Szybka pomoc: Bluetooth

Masz problemy z klawiaturą Apple Wireless Keyboard lub myszą Apple Wireless Mouse? A może potrzebujesz pomocy przy synchronizowaniu telefonu lub urządzenia kieszonkowego Bluetooth z komputerem Mac?

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Bluetooth jest technologią łączności bezprzewodowej krótkiego zasięgu, która umożliwia łączenie komputerów, urządzeń wejściowych, telefonów komórkowych i urządzeń kieszonkowych bez używania kabli. Aby można było używać urządzenia Bluetooth z komputerem Mac, komputer musi mieć wbudowany moduł Bluetooth albo do komputera musi być podłączona zgodna przejściówka USB/Bluetooth.

Na jaki temat potrzebujesz pomocy?

Synchronizowanie urządzeń Bluetooth z komputerem Mac

 1. Sprawdzanie, czy komputer może obsługiwać łączność Bluetooth
  Upewnij się, że komputer jest wyposażony we wbudowany moduł Bluetooth lub jest do niego podłączona zgodna przejściówka Bluetooth. Otwórz Preferencje systemowe (z menu Apple wybierając polecenie Preferencje systemowe), a następnie wybierz opcję Bluetooth z menu Widok.
   
 2. Włączanie interfejsu Bluetooth
  W okienku preferencji Bluetooth zaznacz pole wyboru Włączone. (We wcześniejszych wersjach systemu Mac OS X kliknij kartę Ustawienia, a następnie kliknij opcję Zasilanie Bluetooth: włączone). Upewnij się, że włączono też interfejs Bluetooth urządzenia. (Stosowne instrukcje można znaleźć w dokumentacji urządzenia). Jeśli komputer Mac ma być wykrywalny, zaznacz również tę opcję.
   
 3. Konfigurowanie nowego urządzenia
  Aby skonfigurować urządzenie Bluetooth, kliknij opcję Skonfiguruj nowe urządzenie. (We wcześniejszych wersjach systemu Mac OS X kliknij kartę Urządzenia w okienku Bluetooth, a następnie kliknij opcję Skonfiguruj nowe urządzenie). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować urządzenie.

  W celu skonfigurowania klawiatury Apple Wireless Keyboard i myszy Apple Wireless Mouse we wcześniejszych wersjach systemu Mac OS X otwórz Preferencje systemowe, kliknij opcję Klawiatura i mysz, kliknij kartę Bluetooth, a następnie kliknij przycisk Skonfiguruj nowe urządzenie, aby otworzyć Asystenta ustawień Bluetooth. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować klawiaturę i mysz.

Dodatkowa pomoc dotycząca łączności Bluetooth

Wbudowana pomoc komputerów Mac zawiera instrukcje dotyczące wykonywania wielu czynności na komputerze. Aby uzyskać dodatkową pomoc dotyczącą łączności Bluetooth, w programie Finder wybierz polecenie Pomoc Macintosha z menu Pomoc, a następnie wpisz słowo Bluetooth w polu wyszukiwania w prawym górnym rogu.

Najprzydatniejsze wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

 1. Sprawdzanie, czy komputer obsługuje technologię Bluetooth
  Upewnij się, że komputer jest wyposażony we wbudowany moduł Bluetooth lub jest do niego podłączona zgodna przejściówka Bluetooth. Otwórz Preferencje systemowe (z menu Apple wybierając polecenie Preferencje systemowe), a następnie wybierz opcję Bluetooth z menu Widok. Jeśli używasz przejściówki USB/Bluetooth, upewnij się, że jest ona podłączona bezpośrednio do portu USB w komputerze, a nie do portu w klawiaturze, monitorze czy koncentratorze USB.
   
 2. Sprawdzanie wymagań systemowych urządzenia
  Sprawdź, czy komputer spełnia wymagania systemowe urządzenia Bluetooth. Szczegółowe informacje na temat tych wymagań można uzyskać w witrynie producenta urządzenia. Dotyczy to również przejściówki USB/Bluetooth, jeśli jest używana.
   
 3. Sprawdzanie, czy interfejs Bluetooth i urządzenie są włączone
  Aby sprawdzić stan interfejsu Bluetooth komputera, wybierz polecenie Preferencje systemowe z menu Apple, a następnie kliknij opcję Bluetooth. W okienku preferencji Bluetooth upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Włączone. (We wcześniejszych wersjach systemu Mac OS X kliknij kartę Ustawienia, a następnie kliknij przycisk Bluetooth włączony, aby włączyć interfejs Bluetooth). Upewnij się, że urządzenie również zostało włączone. Jeśli próbujesz używać komputera z urządzeniem PDA lub telefonem Bluetooth, upewnij się, że funkcja Bluetooth została włączona na urządzeniu i urządzenie jest wykrywalne. (W razie wątpliwości w podręczniku produktu można znaleźć informacje na temat zmieniania odpowiednich ustawień urządzenia).
   
 4. Sprawdzanie, czy urządzenie jest skonfigurowane do pracy z komputerem
  W przypadku próby zestawienia w parę z komputerem telefonu lub urządzenia kieszonkowego otwórz Preferencje systemowe i kliknij opcję Bluetooth. (We wcześniejszych wersjach systemu Mac OS X kliknij także kartę Urządzenia). Urządzenie powinno być wyświetlone na liście. Jeśli go nie widać, wykonaj instrukcje podane w sekcji Synchronizowanie urządzeń Bluetooth z komputerem Mac powyżej. W celu skonfigurowania klawiatury Apple Wireless Keyboard i myszy Apple Wireless Mouse we wcześniejszych wersjach systemu Mac OS X otwórz Preferencje systemowe, kliknij opcję Klawiatura i mysz, kliknij kartę Bluetooth, a następnie kliknij przycisk Skonfiguruj nowe urządzenie, aby otworzyć Asystenta ustawień Bluetooth. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować klawiaturę i mysz. W niektórych starszych wersjach systemu Mac OS X w katalogu Narzędzia (/Programy/Narzędzia) jest dostępny Asystent ustawień Bluetooth ułatwiający rozwiązywanie problemów z zestawianiem urządzeń w pary.
   
 5. Ładowanie lub wymiana baterii urządzenia Bluetooth
  Jeśli poziom naładowania baterii urządzenia Bluetooth jest niski, mogą wystąpić problemy z łącznością. Zależnie od typu urządzenia spróbuj naładować baterię (jeśli urządzenie zawiera baterię akumulatorową) lub wymień baterie jednorazowe na nowe.
   
 6. Pobieranie i instalowanie najnowszego oprogramowania urządzenia
  Niektóre urządzenia Bluetooth wymagają zainstalowania na komputerze specjalnego oprogramowania, zanim będzie można ich używać z komputerem Mac. Upewnij się, że jest zainstalowane wymagane oprogramowanie lub że używasz najnowszego oprogramowania dostępnego dla tego urządzenia na danym komputerze. Najnowsze uaktualnienia oprogramowania i inne przydatne informacje powinny być dostępne w witrynie producenta urządzenia. Pomoc dotyczącą synchronizowania urządzeń wyposażonych w system Palm OS z komputerem Mac przy użyciu połączenia Bluetooth można uzyskać w artykule iSync 2: synchronizowanie danych z urządzeniem Palm OS za pomocą łącza Bluetooth.
   
 7. Sprawdzanie uaktualnień oprogramowania Bluetooth
  Aby sprawdzić, czy jest dostępne nowe oprogramowanie, wybierz polecenie Uaktualnienia z menu Apple. (Komputer musi być połączony z Internetem). Jeśli istnieje nowsze oprogramowanie firmy Apple do obsługi połączeń Bluetooth, narzędzie Uaktualnienia oprogramowania wyświetli monit o zainstalowanie uaktualnienia. Aby zainstalować uaktualnienie, zaznacz pole wyboru obok nazwy programu, a następnie kliknij przycisk Instaluj.
   
 8. Ograniczanie możliwych zakłóceń sygnału
  Działanie łączności Bluetooth jest oparte na bezprzewodowym przesyłaniu danych, dlatego pewne czynniki mogą zakłócać połączenie. Nie należy umieszczać żadnych metalowych przedmiotów między urządzeniem a komputerem. Komputera nie należy umieszczać pod metalowym biurkiem ani w metalowej szafce. Stacje bazowe telefonów bezprzewodowych, kuchenki mikrofalowe i inne urządzenia elektryczne pracujące w paśmie 2,4 GHz powinny znajdować się z dala od komputera. Należy się upewnić, że urządzenie i komputer nie są od siebie oddalone o więcej niż 10 metrów.
   
 9. Ponowne uruchamianie komputera
  Czasami wystarczy ponownie uruchomić komputer Mac, aby przywrócić jego poprawne działanie. Można także spróbować wyzerować pamięć PRAM i NVRAM komputera.
   
 10. Zerowanie urządzenia Bluetooth
  Spróbuj wyłączyć urządzenie i włączyć je ponownie. Jeśli to nie rozwiąże problemu, spróbuj wyzerować urządzenie Bluetooth. Odpowiednie instrukcje można znaleźć w dokumentacji dołączonej do urządzenia.
   

Nadal masz problemy?

Jeśli powyższe wskazówki nie umożliwiły rozwiązania problemu, można skorzystać z kilku innych źródeł informacji:

Ważne: Informacje na temat produktów firm innych niż Apple są podawania jedynie do celów dokumentacyjnych i produktów tych nie można uznawać za rekomendowane przez firmę Apple. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Data publikacji: