Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

OS X: Konfigurowanie wygaszacza ekranu wyświetlanego w oknie logowania

Dowiedz się, jak skonfigurować wygaszacz ekranu wyświetlany w oknie logowania w systemie OS X 10.6 lub nowszym.

Określanie wygaszacza ekranu wyświetlanego w oknie logowania

Do włączenia i skonfigurowania tej funkcji możesz użyć dowolnej z poniższych metod.

Korzystanie z narzędzia Profile Manager w systemie OS X Server

 1. W narzędziu Profile Manager wybierz urządzenie lub grupę urządzeń, którymi chcesz zarządzać.

 2. Kliknij kartę Settings (Ustawienia).

 3. Kliknij przycisk Edit (Edytuj), aby edytować profil.

 4. W sekcji OS X wybierz zawartość okna logowania.

 5. Jeśli nie skonfigurowano ustawień dla tej zawartości, kliknij przycisk Configure (Konfiguruj).

 6. Kliknij kartę Options (Opcje).

 7. Zaznacz pole wyboru obok opcji Start screen saver after: X minutes (Uruchom wygaszacz ekranu po: X minutach).

 8. Zaznacz pole wyboru obok opcji Use screen saver module at path: (Użyj modułu wygaszacza ekranu w ścieżce:) i wprowadź ścieżkę do modułu wygaszacza ekranu.

 9. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć widok edycji.

 10. Kliknij przycisk Save (Zachowaj), aby zachować zmiany.

Korzystanie z funkcji Server Workgroup Manager (Menedżer grupy roboczej) serwera OS X

 1. W narzędziu Workgroup Manager (Menedżer grupy roboczej), wybierz ten rekord — Computer (Komputer) lub Computer Group (Grupa komputerów) — którym chcesz zarządzać.

 2. Na górnym pasku narzędzi kliknij polecenie Preferences (Preferencje).

 3. Kliknij kartę Overview (Przegląd).

 4. Kliknij opcję Login (Logowanie).

 5. Kliknij kartę Options (Opcje).

 6. Wybierz opcję zarządzania ustawieniami Always (Zawsze).

 7. Zaznacz pole wyboru obok opcji Start screen saver after: X minutes (Uruchom wygaszacz ekranu po: X minutach).

 8. Kliknij przycisk wielokropka (…), aby wybrać wygaszacz ekranu.

 9. Kliknij przycisk Apply Now (Zastosuj teraz).

Konfigurowanie lokalnie za pomocą terminala

 1. Otwórz aplikację Terminal (dostępna w folderze /Applications/Utilities).

 2. Następujące dwa polecenia terminala ustawiają czas bezczynności na 5 minut (300 sekund) i określają moduł wygaszacza ekranu Arabesque. Możesz zmienić przedział czasu, dostosowując liczbę, która wynosi 300 sekund lub mniej. W razie potrzeby możesz zmienić nazwę Arabesque.qtz na nazwę wskazującą inny wygaszacz ekranu.

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.screensaver loginWindowIdleTime 300

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.screensaver loginWindowModulePath "/System/Library/Screen Savers/Arabesque.qtz"

Wygaszacze ekranu, które mogą być wyświetlane w oknie logowania

Ze względów bezpieczeństwa istnieją ograniczenia dotyczące tego, które wygaszacze ekranu mogą być używane z poziomu okna logowania. Wygaszacze ekranu działające w oknie logowania obejmują:

 • Moduły wygaszacza ekranu Apple, wygaszacze ekranu innych firm lub niestandardowe wygaszacze ekranu nie są obsługiwane w oknie logowania

 • Spośród wygaszaczy ekranu korzystających z Quartz Composer można używać tylko wygaszaczy Arabesque, Shell i Spectrum

 • Dozwolone są wygaszacze w formacie .slideSaver

Następujące rodzaje wygaszaczy ekranu nie są dozwolone w oknie logowania:

 • Wygaszacze ekranu innych firm lub niestandardowe

 • Kanały RSS

 • Albumy iPhoto/Aperture

 • Losowe i zapętlone wygaszacze ekranu

 • Wygaszacz ekranu iTunes Artwork

Jeśli wybrany zostanie nieobsługiwany moduł wygaszacza ekranu, zamiast niego zostanie wyświetlony moduł wygaszacza ekranu Flurry.

Aby uzyskać informacje o tym, jak wyświetlić niestandardowy komunikat za pomocą wygaszacza ekranu w oknie logowania, zobacz artykuł Klient zarządzany: dostosowywanie komunikatu wygaszacza ekranu Nazwa komputera w oknie logowania.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: