Dodawanie drukarki do listy drukarek w systemie Mac OS X w 10.5.8 lub starszym

W tym artykule przedstawiono informacje na temat dodawania drukarki do listy drukarek w systemie Mac OS X 10.5.8 lub starszym.

Uwaga: ten artykuł dotyczy systemu Mac OS X w wersji 10.5.8 lub starszej. W przypadku nowszych wersji systemu Mac OS X należy się zapoznać z artykułem Mac — podstawy: drukowanie (Mac OS X 10.6) lub Macintosh — podstawy: drukowanie (OS X Lion).

 

Okno dialogowe drukowania i lista drukarek

Po wyborze polecenia Drukuj w dowolnej aplikacji systemu Mac OS X pojawi się okno dialogowe drukowania w postaci arkusza dołączonego do okna. W menu podręcznym Drukarka znajduje się lista dostępnych drukarek. System Mac OS X ma wbudowane oprogramowanie dla wielu drukarek, więc być może drukarka została już dodana do listy po jej podłączeniu do portu USB. Drukarki sieciowe są dodawane oddzielnie.

Dodawanie drukarki USB

Jeśli Twojej drukarki nie ma w menu podręcznym Drukarka, znajdź i zainstaluj odpowiedni sterownik. Sprawdź, czy do drukarki dołączono płyty CD-ROM lub odwiedź witrynę producenta drukarki. Oprogramowanie mogą instalować tylko użytkownicy z kontem administratora.

Wskazówka: okno Lista drukarek można też otworzyć z poziomu centrum drukowania (system Mac OS X 10.2.8 lub starszy) lub narzędzia konfigurowania drukarki (system Mac OS X 10.3 Panther lub nowszy).

Po zainstalowaniu oprogramowania sprawdź ponownie zawartość menu Drukarka. Jeśli drukarka się nie pojawia, konieczne może być wykonanie następujących czynności:

 1. Upewnij się, że drukarka jest podłączona do komputera, ma podłączone zasilanie oraz jest włączona.
 2. W systemie Mac OS X 10.2.8 lub starszym z menu Drukarka w oknie dialogowym drukowania wybierz polecenie Edycja listy drukarek. Zostanie wyświetlone okno listy drukarek.
 3. W systemie Mac OS X 10.3 lub nowszym z menu Pokaż wybierz opcję Pokaż listę drukarek. Zostanie wyświetlone okno listy drukarek.
 4. Kliknij przycisk Dodaj drukarkę.
 5. Z pierwszego menu rozwijanego wybierz pozycję USB.
 6. Wybierz z listy używaną drukarkę.
 7. Kliknij przycisk Dodaj.
 8. Zamknij okno listy drukarek.


Dodawanie drukarki sieciowej (AppleTalk lub LPR)

Dodawanie drukarki sieciowej AppleTalk lub LPR jest bardzo podobne do dodawania drukarki USB. W kroku czwartym powyższej instrukcji należy z menu rozwijanego wybrać pozycję AppleTalk lub „Drukarki LPR używające IP”. Od tego momentu konfiguracja nieco się różni.

Drukarka AppleTalk

 • W preferencjach sieci musi być włączony protokół AppleTalk.
 • Jeśli w Twojej sieci używane są strefy AppleTalk, wybierz jedną z nich z drugiego menu rozwijanego, jakie się pojawi.
 • Warto uniknąć potencjalnych problemów z techniką multihoming protokołu AppleTalk.


Drukarka LPR

 • Należy wprowadzić adres IP drukarki lub nazwę serwera DNS.
 • Jeśli drukujesz do kolejki wydruku, usuń zaznaczenie pola wyboru „Używaj domyślnej kolejki na serwerze”, a następnie wpisz nazwę kolejki. Jeśli nie drukujesz do kolejki, zostaw pole wyboru zaznaczone.
 • Możesz wybrać drukarkę z menu Model drukarki lub zostawić opcję Uniwersalny. W istocie chodzi o wybór pliku PPD.


Pojawia się znak zapytania lub problemy ze znalezieniem drukarki?

Jeśli na liście metod połączenia nie możesz znaleźć drukarki, którą chcesz dodać, upewnij się, że wybierasz odpowiedni typ połączenia dla Twojej drukarki. Niektóre drukarki, jak na przykład „Epson AppleTalk”, mogą używać własnych modułów wejścia-wyjścia. W celu dodania drukarki konieczne może być wybranie jednej z tych opcji niestandardowych. Jeśli na ikonie drukarki pojawia się znak zapytania, lub jeśli drukarka pojawia się na liście centrum drukowania lub narzędzia konfigurowania drukarki jako nieobsługiwana, należy sprawdzić, czy nie ma uaktualnionej wersji oprogramowania w witrynie producenta lub w witrynie plików do pobrania dla systemu Mac OS X.


Porada dotycząca instalacji oprogramowania

Drukarka może nie pojawić się na liście drukarek, zanim nie zostanie zainstalowane wymagane przez producenta oprogramowanie. Jeśli masz taką drukarkę, usuń ją z listy drukarek przed rozpoczęciem instalacji oprogramowania. Dodaj drukarkę ponownie do listy po zakończeniu instalacji oprogramowania.

Ważne: Informacje na temat produktów firm innych niż Apple są podawania jedynie do celów dokumentacyjnych i produktów tych nie można uznawać za rekomendowane przez firmę Apple. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Data publikacji: