Mac OS X: Zerowanie wszystkich danych na dysku

W tym artykule wyjaśniono, jak wyzerować wszystkie dane na dysku. Takie działanie utrudnia odzyskanie danych z wymazanego (zainicjowanego) dysku.

Wskazówka: informacje dotyczące systemu Mac OS X w wersji 10.4 lub nowszej można znaleźć na tej stronie.

Ostrzeżenie: W tym dokumencie omówiono procedury umożliwiające całkowite wymazanie dysku. Przed wykonaniem opisanych tutaj czynności należy utworzyć kopie zapasowe plików, które mają zostać zachowane.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Informacje o zerowaniu danych

Informacje są zapisywane na dysku twardym jako zera i jedynki, w tak zwanym formacie binarnym. Plik specjalnego typu, określany jako katalog, wskazuje grupy liczb binarnych będące plikami. Wymazanie dysku przy użyciu szybkiego inicjowania powoduje całkowite opróżnienie katalogu dysku. Przypomina to usunięcie spisu treści z książki bez naruszania innych stron. Brak spisu treści oznacza, że system nie może zidentyfikować plików — ignoruje je i nadpisuje nowymi tak, jakby nie istniały. Oznacza to, że wszystkie pliki na dysku można potencjalnie odzyskać, dopóki dysk nie zostanie wypełniony nowymi danymi. To dlatego w programie Finder jest mowa o „dostępnym”, a nie „pustym” miejscu. Aby dysk był naprawdę pusty, należy go dosłownie wymazać.

Jedną z dostępnych opcji jest zerowanie wszystkich danych. Zerowanie danych jest bardziej zaawansowanym procesem wymazywania. Wszystkie dane binarne w pustej części dysku są zmieniane na zera, co można określić jako cyfrowy stan pusty. Takie podejście znacznie zmniejsza szanse, że osoba, która uzyska dysk twardy po jego zainicjowaniu, będzie w stanie odzyskać pliki. Zalecane jest przeprowadzenie zerowania co najmniej raz przed sprzedażą lub utylizacją komputera albo dysku twardego. W celu poprawienia bezpieczeństwa należy wyzerować dane co najmniej dwa razy. W przypadku zastosowań wymagających najwyższego bezpieczeństwa warto rozważyć zniszczenie dysku twardego przez firmę specjalizującą się w utylizacji tego typu urządzeń.

Zerowanie danych trwa dłużej niż normalne inicjowanie dysku (przy dużym dysku nawet kilka godzin), dlatego trzeba odpowiednio zaplanować tę operację.

Dostępność funkcji zerowania wszystkich danych

 • Funkcja zerowania jest dostępna w systemie Mac OS X od wersji 10.2.3.
 • Opcja zerowania wszystkich danych powinna działać dla dowolnego dysku twardego dostarczonego przez firmę Apple z komputerem zgodnym z systemem Mac OS X.
 • Zerowanie wszystkich danych działa tylko dla całych dysków. Nie można wyzerować jednej z kilku partycji.
 • Ta opcja może nie działać w przypadku dysków twardych innych firm.


Uwaga: gdy zerowanie wszystkich danych nie jest dostępne dla danego dysku, przycisk Opcje opisany w poniższych procedurach jest wyszarzony.

Gdy zerowanie wszystkich danych nie jest dostępne

Jeśli z pewnych powodów nie można wyzerować wszystkich danych, można uzyskać ten sam poziom bezpieczeństwa, inicjując dysk, wypełniając go w całości nieistotnymi informacjami (w celu nadpisania plików) i ponownie inicjując dysk. Można też poszukać oprogramowania innych firm do zarządzania dyskami, które oferuje podobną funkcję.

Nie można wyzerować dysku startowego

Dysku startowego nie można wymazać. Aby wyzerować dysk, który w normalnej sytuacji pełni funkcję startowego, należy uruchomić komputer przy użyciu dysku CD z systemem Mac OS X 10.2.3 lub nowszym albo przy użyciu innego dysku twardego.

Uwaga: Ta możliwość dotyczy dysku CD z pełną wersją systemu Mac OS X 10.2.3 lub nowszego, który jest dołączony do komputera. Nie można w tym przypadku użyć dysku z aktualizacją do wersji 10.2.3.

Jeśli nie jest dostępny odpowiedni dysk CD ani inny dysk twardy, można wykonać inne czynności. Jeśli jest dostępny dysk CD systemu Mac OS 9 z katalogiem System i można uruchomić komputer za pomocą tego dysku, można użyć dostępnego na tym dysku programu Drive Setup. W programie Drive Setup należy odszukać opcję zerowania wszystkich danych w menu Funkcje > Opcje inicjowania. Jeśli komputer, który trzeba wymazać, można przełączyć do trybu dysku docelowego, można podłączyć go w tym stanie do innego komputera i wyzerować jego dysk, gdyż nie będzie on wtedy traktowany jako dysk startowy.

Kroki procedury zerowania danych

W poniższej procedurze przyjęto założenie, że użytkownik posiada dysk CD z systemem Mac OS X 10.2.3 lub nowszym:

  1. Włóż dysk CD systemu Mac OS X.
  2. Uruchom ponownie komputer.
  3. Natychmiast po usłyszeniu dźwięku startowego naciśnij i przytrzymaj klawisz C, aby uruchomić komputer z dysku CD.
  4. Po wyświetleniu ekranu instalatora nie klikaj przycisku Dalej. Zamiast tego wybierz opcję Instalator > Otwórz narzędzia dyskowe.
  5. Wybierz dysk twardy do wymazania.
  6. Kliknij kartę Wymazywanie.
  7. Wybierz format woluminu z menu podręcznego Format woluminu.
  8. Kliknij przycisk Opcje.
  9. Zaznacz pole wyboru Zerowanie wszystkich danych.
  10. Kliknij przycisk OK.
  11. Kliknij przycisk Wymaż.

Jeśli bezpieczne usuwanie plików jest istotną kwestią, należy pamiętać, że pliki usuwane podczas opróżniania kosza pozostają dostępne na takich samych zasadach jak pliki na wymazanym, ale nie wyzerowanym dysku — do momentu nadpisania. Jeśli trzeba bezpiecznie usuwać pliki, należy skorzystać z oprogramowania innych firm do zarządzania dyskami, które aktywnie nadpisuje i losowo przydziela „dostępną” przestrzeń dyskową.

Inną możliwością jest przechowywanie danych na zaszyfrowanym obrazie dysku. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie technicznym nr 107332 (Mac OS X: Informacje o zaszyfrowanych obrazach dysków).

Funkcja systemu Mac OS X 10.3 — Opróżnij kosz bezpiecznie

System Mac OS X Panther umożliwia bezpieczne opróżnianie kosza. W tym celu należy w programie Finder wybrać z menu Plik opcję Opróżnij kosz bezpiecznie.

Uwaga: Po bezpiecznym opróżnieniu kosza nie można odzyskać usuniętych danych przy użyciu narzędzi dyskowych. Tę operację należy wykonywać tylko w przypadku posiadania kopii zapasowej danych lub pewności, że nie będą one nigdy więcej potrzebne.

Data publikacji: