Om LaTeX- og MathML-støtte i Pages, Numbers, Keynote og iBooks Author

Finn ut mer om bruk av LaTeX og MathML sammen med Pages, Numbers, Keynote og iBooks Author, og se noen eksempler på ligninger.

LaTeX og MathML støttes av alle tre iWork-programmene (Pages, Numbers og Keynote) og iBooks Author. iWork og iBooks Author støtter alle LaTeX-kommandoer som kan konverteres til MathML med blahtex. Flere støttede LaTeX-tillegg er oppført nedenfor.

Finn ut hvordan du kan legge til ligninger ved bruk av LaTex og MathML i iWork-dokumenter eller iBooks Author-bøker.

LaTeX og MathML støttes for øyeblikket ikke i iWork-apper på iCloud.com.

LaTeX-kommandoer

LaTeX krever vanligvis at ligninger legges til i mattemoduskommando slik som eksemplene som står oppført nedenfor. For å gjøre ligninger enklere er iWorks og iBooks Authors ligningsredigeringsverktøy satt i mattemodus som standard. Dermed er det ikke nødvendig å legge til mattemoduskommandoer i ligningene dine. 

 • \begin{math} … \end{math}
 • \begin{displaymath} … \end{displaymath}
 • \begin{equation} … \end{equation}
 • $ … $
 • $$ … $$
 • \( … \)
 • \[ … \]

Hvis du vil sette inn tekst i en ligning i iWork eller iBooks Author som nedarver avsnittsstilen, bruker du \text{…}. Nesting av ligninger i \text{...} støttes ikke.

I mattemodus støtter ikke blahtex fullt ut ikke-ASCII unicode-tegn, men det godtar hele unicode-tegnsettet i tekstmodus. Hvis du ønsker mer informasjon angående bestemte tegn, for eksempel opphavsrettsymbolet og tegn med aksenter, går du til blahtex-brukerhåndboken, 2.22.

Støttede LaTeX-kommandoer (tillegg til blahtex) og MathML-elementer og -attributter er oppført nedenfor.

LaTeX-kommandoer som støttes av iWork

Kommando eller symbol
\phantom{}
\color
\cancel
\underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
\lneq, \gneq, \lvertneq, \gvertneq
\thinspace, \medspace, \thickspace, \negthinspace, \negmedspace, \negthickspace
"\:", "\,", "\;", "\!", "\ "
\lmoustache, \rmoustache
\lgroup, \rgroup
\brace, \brack
\xleftarrow, \xrightarrow
\dddot, \ddddot
\copyright
\pounds
\diagup, \diagdown
\dag,\ddag, \dagger, \ddagger
\owns, \ni
{split}

LaTeX-kommandoer som ikke støttes av iWork

Kommando eller symbol Notater
\mathring{}  
\ae, \AE  
\smallint  
\idotsint  
\euro Unicode-tegn – fungerer bare i tekstmodus
\varGamma  
\cal Bruk \mathcal{}
\mathml{}  
\center  
[lrc] i \aligned  
\fillin  
\strut  
\vphantom  
\hphantom  
\smash  
\hspace Bruk "\:", "\,", "\;" eller \phantom{}
\mspace  
\centernot  
\buildrelover Bruk \overset, \underset
\tabular-related environments Begrenset støtte for \matrix og \aligned
\sideset  
\pmb, \boldmath, \unboldmath Bruk \boldsymbol

LaTeX-kommandoer som støttes av iBooks Author

Kommando eller symbol
\phantom{}
\color
\cancel
\underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
\lneq, \gneq, \lvertneq, \gvertneq
\thinspace, \medspace, \thickspace, \negthinspace, \negmedspace, \negthickspace
"\:", "\,", "\;", "\!", "\ "
\lmoustache, \rmoustache
\lgroup, \rgroup
\brace, \brack
\xleftarrow, \xrightarrow
\dddot, \ddddot

LaTeX-kommandoer som ikke støttes av iBooks Author

Kommando eller symbol Notater
\mathring{}  
\copyright Unicode-tegn – fungerer bare i tekstmodus
\pounds Unicode-tegn – fungerer bare i tekstmodus
\ae, \AE  
\smallint  
\diagup, \diagdown  
\idotsint  
\euro Unicode-tegn – fungerer bare i tekstmodus
\varGamma  
\cal Bruk \mathcal{}
\mathml{}  
\center  
[lrc] i \aligned  
\fillin  
\strut  
\vphantom  
\hphantom  
\smash  
\dag, \ddag \dagger, \ddagger støttes
{split}  
\hspace Bruk "\:", "\,", "\;" eller \phantom{}
\mspace  
\centernot  
\buildrelover Bruk \overset, \underset
\owns Bruk \ni
\tabular-related environments Begrenset støtte for \matrix og \aligned
\sideset  
\pmb, \boldmath, \unboldmath Bruk \boldsymbol


LaTeX-pakker

Disse LaTeX-pakkene støttes ikke:

Pakke Notater
cancel Bruk \cancel
ams Bruk \underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
centernot  


MathML-elementer

Bruk tabellen nedenfor for å finne ut mer om MathML-elementene som iWork og iBooks Author støtter.

Støttede MathML-elementer

Element Notater
mo  
mi  
mn  
mrow  
menclose Ikke alle typer omslutning støttes
mtable Ikke alle attributter støttes
mtr  
mtd  
mfrac  
msup  
msub  
msubsup  
munder  
mover  
munderover  
mstack  
msrow  
msgroup  
mscarries  
mscarry  
msline  
mlongdiv  
mpadded  
mspace  
maction iWork og iBooks Author støtter den første MathML-underordnede og ignorerer resten
mphantom  
mfenced  
mroot  
msqrt  
ingen  
mstyle  
mtext  
ms  
maligngroup  
malignmark  

Delvis støttede MathML-elementer

Element Notater
mlabeledtr Behandles som <mtr> der den første underordnede ignoreres
semantics Behandles som rad
annotation Ignoreres

MathML-elementer som ikke støttes

Element Notater
mmultiscripts  
mprescripts  
mglyph  
merror  
{ContExp} Innholds-MathML-elementer støttes ikke.
Se hvilke elementer som dekkes av {ContExp}.


MathML-attributter

Bruk tabellen nedenfor for å finne ut mer om MathML-attributtene som iWork og iBooks Author støtter.

Støttede MathML-attributter

Disse MathML-attributtene støttes av iWork og iBooks Author:

Element Attributt Standardverdi kan nedarves fra <mstyle> Verdier 
(Verdisyntaks hvis delsett av spesifikasjon)
* mathcolor ja  
mstyle scriptlevel nei  
mstyle skjerm nei  
mstyle scriptminsize nei  
mstyle scriptsizemultiplier nei  
mstyle <attributter med standardverdier kan nedarves> ikke relevant  
mo lspace ja  
mo rspace ja  
mo largeop ja  
mo minsize ja  
mo maxsize ja  
mo accent ja  
mo movablelimits ja  
mo symmetric ja  
mo stretchy ja  
mo form ja  
mspace width ja  
mspace height ja  
mspace depth ja  
ms lqoute ja  
ms rqoute ja  
mfrac linethickness ja  
mfrac numalign ja  
mfrac denomalign ja  
mover accent ja  
mover align ja  
munderover accent ja  
munderover underaccent ja  
munder accentunder ja  
munder align ja  
mtable rowalign ja  
mtable columnalign ja  
mtable columnspacing ja  
mtable displaystyle ja  
mtr rowalign ja  
mtr columnalign ja  
mtd rowalign ja  
mtd columnalign ja  
mstack align ja topp | bunn | senter | grunnlinje | akse
msrow position ja  
msgroup position ja  
msgroup shift ja  
mscarries position ja  
mscarries crossout ja updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike
mscarry crossout ja updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike
msline length ja  
msline position ja  
mpadded height nei  
mpadded depth nei  
mpadded width nei  
mpadded lspace nei  
mpadded voffset nei  
mfenced open ja  
mfenced close ja  
mfenced separatorer ja  
maligngroup groupalign ja  
malignmark edge ja  

Delvis støttede MathML-attributter

Disse MathML-attributtene støttes delvis av iWork og iBooks Author:

Element Attributt Standardverdi kan nedarves fra <mstyle> Verdier
(Verdisyntaks hvis delsett av spesifikasjon)
Notater
mo, mn, mi mathvariant ja Støtter ikke initial, stretched, looped, tailed  
mtable align nei topp | bunn | senter | grunnlinje | akse rownumber støttes ikke
menclose notation ja updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike Finn ut mer
mlongdiv longdivstyle nei lefttop  

MathML-attributter som ikke støttes

Element Attributt Notater
* mathbackground  
mstyle infixlinebreakstyle  
mstyle veryverythinmathspace, verythinmathspace, thinmathspace, mediummathspace, thickmathspace, verythickmathspace, veryverythickmathspace Avviklet i MathML 3.
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext mathsize   
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext dir  
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext fontfamily, fontweight, fontstyle, fontsize, color, background Avviklet i MathML 3.
mo linebreak   
mo lineleading  
mo linebreakstyle  
mo linebreakmultchar  
mo identalign  
mo identshift  
mo identtarget  
mo identalignfirst  
mo identshiftfirst  
mo identalignlast  
mo identshiftlast  
mo fence Påvirker ikke visuell layout
mo separator Påvirker ikke visuell layout
mspace linebreak  
mfrac bevelled  
mtable groupalign  
mtable alignmentscope  
mtable columnwidth  
mtable width  
mtable rowspacing  
mtable rowlines  
mtable columnlines  
mtable frame  
mtable framespacing  
mtable equalrows  
mtable equalcolumns  
mtable side  
mtable minlabelspacing  
mtr groupalign  
mtd rowspan  
mtd columnspan  
mtd groupalign  
mstack stackalign  
mstack charalign  
mstack charspacing  
mlongdiv position  
mlongdiv shift  
mscarries sted  
mscarries scriptsizemultiplier  
mscarry sted  
msline leftoverhang  
msline rightoverhang  
msline mslinethickness  
msub subscriptshift  
msup superscriptshift  
msubsup superscriptshift  
msubsup subscriptshift  
mrow ltr  
maction selection  
maction actiontype  


Eksempler på ligninger

   

Elementær matematikk

LaTeX Gjengis som
0.15 \cdot \frac{1}{8}
-22 \div 11

2x + 3y \ge -21

3(b-5) < -6(b+5)

\left \{ 6 {\textstyle \frac{4}{5}}, \, \sqrt{49}, 
\, 6.\overline{3}, \, 7\sqrt{5} \right \}

Gruppering

LaTeX Gjengis som
\begin{aligned}
9 && < && 15 && < && 16 \\
\sqrt{9} && < && \sqrt{15} && < && \sqrt16 \\ 
3 && < && \sqrt{15} && < && 4
\end{aligned}
\begin{aligned}
\text{first number} & & \text{second number} \\ 
10 \mbox{\phantom{=digit}} & \cdot & 9 \mbox{\phantom{=digit}}
\end{aligned}


Et flott triks for å gruppere ligningselementer er å bruke \mbox{\phantom{mellomrom}}. Innholdet i klammene (mellomrom) vil bestemme hvor mye blank plass som skapes. I eksemplet overfor vil tilføying av ekstra tegn i =digit gi mer blank plass mellom 10 • 9. 


\begin{aligned}
N &= 0.555\ldots \\ 
{\color{red}10}N &= {\color{red} 10}(0.555\ldots) \\
10N &= 5.555\ldots
\end{aligned}

Farge

LaTeX Gjengis som
\begin{aligned}
N &= 0.555\ldots \\ 
{\color{red}10}N &= {\color{red} 10}(0.555\ldots) \\
10N &= 5.555\ldots
\end{aligned}
\sum_{\color{0A7C10}n=0}^{\color{red}\infty}
a_n x^n

Integraler

LaTeX Gjengis som
\textstyle \int_{-N}^{N} e^x\, dx
\int_{-N}^{N} e^x\, dx

\textstyle skiller mellom integrerte ligninger og ligninger som vises.

Matriser

LaTeX Gjengis som
\begin{matrix}
a & b \\
c & d \\
\end{matrix}
\begin{matrix}
c(1)^{n-1} & \dots & c(1)^2 & c(1) & 1 \\
c(2)^{n-1} & \dots & c(2)^2 & c(2) & 1 \\
\vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\
c(n)^{n-1} & \dots & 1 & 0 & 0
\end{matrix}

|x| = \begin{cases} \phantom{-} x& \text{if } x 
\geq 0 \\ -x & \text{if } x<0 \end{cases}
R_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin 
\theta \\ \sin \theta & \phantom{-} \cos \theta 
\end{bmatrix}

Vanlige ligningselementer

LaTeX Gjengis som
\(\Delta S^\circ=\sum S^{\circ }\text{products} - \sum
S^{\circ }\text{reactants}\)
HF(aq) +H_{2}O(l) \rightleftharpoons
H_{3}O^{+} (aq) +F_{-}(aq)
\nabla \times \overrightarrow{\mathbf{B}} -
\frac{1}{C} \frac{\delta
\overrightarrow{\mathbf{E}}}{\delta t} = 4\pi
\rho
x = \frac{- b\pm\sqrt{b^2-4a c}}{2a}

Aritmetikk på utvidet form

MathML Gjengis som
<?xml version="1.0"?>
<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
     <mstack>
         <mscarries location='nw'>
             <none/>
             <mscarry crossout='updiagonalstrike' location='n'>
             <mn>2</mn>
         </mscarry>
             <mn>1</mn>
             <none/>
         </mscarries>
         <mn>2,327</mn>
         <msrow> <mo>-</mo> <mn> 1,156</mn> </msrow>
         <msline/>
         <mn>1,171</mn>
     </mstack>
</math> 

 

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
<mlongdiv>
  <mn> 12 </mn>
  <mn> 16.5 </mn>
  <mn> 198 </mn>
  <msgroup position='1' shift='-1'>
    <msgroup>
      <mn> 12</mn>
      <msline length='2'/>
    </msgroup>
    <msgroup>
      <mn> 78</mn>
      <mn> 72</mn>
      <msline length='2'/>
      <mn> 6.0</mn>
      <mn> 6.0</mn>
    </msgroup>
    <msgroup position='-1'>
<!-- extra shift to move to the right of the "." -->
      <msline length='3'/>
      <mn> 0</mn>
    </msgroup>
  </msgroup>
</mlongdiv>
</math>      

 

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
   <mstack charspacing="loose">
        <mscarries position="1">
             <mn>1</mn>
        </mscarries>
        <mscarries position="1">
             <mn>1</mn>
             <mn>2</mn>
      </mscarries>
       <mn>435</mn>
       <msrow>
             <mo>×</mo>
             <none/>
             <mn>25</mn>
             </msrow>
             <msline/>
       <mscarries position="2">
             <mn>1</mn>
       </mscarries>
             <mn>2175</mn>
       <msrow position="1">
             <mn>870</mn>
       </msrow>
       <msline/>
            <mn>10875</mn>
       </mstack>
</math>

 

iWork og iBooks Author støtter ikke LaTeX for divisjon og rest. For å utføre divisjon og rest må du bruke MathML. 

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: