Vanlige punktskriftkommandoer for VoiceOver på iPhone, iPad og iPod touch

Når du bruker en punktskriftskjerm med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch, kan punktskriftskjermen støtte følgende kommandoer for navigering.

Påse at du har nyeste versjon av iOS eller iPadOS for å forsikre deg om at punktskriftskjermen bruker den riktige tabellen. Følg denne fremgangsmåten hvis du vil tilpasse punktskriftkommandoene på iPhone, iPad eller iPod touch:

Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > VoiceOver > Punktskrift > [aktuelt visningsnavn for punktskrift] > Mer informasjon > Punktskriftkommandoer.

Navigering

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Flytt til forrige objekt Punkt 1 + mellomrom
Flytt til neste objekt Punkt 4 + mellomrom
Gå til første objekt Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + mellomrom
Gå til siste objekt Punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + mellomrom
Objektvelger Punkt 2 + punkt 4 + mellomrom
Gå til statuslinjen Punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + mellomrom
Gå til Varslingssenter Punkt 4 + punkt 6 + mellomrom
Gå til Kontrollsenter Punkt 2 + punkt 5 + mellomrom
Escape gjeldende situasjon Punkt 1 + punkt 2 + mellomrom
Gå til venstre Split View-app (kun iPad) Punkt 3 + punkt 5 + mellomrom 
Gå til høyre Split View-app (kun iPad) Punkt 2 + punkt 6 + mellomrom
Gå til forrige beholder (kun iPad) Punkt 1 + punkt 7 + mellomrom
Gå til neste beholder (kun iPad) Punkt 4 + punkt 7 + mellomrom

Rulling

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Rull én side til venstre Punkt 2 + punkt 4 + punkt 6 + mellomrom
Rull én side til høyre Punkt 1 + punkt 3 + punkt 5 + mellomrom
Rull én side opp Punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + mellomrom
Rull én side ned Punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + mellomrom
Tal sidenummer eller rader som skal vises Punkt 3 + punkt 4 + mellomrom

Rotor

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Gå til forrige objekt ved hjelp av rotorinnstilling Punkt 3 + mellomrom
Gå til neste objekt ved hjelp av rotorinnstilling Punkt 6 + mellomrom
Marker forrige rotorinnstilling Punkt 2 + punkt 3 + mellomrom
Marker neste rotorinnstilling Punkt 5 + punkt 6 + mellomrom

Samhandling

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Trykk én gang Punkt 3 + punkt 6 + mellomrom
Aktiverer Hjem-knappen Punkt 1 + punkt 2 + punkt 5 + mellomrom
Aktiverer Volum opp-tasten Punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + mellomrom
Aktiverer Volum ned-tasten Punkt 1 + punkt 2 + punkt 6 + mellomrom
Vis/skjul tastaturet Punkt 1 + punkt 4 + punkt 6 + mellomrom
3D Touch på markert objekt Punkt 3 + punkt 5 + punkt 6 + mellomrom

Lesing

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Les siden, og begynn fra markert objekt Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 5 + mellomrom
Les siden, og begynn øverst Punkt 2 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + mellomrom

Redigering

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Velg alle Punkt 2 + punkt 3 + punkt 5 + punkt 6 + mellomrom
Velg venstre Punkt 2 + punkt 3 + punkt 5 + mellomrom
Velg høyre Punkt 2 + punkt 5 + punkt 6 + mellomrom
Tabulator Punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + mellomrom
Skift Tab Punkt 1 + punkt 2 + punkt 5 + punkt 6 + mellomrom
Klipp ut Punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6 + mellomrom
Kopier Punkt 1 + punkt 4 + mellomrom
Lim inn Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 6 + mellomrom
Aktiverer Slett-tasten Mellomromstast eller punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + mellomrom
Aktiverer Retur-tasten Mellomromstast eller punkt 1 + punkt 5 + mellomrom
Angre innskriving Punkt 1 + punkt 3 + punkt 5 + punkt 6 + mellomrom
Gjør om innskriving Punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6 + mellomrom
Tekstsøk Punkt 1 + punkt 2 + punkt 4 + mellomrom
Tekststil på utdata Punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + mellomrom
Start diktering i tekstfelt Punkt 1 + punkt 5 + punkt 6 + mellomrom

Kontroll

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Slå skjermteppe av og på Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + mellomrom
Sett tale på pause eller fortsett Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + mellomrom
Slå tale av eller på Punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + mellomrom
Appveksler Punkt 1 + punkt 2 + punkt 5 + mellomrom (to ganger)
Hjelp Punkt 1 + punkt 3 + mellomrom
Endre etikett på et objekt Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6 + mellomrom
Slå QuickNav av eller på Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + mellomrom
Spill av / pause musikk Punkt 1 + punkt 5 + punkt 6 + mellomrom

Punktskrift

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Panorerer punktskriften mot venstre Punkt 2 + mellomrom
Panorerer punktskriften mot høyre Punkt 5 + mellomrom
Vis eller skjul annonseringslogg Punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + mellomrom
Oversett Punkt 4 + punkt 5 + mellomrom
Neste utdatamodus Punkt 1 + punkt 2 + punkt 4 + punkt 5 + mellomrom
Neste inndatamodus Punkt 2 + punkt 3 + punkt 6 + mellomrom
Veksle mellom forkortet og uforkortet punktskrift Punkt 1 + punkt 2 + punkt 4 + punkt 5 + mellomrom

Inndata- og utdatamodusene samsvarer med 6-punkts, 6-punkts forkortet og 8-punkts punktskriftmodeller.

8-punkt

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Forrige beholder Punkt 1 + punkt 7 + mellomrom
Neste beholder Punkt 4 + punkt 7 + mellomrom
Slett Punkt 7 + mellomrom
Retur Punkt 8 + mellomrom
Lyd av/på Punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 7 + mellomrom
Start hjelp Punkt 1 + punkt 3 + punkt 7 + mellomrom
Rull opp siden Punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + punkt 8 + mellomrom
Rull ned siden Punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + punkt 8 + mellomrom
Simulert langt trykk Punkt 3 + punkt 6 + punkt 7 + punkt 8 + mellomrom
Hurtignavigasjon mellom enkeltbokstaver Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 7 + mellomrom

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: