Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Zarządzany klient: jak dostosować komunikat wygaszacza ekranu Nazwa komputera w oknie logowania

W systemie OS X 10.6 lub nowszym można użyć wygaszacza ekranu Nazwa komputera w oknie logowania, aby wyświetlić niestandardowy komunikat.

Wykonaj poniższe czynności, aby włączyć wyświetlanie wygaszacza ekranu Nazwa komputera w oknie logowania i zarządzać nim.

Wskazówka: w folderze /System/Biblioteki/Screen Savers/ mogą być widoczne inne wygaszacze ekranu, takie jak FloatingMessage.saver. Ten wygaszacz ekranu nie jest przeznaczony do używania w oknie logowania. Zamiast tego użyj wygaszacza Computer Name.saver.

Korzystanie z narzędzia Profile Manager (Menedżer profili)

 1. W narzędziu Profile Manager wybierz urządzenie lub grupę urządzeń, którymi chcesz zarządzać.

 2. Kliknij kartę Settings (Ustawienia).

 3. Kliknij przycisk Edit (Edytuj), aby edytować profil.

 4. W sekcji OS X wybierz zawartość okna logowania.

 5. Jeśli nie skonfigurowano ustawień tej zawartości, kliknij przycisk Configure (Konfiguruj).

 6. Kliknij kartę Options (Opcje).

 7. Zaznacz pole wyboru obok opcji Start screen saver after: X minutes (Uruchom wygaszacz ekranu po: X minutach).

 8. Zaznacz pole wyboru obok opcji Use screen saver module at path: (Użyj modułu wygaszacza ekranu w ścieżce:) i wprowadź następującą ścieżkę:

  • /System/Library/Frameworks/ScreenSaver.framework/Resources/Computer Name.saver

 9. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć widok edycji.

 10. Kliknij przycisk Save (Zachowaj), aby zachować zmiany.

Aby dostosować komunikat wyświetlany przez wygaszacz ekranu Nazwa komputera, wykonaj następujące polecenie w aplikacji Terminal w systemie:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.ScreenSaver.Basic MESSAGE "Laboratorium matematyczne"

Zastąp tekst „Laboratorium matematyczne” własną wiadomością.

Korzystanie z narzędzia Workgroup Manager (Menedżer grupy roboczej)

 1. W narzędziu Workgroup Manager wybierz komputer lub grupę komputerów, którymi chcesz zarządzać.

 2. Na górnym pasku narzędzi kliknij polecenie Preferences (Preferencje).

 3. Kliknij kartę Overview (Omówienie).

 4. Kliknij przycisk logowania.

 5. Kliknij kartę Options (Opcje).

 6. Wybierz opcję zarządzania ustawieniami „Always” („Zawsze”).

 7. Zaznacz pole wyboru obok opcji Start screen saver after: X minutes (Uruchom wygaszacz ekranu po: X minutach).

 8. Wprowadź następującą ścieżkę, aby użyć modułu wygaszacza ekranu Nazwa komputera:

  • /System/Library/Frameworks/ScreenSaver.framework/Resources/Computer Name.saver

 9. Zachowaj zmiany, wybierając polecenie Apply Now (Zastosuj teraz).

Aby dostosować komunikat wyświetlany przez wygaszacz ekranu Nazwa komputera, wykonaj następujące polecenie w aplikacji Terminal w systemie:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.ScreenSaver.Basic MESSAGE "Laboratorium matematyczne"

Zastąp tekst „Laboratorium matematyczne” własną wiadomością.

Konfigurowanie lokalnie

W systemie OS X 10.6 lub nowszym możesz użyć następujących trzech poleceń, aby ustawić czas bezczynności na 5 minut, określić moduł wygaszacza ekranu Nazwa komputera i dostosować wyświetlany komunikat jako „Laboratorium matematyczne” (w razie potrzeby zastąp tekst „Laboratorium matematyczne”):

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.screensaver loginWindowIdleTime 300

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.screensaver loginWindowModulePath "/System/Library/Frameworks/ScreenSaver.framework/Resources/Computer Name.saver"

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.ScreenSaver.Basic MESSAGE "Laboratorium matematyczne"

Notes

 • Zmienna loginWindowIdleTime określa czas w sekundach.

 • Zmienna loginWindowModulePath definiuje ścieżkę systemu plików do modułu wygaszacza ekranu.

 • Zmienna MESSAGE definiuje wiadomość niestandardową.

Data publikacji: