Mac — podstawy: udostępnianie plików

Dowiedz się o funkcji udostępniania plików.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Funkcja udostępniania plików umożliwia udostępnianie plików i katalogów znajdujących się na komputerze Mac innym komputerom Mac i PC w sieci.

Uwagi

 • Ustawienia udostępniania plików mogą zostać zastąpione przez zaporę sieciową routera sieciowego, zapory sieciowe na innych komputerach lub zaporę sieciową w systemie Mac OS X 10.5 lub nowszym. Szczegółowe informacje zawiera ten artykuł. Informacje na temat zapór dla komputerów lub routerów innych firm można znaleźć w dokumentacji producenta.
 • Przed rozpoczęciem warto utworzyć wszystkie potrzebne konta użytkowników i grup w preferencjach Użytkownicy i grupy (w systemie OS X Mountain Lion lub OS X Lion) bądź w preferencjach Konta (w systemie Mac OS X 10.5 lub Mac OS X 10.6). Więcej informacji można znaleźć w tym artykule. Komputer Mac można skonfigurować w taki sposób, aby zapewnić określonym kontom użytkowników i grup dostęp do pewnych katalogów z określonymi uprawnieniami dostępu.

Otwieranie preferencji Udostępnianie

 1. Zaloguj się jako administrator. Aby włączyć i skonfigurować udostępnianie plików, musisz znać nazwę i hasło konta administratora komputera Mac.
 2. Z menu Apple () wybierz polecenie Preferencje systemowe.
 3. Wpisz „Udostępnianie plików” w polu wyszukiwania w oknie Preferencje systemowe i naciśnij klawisz Enter.

Wybieranie katalogów do udostępniania

Pod listą Udostępniane katalogi kliknij przycisk Dodaj (+). Znajdź katalog, który chcesz udostępniać. Aby wybrać wiele katalogów, zaznacz je przy użyciu myszy, trzymając naciśnięty klawisz Shift.

W poniższym przykładzie do udostępniania wybrano katalogi „Juan Chavez's Public Folder” i „Mac 101” (/Użytkownicy/Mac 101).

Udostępnione katalogi, preferencje systemowe Udostępnianie

Powtórz tę procedurę dla wszystkich katalogów, które chcesz udostępnić.

Uwaga: katalog do udostępniania można również wybrać bezpośrednio w programie Finder. Zaznacz katalog, wybierz polecenie Informacje z menu Plik, a następnie zaznacz pole wyboru Udostępniany katalog, aby udostępnić ten katalog. Aby anulować udostępnianie katalogu, usuń zaznaczenie pola wyboru Udostępniany katalog.

Okno Informacje

Wskazówka: po otwarciu udostępnianego katalogu w jego oknie programu Finder, a także we wszystkich oknach podkatalogów, jest widoczny pasek Udostępniany katalog.

Pasek Udostępniany katalog

Uzyskiwanie dostępu do udostępnionych plików

Aby uzyskać dostęp do plików udostępnionych na innym komputerze, na dysku stacji AirPort lub na urządzeniu Time Capsule, wykonaj czynności opisane w artykule Łączenie z udostępnianymi komputerami i serwerami w sieci.

Więcej informacji zawierają artykuły Serwery i udostępniane komputery, z którymi można się łączyć i Formaty adresów sieciowych udostępnianych komputerów i serwerów.
 

Tematy dla zaawansowanych

Aby dowiedzieć się więcej o zaawansowanych opcjach udostępniania plików, otwórz poniższą sekcję.

Zwiń wszystko | Rozwiń wszystko

Konfigurowanie kont użytkowników i grup przy użyciu odpowiednich uprawnień dostępu

 1. W oknie preferencji Udostępnianie wybierz udostępniany katalog.
 2. Aby dodać domyślne konta użytkowników i grupy, które zostały wybrane podczas udostępniania katalogu, kliknij ikonę + (plus) poniżej listy Użytkownicy.
 3. Wybierz istniejące konto użytkownika lub istniejącą grupę. Konta użytkowników można tworzyć w preferencjach Użytkownicy i grupy (w systemie OS X Mountain Lion lub OS X Lion) bądź w preferencjach Konta (w systemie Mac OS X 10.5 lub nowszym) w Preferencjach systemowych. Wskazówka: konto użytkownika typu „Tylko udostępnianie” można utworzyć, klikając przycisk Nowa osoba lub dodając użytkownika z programu Kontakty (w systemie OS X Mountain Lion) lub Książka adresowa (w systemie Mac OS X 10.5 lub nowszym).
 4. Domyślnym uprawnieniem dla dodanego konta użytkownika lub grupy jest „Tylko odczyt”.  Aby zmienić to ustawienie, kliknij menu podręczne obok użytkownika lub grupy, a następnie wybierz jedną z opcji uprawnień:
  • Odczyt i zapis — użytkownik może odczytywać, kopiować, edytować i usuwać zawartość katalogu.
  • Tylko odczyt — użytkownik może tylko odczytywać i kopiować (w inne miejsce) zawartość katalogu.
  • Tylko zapis (skrzynka wrzutowa) — użytkownik może tylko kopiować zawartość do tego katalogu.  Użytkownik nie widzi zawartości katalogu będącego skrzynką wrzutową.  

   Uwaga: użytkownik z uprawnieniami „Tylko zapis” może nadpisywać elementy w katalogu będącym skrzynką wrzutową, jeśli wrzuci do niego element o identycznej nazwie jak element już istniejący w tym katalogu.
    
  • Brak dostępu (tylko grupy) — konta użytkowników w tej grupie nie będą miały dostępu do katalogu.  Jeśli jednak zostanie dodane konto użytkownika, uprawnienia przypisane do tego konta użytkownika zastąpią ograniczenia grupy.
    
 5. Powtórz tę procedurę dla pozostałych udostępnianych katalogów, do których mają mieć dostęp użytkownicy.

Okienko preferencji Udostępnianie

Dostępem użytkownika lub grupy do udostępnianego katalogu można również zarządzać w programie Finder. W tym celu wybierz katalog, a następnie wybierz polecenie Informacje z menu Plik.

Wskazówka: aby uprawnienia konta użytkownika lub grupy do udostępnianego katalogu przypisać do elementów zawartych w tym katalogu, wybierz pozycję Zastosuj do zawartych rzeczy z menu podręcznego czynności. Zostanie wyświetlony arkusz potwierdzenia. Kliknij przycisk OK, aby ukończyć proces.

Okno Informacje

Wybieranie sieciowego protokołu komunikacyjnego odpowiedniego do komunikacji — w zależności od rodzaju komputera, który uzyskuje dostęp do udostępnionych plików

Pliki można udostępniać przy użyciu protokołu (AFP) Apple Filing Protocol, SMB (Server Message Block) lub FTP (File Transfer Protocol). Uwaga: protokół FTP jest dostępny tylko w systemie Mac OS X 10.5 lub Mac OS X 10.6.

Aby wybrać odpowiednie protokoły w zależności od rodzaju komputera, który będzie logował się do komputera Mac, wykonaj następujące czynności:

 1. W preferencjach Udostępnianie kliknij przycisk Opcje.
 2. Zaznacz pole wyboru Udostępniaj pliki i katalogi przy użyciu AFP, aby włączyć protokół Apple Filing Protocol. Za pomocą tego protokołu można udostępniać pliki innym komputerom Mac.
 3. Zaznacz pole wyboru Udostępniaj pliki i katalogi przy użyciu FTP, aby włączyć protokół File Transfer Protocol. Za pomocą tego protokołu można udostępniać pliki systemom UNIX i LINUX. Ta opcja jest dostępna tylko w systemach Mac OS X 10.5 i Mac OS X 10.6.
 4. Zaznacz pole wyboru Udostępniaj pliki i katalogi przy użyciu SMB (Windows), aby włączyć protokół Server Message Block, a następnie zaznacz konta użytkowników, dla których ma zostać włączony protokół SMB. Za pomocą tego protokołu można udostępniać pliki komputerom PC z systemem operacyjnym Microsoft Windows lub systemem Linux.

  Uwaga: po włączeniu protokołu SMB dla konta użytkownika należy wprowadzić hasło użytkownika dla tego konta.
   
 5. Po wybraniu żądanych protokołów sieciowych kliknij przycisk Gotowe.

Okno opcji funkcji udostępniania plików

Ważne: Wzmianki o witrynach i produktach innych firm mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji odnośnie ich używania. Firma Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kupowanie i korzystanie z informacji lub produktów dostępnych w witrynach innych firm ani za ich działanie. Firma Apple podaje tego rodzaju informacje tylko ze względu na wygodę swoich klientów. Firma Apple nie sprawdza informacji podawanych w takich witrynach i nie odpowiada za ich dokładność ani wiarygodność. Z korzystaniem z wszelkich informacji i produktów oferowanych w internecie wiąże się nieodzownie pewne ryzyko. Firma Apple nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik musi przyjąć do wiadomości, że witryny innych firm są niezależne od firmy Apple i firma Apple nie ma żadnej kontroli nad publikowanymi w nich treściami. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Ostatnia modyfikacja: