub usuwać metody płatności oraz zmieniać ich kolejność:
  • Uaktualnianie metody płatności: kliknij opcję Edytuj obok metody płatności, którą chcesz zmienić. Może być konieczne wprowadzenie kodu zabezpieczeń, który jest nadrukowany na karcie kredytowej lub debetowej.
  • Dodawanie metody płatności: kliknij opcję Dodaj płatność.
  • Usuwanie metody płatności: kliknij opcję Edytuj obok metody płatności, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij opcję Usuń.
  • Zmiana kolejności metod płatności: zatrzymaj wskaźnik myszy nad metodą płatności, a następnie użyj ikony Zmień kolejność , aby przesunąć metodę płatności w górę lub w dół. Firma Apple będzie podejmować próby obciążenia metod płatności w kolejności od góry do dołu. Nie można zmienić kolejności, w jakiej jest obciążane saldo konta Apple ID.

App Store na komputerze Mac wyświetlający stronę Zarządzaj płatnościami, na której można edytować, zmieniać kolejność, dodawać lub usuwać metody płatności.

Zmienianie metody płatności w aplikacji iTunes dla Windows na komputerze PC

 1. Otwórz aplikację iTunes.
 2. Na pasku menu u góry okna aplikacji iTunes kliknij opcję Konto, a następnie kliknij opcję Pokaż moje konto.
 3. Zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID.
 4. Upewnij się, że informacje podane na stronie Informacje o koncie są zgodne z danymi podanymi w instytucji finansowej.
 5. Kliknij opcję Zarządzaj płatnościami po prawej stronie pozycji Informacje o płatności. (Jeśli używasz starszej wersji aplikacji iTunes, kliknij opcję Edytuj po prawej stronie pozycji Typ płatności). Następnie możesz dodawać, uaktualniać lub usuwać metody płatności oraz zmieniać ich kolejność:
  • Uaktualnianie metody płatności: kliknij opcję Edytuj obok metody płatności, którą chcesz zmienić. Może być konieczne wprowadzenie kodu zabezpieczeń, który jest nadrukowany na karcie kredytowej lub debetowej.
  • Dodawanie metody płatności: kliknij opcję Dodaj płatność.
  • Usuwanie metody płatności: kliknij opcję Edytuj obok metody płatności, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij opcję Usuń.
  • Zmiana kolejności metod płatności: zatrzymaj wskaźnik myszy nad metodą płatności, a następnie użyj ikony Zmień kolejność , aby przesunąć metodę płatności w górę lub w dół. Firma Apple będzie podejmować próby obciążenia metod płatności w kolejności od góry do dołu. Nie można zmienić kolejności, w jakiej jest obciążane saldo konta Apple ID.

Zmienianie metody płatności na urządzeniu z systemem Android

Informacje dotyczące płatności możesz edytować na urządzeniu z systemem Android, ale spowoduje to usunięcie wszystkich metod płatności poza podstawową metodą z Twojego konta Apple ID oraz ze wszystkich innych urządzeń, które używają tego konta. Aby tego uniknąć, do uaktualnienia informacji dotyczących płatności użyj komputera Mac lub PC.

Zanim zmienisz informacje dotyczące płatności, upewnij się, że masz najnowszą wersję aplikacji Apple Music na urządzeniu z systemem Android.

 1. Otwórz aplikację Apple Music na urządzeniu z systemem Android. 
 2. Stuknij przycisk menu przycisk Sortuj opcje w prawym górnym rogu.
 3. Stuknij opcję Konto. Jeśli nie widzisz opcji Konto, stuknij kolejno pozycje Ustawienia, Zaloguj się, zaloguj się za pomocą identyfikatora Apple ID, stuknij przycisk Wstecz przycisk Nawigacja do góry i ponownie stuknij przycisk menu przycisk Sortuj opcje.
 4. Stuknij opcję Informacje o płatności.
 5. Zmień lub usuń informacje. Aby usunąć metodę płatności, wybierz opcję Brak.
  Telefon z systemem Android przedstawiający informacje o płatności dla usługi Apple Music.
 6. Upewnij się, że imię i nazwisko oraz adres płatnika zgadzają się z danymi podanymi w instytucji finansowej, a następnie stuknij opcję Gotowe.

Zarządzanie metodami płatności używanymi przez członków rodziny

Po skonfigurowaniu Chmury rodzinnej i włączeniu udostępniania zakupów jedna dorosła osoba w rodzinie (organizator w rodzinie) kontroluje jedną wspólną metodę płatności dla wszystkich członków grupy rodzinnej. Dowiedz się więcej na temat zakupów i płatności rodzinnych.

Jeśli jesteś organizatorem w rodzinie, możesz dodać wiele metod płatności do swojego konta Apple ID, ale członkowie rodziny będą mogli używać tylko pierwszej metody płatności na liście. W przypadku gdy członek rodziny nie może dokonać zakupu, organizator w rodzinie może przenieść inną metodę płatności na górę listy.

 

Jeśli nie można zmienić lub usunąć informacji dotyczących płatności

Jeśli masz pytanie dotyczące obciążenia

 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: