Bruke SFTP til å laste opp data om elever, ansatte og klasser til Apple School Manager

Hvis Studentinformasjonssystemet (SIS) for tiden ikke støttes av Apple School Manager, eller skolen ikke har et informasjonssystem, kan du laste opp data om elever, ansatte og klasser til Apple School Manager med SFTP.

Når du konfigurerer SFTP i SIS/SFTP-assistenten, får du CSV-malfiler og tilgangsinformasjon til en privat SFTP-server av Apple School Manager. Du kan eksportere data fra et støttet informasjonssystem for skoler (SIS), eller opprette filene i et regnearkprogram som Numbers. Før du eksporterer fra informasjonssystemet for skoler (SIS), må du kontakte SIS for å forsikre deg om at formatet er riktig for Apple School Manager.

SFTP-opplasting krever et tredjepartsprogram på macOS. Hvis du ikke har installert en SFTP-klient, kan du finne en i Mac App Store.

Bruk knappene nedenfor for å få hjelp til å konfigurere SFTP-filene dine. Hvis du ikke har brukt SFTP til å laste opp data til Apple School Manager, bør du starte med delen Konfigurere første SFTP-opplasting.

Konfigurere første SFTP-opplasting

 1. Logg på Apple School Manager som Administrator, Områdeleder eller Personleder.
 2. Klikk på Innstillinger nederst til venstre, velg Datakilde, og klikk deretter på Koble til. Du må bekrefte et domene før du kan konfigurere SFTP.
 3. Klikk på Finn elever/studenter, ansatte og klasser.
 4. Klikk på Konfigurer SFTP.
 5. Apple School Manager genererer en URL, et brukernavn og et passord til bruk ved opplasting av filene. Bruk disse opplysningene til å konfigurere SFTP-klienten.
 6. Klikk på Last ned maler.
 7. Les fremgangsmåten for bruk av maler i delen «Fylle ut datafilene».
 8. Når du har fylt ut alle datafilene, lager du et zip-arkiv med alle de seks filene. Marker filene i Finder, gå til Fil-menyen og velg Komprimer 6 objekter. Det spiller ingen rolle hva du kaller zip-arkivet.
 9. Last opp zip-filen til Apple School Manager. Bruk en SFTP-klient for å koble til URL-en som vises i SIS/SFTP-assistenten. Når du blir bedt om påloggingsinformasjon, bruker du brukernavnet og passordet du mottok da du trykte på Konfigurer SFTP. Kopier zip-filen til Dropbox-mappen.
 10. Klikk på Fortsett i SIS/SFTP-assistenten. Hvis det opplastede materialet inneholder feil, kan du se gjennom en logg for å finne ut hvilke filer og linjer som inneholder feil. Rett eventuelle feil i datafilene, og gjenta trinn 8 og 9. Du trenger ikke å fjerne den forrige filen fra SFTP-serveren.
 11. Når SFTP-importen er ferdig, klikker du på Se gjennom SFTP-data. Hvis du ser noen feil, klikker du på Avbryt. Rett eventuelle feil i datafilene og gjenta opplastingen. Hvis dataene er nøyaktige og fullstendige, klikker du på Fortsett.
 12. Velg et format for Administrert Apple-ID for elever, lærere og ansatte under Opprett kontoer og klasser. Klikk på Forhåndsvis kontoer og klasser. Når ID-ene har riktig format, klikker du på Opprett kontoer og klasser. Kun verifiserte domener kan brukes i Administrert Apple-ID-formatet.
 13. Når kontoene er opprettet, distribuerer du påloggingsinformasjon til brukere og tilordner roller til ansatte.

Fylle ut datafilene

Malnedlastingen inkluderer seks kommadelte filer (CSV-filer) for klasser, kurs, steder, lister, elever og ansatte. Hvis malene ikke er tilgjengelige i Apple School Manager, eller hvis du mister en kopi av den originale malen, kan du laste dem ned på nytt.

Du kan bruke SIS til å eksportere data i formatet som er beskrevet av malene og denne artikkelen, eller du kan redigere malene i et regnearkprogram som Numbers.

Bruk tabellene i denne artikkelen til å forsikre deg om at du legger inn riktig informasjon, og lagre hver fil uten å endre filnavnet.

Formatere verdiene

Hvis du redigerer malene, må du erstatte eksempeldataene med dine egne. Innholdet i tittelcellene i filene må ikke endres. Ikke legg til kolonner i noen filer, bortsett fra som beskrevet nedenfor.

Hver rad må representere en unik verdi i alle malene. I students.csv, må for eksempel hver rad være en unik elev. Enkelte verdier for den eleven kan være tomme. Bokstavelige verdier som linjeskift eller anførselstegn i et navn må merkes med en omvendt skråstrek (\), som for eksempel (\"). Eventuelle identifikatorer må være alfanumeriske og kan inkludere en «-».

Hvis en verdi inneholder et mellomrom ( ) eller komma (,), må du bruke rette anførselstegn (") rundt det. Hvis en verdi ikke har noen av spesialtegnene, skal du ikke bruke anførselstegn. Hvis du ikke bruker anførselstegn der de trengs, eller hvis du bruker doble øvre anførselstegn, vil det føre til feil i opplastingsprosessen.

Verdiene i filene må separeres med kommaer (,) eller semikoloner (;), uavhengig av hvordan du opprettet filen. Ikke bruk mellomrom eller tabulator mellom et komma eller et semikolon og den neste verdien. Hver fil må kodes som UTF-8 og bruke Unix-linjeskift (\n). 

Hvis et felt som ellers er valgfritt, for eksempel person_number eller sis_username, er en del av formatet ditt for administrerte Apple-ID-er, blir det et påkrevd felt. Hvis du lar feltet stå tomt, mislykkes opplastingen med feilen MANAGED_ID_GENERATION_FAILED.

Steder-filen

location_id En unik identifikator bestående av tall og/eller bokstaver og ingen mellomrom. Påkrevd
location_name Navnet på stedet.  Påkrevd

Du må definere minst én lokasjon i Steder-filen. Du kan ikke bruke SFTP til å opprette elev- eller ansatt-konto i den primære «administrasjons»-lokasjonen.

Elever-filen

Hvis du bruker SFTP til å laste opp en ny person, og person_id som du tilordner allerede eksisterer i Apple School Manager, vil den nye personen overskrive den eksisterende brukeren i Apple School Manager. Etter at overskrivingen er fullført, kan du bare oppdatere den brukeren via SFTP. 

 

person_id

Den unike identifikatoren for en bestemt elev. Verdien for person_id må samsvare med en eventuell unik identifikator i skolens informasjonssystem. Verdien for person_id er den unike identifikatoren for eleven i Apple School Manager. Bruk denne verdien når du skal henvise til eleven i Lister-filen og til lærere i Klasser-filen. 

Påkrevd
person_number En alternativ verdi som kan identifisere en elev på skolen. Dette kan være et elevnummer.  Valgfritt
first_name Elevens fornavn. Påkrevd
middle_name Elevens mellomnavn. Valgfritt
last_name Elevens etternavn. Påkrevd
grade_level Elevens klassetrinn. Valgfritt
email_address* En e-postadresse til eleven. Valgfritt
sis_username Elevens brukernavn i skolens informasjonssystem.  Valgfritt
password_policy Bruk password_policy-feltet for å angi en spesifikk passordregel for hver enkelt elev. Feltet password_policy må inneholde tallet 4, tallet 6, tallet 8 eller være tomt. Hvis du velger 8, blir dette en standard passordregel (8+ alfanumeriske tegn). Denne verdien overstyrer passordregelen for plasseringen og andre passordregler du har angitt for den eleven. Hvis du lar password_policy-feltet stå blankt, brukes standardregelen for plasseringen for en ny elev, og ingen endringer gjøres for eksisterende elever. Valgfritt
location_id Elevens location_id. Dette må samsvare med location_id i Steder-filen. Hvis denne oppføringen ikke samsvarer med en oppføring i Steder-filen, vil du oppleve problemer under opplastingsprosessen. Påkrevd

* Hvis forent autentisering er aktivert, kreves det en e-postadresse. Hvis e-postadressen er i et forent domene, blir brukerkontoen forent.

Tilordne flere steder

Du kan tilordne mer enn ett sted til en elev ved å legge til flere stedskolonner i Elever-filen. Du kan legge til opptil 998 flere stedskolonner med navnene location_id_2, location_id_3, opptil location_id_999. For hver elev kan du eventuelt angi en annen location_id i hver av disse kolonnene. Dette må samsvare med location_id i Steder-filen. Hvis denne oppføringen ikke samsvarer med en oppføring i Steder-filen, vil du oppleve problemer under opplastingsprosessen.

Ansatte-fil

Hvis du bruker SFTP til å laste opp en ny person, og person_id som du tilordner allerede eksisterer i Apple School Manager, vil den nye personen overskrive den eksisterende brukeren i Apple School Manager. Etter at overskrivingen er fullført, kan du bare oppdatere den brukeren via SFTP. Alle ansatte blir tildelt standard passordregel (8 eller flere alfanumeriske tegn).

person_id

Den unike identifikatoren for en bestemt ansatt. Verdien for person_id må samsvare med en eventuell unik identifikator i skolens informasjonssystem. Verdien for person_id er den unike identifikatoren for den ansatte i Apple School Manager. Bruk denne verdien til å referere til lærere i Klasser-filen. 

Påkrevd
person_number En alternativ verdi som kan identifisere en ansatt på skolen. Det kan for eksempel være nummeret på den ansattes navneskilt.  Valgfritt
first_name Den ansattes fornavn. Påkrevd
middle_name Den ansattes mellomnavn. Valgfritt
last_name Den ansattes etternavn. Påkrevd
email_address* En e-postadresse til den ansatte.  Valgfritt
sis_username Den ansattes brukernavn i skolens informasjonssystem. Valgfritt
location_id Den ansattes location_id. Dette skal samsvare med en location_id i Steder-filen. Hvis denne oppføringen ikke samsvarer med en oppføring i Steder-filen, vil du oppleve problemer under opplastingsprosessen. Påkrevd

* Hvis forent autentisering er aktivert, kreves det en e-postadresse. Hvis e-postadressen er i et forent domene, blir brukerkontoen forent.

Tilordne flere steder

Du kan tilordne mer enn ett sted til ansatte ved å legge til flere stedskolonner i Ansatte-filen. Du kan legge til opptil 998 flere stedskolonner med navnene location_id_2, location_id_3, opptil location_id_999. For hver ansatt kan du eventuelt legge inn en annen location_id i hver av disse kolonnene. Dette må samsvare med location_id i Steder-filen. Hvis denne oppføringen ikke samsvarer med en oppføring i Steder-filen, vil du oppleve problemer under opplastingsprosessen.

Kurs-filen

course_id En unik identifikator for kurset. Dette må samsvare med tilsvarende verdi for course_id i Klasser-filen.   Påkrevd
course_number Et nummer på kurset. Nummeret kan være kursnummeret i skolens informasjonssystem eller pensumoversikten. Valgfritt
course_name Navnet på kurset. Valgfritt
location_id Kursets location_id. Dette skal samsvare med en location_id i Steder-filen. Hvis denne oppføringen ikke samsvarer med en oppføring i Steder-filen, vil du oppleve problemer under opplastingsprosessen.
Påkrevd

Klasser-filen

class_id En unik identifikator for klassen.    Påkrevd
class_number Et nummer eller en kode som identifiserer denne klassen i organisasjonen. I motsetning til class_id, brukes ikke class_number til å referere til denne klassen i CSV-lister.  Valgfritt
course_id Dette er course_id for kurset som denne klassen tilhører. Dette må samsvare med course_id i Kurs-filen. Påkrevd
instructor_id Lærerens person_id. Dette må samsvare med person_id i Ansatte-filen. Valgfritt
instructor_id_2 Lærerens person_id. Dette må samsvare med person_id i Ansatte-filen. Valgfritt
instructor_id_3 Lærerens person_id. Dette må samsvare med person_id i Ansatte-filen. Valgfritt
location_id Klassens location_id. Dette skal samsvare med verdien for location_id i Steder-filen. Hvis denne oppføringen ikke samsvarer med en oppføring i Steder-filen, vil du oppleve problemer under opplastingsprosessen. Påkrevd

Tilordne flere lærere

Du kan tilordne mer enn tre lærere til en klasse ved å legge til flere lærerkolonner til Klasser-filen. Du kan legge til opptil 12 flere lærerkolonner med navnene instructor_id_4, instructor_id_5, opptil instructor_id_15. For hver klasse kan du eventuelt angi en annen person_id for læreren. Dette må samsvare med person_id i Ansatte-filen.

Lister-filen

roster_id En unik identifikator for listen i skolens informasjonssystem eller en annen kursdatabase (hvis tilgjengelig).  Påkrevd
class_id En unik alfanumerisk identifikator for klassen. Dette må samsvare med en class_id i Klasser-filen.
Påkrevd
student_id En person_id for én elev.  Påkrevd

Lister-filen brukes for å legge til elever i klassene. Hver linje i filen må ha en unik roster_id, og bare inneholde én class_id og én person_id.

Oppdatere filene

Når du vil legge til eller redigere elever, ansatte og klasser, redigerer du datafilene og laster opp de nye versjonene. Når du laster opp filene, må du laste opp alle de seks filene, og hver fil må inneholde fullstendige lister i hver kategori, ikke bare elementene du ønsker å legge til. Du kan sjekke SFTP-kontoinformasjonen ved å velge Innstillinger > Datakilde.

Hvis du kobler fra SFTP-tilkoblingen din i Apple School Manager, går kontoene og klassene dine til over til å være manuelle. For å løse dette gjenoppretter du SFTP-tilkoblingen og laster opp på nytt.

Etter første opplasting blir nye kontoer og klasser automatisk opprettet når du laster opp. Hvis noe er feil, vil du få en e-post fra Apple School Manager.

Hvis en oppføring fra en tidligere opplasting mangler

Hvis en oppføring fra en tidligere opplasting mangler, blir kontoen deaktivert og automatisk slettet etter 120 dager med mindre kontoen har gjort volumkjøp av innhold.

Hvis et kurs eller en klasse fjernes

Hvis et kurs eller en klasse fjernes fra opplastingen, fjernes elevene fra klassen, og kilden endres til Manuell. Hvis kursene var i bruk i iTunes U eller Skolearbeid, fjernes klasselisten, og det må opprettes et nytt kurs for ny registrering. Hvis klassene var i bruk i Skolearbeid, slettes fremgangsdata automatisk, og dataene vil ikke lenger være tilgjengelige for læreren eller eleven.

Kurs og klasser med en manuell kilde fortsetter synkroniseringen med MDM-løsningen, men det er ikke sikkert at de vises lenger i Klasserom-appen. Manuelle klasser kan slettes i Apple School Manager hvis du ikke vil at de skal synkroniseres lenger.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: