Rozwiąż problemy z narzędziem Profile Manager w systemie macOS Server

Dowiedz się, jak znaleźć i rozwiązać problemy, jeśli narzędzie Profile Manager nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do strony administracyjnej

Podstawowa konfiguracja narzędzia Profile Manager znajduje się w aplikacji Server. Aby uzyskać dostęp do strony /mydevices narzędzia Profile Manager i strony administracyjnej, należy użyć przeglądarki Safari.

Tylko administratorzy serwera mają dostęp do strony administracyjnej. Format adresu URL strony administracyjnej to:

 • https://kwalifikowana_nazwa_domeny_naszego_serwera/profilemanager
  Przykład: https://www.example.com/profilemanager

Aby zarejestrować telefon iPhone, iPada, iPoda touch lub komputer Mac, przejdź do witryny:

 • https://kwalifikowana_nazwa_domeny_twojego_serwera/mydevices
  Przykład: https://www.example.com/mydevices

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do strony administracyjnej za pomocą przeglądarki internetowej innej niż Safari, spróbuj użyć przeglądarki Safari. Jeśli nie możesz uzyskać dostępu za pomocą przeglądarki Safari, sprawdź swój serwer DNS. Ustawienia serwera DNS są ważne podczas zarządzania wdrożeniem narzędzia Profile Manager. Jeśli narzędzie Profile Manager nie otwiera się, upewnij się, że serwer wskazuje niezawodny serwer DNS.

Jeśli nie możesz wysyłać profili lub aplikacji do klientów

Jeśli podczas wysyłania profili lub aplikacji do systemów klienckich występują problemy, sprawdź plik dziennika systemu w narzędziu Konsola. Jeśli serwer nie może skontaktować się z serwerami usługi APNs Apple, sprawdź konfigurację sieci. Upewnij się, że wszystkie potrzebne porty są otwarte.

Aby uzyskać więcej informacji, włącz rejestrowanie błędów usługi APNS za pomocą następujących poleceń aplikacji Terminal:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.apsd APSWriteLogs -bool TRUE
sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.apsd APSLogLevel -int 7
sudo killall apsd

Dzienniki można przeglądać w aplikacji Konsola, filtrując je w podsystemach com.apple.apsd i com.apple.apspd.

Po zarejestrowaniu transakcji APNS użyj następujących poleceń aplikacji Terminal, aby wyłączyć rejestrowanie błędów:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.apsd APSWriteLogs -bool FALSE
sudo defaults delete /Library/Preferences/com.apple.apsd APSLogLevel
sudo killall apsd

Jeśli występują inne problemy z narzędziem Profile Manager

W rozwiązaniu problemów z narzędzie Profile Manager mogą pomóc jego dzienniki. Dowiązanie symboliczne o nazwie „devicemgr” można znaleźć w katalogu /var/log. Ten plik wskazuje na katalog /Library/Logs/ProfileManager, gdzie można znaleźć następujące dzienniki:

AuditLogs
 • Pliki w tym katalogu zawierają żądania i odpowiedzi w formacie CSV z odpowiednich dzienników usług, takich jak wszystkie polecenia wysyłane do urządzenia lub wszystkie akcje zainicjowane przez określonego użytkownika. Każdy plik ma nagłówek opisujący dane rejestrowane w każdej kolumnie.
devicemgrd.log
 • Określa stan wykonywania zapytań i synchronizowania użytkowników i grup usługi Open Directory oraz usługi Active Directory.
 • Zawiera błędy występujące w zapytaniach wykonywanych przez plik devicemgrd.
 • Wyświetla wpisy związane z wysyłaniem powiadomień w trybie push.
 • Wyświetla wpisy związane z transakcjami DEP i VPP.
dmAuthService.log
 • Rejestruje stan prób uwierzytelniania użytkowników w sieci Web.
dmDeviceService.log
 • Rejestruje interakcje między narzędziem Profile Manager a urządzeniami, którymi zarządza.
dmhttpd.log
 • Rejestruje dane wysokiego poziomu protokołu HTTP dla żądań i odpowiedzi usług narzędzia Profile Manager.
dmPortalService.log
 • Rejestruje żądania i błędy z portalu użytkownika /mydevices.
dmSCEPService.log
 • Rejestruje żądania i błędy usługi SCEP (używanej podczas rejestracji urządzenia).
dmWebAdminService.log
 • Rejestruje żądania i błędy podczas korzystania z administratora www /profilemanager.
dm_helper.log
 • Rejestruje informacje dotyczące uwierzytelniania użytkowników powiązane z rozwiązaniem MDM od użytkowników sieci macOS.
dmrunnerd.log
 • Wyświetla stan uruchamiania i zatrzymywania zarządzanych procesów języka Ruby, które obsługują witrynę narzędzia Profile Manager (/profilemanager i /mydevices). Ten dziennik jest czasami pusty.
migration_tool.log
 • Pokazuje stan i szczegóły migracji z poprzedniej wersji aplikacji Server.app. 

php-fpm.log

 • Wyświetla stan uruchamiania i zatrzymywania poszczególnych procesów pomocniczych php-fpm.

php-fpm.devicemgr.log

 • W tym pliku rejestrowane są problemy związane z językiem PHP.
PostgreSQL-<rrrr-mm-dd>.log
 • Rejestruje wszelkie zapytania w bazie danych PostgreSQL narzędzia Profile Manager, które powodują błąd.
 • Rejestrowane są również polecenia zmieniające schemat bazy danych.
servermgr_devicemgr.log
 • Rejestruje uruchamianie i zatrzymywanie usługi narzędzia Profile Manager.

Ten dziennik może zawierać przydatne informacje związane z serwerem WWW:

 • /var/log/apache2/service_proxy_error.log

Dodatkowych informacji może dostarczyć następujące polecenie aplikacji Terminal:

sudo log show --info --debug --predicate "(eventMessage contains[cd] 'devicemgr') or (category contains[cd] 'HTTPServer')"

Informacje o „niepowodzeniach” transakcji

Niektóre z tych dzienników mogą zawierać informacje o „niepowodzeniach” transakcji lub ponowionych próbach. Większość z tych wpisów jest normalna i nie oznacza występowania problemu. Te zarejestrowane zdarzenia to konflikty między próbami modyfikacji podstawowej bazy danych PostgreSQL w tym samym czasie. Tego rodzaju niepowodzenia wymuszają ponowienie próby, dopóki się nie powiodą.

Konflikty transakcji można zidentyfikować, gdy w plikach dziennika jest widoczna dowolna z następujących uwag:

 • Canceled on conflict out to pivot
 • could not serialize access due to concurrent update
 • @@@ Retry #X
 • @@@ Retry X

Check the apspd CFPrefs file

Przejdź do katalogu /Library/Preferences/ApplePushServiceProvider, wybierz com.apple.apspd.plist, a następnie kolejno File > Get Info. Jeśli plik jest większy niż 5 kb, usuń go i uruchom ponownie proces apspd za pomocą następującego polecenia aplikacji Terminal:

sudo killall apspd

Używanie opcji pełnego rejestrowania w celu uzyskania większej ilości informacji

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemu jest czasami dostępnych po zwiększeniu poziomu szczegółowości dziennika. Aby zebrać potrzebne informacje, odtwórz problem po zwiększeniu poziomu szczegółowości rejestrowania.

Po zakończeniu przywróć oryginalny poziom szczegółowości rejestrowania. Pozostawienie poziomu rejestrowania na wyższym poziomie szczegółowości zmniejsza ilość dostępnego miejsca na dysku startowym.

Włączanie pełnego rejestrowania

Aby zwiększyć poziom szczegółowości rejestrowania, użyj następującego polecenia aplikacji Terminal:

sudo debugDeviceMgr 4

Spowoduje to automatyczne ponowne uruchomienie usługi narzędzia Profile Manager.

Wyłączanie pełnego rejestrowania

Aby przywrócić pierwotne ustawienie poziomu szczegółowości rejestrowania, użyj następującego polecenia aplikacji Terminal:

sudo debugDeviceMgr 1

Spowoduje to automatyczne ponowne uruchomienie usługi narzędzia Profile Manager.

Data publikacji: