Om VoiceOver-rotoren på iPhone, iPad og iPod touch

Du kan bruke VoiceOver-rotoren til å endre virkemåten til VoiceOver. Du kan endre VoiceOver-volumet og -talehastigheten, flytte fra et objekt til det neste på skjermen med mer.

Bruke VoiceOver-rotoren

Hvis du ikke har slått på VoiceOver, må du først gjøre det under Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet.

Når du skal bruke rotoren, dreier du to fingre på iOS-enhetens skjerm som om du skulle dreie på en skive. VoiceOver vil uttale det første rotorvalget. Fortsett med å dreie fingrene for å få høre flere alternativer. Løft fingrene for å gjøre et valg.

Når du har gjort et valg, sveiper du fingrene opp eller ned på skjermen for å ta det i bruk. Hvis du for eksempel velger Ord med et dokument åpent, vil et sveip opp eller ned flytte VoiceOver til det neste eller forrige ordet.

Her er en oversikt over rotorvalg og hva de gjør.

Navigeringsvalg

Det gjelder alle disse valgene at du kan flytte fra et objekt til det neste ved å sveipe på skjermen fra topp til bunn med én finger. Du kan flytte VoiceOver til det forrige objektet ved å sveipe fra bunn til topp.

Du kan gå gjennom tekst etter hvert som du skriver med Tegn, Ord og Linjer:

 • Tegn: Leser ett tegn om gangen.
 • Ord: Leser ett ord om gangen.
 • Linjer: Leser én linje om gangen. 

Gå gjennom oppbygningen av en side eller skjerm ved hjelp av disse valgene: 

 • Beholdere: Flytter fra en beholder på skjermen til den neste. Dock- og Hjem-skjermen er for eksempel beholdere. 
 • Overskrifter: Flytter fra en overskrift til den neste. Prøv å bruke denne rotoren i Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere.
 • Landemerker: Flytter mellom bannere, navigering og knapper i HTML-innhold (for eksempel en nettside eller HTML-basert e-post).
 • Samme objekt: Flytter fra et objekt til det neste objektet av samme type. Prøv dette med koblingene i resultatet av et nettsøk i Safari.
 • Vertikal navigering: Flytter opp eller ned ved bruk av vertikale sveip med én finger. Prøv dette på Hjem-skjermen.
 • Statisk tekst: Flytter fra én linje med statisk HTML-tekst til den neste. Statisk tekst er hovedteksten på siden, ikke koblinger eller navn på knapper, for eksempel.

Flytt fra en kobling til den neste med disse valgene:

 • Koblinger: Flytter fra en kobling til den neste.
 • Brukte koblinger: Flytter fra en kobling til den neste, men bare til slike som du allerede har klikket på.
 • Ubrukte koblinger: Flytter fra en kobling til den neste, men bare til slike som du ikke allerede har klikket på.
 • Koblinger på siden: Flytter fra en på kobling på siden til den neste på en nettside.

Her er flere måter å flytte innenfor en side på:

 • Tabeller: Flytter VoiceOver-markøren til begynnelsen av en tabell på en nettside.
 • Lister: Flytter VoiceOver-markøren til begynnelsen av en liste på en nettside.
 • Knapper: Flytter fra en knapp til den neste i HTML-innhold.
 • Skjemakontroller: Flytter mellom knapper og menyer ved bruk av et skjema.
 • Tekstfelter: Flytter fra et tekstfelt til det neste i HTML-innhold.
 • Søkefelter: Flytter fra et søkefelt til det neste i HTML-innhold.
 • Bilder: Flytter til bilder.

Endre hvordan VoiceOver snakker, leser og lyder

Talehastighet: Endrer hvor raskt VoiceOver snakker. Sveip opp eller ned med én finger for å snakke raskere eller langsommere. Hvert sveip innebærer en endring på 5 prosent.

Volum: Endrer hvor høyt VoiceOver snakker. Dette er ikke det samme som systemvolumet. Sveip opp eller ned med én finger for å snakke høyere eller lavere. Hvert sveip innebærer en endring på 5 prosent. 

Tegnsetting: Endrer hvordan VoiceOver leser skilletegn. Sveip opp eller ned med én finger for å veksle mellom alle, noen eller ingen skilletegn.

Lyder: Slår VoiceOver-lydeffekter, klikk og markørlyder, på eller av. Sveip opp eller ned med én finger.

Hint: Slår VoiceOver-hint på eller av. Sveip opp eller ned med én finger.

Lyddemping: Demper volumet på annet lydinnhold når VoiceOver snakker. Sveip opp eller ned med én finger.

Endre hvordan du skriver

Bruk Skrivemodus-valget for å veksle mellom Standardskriving, Touch-skriving og Direkte berøring. Sveip opp eller ned med én finger for å veksle mellom modusene.

I stedet for å bruke rotoren kan du gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Skrivemodus for å velge en skrivemodus.

Slik bruker du skrivemodusene:

Standardskriving

Marker en tast på tastaturet ved å sveipe til venstre eller høyre, og dobbelttrykk for å skrive tegnet. Eller beveg fingeren rundt på tastaturet for å markere en tast og trykk på skjermen med en annen finger mens du fortsatt berører tasten med den første fingeren.

VoiceOver uttaler tasten når du markerer den, og igjen når du skriver tegnet.

Touch-skriving

Berør en tast på tastaturet for å markere den, og løft deretter fingeren for å skrive tegnet. Hvis du berører feil tast, drar du fingeren til ønsket tast.

VoiceOver uttaler tegnet for hver tast du berører. VoiceOver oppgir et tegn når du løfter fingeren.

Direkte berøring

Skriv på samme måte som når VoiceOver er av. Denne modusen slår av VoiceOver kun for skriving.

Valg for inndata, handlinger og zooming

Håndskrift: Gir deg mulighet til å skrive for hånd i stedet for å bruke tastaturet.

Punktskrift på skjerm: Slår på punktskriften på skjerm.

Handlinger: Velger hva som skal skje når du dobbelttrykker med én finger. I Mail velger denne rotoren for eksempel mellom Slett, Aktiver objekt, Merk som lest med flere.

Zoom: Zoomer inn og ut. Sveip med én finger fra topp til bunn, eller fra bunn til topp. Prøv dette med Kamera-appen. Dette styrer ikke zoomtilgjengelighetsfunksjonen.

Gjøre valg

Noen av valgene ovenfor inngår i rotoren som standard mens andre er valgfrie.

Gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Rotor for å gjøre rotorvalg. Marker de valgene du ønsker å inkludere i rotoren.

Noen valg er ikke alltid inkludert i rotoren. Skrivemodus inngår for eksempel bare i rotoren når du har et tastatur.

Publiseringsdato: